םיאנומשחה תוינידמ

רסולפ דוד ר"ד

ח"ישת ד"ל םיינחמתססובמה ,ירוטסיהה בצמה עקר לע םיאנומשחה תוינידמ רבסהב קסוע רמאמה :תיצמת
.םלועה תותימאבו הרותה תותימאב םמלוע תפקשה תודחא לע

;םולש תירב ;תוינידמ ;םיאנומשח :חתפמ תולימ


תודלותב המוד אוצמל השקש רומח הכ לארשיב בצמה היה ,תוכלמב והיתתמ דרמש ינפל
,תובאה תרוסמ לע רותיוו בגא תינוויה תוברתה לא ברקתהל רמוא ורמג המואה ישאר .ונמע
םימיב ןתומכ ויה אלש תוריזג הרזג ,"םייוגה םע תירב תורכל" ץמאמב הכמתש תוכלמהו
החוכ ,םוצע חכ דמע םינוויתמה ירוחאמ .לארשיבש "היצקאיר"ה ישנא תא רגמל ידכ םהה
רבכ וברקתה םיבר םימע .המשל היוארה "תוישונא" ןיבל "תויארפ" ןיב הלידבמה תוברת לש
תוסג - ויפוא ,הלפט הנומא - ותד ,בשחי ירברבל םהומכ השע אלש ימו הז יתוברת םלוע לא
החיכוה םירבדה תוחתפתה .אוה "םירז אנוש" יכ וילע ורמאי ויפוא לע רומשי םאו ,חור
ןמ ונקחרתנש ןמזה ןמ ירה" ,"תינרדומ" הפוקת תושירד םימלוה תרוסמ יכרע ןיא יכ ,לילעב
ןמ תינויגה הנקסמ אלא התיה אל םיללובתמה לש םכרד ."תובר תוער ונילע ואב ,םייוגה
.בצמה

ויה םה ."'ה תווצמו הרותה" תותימאב המת הנומא ונימאהש לארשיב ויה תאז תמועל
יכ ,ולכי אל הרותה תווצמ יפל תויחל לבא ,סוסיה לכ אלל וז הרות ןעמל םשפנ ףרחל םינכומ
לוועב יכ ,ץראהו םימשה ונילע םידיעמ ,ונמותב ונלוכ תומנ" .תבשב םהילע ופיקה םיביואה
.תיתדה םתדמעמ ןירשימב העבנ הלא םישודק לש םכרד - "ונוגרהת

תיבקע הבשחמ לע ,אופיא ,תוססובמ ,תוכלמה יגורה לש ןהו םיללובתמה לש ןה ,םהיתונקסמ
הב םיקיזחמהש תמיוסמ האידיאב ןרוקמ הלא תוינירטקוד תונקסמ .תואצותל ששח ילב
חכה ינפב דומעל ידכ םהב היה אל :םתשלוח הזב אקודו - המישגהל ידכ תיגיגכ רה םיפוכ
םנמאו תוכלמה ידיב גרהיל ופוס "יביסרגורפ"ה לודגה ןהכה ,סואלנמ .םייחה לש ינושארה
,(תירצונה היסנכב םוירטירמה למסל ךפהנ םגו) םיאנומשחה לש םחוכל ףיסוה םישודק תומ
םייחה ,םלועבש גהונכ ;וללה תוינויגהה םיכרדה יתשמ תחאב הכלה אל תוחתפתהה לבא
.הירואיתה תא וחצינ

האיבה איהו ליאוה ,רקיע לכ תינירטקוד הניאש םיאנומשחה תדמע תא הקידצמ הירוטסיהה
לש בכרה הניא וז הדמעש שיגדהל ונילע .תואיצמה תא םגו תרוסמה תא םג ןובשחב
גוסמ איה התודיחאש יפ לע ףא ,הדיחא הדמע יהוז אלא ,ןאכמ םייח יאנתו ןאכמ היגולואדיא
םתדמע תא חתנל אבש ימ .הזמ םימש םש ישדקמו הזמ םינוויתמה לש תועדה תודחאמ רחא
תא ןחוב אוה יכ ,תעדל וילע ,תימינפ הריתס לש תודוסי הב אצומו םיאנומשחה לש תיטילופה
הלגי םאו .םחורל הרזה ,תיבקע תינויע הבשחמו היפוסוליפ לש ןחבמה לכב םיאנומשחה יכרד
לבא ,תיעדמ הריקחל הזיחא תודוקנ אוצמל חילצה םנמא ,םישרופמ םידוגינ םהיתונויערב
.רודחי אל הז ןינע לש וקמועל רודחל

םג םינוירוטסיהו םיגולואית .םיאנומשחה לש הדמעה תודיחאל תודחא תואמגוד איבהל יאדכ
םייוגב םחלהל ףאש דציכ :םיאמורה םע תירב תורכל יבכמה הדוהי לוכי דציכ ,םיהמת דחי
םישלח דיב םירובג ןתונה 'ה תרזעב חטב אל םולכ ?םהמ דחא םע תירב תורכל הז םע דחיו
רוזעל החוכבש הקזח המוא םע תירב תרכ הדוהי :דואמ הטושפ הבושתה ?םיטעמ דיב םיברו
תרש ילכ אלא ויה אל םיאמורה יכ ,רמול לכונ וז תירבל יגולואית םעט שפחל םא .םידוהיל
תיגולואית הקדצה וזיא םידוהיה זא ושפיח םא ,םויה תעדל םילוכי ונא ןיא םנמא .'ה דיב
ןיא ןכלו לארשי תרותל תדגנתמ הניא םייוגה םע תירב :םוקמ לכמ .םיאמורה םע תירבל
.יבקע היה אלש יבכמה הדוהי דגנכ ןועטל

רפסב ונל ורמתשנ הלא םיבתכמ) תאזה תירבה ןינעב םיאמורה לא םידוהיה ובתכש םיבתכמה
םלוא .הז ןינעב םידוהיה לש תינויערה םתדמע רוריבל םוקמ םיחינמ םניא ('א םיאנומשחה
םידוהיהש ,החיכומ וז הדועתו ,הטרפשא ישנאל םיאנומשחה בתכמ - תרחא הדועת םג ונידיב
שי תיטסינילה תרוסמ יפל :תוינידמה יכרדב זירז שומיש םע 'ה תרזעב ןוחטב ודחי ךורכל ועדי
םידוהיה ,אופיא ,וצירה והיתתמ ןב ןתנוי ימיב .םידוהיה ןיבו הטרפשא ןיב החפשמ תברק
ינש ןיב םיחא תירב שדחל ידכו םיקיתעה םירשקה תא קזחל ידכ הטרפשא ישנא לא תרגא
,וניתוביבסב רשא םיכלמה ונתוא ומחליו תובר תומחלמו תובר תוער ובבס ונתואו" :םימעה
ונל שי יכ .הלא תומחלמב ונידידיו ונתירב ילעב ראשו םכתא תואלהל תאז לכב ונצפח אלו
ונא ןאכמ .תרגיאב ראשה ןיב בותכ - "וניביוא ונכיו וניביואמ ונלצנו ונל תרזועה םימשמ הרזע
יפל - רוסיא לכ ןיא םלוא ,רתויב הקזחה תירבה תלעב םהל התיה 'ה תרזע יכ ,םידמל
לבא ,תינויגהו תיבקע איה וז הדמע םנמאו .תומדא ילע תירב ילעבל םג קקזהל - םתפקשה
םרטב .הטרפשא ישנא יאדו הוניבה אל התומימת םושמ אקודו ,המימת םג איה הז םע דחי
תודהיה הנבמ לע דומעל ונילע ,םיאנומשחה לש םהיתופקשהב תוימינפ תוריתס שפחל אובנ
שפנ חוקיפ תעשב תבשב םחלהל םא התיה אל םיאנומשחה ינפל הדמעש היעבה .םימי התואב
.םידוהיה תנידמ תא ןנוכל דציכ התיה תיתימאה היעבה .םיאמורה םע תירב תורכל םא וא
תיפוס הטלחה לבקל רשפא ךאיה יכ ,הרושכ וניא לארשי לש ובצמ יכ ,םידוהיל היה רורב
ןיא תידוהיה הנידמה ךכיפל .ךרבתי ונוצר תולגל לארשיב םיאיבנ ןיאשכ ,םיינידמ םינינעב
הנידמה תזרכהב ,אופיא םיארוק ונא ךכו .ונוקיתל בצמה רוזחיש דע ינמז דסומ אלא איה
לודג ןהכלו אישנל ןועמש םהל תויהל ותואנ םינהכהו םידוהיה יכו" :לארשי לש תיאמצעה
תואיצמ ;תירותסמ הרות םושמ וז הפקשהב תוארל ונל לא ."תמא איבנ םוקיש דע ,םלועל
טניסהמ תוחפ אל תילאירכ םהל הרייטצה ,לארשי תודלותב הרשי הלועפ לעופה ,םיקולאה
תוארל אל םתוא חירכה תיקולאה תולגתהה רסוח .המואה יביוא תא האטאטש ברחהו יאמור
םענמתש הביס לכ התיה אל ,ץראה שוביכ ירחא ,ךדיאמ םלוא ,תיארע תנוכתמ אלא םתנידמב
םאו ,הנוכנה ךרדה תא הרוי רשא ,'ה איבנ עיפוי בורקב יכ וויק ירהו .הז יארע דסומ ןנוכל
ומשב רשא ,רבדה אצי 'המ אלה ,דוד ערזמ ךלמל הרטע ריזחהל םהילע יכ ,איבנה םרוי
יכרד תא רידסהל שי םיקולאה שיא איבנה ןוזח דע םלוא .םהיביוא לע ורבגתה ותעושיבו
."הרצ תעב ונרזעל ויה רשא ,שדוקה ירפס"ב בותככ הנידמה

רבדב הנתומ ומויק ךשמהש יארע דסומ אלא הנידמה התיה אל םיאנומשחה יניעבש הדבועה
תוירוטסיה ןה לארשי תודלותש רמולכ ,םמלוע תסיפתל תיניפוא איה - ויאיבנ דיב םיקולא
לעבב :םיאטרפשאה תעד לע לבקתהל הלכי אל וז הסיפת ,אוה ןבומ .דחי םג תוירוטסיה-לעו
תויטילופ תומיזמ ,תומצעמה קחשמ ודירטה םתוא ,בר ןינע םהל היה אל ימימשה תירבה
.םייאבצ תונוחצנו

םה ןיאש דע ,םיאנומשחה ליבשב תיעבט הכ איה לארשי תודלות לש וז תירוטסיה-לע הסיפת
לע תלבקתמ הניא םתדמעש ןבומ .יטמולפיד ןתמו אשמב ףא הב שמתשהל ללכ םיששוח
ןינעב יעיבשה סוכויטנא לש וחילש עיפוהב .וז ךרדב חילצהל ולכי אל ןכלו םינוויה לש םתעד
ץרא אל" :הלא םירבדב ןועמש ול הנוע םדי לע ושבכנש תומוקמה יבגל ,םימייוסמ םירותיו
תעשב וניביוא דימ השכרנ רשא ,וניתובא תלחנב םא יכ ,ונלשמ םירכנ שוכרב אלו ונחקל הירכנ
איקבה ינווי לכ ."וניתובא תלחנ תא ונובישה רשוכ תעש ונל תויהב ונחנאו .טפשמ אלב רשוכ
לע לבבמ ותעדל ולע םידוהיה :ירמגל תרחא הירלקפסאב םידוהיה בצמ תא האור הירוטסיהב
לש תונוברה הרבע ןודקומ רדנסכלא ידיב סרפ תכלממ שוביכ םושמו ,סרפ יכלמ תורהצה דוסי
ךכב וקפתסה אל םידוהיה ךא ;תונוש תויוכז םידוהיל וקינעה הלאו .סוקיליס ינב ידיל לארשי
טילשהל ךלמה לש ותבוחמ הז ירה הלא תוכמסבו ,הדוהי ץרא ימוחתל ץוחמ םילבח ושבכו
יביוא .לארשי םע לש דע ןינק - ןועמש לש ותעדל - איה לארשי ץרא הז תמועל .ץראב רדס
יטילופה בצמה תניחבמ "תיטסילאיר" הפקשה תמועל ."טפשמ אלב" ץראה תא ושבכ לארשי
לע םימשה ימיכ םהל תתל 'ה עבשנ רשא" וצראל לארשי ןיב יחצנה רשקב ןוחטב ןאכ טלוב
ןאכמ ןועמש לש "תירוטסיה-לע"ה הסיפתהו ןאכמ סוכויטנא לש תילאירה הדמעה ."ץראה
.תנייוזמ תושגנתה ידיל חרכהב ואיבה

יבגל .תחא הנועבו תעב תירוטסיה-לעו תירוטסיה וניארש יפכ ,איה םיאנומשחה לש םתדמע
ןיבל הרותה ןיב ,םייוגה םע תירב תתירכ ןיבל לארשי לש םייחצנה ויכרע ןיב הריתס ןיא םדיד
.יטמולפיד ןתמו אשמ ןיבל תיקולאה תמאה ןיב ,היגטרטסיאה

םה :םמלוע תפקשה לש תיטקלאיד יתלבה תודחאה לע תדסוימ "תינויער תודחא" התוא
ןה ןיא ךכ םושמ אקודו שממ לש תויושי יתשבכ םלועה תותימאבו הרותה תותימאב םינימאמ
הירוטסיהה לש תירוטסיה-לעה הסיפתה התוא ,תינגרואה תודחאה התוא .וז תא וז תורתוס
תא ,םיימלסומה םישבוכה לש םתוינידמ תא תנייצמ איה ;דבלב םיאנומשחל תדחוימ הניא
ןעמל תומחלנה ,תוינרדומה תוכפהמה תא םגו תורסיקב םירויפיפאה לש שדוקה תומחלמ
ןמ" םגו תימימש םג איה לארשי תרותש םושמ ,הרידנ הניא וז הדמע תודהיב .םדאה תויוכז
יתלבה התודחא ללגב איה ,תירוטסיה-לעה - תירוטסיה תאזה הדמעה ."ןידה אמלע
.ונתשלוח םג םלועב הדודב ללגבו - ונחוכ רוקמ ,תיטמלבורפ