.רפושו בלול ,גורתא ,םינקה תעבש תב הרונמה
הילטיאבש היטסואב ,תסנכה תיב לש שדוקה ןוראמ טילבת