םיצאנה י"ע האושב סרהנ ,19 -ה האמהמ ,ץי'זובילדומב תסנכה תיב