ינשה תיבה ןברוח ינפל תויחישמ תועונת

יגח לאומש

ד"כק םיינחמ


ןיבש הפוקתב תויחישמ תויתד תועונתו תוימואל רורחש תועונת רקוס רמאמה :תיצמת
.אבכוכ רב דרמ דעו םילשוריל סויפמופ תאיב

.ינשה תיבה ןברוח ינפל הפוקתה התיהש יפכ ,םיליעפ חור ייחב תאזכ הרישע הפוקת התיה אל
איבהל ואבש םיחישמ תויהל ורמייתהש םישנא לש םתעפוהו ,תיחישמה ההימכה תניחבמ םגו
.תאזה הפוקתכ התיה אל - םלועלו לארשיל הלואגה

תא שבכו סויפמופ אב הבש הנשה ןמ ,תיבה ןברוחל המדקש הפוקתה תא תונמל רשפא
יכרדב הפי רכינ הז ערואמ לש ומושיר .שדוקה תמדאל ימורה "סגלק"ה תא איבהו ,םילשורי
םמצע םידוהיב היולת התיה ךכ לע המשאהו .םימיה םתוא לש תירבעה הירוטסיהה
םילשוריל אובל סויפמופ תנמזהל המרגש איה סולובוטסיראו סונקרוה ןיב הרמה תקולחמהש
יפכו ,המוחה די לע םיאנקה ינפל ומואנב והיתתמ ןב ףסוי רמאש יפכ ,"בצמה תא ליצהלו"
.ןברוחה ינפל םסרופמה ומואנב ספירגא ןנולתהש

ירבדב קמעתהל םיברמ ויהו ,הלואגל תוהימכה וברתה ןכ ,תויונערופהו תורצה וברתהש לככ
וררועש קומעה ינחורה רעצה תא לקנב ראתל רשפא .הלואגה תופיאשל ךמס אוצמל םיאיבנה
ירקיע תא וניש אל םיינמזה תונוחצנב לבא .עשרה תוחוכ לש םהיתונוחצנ םינימאמה בלב
"יעבט" ערואמ ,סנ ידי לע האבה וז וליפאו ,הלואגה התייה ןכלו .חצנל בוטה ףוסש הנומאה
ללה תאז רמאש יפכ - "םה םיאיבנ ינב ,םיאיבנ םניא םאש" לארשי לש םמלוע תפקשה יפל
תא קילדהל ידכ דחא ץוצינ אלא רסח היה אלו .(:חס םיחספ) הריתב ינבל ותבושתב ןקזה
םאו ,םלוע ידסומ תעזעזמ איה - תיתימא איה םאש ,תיחישמה הוקתה לש הלודגה תבהלשה
.תכעודו תכלוהש הפוס ,לודג חוכב תצרופ איה

וללוח ,אבכוכ-רב דעו ינשה תיבה ןברוח ינפל ויהש תויחישמה תועונתה לכש רמול ןתינ
דע םלועה תוערואמ לכ לע עיפשהל תופיסומו ,ועיפשה תועודי תוניחבבש ,םימוצע תוערואמ
.הזה םויה
הליעפמ האידיאכ םייקתהל ופיסוה ,םפוגב וחצונשכ וליפא תמא לש תועונת ויה םאו
.חורה תניחבמ םיחצונמ תויהל וכפה קשנה חוכב םיחצנמהש עריא תחא םעפ אל .העיפשמו

תוברתב בושח םשור ריאשה אל "העשרה תוכלמ" ל"זח ידי לע התנוכש ימור לש הנוטלש
השובכ תויהל הכפה ,תיטסינלהה תוברתה אישב זא התיהש ןווי תא השבכשכו ,תושונאה
תוברתה הפי הגזמתנ ףוסבו ,ויתוזחמ גיצהל ידכ ןוויל ךלה ימור טילש ןורינ .חורה תניחבמ
דחא דצמ יכ ,ימורו לארשי תוברת ןיב היה ןכתי אל הז רבד לבא ,תימורה תוברתה םע תינוויה
."םירברב" םשב םיאמור םניאש ולא לכ תא הנכמ היהש יאמורה יטסילאירפמיאה חוכה דמע
אלו ,אלמה םלועה אוה דיחיה םדאה הבש ,הקומעהו הבחרה לארשי תוברת הדמע םדגנכ
.ןודזה תוכלמ לש התיילכל הליפת העבקנ םיארונה םימיה תליפתב וליפאו .הנידמה

ימור לש יטסילאירפמיאהו ינידמה ילילאה ןוטלשה דגנ דרמ היה ימור דגנ לארשי לש דרמה
רעצה הברמל לבא .תויעבט תובוגת תרשרש ללוחמ היה וליא חצנל םייוכיסה לכ דרמל ויהו
ימור ןוטלש תחת הרתחש איה תיאליטרעה האידיאה ףוסבו ,התליחתב העונתה הקנחנ
.ררופתנש

תחא אמגוד .םיזוחה לש םהיתוביל תא זא ואלמ חישמה תאיבו םימיה תירחא לש תונויזח
ףוסו .אבכוכ-רב תוערואמל סחייתמ םירקוח המכ תעדלש "ךורב ןוזח" רפסב תוארל רשפא
:ןויזחה
."היבשוי לכאמ ץרא יכ לכ ,ידבע חישמ ידיב ורסמי םיחצונמ םאו םיחצנמ םא"
:ריאמה קרבה ןורתפו
היהו .גורהי םהמו היהי םהמו םימעה לכל ארקו יחישמ ןמז אובי תותואה אוב ירחא"
התעש הלגת זא ,םלועל ותוכלמ אסכ לע םולשב בשיו ,ץראב רשא לכ תא עינכי רשאכ
ךותמ ורבעי החנאו הקוצמו הרצו ,קחרת הלחמו ,לטב אפרמ דרי זאו .החונמ האריתו
הרקי אל םואתפ עגפ לכו ,ותיע אלב תומי דוע אלו ,םלועב ךלהתת הודחו ,םדאה ינב
."דוע

לע ןימאמה לש תולאש שי םש םג ."ארזע ןוזח" רפסב םג םיאצמנ םימוד םייחישמ תונויזח
.הבושתהו ,ערה תחלצה

םהמ קלחבש ןכתיו ,רורחש תועונת יללוחמ ויה ,ינשה תיבה ןברוח ינפל ומקש "םיאיבנה"
לולכל ןיא ןכלו .םמצע ידי לע אלו ,םהיצירעמ ידי לע קר חישמ וא לאוג וא איבנ םשה קבד
תבשב יכ .לארשי תוצופתב תורודה ךשמב ומקש תויחישמה תועונתה יללוחמ םע םתוא
תא םג הנחב העונת לכו ינוימדה חוכה לע יתואיצמה חכה רבג ןיידע ותמדא לע לארשי
שארב סופסוי לש הצממה רואיתה ךותמ ךכ לע דומעל רשפאו .םייאבצהו םיינידמה םיאנתה
:בתוכ אוה ךכו ,םיאמורב דרמה לש עקרהו הריואה לע ,"םידוהיה תמחלמ" ורפס
הלוח תיאמורה הירפמיאה התיה ,(דרמה) רתויב הלודגה העונתה הטלשש העשב"
העשה לע וצפק ,חכהו םיסכנה אישב ויה ןמז ותואבש םידוהיה ןיבש דרמה ישנא .תיבמ
םירחא וליאו ,חרזמב תוכזל ופיצש םהמ המוהמ בורמו ,דרמל הולצינו תאזה הפורטה
םמע ופתתשי תרפל רבעמש םמע ינב לכש הוקתב ועשעתשה םידוהיה .והוחפקיש וששח
ובשי אל םיטלקה ףאו םיילגה םהינכשב םיקוסע ויהי םיאמורהש העשב תוממוקתהב
העשה ידי לע ולדוש םיברו המוהמ ץראה האלמ ןורינ לש ותומ רחאל .השעמ ספאב
."תוכלמ שקבל
:סופיסוי בתוכ רחא םוקמב
יתשל תעמתשמה האובנ התיה רחא רבד לכמ רתוי המחלמל םתוא תיסהש רבדה לבא"
תושעהל םתנידממ דחא שיא דיתע היפלש ,םישודקה םהיבתכב ואצמ התוא םגש םינפ
םהימכחמ םיברו ,םהלשמ היהי הז שיאש םדיב וטקנ םה .םשונה םלועה לכ טילש
לש ונוטלשל תנווכמ האובנה התיה תמאב לבא .ןורתפה תא שקבל םיטטושמ ויה
.(ה ,ה ,ו םידוהיה תמחלמ) ."הדוהיב רוטרפמיאל זרכוהש סונייספסא

אלש ,הבחר תיחישמ העונת התיה לארשי לש תוממוקתהה תעונתש הרורב היאר ,ןאכ
תרוסמה תא .רשב ינב לכ לע םיימש ןוזח תא שממל הפאש אלא ימואל רורחשב המצמטצנ
,ולוכ םלועה לכב לושמיש הדוהיב לשומ םוקל דיתעש לארשיב תחוורה הנומאה רבדב
הבש הריתיה הרמוחה תרבתסמ ןאכמו .םייאמורה םירפוסה סוינטיוסו סוטיקט םג םירשאמ
.תויחישמ לש יוליג לכ יפלכ םיאמורה םיטילשה וגהנ

,םיקוספה תושרד דוסי לע םה םג ולהנתה םייטילופה םיחוכיוהש ,אלפומ רבד םיאור ונא
םדק המו המ לע עיפשה המ עובקל השקש פ"עאו .הכלה ינינעב תוקולחמה ולהנתהש ךרדכ
.םימיה םתואב הנידמה ייחמ דרפנ יתלב קלח ויה םיזמרהו תושרדה לבא ,המל

העש ,רשוכה תעש תניחבמ בשוחמו ןנכותמ היה דרמהש סויבלפ סופיסוי רואתמ םיאור ונא
שקבל העשה ידי לע םיבר ולדוש ןורינ לש ותומ רחאלו" דרמל הלצנל שיש ימורל הפורט
וארו םיימואלה תושגרה וררועתנ ,תוניחבה לכמ םוצע ערואמ היה ןורינ לש ותומ יכ "תוכלמ
יפכ אלש ושחרתנ תוערואמה םאו .םימודרה תוחוכל הפיחד ונתנו ,הלואגל זמר הז ערואמב
תודוסי לע תססובמ הלועפ ושע םבושיח יפלש םידרומה תא ךכב םישאהל ןיא ירה ,הפוצמה
.המואה לש תימינפה העדותב לעפש ירקיעה חוכה היה יחישמה םרוגהש פ"עא ,םיילאיר

סודרוה ימיב תויחישמה תועונתה
,לארשי םרכב רז עטנ וב ואר לארשי ימכח ןכש ,סודרוה ימיב דוע וליחתה תויחישמה תועונתה
לעמ יאמורה רשנה תדרוה איה ךכל תודעו ,יללכ יתכלממ ןויבצ לארשי ץראל תתל שקיבש
הנידמל לארשי ץרא תא ךופהל שקיבשו ,תינוליח-תינידמ התיה ותפקשהש סודרוה .שדקמה
ילילגה היקזחמ רטפיל הכולמה אסכ לע הלעש ינפל ךרוצ האר ,ךכל תובר לעפו ,תונידמה לככ
לע ןידל דומעל חרכוה ףאו ,םעה ברקב המוצע הרעס הררוע היקזח לש ותגירה .ןיד אלב וגרהו
.ןירדהנסה ינפב ךכ

סודרוה תומ ירחא
דרמה אכיד (סודרוה לש ונב) סואליכרא .תיחישמה הסיסתה הרבג סודרוה לש ותומ ירחא
,ןדריה רבעמ ןועמש ,סודרוה לש וידיקפמ דחא .לארשימ שיא םיפלא תשולש גרהו ודגנ
ונב ילילגה הדוהיו העורה אגנורתא ויה ,ןכו .וגרה ,יאמורה אבצה רש ,סוטרנו ךולמל אשנתה
,רדנסכלא סוירביט ידי לע וגרהנ וינב ןועמשו בוקעי .סודרוה ידי לע גרהנש ילילגה והיקזח לש
ברקה להינ הדוהי לש וינב ינבמ רזעלאו .ןברוחה ינפל םידרומה ישארמ דחא היה ונב םחנמו
חישמכ ומצע האר יאדובו ,והיתתמ ןב ףסוי תודע יפכ ,תוכלמל ףאש היקזח ןב הדוהי .הדצמב
םייפלא םילשוריב בלצו ירופצ תא ףרש יאמורה סורו לבא ,םחול חוכ ירופצל ךומס ףסא אוהו
.ריעה לש התלסו הנמשמ יאדוב ,שיא

ידוהי לכו ,תיאנומשחה םירממ סודרוה לש ונב אוהש ןעטש רדנסכלא םשב דחא ריעצ היה
םיאמורהש דע .לאוגו יאנומשח רצנ וב וארו ,ותארקל ואצי ימור ידוהיו וירחא וכלה םיתרכ
.ותייעטהב הדויש ותוא ותיפו העונתה ואכיד

סוניריק ימיב
וז הריפס .ןיסולכוא תריפס ךורעל הצר אוהו ,סוינופוק היה הדוהיב ןושארה ימורה חיגשמה
אלמגמ ילילגה הדוהי לש ושארב םיאנקהו .הפוקתה תריקחל בושח אשונ םישמשמ הנמזו
ולהינ םהש היאר ןיא םנמא .העינכו תודבע לש למס הזב ואר ,ישורפה קודצו (ןלוגה-תמרב)
.תועונתה ראשמ שקיה ךותמ ,ךכ לע דומלל רשפא לבא ,יחישמ דוסי לע םתמחלמ

.תיבה ןברוח ינפלש ,וז הפוקתב ,הצצ איה ףאש ,תורצנה תחימצ לע ןאכ רבדנ אל

,אבנתמ ידוהי לעו ,וירחא םישנא הברה ךשמש סודות ןוגכ "רקש יחישמ" לע םיעמוש ונא
םע דחי םש אבנתהו ,היכויטנאל ןברוחה ינפל םינש ששו םירשעכ אבש ,םילשורי דילי היהש
.דועו ,םירחא "םיאבנתמ"

המחלמל המדקש םודאב המחלמהו תיחישמ התיה ,ארויג-רב ןועמש תעונת םגש ,רמול רשפא
.םימיה תירחאב םודא לש הנוילכ רבדב תואובנה לע תססובמ הארנכ התיה ,ימורב

תועדה וקלחנש ,ימורב סוטרק םשב דחא חישמ היה ,ןברוחה ינפל הנש 19 -כ ,סוידולק ימיב
.םשמ ויכמות תאו ותוא ושרג ןכלו ןואש הברמ היה סוינטיוס תודע יפלו .ותוהז רבדב

הלואג איבהל הסינש ,דחאה .תויחישמה תועונתה יללוחמ לש םיגוס ינשב ןיחבהל רשפא
.הלואגה אובת םדי לעש םיסנב ןימאהש הז ינשהו .םייאבצו םיינידמ םיעצמא ידי לע לארשיל

םאו ןדוסיב םא .תויחישמ ויה ,ינשה תיבה תפוקתב ויהש ,רורחשה תועונת לכש ,רמול רשפא
םיקסוע ונאש הפוקתה ףוסב היהש יפ לע ףא ,אבכוכ-רב תא תוארל רשפא ,אמגודלו .תוחפטב
תוכלה ףוסב ם"במרה בתוכש יפכ ,חישמ אוהש ובשח אביקע יבר םשארבו לארשי ימכחש ,הב
.תכמסומו המודק תרוסמ לע ךמתסה יאדובש םיכלמ

סעכב םהילע רבדמ והיתתמ-ןב ףסויש רקשה יאיבנו םיחישמה םתוא לכ םינמנ ינשה גוסה לע
וירחא ךשמש ישיא םסק היה םהמ דחא לכלש םידמל ונא םמצע וירבד ךותמ לבא ,זובבו
ךרדכ אלש תואלפנו םיסנ וחיטבהו םהירחא אובל םינומהל וארק הלא "םיחישמ" .םינומה
.ןלהל רבדנ םהמ קלח לעו ,עבטה

םיאמורה םיביצנה ימיב
-תינחורה הסיסתה תא וראתב והיתתמ ןב ףסוי חינמ הלאה "םילאוג"ה יגוסל דוסיה תא
.וירחאלו ינשה תיבה ןברוח ינפל תוצופתבו י"אב התיהש תיחישמהו תיאבצה-תינידמה

אוהו ןברוחל ךומס ,ונייה ,םנינמל 53-61 ,הפוקתב הדוהיב יאמור ביצנ סקילפ שמיש ,עודיכ
.יאניד ןב רזעלא תעונת אכידש

"םיינחמ"ב ונבתכ רבכש יפכו ,דרמה סנ תא הארנכ ופינהש ,"םיירקיס"ה תא ראתמ ,הליחתב
יתלב תואנק לש אמגוד ,ודיב חמור חקלש ,ןהכה רזעלא ןב סחנפב ואר (ד"כשת הכונח)
תולועפ ידי לע ימור ןוטלש תחת רותחל הצור אלא ,דבלב םירבדב תקפתסמ הניאש תרשפתמ
.הריתחו תויטילופ חצר

"םירצממ איבנה"
םישולש וירחא ךשמו סקילפ ימיב לעפ אוה ףאש םירצממ רקש איבנ ותוא םג ךייש הז גוסל
ףסוי לש ורואית לע דומענ ,וז תיחישמ העונת לש היתונוכת לע דומעל ידכ .םינימאמ ףלא
:וז העונת ראתמ אוה ךכו ,ורואת איבנ הליחתבו .טוריפ רתיב והיתתמ-ןב
יאמר ;םירצממ רחא רקש איבנ םידוהיל בסה (םיירקיסה תעונת) וזמ הלודג הכמ"
,םינימאמ ףלא םישולשכ וביבס ףסאו איבנ אוהש ןומא וב ןתינש הנידמל אב דחא
שקיב םשמ ."םיתיזה-רה" ארקנש רהה דעו רבדמה ןמ ןיפיקע ךרדב םתוא ליבוהו
,יאמורה בצמה ליח לע ורבגתיש ירחאו םיניוזמה ויולמ תרזעב םילשורי ךותל ץרפתהל
וליח םע ודגנכ אציו ותפקתה ינפ תא םדיק סקילפ לבא ,םעה לע ונוטלש ךופשל בשח
וישנא בור :ויכמותמ םיטעמ םע לוצינ ירצמהו הנגהב ומע ףתתשה םעה לכ םג ;ןיוזמה
םידוהיה תומחלמ) ."ותיב ךותב הסחמ שפיח דחא לכו ,ורזפתנ ראשהו ;ובשנ וא וגרהנ
('ה 'ג 'ב

הז רקש איבנש חינהל שי .הלודג תילמס תועמשמ וב התיה "םירצממ אב איבנה"ש רבדה םצע
:ב"נ קרפב והיעשי איבנה לע ךמתסה ,םיעדוי ונא ןיא ומש תאש
אבו ףיסוי אל יכ שדוקה ריע םילשורי ךתראפת ידגב ישבל ןויצ ךזוע ישבל ירוע ירוע"
תב היבש ךראוצ ירסומ יחתפתה םילשורי יבש ימוק רפעמ ירענתה ,אמטו לרע דוע ךב
התעו וקשע ספאב רושאו םש רוגל הנושארב ימע דרי םירצמ םיהלא 'ה רמא הכ יכ ןויצ
לע וואנ המ 'וגו ימש ימע עדי ןכל והיליהי וילשומ םנח ימע חקל יכ 'ה םואנ הפ יל המ
."ךיהולא ךלמ ןויצל רמוא העושי עימשמ בוט רשבמ םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה
,הלואגל הנושארה םג תויהל הכירצ דובעשל הנושארה התיהש םירצמש רורב זמר שי ,ןאכ
.םילשורימ אמטהו לרעה ןוטלשה תא שרגיו םשמ תאצל דיתע רשבמה ותואו

- ףא ילואו .לאוגו רשבמ ותוא ומצע הארו ,והיעשי תאובנ תא עצבל הזה לאוגה ךמתסה יאדוב
,ותוחילשל האירק ,םילשוריב תויהל הדיתעה המחלמה לע (ד"י קרפ) הירכז תאובנב האר
:םש רמאנש
המחלמל םילשורי לא םייוגה לכ תא יתפסאו ךברקב ךללש קלוחו 'הל אב םוי הנה"
םויב וילגר ודמעו ברק םויב ומחלה םויכ םהה םיוגב םחלנו 'ה אציו 'וגו ריעה הדכלנו
";םילשוריב םחלת הדוהי םגו 'וגו םדקמ םילשורי ינפ לע רשא םיתיזה רה לע אוהה
:קרפה ףוסבו
תא 'ה ףגי רשא הפיגמה היהת םהילע אלו האב אלו הלעת אל םירצמ תחפשמ םאו"
."תוכוסה גח תא גוחל ולעי אל רשא םייוגה

וישנא ויה ,והיתתמ-ןב ףסוי רסומש יפכ .םייקמ םג אלא שרוד קר אל היה הזה "איבנ"ה
סקילפ ביצנה לבא .םעה לע םנוטלש ךופשלו יאמורה בצמה ליח לע טלתשהל ושקיבו םיניוזמ
(סקילפ םע) ומע ףתתשה םעה לכ םגו ןיוזמה וליח םע ודגנכ אציו ותפקתה ינפ תא םדיק
.ורזפתנ ראשהו ובשנ וא וגרהנ וישנא בורו ויכמותמ םיטעמ םע לצינ ירצמהו ,ותנגהב

דעונ דרמה ןמזש ןכתי .דוסי תרסוחמ התיה אלש תיגטרטסא תיאבצ תינכות אופא םיאור ונא
םילודגה םינומההו ,לגרל הילע התיה זאש ינפמ ןהו הירכז תאובנ ינפמ ןה ,תוכוסה גחב תויהל
.ושרגלו יאמורה בצמה ליח לע לקנב טלתשהל םילוכי ויה

יולגה דרמה אכודש ירחאו ,יאמורה בצמה ליח לע הרישי הפקתה ךורעל ןויסינה לשכנש ירחא
,ףתושמב ולעפו ודחאתה םינושה םימרזה ינשו ,תיחישמה הסיסתה הקספ אל ,תוירזכאב
יפכ תויתרתחמו תודרפנ תולועפב תרתחמב לועפל ופיסוהו ,ליעפה םרזהו יחישמה םירזה
:ורואיתב והיתתמ-ןב ףסוי בתוכש
תקלדה הצרפ הלוח ףוגב ומכ הנהו ץראה הטקשש ירחא םיבורמ םימי ורבע אלו"
ררחתשהל ידכ דרמל םיבר ותיסהו דחי ורבחתה םיטסלהו תואלפנה ישוע .רחא קלחב
ולביקש ולא לכ חכב ררחשל שי יכ ונעטו םיאמורה ןוטלשל ענכייש ימ לכ גורהל ומייאו
וגרה ,םידבכנה יתב וזזב םה ,הנידמה לכב תויפונכב ורזפתנ םה .ןוצרמ תודבע םהילע
וז 'המחלמ' םפוריטב הדוהי לכ האלמ ךכו ,שאב םירפכה תא ולעהו םהילעב תא
.('ה 'ג 'ב םידוהיה תומחלמ) ."זוע רתיב םוי לכב החקלתה

םיטסלהו (סטייג) "תואלפנה ישוע" :דוחל ולעפ הליחתבש תוחוכ ינש לש דוחיא ןאכ היה
ררחתשהל ידכ דחי ורבחתה (םיאנקהו םיירקיסה תא דימת וב הנכמ והיתתמ ןב ףסויש יוניכ)
םידגונמ ויהי אלש ,םהישעמל ךמס ואצמ ףאו .םתואמצע ריזחהלו תיאמורה הינומגהה ןמ
.ןוצרמ תודבע םהילע ולביקש ולא לכ חכב ררחשל שיש הנעטב ,הכלהל

םג יכ .םעז רובעי דע ,אוהש ומכ יאמורה ןוטלשה תא לבקל שיש ונעטש תוגלפמל ןאכ הנווכה
,דחאה .ןוטלשה יפלכ ולשמ העד התיה דחא לכלש םידדצ ינש םיאור ונא סוניירדא הפוקתב
ידי לע גצוי ,ינשהו ,דמש רזגש ןוטלשב יולג דרמל ארקש ,ןוידרת ןב הנינח 'ר ידי לע גצוימ היה
.(ב ,זי ז"ע 'סמ) "התוא וכילמה םימשה ןמ וז המוא" :ןעטש אמסיק ןב יסוי 'ר

ךכ לע ודמע רבכ .הרקמבש רבד וניא ,םשמ ןיפיקעב וישנא תא ליבוה "איבנה"ש רבדמה םג
יפל ולעפ ןאכ םג .לארשיב יחישמה הבשחמה ךלהמב בושח קלח היה רבדמהש םירקוחה
.(מ היעשי) "'ה ךרד ונפ רבדמב ארוק לוק" :(זט ,ב) עשוה תאובנ יפל דוחיבו ,םיאיבנה תואובנ
םג .ןלהל ערואמה רואת תא איבנש יפכ רבדמה לא םעה תא ארקש יניריקה ןתנוי השע ןכו
דבלמש ,רבדמב רקיעב ולעפ םינושארה םיאנומשחה םגו ,רבדמב םמוקמ ועבק םייסיאה
םג םיריכזמ ,ירצמה איבנה לש ורופיס יפכ .ילמסו יאובנ ךרע ול היה תיאבצה הניחבה
.םיירקיסה ןמ שיא םיפלא 'ד קר ול ויה םהיפל לבא ,םיירכנה תורוקמה

בתוכ אוה ןכש ,םיאיבנה ירבד לע וססבתה םיאנקה תולועפש ריבסמ ומצע והיתתמ-ןב ףסוי
;םיביוא ףקומ היהש העשב שדקמל תולעל וינימאמ ןומהל הוצש רקשה איבנ ותוא תא וראתב
:ונושל הזו
העושי תואובנ ידי לע םעה תא תועטהל םיצירעה ידי לע זא ולדוש רקש יאיבנ הברה"
."ורהזנ אלו ודחפ אלש ולא לש םתוקת תא לשחל ידכו תוקירעה וקספייש ידכ
:וכרדב העפותה ריבסמ סופיסויו
תורצה ןמ העושי חיטבמו ומש םתוח יאדבה םאו תותפתהל חונ רעצב יורשה םדא"
.(ב ,ה ,ו םידוהיה תומחלמ) ."הוקתה לע ובהי לכ תא לבוסה ךילשמ העש התואבש

םגתפ יכ סופיסוי ידי לע רסמנש רבדה ,ןוגכ ,תוינערופל םינמיס םג ויה תוינומדקה תורוסמה
המחלמה גהונ יפל ,דוסיה דע ףרשיי שדקמהו דכלת ריעהש ,חורה ישנא ינפב רוגש היה קיתע
םירבדב ורפכ אל םיאנקה .'ה תונכשמ תא םינושאר ואמטי הינב ידיו ,םיחא ביר הב ןוכשישכ
.(ג ,ו ,ד םידוהיה תמחלמ) םעוציבב םיתרשמ תויהל ובדנתה ןכ יפ לע ףא ,הלא

לש ןומה םשל סנכתנ תיבה ףרשנש ינפלו .שדקמה תיב תפירש דע הקספ אל םיסינל היפיצה
הויצ 'הש ריעב םעל ארק אוה יכ ,םתומב םשא היה דחא רקש איבנש ,שיא םיפלא תששכ
.(ב ,ו םידוהיה תומחלמ) םתלואג ינמיס תא םהל הארי םשו שדקמה לא תולעל םתוא

היהיש תומואב 'ה טפשמ לע םירבדמש האובנה ןמ םיקוספ לע הז איבנ ךמתסה יאדו
.ןויצ-רהב

לארשי תוצופתב
,ןוגכ ,םילודגה םיזכרמב דוחיבו ,תויחישמ תועונת יללוחמ ודמע לארשי תוצופתב םג
תובר ולעפ םיירקיסה .ןברוחה רחאל םג וקספ אלו ,היכויטנאו לבב ,הירדנסכלא
.(בול - הקיניריק) ינירקב העונתה תא םג ןאכ ריכזנו .הירדנסכלאב

יניריקמ ןתנוי
לכל ארק אוה .ומש היה גרואה ןתנויו יניריקל דחא יריקיס אב ,שדקמה תיב ברחש רחאל םג
ידי לע גרהנ אוה םלוא .םיתפומו תותוא םש םהל חיטבהו ,רבדמב וירחא ךליל םידוהיה
.יאמורה ביצנה ,סולוטק

,תיחישמ ההימכ לש המוצע העונת לע דומלל רשפא הנממ םג לבא ,המותס וז השרפ ,םנמא
.תיבה ןברוח רחאל וליפא ,הלוגב

המ יכ ,ןהילע רבד םיעדוי ונא ןיאש תויחישמה תועונתה תובורמ .תונורחא ויה אל ולא תועונת
וקספ אל תיחישמה ההימכה הקספ אלש ןמז לכו .םועמעבו הרקמב קר אוה םיעדוי ונאש
.תוצופתבו ץראב לארשי ימי ירבד לכב ולאה תועונתה