ןיקסאר לואש תאמ רויצ / הירבטב סנה-לעב ריאמ יבר לש תסנכה-תיב