סופיירד לש םיניצקה ברח תא רבוש לייח
סיראפב סרמ רכיכב ןידה-רזג רדסמב םינומהה יניעל