,"שדחה תסנכה תיב"ו "ןשיה תסנכה תיב" ,השיירב תסנכ יתב ינש
שאב םופרש םתגיסנ תעבו םינסחמבכ הלא תסנכ יתבב ושמתשה םיצאנה