ןברקכ יזאהרטסא תא גיצמ סופיירד דגנ זורכ
(1897) וימישאמ תא תופירחב הנגמו םידוהיה