.סופיירד טפשמ תפוקתב יתפרצ ימשיטנא ןותיע רעש
:רמואו ףסכ האלמ הדלפ תפוק דיל דמוע ידוהי
הנורחאה הלימה תוכז ונל היהת הז טפשמב ,תונלבס