"יונטלא"ה עקר לע ושארב "דוד ןגמ"ה םע לדגמה
היקבולסוכ'צבש גארפ תליהקב