.סופיירד טפשמ ימימ ימשיטנא רויצ
,יחצנה חרקה לגעמ ,יטנד לש םונהיגה לש ןורחאה לגעמל לבומ דגובה"
"תורודה לכב םידגובה למס (תוירק שיא) הדוהי וב קרזנש םוקמל