אבכוכ רב תועבטמ

ןמדק ואיל

א"כשת ט"נ םיינחמ


תא שדחמ תונבל הצר רשא ,סונאירדא ימורה רסיקה הדוהי ץראב רקיב נ"הסל 130 תנשב
םילשוריב ןינבה תולועפ ולחה ,ץראה תא ובזע רחאל דימ םנמאו .תילילא תימור ריעכ םילשורי
ריע םילשורי תא םתוארב בר היה םידוהיה לבס .רבד לכל תימור הבשומל הכפהל הרטמב
,תימור ריעכ שדחמ הנינב םע םילשהל ולכי אל ןפואו םינפ םושב ךא ,הברחו הממוש שדוקה
.םישדקה שדוקב שדקמה תיב ןכל םדוק דמע וב םוקמב ,רטיפויל ילילא שדקמ םע

תולועפב חתפ ןכלו ,םייתדה ויתושגירב דאמ העגפש ,וז הינב תלועפ עונמל הסינ ידוהיה םעה
םידוהיה גיהנמ .תימור הבשומכ םילשורי לש שדחמ היוניב תא עונמל ןתרטמש ,תויאבצ
היה אבכוכ רב .אבכוכ רב - וידוקיפ י"ע ארקנש יפכ וא ,אביזוכ ןב ןועמש היה ,םידרמתמה
םסרופמה יתדה גיהנמה - אביקע יבר לש ויכומיתמ הנהנ אוהו ,תונורשכ לעב יאבצו ימואל גיהנמ
םהירצבמב ורצבתהו וגוסנו וכוה םיימורה תוחכה .ותליחתב חילצה דרמה םנמאו .ורודב רתויב
ךשמב םהידיב הראשנו םיחצנמה םידרומה ידיל הלפנ םילשורי .םירצובמה םהיתונחמבו
.םייתנש

הירפמיאה התיה הפוקת התואב .הוקת רסח םידוהיה לש םבצמ היה ךשוממה קבאמב
זכרל םיאמורל רשפיא ,המחלמה תותיזח ראשב ררש רשא םולשה .היתוחכ אולמב תימורה
וליאו תירב ילעב לכ םידוהיל ויה אל תאז תמועל .םידוהיה םידרומב המחלמל םילודג תוחכ
,(נ"הסל 117-115) סונירט דגנ דרמה ימימ םד ותתש ןיידע םהיעצפש ,הרופסאידבש םהיחא
םינש שלש םידוהיה לש םקבאמ ךשמנ ,ןכ יפ לע ףא םלוא .הבורמ הרזע טישוהל ולכי אל
רכינ רפסמ תימורה הירפמיאה הליעפה ,תוממוקתהה רוגימ םשל .רמה וציק לא עיגה םרטב
תודגנתה הרבשנ קבאמ תונש שלשמ הלעמל רחאל ,ףוסבל .הידקפמבש םיבוטה תאו תונויגל לש
לפנ םילשורי דיל רתיב רצבמ אוה אולה ,הבר הקזחב וקיזחה וב ,ןורחאה םרצבמ .םידוהיה
.הדוהי הברחנ בוש .(נ"הסל 135 ץיק) אבכוכ רב גיהנמה לפנ ותא דחיו

םיממוקתמה ידיב ורצוי ,הדוהי ץראב תידוהיה המוקתה לש תונורחאה םינשה יצחו שלשב
תוחפ אל םיעודי ,םויכ .יהשלכ הפוקתב הדוהי ץראב םעפ יא ורצוי רשאמ תועבטמ רתוי
עוביט םלוא .אבכוכ רב תמחלמ תפוקתב ועבטוהש ,תונוש תועבטמ השמחו םיעבראמ
תועבטמ .הלודגה ותומכ לשב קרו ךא בל תמושת ררועמ וניא ,אבכוכ רב דרמ ימימ תועבטמה
טעמכ .םהל תומדוקה תורדסה לע הפיה םתאצוהו םהילמס רשועב םיפיב הברהב תולוע הלא
הזנורב תועבטמ לע וא ,םיימור םירנידו ףסכ ינומכרד יבג לע תועבטמ ,אבכוכ רב תועבטמ בור
תישפוחו תירוקמ איה ,הלא תועבטמ יבג לע יוטיב ידיל האבה תונמאה לבא .חרזמה ירע לש
בלול ןכו שדקמה תיב תומד תא תוארל ןתינ הלא תועבטמ יבג לע .הרז תינחור העפשה לכמ
םינהכ תויומד ןהיבג לע תואשונ תשוחנהו רנידה תועבטמ .תוכוסה גח תא םילמסמה גורתאו
תוארמ םהיבג לע םייוצמ ןכ ומכ .לבנו בגוע ,תורצוצח ;הניגנ ילכב םינגנמה שדקמה תיבמ
.םינפגו םירמת יפנע ןכו םיטפושה ,שדקמהמ

(תיב תנש) בש" :וא "לארשי תלואגל תחא תנש" :אוה ,ולא תועבטמ יבג לע עבטומה ךיראתה
,ןהיבג לע והשלכ ךיראת תואשונ ןניא רשא ,דרמל הנורחאה הנשהמ תועבטמה ."לארשי תורחל
תועבטמ לע .םילשורי : רתוי טושפ וא "םילשורי תורחל" :המחלמה תרטמ תא בטיה תופקשמ
תועבטמ לעש דועב ,"לארשי אישנ ןועמש" :אלמה ויונכב אבכוכ רב עיפומ הנושארה הנשה
לע "ןהכה רזעלא" םשה עיפומ ןכ ומכ .דבלב "ןועמש" ומש עיפומ תישילשהו הינשה הנשה
.תועבטמ רפסמ

בער ימיב אקוד האישל העיגהו החתפתה תידוהיה תועבטמה תיישעתש ,רבדה אילפמ יכ ,ןכתי
םיימואלה תוחכה לכ זוכרשכ ,דחא הרקממ רתוי עודי הירוטסיהב ,םלוא .תומ דע המחלמו
.יתונמאה חטשב החירפל איבה,יגארט היה הפוס וליפא ,ותורח לע םע לש תומו םייח תמחלמב