דאדגבב הנותחה יגהנממ

בקעי ןב םהרבא

ג"כשת ג"פ םיינחמ


,ןיסוריא ,ןישודיק יאשונב דאדגבב וגהנש םיגהנמה ייוניש תא רקוס רמאמה :תיצמת
.הנותחו הינודנ

וכלה הנשל הנשמ רשא ,םנימב םידחוימ הנותח-יגהנמ דאדגבב ומייקתה םינש לבויכ ינפל דע
םינשב םיגוהנ ויה ןיידע םירחא הנותח-יגהנמ .רכז לכ םהמ ראשנ אל םויה יכ דע ומלענו
.םהיתובא לש םיגהנמ-תרוסממ ררחתשהל םהל השקש תוקיתו תוחפשמ המכ לצא תונורחאה
וקקוחש םידחוימ םיקוח ידי-לע ולטוב םיגהנמ רפסמ וליאו םמצעמ ולטוב םיגהנמ המכ
לכו םיגהנמה ושטשטינ לארשיב םויכ .םהמ ולבסש םיינעה תבוטל הליהקה ישארו םינברה
םיגהנמ יבגל .השדחה הפוקתה תושירדל םאתהב הל םיארנה םיגהנמב תספות החפשמ
לש תרגסמב .לבב ינבר תוארוה יפל םוקמ לכב גוהנל םויה דע םידיפקמ - הכלהב םירושקה
.בל-תמושתל םייוארה םיינייפוא םיטרפ המכ לש רואית תתל יתנווכב הז רמאמ

ןיאושינה ליג .א
ח"רת תנשב דאדגבב רקיבש ,ינשה ןימינב עסונה .תונטק ןדועב תונבה תא ןתחל וגהנ םינפל
ינפל תודחא םינש ,ךכיפל .םירכזה רשאמ השולש יפ אוה תובקנה רפסמ וז ריעבש בתכ ,(1848)
.םירשעו הרשע-הנומש ליגב םינבל םינש רשע וא הנומש ליגב תונבה תא אישהל וגהנ ואוב
היפלש הדוקפ המסריפ "תואלתו תובר תורצ"ל ומרג הלאכ ןיאושינש התאר הלשממה רשאכ
:תוגרד שולש ועבקנ
;רשע ליג ינפל ואשני אל - םירישעה תונב .1
;הרשע תחא ליג ינפל - םינוניבה תונב .2
.הרשע-םיתש ליג ינפל - םיינעה תונב .3

הל הוקת ןיא זא" - הרשע-שמח ליג דע שיאל תבה אשנת אל הלילח םאש ,רמאו ףיסוה אוה
קיל "לארשי יעסמ") "םידוד תע הל רבע רבכ רשא הלב הלותבל בשחת יכ שיאל אשנהל דוע
.(48-47 'מע ,ט"ירת

ויה אלו ליאוה .הרשע-שש ליג ינפל השא סוראל אל םינברה וטילחה (1894) ד"נרת תנשב
הנש םישולשכ ינפלמ .םירשכ םידע ידי-לע עבקנ ליגה ,יוהז תדועת וא הדיל-תדועת ןהידיב
.הזמ רתויו הרשע-הנומש ליגמ ואשינ תורוחבה בורו .יעבט ןפואב הנתשהו ךלה הז בצמ

ןיאושינה תואצוהו הינודנה .ב
תונבו ,"םיעונצ םיתב ילעב" וארקנש ינוניבה דמעמה תונב דואמ ולבס תובר םינש ךשמב
תורקיו תובורמ תונתמ ילבו ההובג הינודנ ילב תב ןתחל היה רשפא יאש ,גהנמה ןמ םיינעה
חולשל היה םהילע תובר תויונמדזהבו גח לכב .ןתחה תיבל חולשל םיבייח ויה הלכה ירוהש
יסכטל .בר ןוה ולעש םיקתממו םילכאמ ,בוט לכ תואלמ תולודג תורעק תייוולב תונתמ
תובר תונב .עפשב דוביכ םהל שיגהל היה הבוחו םידדצה ינשמ םיבר םישנא ונמזוה הנותחה
תורישע תוחפשמ .הלא תובורמ תואצוהב דומעל ולכי אל ןהירוהש םושמ ןתחתהלמ וענמנ
וצלאנ תוינעהו תוינוניבה תוחפשמה ינב ;הז ןודינב םייוסמ גהונ ועבקו הלא תואצוהב ומיזגה
תואצוהב הברמה לכ לש בצמה רצונ םחרוכ לעבו "םידבוכמה" יגהנמ תא המ תדמב תוקחל
וילע שחלתהל םיברמו רתויב הכומנה הבכשהמ הז ירה טיעממה לכו חבושמ הז ירה
תונושארה ויתונב תא אישהש ימ לכו ;תונבב תוכרובמ ויה תוחפשמה לכ טעמכ .וליפשהלו
ךרדב .ויתונב רתיל םימיאתמ םירוחב אוצמל ידכ ,ל"נה םיגהנמה ןודנב ,בוט םש שוכרל ףאש
וז העפותב םחלהל וסינ הליהקה ישארו םינברה .תובר תוחפשמ לע השק דיבכהש גהונ רצונ וז
אלל ר"יפע ךא - תויסנכ יתבב תוזרכהו תובורק םיתעל "תומכסה"ו תוטלחה םוסרפ ידי לע
תורשעו םיניידה ,"ישאב םכח"ה תמיתחב "המכסה" המסרפתינ (1921) א"פרת תנשב .החלצה
גהנמ לכ לטבל םיניינעה רתי ןיב ועבקנ הבש ,"ינחורה דעוה" שארו הליהקה ידבכנו םינבר לש
תונבה ילעב לע לקהל ןוגכ הנותחב םינוגה יתלב םישעמו תורתוימ תואצוה ךירצמה בצמ לכו
:םיפיעס ג"י תללוכ "המכסה"ה .תלוכיה ירסח

ליבשב ףסכ םוכס עבקי ,הינודנל סחיב הלכה תיבו ןתחה תיב ןיב םכסה גשויש רחאל .1
הז םוכסו ירמגל הינודנה עברל הלעי אל רכזנה םוכסהש יאנתב ,ותלוכי יפל דחא לכ ,םידגבה
םשרי אל ל"נה עברהמ הלעמל םידגב לע אצויש םוכס לכו ,םיצוחנה םיצפחל קרו ךא אצוי
םידגבה תואצוהל עובקל ולכוי ,תויפור םיפלא תעבראמ הטמל אהת הינודנה םא ךא .הבותכב
.תויפור ףלא דע

ןמזב תחאה :םיצפח ינשמ רתוי חולשל ול רוסא ,תונתמ הלכל חולשל הצרי ןתחה םא .2
והשמ אלו הקיתמ ינימ אל םיצפחה םע חולשל ול רוסאו ;ןיאושינה ןמזב תינשהו ןיסוריאה
שמתשהל וגהנש ,רכוס שוגל הנווכה) רתוי אלו רכוס דחא םרגוליק ידכ חולשל לוכי קר רחא
.(םהה םימיב וב

והשמ אלו הקיתמ ינימ אל ,הפירצ ילכ אל ,ףסכ אל ןתחל חולשל םהל רוסא הלכה תיב .3
.ירמגל רחא והשמ םע אלו הטימה ילכ תריפת םע אל ;רחא

.תימשר הנמזה ךרדב ,הנותחה ינפל ותחפשמל וא ןתחל הנמזה ךורעל הלכה תיבל רוסא .4

תיבל תכלל ןתחה תחפשמל רוסא ,דחוימ סכטב הפוחה םוי ברעב ךרענש ,"הנח"ה לילב .5
חולשל וצרי םאו ;ירמגל רחא והשמ אלו הנתמ-יצפח אלו הקיתמ ינימ םהל וכילוי אלו ,הלכה
.הקיתמ ינימ דחא וליק םע דחוימ םדא ידי לע והוחלשי - הלכל ןיאושינה לש הנתמ-יצפח

םישנ עבראל ץוחמ ,ןתחה תיבל המע תכלל הלכה תחפשממ םישנל רוסא ,הפוחה לילב .6
ינבל ץוחמ ירמגל םירז םדא ינב הפוחה לילב ןתחה תיבב ואצמי אלש רמולכ ,דבלב התחפשממ
.הלכה תיבמ םישנ עבראו ןתחה לש ותיב

םוקממ תכלל ולכוי ךא ,םיברעב לייטל הלכלו ןתחל רוסא ןישודיקה ירחא ,הפוחה לילב .7
.הרצק ךרדב רשי ןישודיקה

רחא והשמ אלו הקיתמ ינימ אל וידידיו ויבורקל חולשל ןתחל רוסא הפוחה-רקובב .8
.ירמגל

לטבל שי הז יפל .םישנ אלו םישנא אל ,םיחרוא ולצא לבקל ןתחל רוסא ,תבשה םויב .9
.ודוסימ ("ןאוסנ-לא תבס") "םישנה תבש" תא

דבכל רוסא (םירחאו הלכה יבא י"ע גוזה ינבל תונתמה ןתמ סכט) "היחאבצ"ה לילב .10
ןודבכי אלו ,("הוהק-לא ובא") "הפקה השוע" םהילא סנכי אלו ,תולוגנרת רשבב םישנה תא
דחא וא תרשמ ידי-לע ,םירבגה תא קר הב דבכל לכוי ,הפקב דבכל ןתחה הצרי םאו ;הפקב
.רז "הפק השוע" ותיבל סינכהל רוסא ךא ,ותיב ינבמ

אלו הקיתמ ינימ אלו הפירצ-ילכ אל ותבל חולשל ול רוסא הלכה יבא ,הנותחה ירחא .11
,רבד ותבל חלשי אלש רמולכ ,ץפח ילב הרוצ לכבו םש לכב ,הנותחה תנש לכ ךשמב רחא ץפח
ןמזב אלו תועובשה גחב אלו ,גח-ורסא לילב אלו ,םירופב אלו טבשב ו"טב אלו הכונחב אל
ינימ אל ,םירופה םויב הלכל רבד םוש חולשל םהל רוסא ,הלכה יבורק ןכ ומכ .ירמגל רחא
.היבא תיבל ץוחמ ,ירמגל רחא והשמ אלו הקיתמ

"המכסה"ה תא ולתיש ירחא שדחמ ונתחתי רשא הלא ןידב ףקות ולבקי הלא םיאנת .12
...תויסנכ יתבב וזה

רמולכ ,ה"סב %2 -מ רתוי תונכדש ימד תחקל םינכדשל רוסאו ,םינכדשל תתל רוסא .13
ינימ אלו "שישכב" םינכדשל תתל רוסאו ;הלכה תיבמ דחא זוחאו ןתחה תיבמ דחא זוחא
..איהש הרוצ וזיאב הקיתמ

"המכסה" .ןכל םדוק גהונ היהש בויחה תא דמל התא הלא םיפיעס ג"יב רשא הלילשה ךותמ
םוכס .היפיעסמ המכ םייקלמ וטמתשה םיבר רצק ןמז רובעכ ךא ,הבוטל הברהב העיפשה וז
20,000 -מ רתוי לש אישל םירישעה לצא עיגה תונורחאה םינשבו םויל םוימ לדגו ךלה הינודנה
ךא ;וז הרטמל הלבגה לש קוח קקוחל םושקבו תונוטלשל ונפ הדעה ישאר .(ש"יל וכרע) רניד
.ונענ אל םה

ןישודיקה יגהנממ .ג
הב םתוחו החמש לש הכרב איהש םושמ ,דבלב ןייה לע םיכרבמ ןיסוריאה תכרב תא .1
םירמוא ןכ ומכ .("ןישודיקו הפוח ידי לע" אלו) "ןישודיקב הפוח ידי-לע לארשי ומע שדקמה"
.(הנורחאה הלמה תא טימשה ל"ז ןרמ) "ונל תואושנה תא ונל ריתהו" וז הכרבב

תעבט תא וא ןישודיקה ףסכ תא ןתחה הארמ ,ןייה סוכ תמיעטו ןיסוריאה תכרב ירחא .2
השמ תדכ הזב יל תשדוקמ תא ירה" רמואו ,הטורפ םיווש םהש ועדיש ידכ םידעל ןישודיקה
דיב ,(ךפיהל אלו) בהזה תעבט תא העבצאל שיבלמ וא ףסכה תא הל ןתונ כ"חא קרו ."לארשיו
.תינמי

תלבקמ איהו ישמ תחפטמב הלכה די םיכרוכ ,בהזב וא ףסכב ןישדקמשכ ,דאדגב גהנמ .3
לע םישרופש הפמה תמגודכ ,בוט ןמיסל אוה הז רבד .הכורכ התויהב הדיב ןישודיקה ףסכ תא
שדקל םיגהונ שי .הידיב הקדצ תלבקמה היינעכ תיארנ אהת אלש ידכ ,תבש תדועסב ןחלושה
בהז וא ףסכ תעבטב שדקל םיגהונ םלוככ םבור ךא ;תשוחנו ףסכ ,בהז לש :תועבטמ שולשב
ידי לע הל ןתינה לעבה לש וחור חוכמ ףיקמה רואל זמר הב שיו עבצאה לע תפקמ איהש
הרקמב .ה תרוצ וז תעבט לע קוקחל םיגהונ לבבב .רחבומה ןמ הווצמ הזב שי ךכיפל ,ןישודיק
הכומסה) עבצאב םישיבלמ תעבטה תא .תחפטמב דיה ךורכל םיגהונ ןיא ,תעבטב שודיק לש
.םירחא םיגהונש יפכ ,המאב אלו (לדוגאל

ךחכשא םא" :רמאנש המ םייקל םילשורי ןורכזל תחא סוכ ןתחה רבוש ןישודיקה ירחא .4
רבוש ןתחהש וגהנ לבבב ."יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא ...ינימי חכשת םילשורי
עודי אל) תיכוכז לש סוכ אלו ,יקנ רבא הפוצמה הפק וב םיתושש הזמ ,אניסרחמ שדח סוכ
םושמ םירמוא שיו ;רקויב רתוי הלוע תיכוכז סוכש םושמ םירמוא שי ,קוידב םעטה
.(בר הבוגמ ותוא םיכילשמש תעב םיבר םינטק םירבש םיזתינ תיכוכזהמש

לע ןיסוריא תכרב םיכרבמו םימי המכב הפוחה םדוק םיסראמ םאש ,דאדגב גהנמ .5
וילע ךריבש סוכה ירוישמ ןיי טעמ הז ןטק סוכ ךותל ךופשי ךרבמה התשיש רחא ,סוכה
םישוע םא .לתוכב ונרבשיו ןטקה סוכה תא ןתחה חקי כ"חא ;הלכהל הזה ןטקה סוכמ םיעטיו
אלו תוכרב עבש וילע ורמאיו ינש ןיי סוכ ואיבי כ"חאו ל"נכ םישוע הפוחה תעשב ןישודיקה
תא ושעישכ ,סוכ אלב םימי המכב הפוחה םדוק סריא ןתחה םא ךא ;רחא סוכ דוע רבשי
סרח לש ןטקה סוכה ךותל סוכה ירוישמ וכפשי -ךרבמה התשיו תוכרב עבש ךרבי ,הפוחה
.לתוכב ונרבשיו ןטקה סוכה תא ןתחה חקי כ"חאו הלכה םעטתו

תכרב רחא םיכרבמש ,ןיאושינה לש תוכרב עבש תעשב הלכה דגנכ ןוליו סורפל דאדגב גהנמ .6
וניא ןתחה .ךרבמהו ןתחה ןיבו הלכה ןיב ץצוח ,"ר'דיכ" תיברעב ארקנש ,הז ןוליו ,ןיסוריאה
תרטמ .(תיברע תליפת רחאל הכשחב הפוחה תא םיכרועש םושמ ילוא) תילט שובלל גהונ
גהנמ לטבתינ הנש םיעבשכ ינפל .השאל ול תויהל ותיבל הסינכהל הדחיימ אוהש ןמיסל ןוליוה
ןיסדנוק 'ד לע שורפה להוא ןיעכ ,םידומע העברא לע דגב םישרופש וגיהנה ומוקמבו ןוליוה
ורזחו ןיסדנוקה 'ד תא ולטיב רצק ןמז רובעכ .דחיב הלכה תאו ןתחה תא ויתחת ודימעהו
םידמוע הלכהו ןתחה ,תילטב ףטעתמ ןתחה .םילשורי גהנמכ ןיגהונ ץראב ןאכ .ןוליוה גהנמל
.ויתווצקב םיקיזחמ םיחרואהו החפשמה ינבשכ שורפ תילטל תחתמ

.הלכה אל ךא ,הפוחל סנכנש םויב תונעתהל גהנ ןתחה קר דאדגבב .7

- הרשע ול ןמדזנ אל םא דבעידבו ,םישנא הרשע ינפב ךרבל שי ןיסוריאה תכרב תא .8
הדועס םיכרוע כ"חא .הרשע ינפב אלש ךרבל רוסא הפוחה לש תוכרב עבש ךא ;רתוומ
הדועס לכבו .תודועסה רתיב םישוע ךכו .ןוזמה תכרב רחא סוכה לע תוכרב עבש םיכרבמו
תבשב לבא ;םדוק םהמע ולכא אלש "תושדח םינפ" םדא ינב ינש ופתתשיש גואדל ךירצ
לש ןינמ ןיאו הרקמב ,תודועס שולשב תוכרב עבש םיכרבמו ,תושדח םינפב ךרוצ ןיא בוט-םויו
םירמוא ןומיזבו .דבלב "ארב רשא" תכרב ךרבי ,תוכלמו םשב ךרבל רשפא יאו ,םישנא
."ונועמב החמשהש"

וניאו ןתונו אשונ וניא ,דבאה רבדב וליפא ,הכאלמ השוע וניא התשמה ימי לכב ןתחה .9
.ךלמל המוד אוהש םושמ ,קושב ידיחי אצוי

תחמשב ןמז ילכב שומישמ לטבל וצר םייח השמ 'ר לש ונמזב ,הנש םירשעו האמכ ינפל .10
גהנמ היה ונמזב הז דגנכ ,הלכו ןתח חמשל הווצמש םושמ ,ךכל םיכסה אל ברה ךא ,הלכו ןתח
וכלה ,ותיבל ךליל ידכ ,תבש לש תירחש תליפת רחא תסנכה-תיבמ ןתחה אצי רשאכ ,ןומדק
לוליח םושמ הז גהנמ רקע ברה .העש יצחכ וינפל ונגינו םינוש רמז ילכב םינגנמ םייוג וינפל
.תבש

תעשב ןיסוריא רדס םהל ןיא .םהל ךומס וא ןיכודשה תעשב םויה דע ןישדקמ דאדגבב .11
.הפוחה

םהב רוזחל םילוכיו אמלעב ןיכודיש ושע קר םה .תונולבסל ןיששוח ןיאש דאדגב גהנמ .12
.ןישודיק ושע אל ןיידעש ןמז לכ

הדוקפ םוי וא רוביצ תינעת הפוחה ימי תעבש ךות עריא םאש ,דאדגב גהנמ .13
.ולש בוט-םוי אוהש םושמ ,הנעתי אל - ("טייצראי")

ישנא לש תובותכה יספוט םשור אוהש עובק שדקמ ידי-לע יבמופב םישענ ןישודיקה .14
.ןבל באה ןמ השוריב תרבוע שדקמה תרשמ .דחוימ סקניפב ריעה