.לארשי ינקז לא רבדמ לאקזחי איבנה
.סופוריא ארוד לש תסנכה תיב ירויצמ