םיצאנה י"ע סרהנ ,ןילופב רתויב םיקיתעה תסנכה יתבמ ,אקארקב ןשיה תסנכה תיב
ןילופב תוידוהי תוקיתעל ןואיזומ שמשמ אוה םויכ .םינלופה י"ע שדחמ רזחושו