1939 רבמבונב םיצאנה י"ע סרהנו 16 -ה האמה ףוסב הנבנ ,ןישרבשב תסנכה תיב