תיב ירויצמ .תושביה תומצעה ןוזח
.סופוריא ארוד לש תסנכה