.נ"הס ירחא 'גה האמהמ ,סופוריא ארודב תסנכה תיבב לכיהה
.קחצי תדיקעו ,שדקמה תיזח ,בלולו גורתא םע הרונמה רויצ הלעמל