.ןידה-תיב ינפלש הבחרב סופיירד טפשמב תויזכרמה תויומדהמ םייתש
וב וניינעתה םינומהו תפרצב רוביצה תעדותב בר םוקמ ספת טפשמה