טפשמה-תיבמ אצוי סופיירד
םבג תא ול םינפמ םילייח לש דובכ רמשמשכ