אישנל אלוז לימא לש ובתכמ - "םישאמ ינא"
תפרצ ינותיעב תישאר תרתוכ - הקילבופרה