(ףיל םאמח) ורנ לש תסנכה תיבמ הקיאזומ תפציר
.היסינותב רשא