ויה רשא םידרפסה םידוהיל ןתינש תויוכזה בתכב ,16 -ה האמה ףוסב הנבנ ,'ץשומאזב תסנכה תיב
...תסנכ תיב םיקהל תושרה םהל תנתינ" :ראשה ןיב רמאנ ,וז תינלופ ריעב םידוהיה םיבשיתמה ינושארמ
."וצריש המכו ףסכ ןיא םניח ,םינבאו דיס ןכו ןינבל ץע יקסיומאז תורעימ תחקל םיאשר םהו