האושה רחאל ורמתשנש םיטעמה דחא ,16 -ה האמהמ ,באלסידיווב תסנכה תיב