.רפושו בלול גורתא ,םינקה תעבש תב הרונמה
תסנכה תיב לש שדוקה ןוראמ טילבת
.הילטיאבש היטסואב