םיצאנה י"ע סרהנו 13 -ה האמב הנבנ ,רימזוצב תסנכה תיב