הכלהה רואל תבה ךוניח

ןהכה יכדרמ ברה

ה"כשת ח"צ ןויליג ,םיינחמ


דומיל אשונל תורודה ךרואל הכלהה תשיגבו םיידומלתה תורוקמב ןד רמאמה :תיצמת
לחש יונישבו ,תונבל רפס יתבב רוסחמל םימרוגב רמאמה ןד ךשמהבו ,תונבל הרות
.ונירודב

.הלכשה-םישנ ,תווצמ-םישנ ,הרות דומיל-םישנ ,ךוניח :חתפמ תולימ

ונינשש וזכ .םינבה ךוניחל אנפלוא יתב דוסייב ןושארו שאר ,ךוניחה הדשב אוה ץולח לארשי םע
:(א ,א"כ ב"ב)
ריע לכבו הנידמו הנידמ לכב תוקונית ידמלמ ןיבישומ אהיש ןקיתו אלמג ןב עשוהי אבש"
."ריעו
:(ז ,ה"מר ד"וי ע"וש ; א ,ב ת"ת תוכלה ם"במר) הקוספ הכלה ןכו
ןיאש ריע לכו .ריעו ריע לכבו ךלפו ךלפ לכבו הנידמו הנידמ לכב תוקונית ידמלמ ןיבישומ"
ידמלמ ןיבישומש דע ריעה ישנא תא ןימירחמ ,ןבר תיב לש תוקונית הב ןיאו דמלמ הב
לבהב אלא םייקתמ םלועה ןיאש .ריעה ןיבירחמו םימירחמ ,ובישוה אל םאו .תוקונת
."םבר תיב לש תוקונית לש םהיפ
םיבישומ תויהל ,םש םיתחנ וא םירד ,םיבשוי לארשיש רתאו רתא לכב תורודה לכב ומייקו ולבק ןכו
םתדמלו" (ט"י ,א"י םירבד) בותכש המ םייקל ידכ ,תווצמו הרות םהינב תא דמלל תוקונית ידמלמ
םמחל תסורפ וכשח רשא םימלש ןכו םיבר םידוהי םירוה ויה רודו רוד לכבו ."םכינב תא םתא
םגהו .הרות םהינב תא דמליש תוקונית דמלמל דומיל רכש םלשל םדיב קפיס אהיש ידכ םהיפמ
."הנב תא ךנחל תבייח השאה ןיאו תווצמב ונב ךנחל בייח שיא" :(א ,ט"כ ריזנ) ארמגב ונרמגש
הנב תא דמלל תבייח הניא השא" :הכלהל (ו ,ומר ד"וי תוינומיימ תוהגה םשב א"מרה) ןכ וקספו
ךוניחל םישנאמ רתוי ףאו תוחפ אל תוגאוד םישנה תורודה לכב ויה השעמל םוקמ לכמ ."הרות
.הרות דומלל הנב הכזיש השפנ תרסומ התייה ,לארשיב םא לכ ,תוינקדצ תוהמא .הרותל םהינב
תוקונית" :י"שר שריפ ,"אתשינכ יבל והיינב ייורקאב ?ןייכז המב םישנ" :(א ,ז"י תוכרב) ורמאש דע
ארגאב" :(א"י , א"כ הטוס) הזב אצויכ ."תסנכה תיבב ןבר ינפל ןידמל תויהל ןיליגר ויה ןבר תיב לש
ארקמ אורקל רפסה תיבל םאיבהל ןהינב לע תוחרוטש" :י"שר שריפו ,"והיינב ןיינתמו ןיירקמד
תמכשמ הנינפ התייה" (ח ,ד"מ הקסיפ ר"קספ) םודק רוקמב םידמול ונא ךכו ."הנשמ תונשלו
תועש ששבו רפסה תיבל וכליש ידכ ?ךינב לש םהינפ תצחרמו תדמוע תא ןיא ,הנח :הנחל תרמואו
?"רפסה תיבמ ואבש ךינב תלבקמו תדמוע תא ןיא ,הנח :הל תרמוא התייה

:םש אתליכמ) ל"זח ורמא "לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל רמאת הכ" :(ג ,ט"י תומש) בותכה לע
המל .םישנאה ולא - "לארשי ינבל דיגתו" ;םישנה ולא - "בקעי תיבל רמאת הכ" :(ב ,ח"כ ר"ומש
הנוי וניבר בתכו ."הרותל ןהינב תוגיהנמ ויהיש ידכו ,תווצמב תוזרדזמ ןהש ?הליחת םישנל
:("ישילשה שורדה" שאר) הבושתה תרגאב ידנורגמ
וילע ,ונבר השמ הווטצנ הרות הנתינש העשב .לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל רמאת הכ"
םירצק םירבדו םיקרפ ישאר ןהל רמאיש ,םישנה ןהו - בקעי תיבל הליחת רמאל ,םולשה
ןהינב תוחלוש ןהש ינפמ ?הליחת םישנה םע רבדל הווטצנ המלו .ןיבהל תוגישמ ןהש
םיכשומו רפסה תיבמ םאובב םהילע ןימחרמו ןהינב לע ןהיניע ןימישמו ,רפסה תיבל
,הרותה ןמ ולטבי אלש םתוא םירמושו ,הרותב םצפח אהיש םיבוט םירבדב םבל
םג וכרד יפ לע רענל ךונח" :(ו ,ב"כ ילשמ) רמאנש ,םתודליב אטח תארי םתוא ןידמלמו
ןכ לעו .האריהו הרותה תובבסמ תועונצה םישנה הז יפל אצמנו ."ונממ רוסי אל ןיקזי יכ
רשא ותכאלממ שיא שיא ןהילעב אובב .ןהילעב שפנ תא טלמל תועונצה םישנה תולוכי
בויח ,םבל תובשחממו םעיגימ הרותל קלח תתל םירכוז םניאו םיפייעו םיעגי םהו םישוע
.םילטב םירבדב ועשי לאו ,הרות ירבדב קוסעלו דחא רפס חותפל ;ריכזהל םישנה לע
תרגאב טיבהל ןהילעבל וריכזי םג .הרותבש תוריבע לכמ לודג הרות לוטיב שנוע יכ
םלועה ייחל וכזי םהב יכ ,איהה תרגאה ירבד ,םהינבלו םהל ועידויו ונרבח רשא הבושתה
."אבה
רמוע" ורפסב ןייצ (ה"סש רטפנ) ןושיבג םהרבא 'ר ברה .םינורחאה ינושארמ דחא ןכו
:"החכשה
המכש םויה םיאור ונאש ומכ - "התיב התנב םישנ תומכח" :(א ,ד"י ילשמ) ביתכד המ"
,בירעהלו תסנכה תיבל םיכשהל םתוא תוריהזמו ,הרות דומלתל ןהינב לע תוערופ םישנ
..."וברקב ןיא חור לכ םהיבאו
דומלת וינב תא דמלמה דמלמל דומיל-רכש םלשמו חרוט באה היהשמ רתוי ,םירבד לש םללכ
תא ןכתל םתוקשהלו םליכאהל ,םליענהלו םשיבלהל ,םתוקנלו םצחרל םהב תחרוט םאה ,הרות
תויהב .ונממ םתאיבמו רפסה תיבל םתכילומ ,דומללו בישקהל םתובל תא ןיכהלו רישכהל םחור
,היחופיט ידלי לע בבחתהל תויגוגדפ תונוכתבו ךוניחל הריתי הניבב התיירב עבטמ תננוחמ השאה
תופיאשו םילענ םיכרע ,התומימתו התנומא חורמ םהילע ליצאהלו הבל בוטמ םהילע עיפשהל
.הבוט תוברתל תונגוהמ

םהיתונב אלו םהינב
הבש ,םינפ לכ לע ,איה תירוטסיה הדבוע ירה ,רתויב רזומו רז רבדה הארי אלש המכ דע םלוא
טעמכ ,ריעזמ טעמ אלא ושע אל ,םינבה ךוניח ןעמל תולודגו תובר ולעפו וניתובא ולמעש הדימב
המ" רמזב) עבטמ עבט םינומדקה םינטייפה דחאש ךכ ידכ דע .תונבה ךוניח חטשב ,םולכ אלו
ודוסיו ,אל תקונית ןיא קונית . "רפס ודמלל קוניתו תונבה ךדשלו" :(תבש ליל "ךתחונמ תודידי
קוניתה לעו ,תבשב סראל תוקוניתה לע ןיכדשמ :השנמ יבד אנתו" :(א ,נ"ק תבש) ךורע דומלתב
."תונמוא ודמללו רפס ודמלל

אלה ?וז החנזהב שי םעט המו ,לארשי תונב ךוניח רקפה הדש תושעל ,הככ לע תורודה ואר המ
,תיבה ןיינב תוישוא לע המוצע העפשה שי םאה-תבה לש התוישיאל .תיבה רקיע איה תיבה תרקע
.הב םילדגה םידליה לש הדיתעה םתומד בצעל ולש ךוותה דומע איהו

וליאכ ,הרות ותב תא דמלמה לכ :רמוא רזעילא יבר" :(ד ,ג הטוס) ונינש תשרופמ הנשמ ,םנמא
ותב תא דמלל םדא בייח" :הברדא ,רמואו ,הזב יאזע-ןב וילע קלוחש םגהו ."תולפית הדמלמ
;גי ,א ת"ת תוכלה ם"במר) לארשיב תוכלה יקסופ ,ןיסירת ילעב ועבק רבכ ,םוקמ לכמ "הרות
:(ו ,ו"מר ד"וי ע"וש רבחמה
ותב תא םדא דומלי אלש ,ל"זח ווצ ,רכש - הרות תדמולה השאל הל שיש יפ לע ףאו"
ירבדל הרות ירבד תואיצומ ןה אלא ,דמלתהל תונווכמ ןתעד ןיא םישנה בורש ינפמ הרות
."תולפית הדמלמ וליאכ ,הרות ותב תא דמלמה לכ :םימכח ורמא ;ןתעד תוינע יפל יאבה
ךוניחה תודלותל תורוקמב ףסא ש"ר ,טקת-רלצו קחצי 'ר) זנכשאמ ,םירבחמה דחאל יתיאר ,םנמא
:רמואה (ח"יק-ז"יק 'מע ה"ח
רבד וא ,םעט ילב רבד והז לפת ;"תולפת" הלמה שוריפ םיעדוי הלא םידמול ןיא לבא"
חכ הל ןיאו שלח ריצי איה השאהש ינפמ ,הרות ותב תא דמלמה אוה ךכו .םויק ול ןיאש
."ןאכ ןיא רוסיא לבא .םדא לש וחוכ תשתמה הרות דומלל ,שיאכ
רזעילא יבר ןיאש ,הנשמה ןושל תועמשממ הז םכח לש ושוריפל היאר איבהל רשפא הרואכלו
יאזע-ןב ולש אתגולפ-רבהש העשב הב ,הרות ותב תא דמלל םדאל רוסא ןושלב הב שמתשמ
.הרות ותב תא דמלל םדא בייח ףא אלא רתומ קר אל ,תורורב רמוא

השעמל הכלה תאז ותעד תא רזעילא יבר הליג ירהש ,לבקתהל לוכי רומאה שוריפה ןיא ,םוקמ לכמ
:(ב , ו"ס אמוי) רפוסמ ןליד ארמגב .ימלשוריבו ילבבב ,םידומלתה ינשב רפוסמה בר השעמב
,(וידבוע לכ ויה) ןיוש לגעה השעמבש רחאמ :רזעילא יבר תא המכח השא הלאש"
תתימ ,ןקורדה תתימ ,ףייס תתימ :תותימ שולש וב ויהש) ?הוש ןתתימ ןיא המ-ינפמ
לכו" :(ה"כ ,ה"ל תומש) רמוא אוה ןכו ,ךלפב אלא השיאל המכח ןיא :הל רמא ,(הפגמ
."ווט הידיב בל תמכח השיא
ךלה יכ ,אמלעב םירבדב התוא החד אלא התלאש לע השאל בישהל רזעילא יבר הצר אלש ,ונייה
ג"פ הטוס) רמאנ םש ,רתוי םירורב םירבדה ימלשוריבו .םישנל הרות ירבד םידמלמ ןיאש ותטישב
:(ג"ה
תחא האטח המ-ינפמ" :רזעילא יבר תא הלאש (המכחו הרישע תידוהי) הנורטמ"
הכליפב אלא השא לש התמכח ןיא :הל רמא ?תותימ שולש הב םיתמ ןהו לגעה השעמב
ליבשב :ונב סונקרוה ול רמא .'ווט הידיב בל תמכח השא לכו' :(ה"כ ,ה"ל תומש) רמאנש
?הנש לכב רשעמ רוכ תואמ שולש ונממ תדבוא ,הרותה ןמ דחא רבד הבישהל אלש
."םישנל ורסמי לאו הרות ירבד ופרשי :ול רמא
המורתה לע רתיווש דע ,םישנל הרות דומיל לש הז רוסיאב רימחה ךכ לכ רזעילא יברש ירה
ידמולל הנשב הנש ידמ השירפמ הבידנ הנורטמ התוא התיהש "רוכ תואמ שולש" לש הלודגה
:תורומח אטבתהש אלא דוע אלו ,הרותה ןמ דחא רבד הל רמול אלש דבלבו ותבישיב הרות
רזעילא יבר הנשש "תולפית" יכ ,שרופמו רורב ירה ."םישנל ורסמי לאו הרות ירבד ופרשי"
הרות ותב תא דמלמה לכ" אלא ,ל"נה םכחה לש ושוריפכ ,לפת רבד השוריפ ןיא ,ותנשמב
.שממ תולפית ונייה ,"תולפית הדמלמ וליאכ

,ללכה ןמ םיאצוי המכ הז ללכב שי אלא ללוכ רוסיא וניא ,הרות תבל דמלל רוסיאה ,םוקמ לכמ
:םה הלאו

,ארקמ לבא ,הפ-לעבש הרות אקווד ונייה תבל הדמלל רוסאש רזעילא יבר רמאש ,"הרות" .א
.הדמלל רתומ

,תונטק ןדועב םהב ןכנחלו ןדמלל בייח ,םישנל םג תוכיישש תווצמב ונייה ,השאל םיכרצנה םיניד .ב
.תווצמב ןליגרהל ליבשב

,ס"שה תויגוס תנבה קמוע אקווד ונייה ,תבל הדמלל אלש ל"זח ווצש הפ-לעבש הרות ,וז ףא .ג
םיניד לבא .הלק תעדב יאבה ירבדל וז הרות איצוהל איה הלולעש ,הרותה תודוסו תווצמה ימעט
ךיא עדת ןעמל ,תבל דמלל רתומ ,אחישמל אתכליה םניאו םייחב םיגהונ םהש לכ ,םיגהנמו
.תווצמלו הרותל הינב לדגל ךיאו ,הלעב תיבבו היבא תיבב גהנתהל

םא לבא .ןדמלל קר רוסא ,הרותה תודוסיו ןבחורלו ןקמועל ס"שה תויגוס ,תווצמה ימעט ףא .ד
ןיאש יפ לע ףא ,הרות דומיל רכש הל שי ,המצעב תדמולו הניבמו המכח ,בל תבחר ,השאה תבה
םהיתורוקממ םירבדה וראבתי ןלהלו .הל םיכרצנה םינידו תווצמב םא יכ ,הרות דומיל בויח הילע
.דחאל דחא

הפ לעבשו בתכבש הרות
?הרות יאמ ."תולפת הדמלמ וליאכ ,הרות ותב תא דמלמה לכ" :רמאו וירבד םתס רזעילא יבר
:(ה ,ו"מר ד"וי ע"ושב רבחמה ןרמ ונממו ;ג"י ,א הרות-דומלת תוכלה ,ם"במר) וקספ םיקסופה
הדמל םאו ,הליחתכל התוא דמלי אל ,בתכבש הרותב לבא ,הפ לעבש הרותב םירומא םירבד המב
."תולפית הדמלמכ וניא

ורוקמ וליגו ,םינושארה ירבד תא הזב ואר אלש םינורחא המכו ,םינושאר המכ ,תושומנ וכלה רבכ
תוכלה ,שרדמ ודמלמ ...וירבחמ האנה רדומה" .(ב ,ד םירדנ) ונינש הב ,הנשמ םתסב הז ןיד לש
דמלל רתומש ,ןאכמ ."ארקמ ויתונב תאו וינב תא אוה דמלמ לבא .ארקמ ונדמלי אל לבא ,תודגאו
.תונבל ,ארקמ ,בתכבש הרות

הליחתכל ןיב ארקמ דומילב לידבהל ןידה תא ם"במרה באש ןינמ תעדל ונא םיכירצ ןיידע ,םרב
הנשמה אלה ."תולפת הדמלמכ וניא הדמל םאו ,הליחתכל התוא דמלי אל" רמואש ,דבעידבל
ושפח רבכ ,דועו תאז .הליחתכל ףא התועמשמו ,דבעידב ןיבל הליחתכל ןיב הלידבמ הניא םירדנב
."ויתונב תאו" םילמה ירמגל וטמשוה ל"נה הנשמה ןמ תואחסונ המכבש ,םינסרג ואצמו

ןכש .ל"נה רופיסב ומצע רזעילא יבר לש וירבדב ם"במרה ןיד לש ורוקמש םירשמ תוארל שי ךכיפל
לעבש הרותה ןמ דחא רבד תלאושה השאל רוסמל ןפוא םושב הצר אל רזעילא יברש העשב הב
,שרדמה תיבב הרות ידמולל הסינכמ איהש "הנשל רשעמ רוכ תואמ שולש" םע בשחתה אלו ,הפ
ןיא" :הל רמא הפוג העש התואב ,"םישנל ורסמי אלו הרות ירבד ופרשי" תורומח אטבתה וליפאו
ןמ דחא קוספ הל רמאש ירה ,"ווט הידיב בל תמכח השא לכו בותככ ,ךלפב אלא השאל המכח
השאהש ,רזעילא יברד ןודינבכ ,דבעידב קר ,םרב .ארקמ הדמלל רתומש ,ןאכמ רומא .הרותה
רזעילא יבר גילפ אל ןכש ,הדמלי אל ארקמ םג הליחתכל לבא ,הל בישהל ךירצ היהו הלאשו האב
."תולפת הדמלמ וליאכ ,הרות ותב תא דמלמה לכ" םתס הנש אלא ,דבעידבל הליחתכל ןיב הנשמב

אוה דמלמ לבא" הסריגה יפל ,ל"נה םירדנד הנשמב ם"במרה לש ןידה רוקמש ןכתי ,םוקמ ןכמ
:(ל"נה הטוסד הנשמב) רמואש ,עשוהי יברכ קסופ ם"במרהש אלא ,"ארקמ ויתונב תאו וינב תא
ץנאש תופסותו י"שר שוריפ) ךכ םושמו ,"תושירפ לש ןיבק העשתמ תולפיתו בקב השא הצור"
יאזע יבר לש :תועדה יתש ןיב עירכמ אוה עשוהי יברש אצמנ ."הרות דמלתש בוט ןיא" :(םש
הליחתכל ןיב קלחמו ותומכ הכלה ם"במרה קסופ ךכיפל ."הרות ותב דמלל םדא בייח" :רמואה
.בתכבש הרותב וליפא ,דבעיד ןיבו

:(א ,ג הגיגח) שרודה הירזע ןב רזעלא יבר םג ןהיפלש :("יאזע ןב" ה"ד םש הטוס) תופסות הארו
"עומשל םישנ ;דומלל םיאב םישנא ;(ב"י ,א"ל םירבד) 'ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה'
,הווצמה םיקל ועדיש ידכ ,הווצמה עומשל קר :ושוריפ ,"עומשל םישנ"ו ,יאזע-ןב לע אוה ףא קלוח
(ד"קס םש) ז"ט הארו .(ד"כ תוא ,'כו ,ו"מר ד"וי) א"רגה רואיב הוושהו .הרות דומלל אל לבא
:בתוכש
ףסוי-תיב בתכו ,אכפיא בותכ רוטב" :'וכו הליחתכל התוא דמלי אל בתכבש הרות לבא"
להקה" ךלמה תשרפב וניצמד ,ומעטב ןוכנ אוהו ןאכ בתכש ימכ רקיעהו ,םש שי ס"טש
וליפא ,ןכ םא ,תושקהל שיו .הרות הנשמ רפס דמול היה ךלמהו ,"םישנהו םישנאה תא
הזו םירבדה יטושפ םא יכ ךלמה שרד אל םתהד ,יל הארנ ?םתה ומכ ,ירש הליחתכל
ירבד ישוריפ דומילב ןכ ןיאש המ םוי לכב גהנמה אוהש ומכ ,ןדידל ףא רתומ תמאב
."הליחתכל ורסא ,הנבהו תומכחתה ךרד הרות
ורסא םלוכ ,הירזע ןב רזעלא יברו עשוהי יברו רזעילא יבר ,םלוע ילודג השולשש וניצמ ,םינפ לכ לע
.הרות ותב תא דמלל םדאל

השאל םיכיישה םיניד
ומכו .םייחה תואיצממו הרות לש הכרדמ ,אוה השקומ ולוכ הז ןיד לש ומוציעו ומצע לכ ,םלוא
:(א ,ו"ט ק"ב) ורמא םה אלהו ?ייח יעב אל ישנ ייח יעב ירבג וטא" :תומוקמ המכב ל"זח ולאשש
."הרותבש ןיניד לכל שיאל השא בותכה הוושה"

,ןכו .שיאה ומכ ,הרותבש "השעת אל" תווצמ לכ רומשל תודמועו תועבשומ ,תובייח םישנש ,אצמנ
,אמרג ןמזה אלש "השע תוצמ" לכב םג תובייח םישנ ירה ,םישנל תודחוימה תווצמה שלש דבלמ
,תודבכנו תולודג ,תובר תווצמ .הנהב אצויכ לכו הזוזמו ןוזמה-תכרבו ,הליפתו עמש-תאירק ןוגכ
תעימשב השא תבייח" :(ד ,ח"י םירפוס תכסמ) ל"זח ורמאו .רדוסמו דוקש ,לודג דומיל תונועטה
ףיעס םש) ךורע-ןחלשב ןכו (ז"מ ןמיס ח"וא רוט) ףסוי-תיבב רבחמה ןרמ קספו ."הרותה תאירק
םעטהו .("הרות ירבדב קוסעל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא") "הרותה תוכרב תוכרבמ םישנ" :(ד
,םהיתורודב תודהיה ירבדו ירבוד ,הרותה ילודגל וניצמו ."ןהלש םיניד דומלל תובייח אהד" :(םש)
'ר בתכש המ ןוגכ ,םינבה ךוניח לעכ תונבה ךוניח לע םיריהזמו םישרוד ,םיררועמו םיריעמ ויהש
:(ה"לתת ןמיס נ"קמ 'דהמ ,ג"יש ןמיס םידיסח רפס) דיסחה הדוהי
הרות ותבל דמלמהש ורמאש המו .תוכלה יקספ ןוגכ ,תווצמה ויתונבל דמלל םדא בייח"
ןידמלמ ןיא ןתוא ,הרותה ידוסו תווצמה ימעטו דומלתה קמוע והז ,תוליפת הדמלמ וליאכ
רומשת ךיא ,תבש תוכלה עדת אל םאש .הל דמלי תווצמ תוכלה לבא .ןטקלו השאל
םישנא ,הדוהי ךלמ היקזח ימיב ירהש .תווצמב רהזהל תושעל ידכ ,תווצמ לכ ןכו ?תבש
םישנהו םישנאה םעה תא להקה' :והזו .םישדקו תורהט וליפא ועדי םינטקו םילודג םישנו
םכישאר םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצנ םתא" :והזו (ב"י "א"ל םירבד) 'ףטהו
.ךינחמ ברקב רשא ךרגו םכישנ םכפט :לארשי שיא לכ םכירטושו םהינקז םכיטבש
יקספ תוחפשו םידבע (וליפא) ועדיש ידכ .(י-ט ,ט"כ םש) 'ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ
באה וליפאו תונבל דומלל רוחבל ןכתי אל לבא .תושעל אלש המו תושעל המ ,תווצמה
יפמ השרדה תעמושו תכלוה תימנושהו ותשאו ותב ודמלי באה אלא ...רומשל םש דמוע
(ג"כ ,ד ב"למ) ?'תבש אלו שדוח אל םויה וילא תכלוה תא עודמ' :רמא ירהש ,עשילא
תוכז וליא םירמה םימב הלות תוכז ,הטוסב ורמאש המו .תוכלוה שדוחו תבשבד ללכמ
קמועב לבא ,תווצמה ועדיש קר ,הרותב קסע תוכז ןהל ןיא ,הכלהה קמוע יהוז ,הרות
תווצמ לבא .דומלל ווטצנ אל ןמייקל תוביוחמ ןניאש תווצמו ,תוביוחמ ןניא לופלפלו הכלה
ןושלב דומל הווצמ שיאה לבא .וב ועדיש ןושל וזיאב ,תעדל דומלל םיכירצ ווטצנש
(אחישמל אתכליה אלא םניאש) םישדק רדסו םינהכ תרות וליפא דומלל בייחו ,שדוקה
םישנאלו ,רמול הכר ןושלב הרימא םישנל - בקעי תיבל רמאת הכ' :(ג ,ט"י תומש) והזו
."לופלפה
:(ב"שתתת ןמיס נ"קמ 'דהמ םש) תבה ךוניח לע ריהזמו םידיסח רפס לעב רזוחו
ועדי אל םאש ,אל תווצמה ימעט קר .רתיהו רוסיא ןינעו תווצמה ןינע הל דמלל הווצמ"
:(ד ,ד םיטפוש) ביתכדכ לארשי הטפשש הרובד העדי ךיאו ?םישנל ורתי ךיא הרות ירבד
."תושעל המ ועדיש ןהל ןידמלמ הרות ירבד אלא ?'לארשי תא הטפש איה'
םיכיישה םיניד דומלל השאה תבייח" :(ו ,ו"מר ד"וי ע"וש) הכלהל וקיסה םיקסופה םג ,םנמא
השעמל םיגהונה םיגהנמהו םינידה לולכמ לכש םיאור ונא םידיסחה רפס ירבדמ אלא ."השאל
ינידו ,תבש תוכלה :דיסחה הדוהי יבר רמואש ומכ ,השאל םיכייש םג םה ,לארשי שיא לש םייחב
רתיהו רוסיא יניד עדת אל םאשו ?"תבש רומשת ךיאיה תבש תוכלה אל םא" ןכש ,רתיהו רוסיא
?ידוהי תיב קשמ להנת ךיאיה ,םלוכ הירקיעו תודהיה יניד עדת אל םאו ?רשכ חבטמ להנת ךיאיה
ימעטו דומלתה קמוע" קר והז ,תולפית הדמלמ וליאכ ,הרות ותב תא דמלמה ל"זח ורמאש המו
:הב רמאנש "להקה" תווצממ (א ,םידיסח רפס לעב איבמ ךכל תויארו ,"הרותה ידוסו תווצמה
םכפט ,לארשי שיא לכ" ...םכלוכ םויה םיבצנ םתאמ (ב ."םישנהו םישנאה םעה תא להקה"
תא טופשל העדיש הרובדמ (ד .עשילא יפמ השרדה תעמושו תכלוה תימנושהש (ג ."םכישנ
.לארשי

-כ"ק ,זנכשאב תורודה לודג ,ןילומ יולה בקעי 'ר) ל"ירהמה החוד תרחואמ רתוי הפוקתב םלוא
לכ תא תונבה תא דמלל ריתהל ,םידיסח רפס לעב איבהש תויארה תא ,ויתובושתב (ז"פק
תא ,אבא תיבו םאה תרוסמב ,המצעב דומלל השאה הלוכי ,ותעדלש ,תווצמה לש םינידה
.תדכ העונצו הרשכ השא אהתש ידכ ,םיגהנמהו םינידה ןמ תעדל הכירצ איהש המ לכ

ימצע ךוניח
:(ט"צק ןמיס) ויתובושת (ז"פק-כ"ק זנכשא ,ןילומ יולה בקעי 'ר) ל"ירהמה בתכ
,אמרג ןמזה אלש ימנ השעו ,השעת-אל לכ םייקל תוכירצש יפ לע ףא ,םישנל דומללו"
,א"כ) לטונ היה קרפ ,הטוסב אתיאדכ .תולפית הדמלמכ יוהד ,הדמולל ןיא םוקמ לכמ
לש ובלב המכח הסנכנש ןויכ ;(ב"י ,ח ילשמ) 'המרע יתנכש המכח ינא'מ היל ףיליו ( ב
(ושעי אל רשא) םירבד השעת ךכ ךותמ ,ל"ז י"שר שריפ ןכו .תימומרע וב הסנכנ םדא
.תולק ןתעדש יפל (הרות דמלת םא השאה) לוקלק ידיל אובת אמש ןנישייחו .ענצהב
.(ז"כק ,ט"יק םילהת) 'ךתרות ורפה 'הל תושעל תע' ,הב ןנירק ,הוצמ איה יכ וליפאו
םישרשה (םהירוה יפמ תווצמה םישנה ולבקיש) הלבק יפ לע ידד ,ודספהב ורכש אציד
ונרודב םיאור ונא רשאכ .הרומל ולאשי (תולאשה ןמ הלאשב) וקפתסישכו ,תוללכהו
לכהו הז אצויכו הדנ תוכלהו (השנה) דיג רוקינו החדהו החילמ ינידב הברה תואיקבש
."ץוחמ הלבק יפ לע
הברהב ןמצעמ תואיקב ןה ירה ,רוסיאה ינפמ ,הרותב תונבל ךוניח ןתינ אלש יפ לע ףא ,רמולכ
.אבאמו אמאמ ,תיבה ךותב תאז לכ תודמול יכ ,השעמל הכלה גהנתהל ךאיה בטיה תועדויו םיניד
:(ל"נה הבושתב) בתוכו ל"ירהמה ךישממ ,היאר אהו
היאר יתיימו .ןהב תואיקב ויה ,םעה לכב אוהו ,גהונ הרהטו האמוט היהש היקזח ימיב"
התיהש אלולא יכ ,לארשיב הרות ץיברמ (היקזח) היהש (ב ,ד"צ ןירדהנסב ארמגה)
ךירצ ןכו ?תאז לכ עדיל תוקוניתלו ץראה ימעל ,םישנל ןהל אנמ ,םישנאב הרות תצברה
יפ לע אלא ?תאז לכ ודמלש ןתעדא קילס יכו ,תוקוניתו קונית ימנ רמאק אהד ,רמול
."םישנ ימנ יכה ,הרותב םילודגו םיאיקב ויהש םהיבא תלבק
(ג"י ,א ת"ת 'לה) ם"במרה קספ הלעמל ונאבה רבכ
."רכש הרות תדמולה השאל הל שיש"
:(א ,ו"מר ד"וי) ךורע ןחלושב רבחמה קספ ןכו
."השועו הווצמ הניאש ינפמ ,שיאה רכשכ אל לבא ,רכש הל שי הרות הדמלש השא"
תוכרצנ ןניאש תויגוסב םירואיבו םישודיח ,תווצמה ימעט ,םתס הרות ירבד ןיינעל םירומא םירבדהו
:ונושל וזו (ל"נה הטוסד) הנשמה שוריפב ם"במרה בתכ ןכש .םישנל
הרות דומלת תוצמ ןיאש יפל ,ךכב הווצמ הניא איהש יפ לע ףאו ,הרות תוכז הל שי"
אלו םכינב - 'םכינב תא םתוא םתדמלו' :(ט"י ,א"י םירבד) רמאנש םישנאה לע אלא
."םכיתונב אלו םכינב - 'םכינב תא' :(ב ,ט"כ ןישודיק) דומלתב ורוקמו ,"םכיתונב
הל שיש ,הליחו החכ רשייו ימד ריפש ,המצעב תדמול םא לבא ,הרות תונבל דמלל בויח ןיאש ונייה
.דומילה לע רכש

ס"שה תויגוסב תופירחו תוקמעב אתיירואד אלופלפ ,רמולכ ,הרות דומיל םתסב אלא רומא הז לכו
תא דמלמה לכ" ורמא אד ןוגכב ,השאל ןיינע הז ןיאש ,השעמל הכלהל אנידל הנימ אקפנ ןניאש
שי זא ,המצעב דומלל התעדמ הניבמו המכח איה ןכ םא אלא ,תולפית הדמלמ וליאכ הרות ותב
,היתודוסיו תודהיה ישרוש ,הנומאה ירקיע לבא ,השועו הווצמ הניאש ימכ ,הז דומיל לע רכש הל
ךנחל הבוחו הווצמ הלאב ,הרותה תווצמ תא םייקלו תושעלו רומשל תעד ןעמל דוסי תוכלה ונייה
:(א ,ב"פ אמוי) הכורע הנשמ ונינשש וזכ .םינבה תא ומכ תונבה תא םהב
,םייתנש ינפלו הנש ינפל ןתוא ןיכנחמ לבא .םירופכה-םויב ןתוא ןינעמ ןיא תוקוניתה"
."תווצמב ןיליגר ויהיש ליבשב
:י"שר שריפו
הבקנל הרשע שולש תב :יוה ןקריפ ;ןקרפל הכומס איהש הנש ינפל תועשל ןתוא ןיכנחמ"
."רכזל הרשע עבראו
:רמאל תונבה ךונח לע ולש האריה רפסב (ישימחה ףלאה ףוסב יח) ידנוריגמ הנוי וניבר ריהזה ןכו
ינבל וא רוסא רבד ךוליכאי ןפ ,ןהב םיגהונה םירבד רתיהו רוסיא הלחו הדנ תוכלה ךיתונבל דמלי"
תא ומכ תבה תא ךנחל םדא בייח" :(א"קס גמ 'יס ח"וא ע"וש) "םהרבא-ןגמ" ברה בתכ ןכו ,"ןתיב
" :ןושלה וזב םש םייסמש ל"נה הטוסד הנשמה שוריפב ם"במרה תנווכ םג יהוזש רשפאו ."ןבה
ותילכת ןיא ,הנומא תרבסב םימכחה ןיב תקולחמ שישכ ,תובר םימעפ יתרמא רבכו
רמואש ונייה ,יאזע-ןבכ הכלה ןיאו ,ינולפכ הכלה םש םירמוא ןיאש ,םישעמה ןמ השעמ
ימעט אלא ,הל ךרטצמ אלש המ םג ,הרות לכ ונייה ,"הרות ותב דומלל םדא בייח"
רכש םג הל שיו ,המצעב דומלל הלוכי לבא ,הדמלל רוסא הז ,הרותה תודוסו תווצמה
."יהשלכ הרות דומיל לע

ןיליקמה ןמ ןיליקמ
םכח דימלתש םיידוסיה םירבדה ןמ תחא איה ל"זח תעד יפלש ,בתכה תעידי וליפא ,ןכ לע רתי
ונושל וזו ,תבל םג דמלל ךירצ ,"ץעוי אלפ" ורפסב ופאפ רזעילא ברה בתכ ,םתוא תעדל בייח
:(ךונח ךרע םש)
תודמ לכבו תומילש לכבו תוכאלמ לכב ןליגרהלו ךנחל אבויח אימר תונבה לע םג"
םשה תווצמו םיניד לכו ...תוליפתבו תוכרבב הליגרהלו הכנחל המאו היבא לעו ...תובוט
הביתכה תכאלמש ...הביתכה תכאלמ ותב תא םג דמליש רבגל בוט ...הדמולמ אהתש
."שפנ לכל הושה רבד איהו הבר הכירצ
.םדא אוה רשאב םדא לכל הביתכה תעידי איה ץוחנ רבד ,רמולכ

:רמאו חתפ ,הבישיב הירזע ןב רזעילא יבר תא ובישוהש םויב" :(ו ,ח"י) םירפוס תכסמ הארו
ידכ םישנ ,עומשל םיאב םישנא :(ט ,ט"כ םירבד) 'םכישנ םכפט םכלוכ םויה םיבצנ םתא"
תונטק לארשי תונב וגהנ ןאכמ - ,ןהיאיבמל רכש ידכ ?אב המל ףט ,תועיספ רכש לבקל
."רכש לבקל ןהו ,ןהיאיבמל רכש ןתיל ידכ ,תויסנכ יתבל אובל

ןירימחמה ןמ ןירימחמ
לעב ברה בתכש דע ,םישנל הרות דמלל רוסיא לש הז ןידב ורימחה ךכ לכש לארשי ילודגמ שיו
:א ,ג"י הגיגחל ןבא-ירוט ורפסב (ה"מקת-ה"נת אטיל-זנכשא) הירא-תגאש
םהמע עובקל אקווד הז ,ם"וכעל הרות ירבד רוסמל רוסא" ל"זח םש ורמאש אה לע"
ובישה לארשי ימכחש וניצמ ירהד ,םבישהל רתומ הלאש םילאוש םא לבא ,הרותב דומיל
הרות דומיל ןיינעב לבא .הרות ירבדב תומואה ילודגמ ולאשנש תולאשל םוקמ לכב
רזעילא יבר ירהד .רוסא הרות ירבדב ןתלאש לע בישהל וליפאו ,קוליח ןיאד וניאר םישנל
הארו .הרות ירבדב וינפל העיצה רשא הלאשה לע איהה הנורטמל בישהל הצר אל
ךירצו" :םייסמו ל"נה ןבא ירוטה ירבד איבמש (ב ,א"כ הטוסל) תויח צ"רהמ ישודיח
לבא ,הביאל ןנישייחד םושמ ,םהיתולאש לע בישהל וריתה םיבכוכ-ידבועב אקווד ,רמול
."ןיינע לכב רוסא - ןתעד תולק ינפמ אוה ששחהד ,השאב
אל לבא ,רכש הל שי הרות הדמלש השא" :(ו ,ו"מר ד"וי) ע"ושב רמאנל ,א"רגה תעד ןכ אל ,םלוא
המכ ירכנמ הערג אלד" :(ב"כ תוא רואיבב) א"רגה ריעמ ,"השועו הווצמ הניאש ינפמ ,שיאה רכשכ
"לודג ןהככ אוהש הרותב קוסעי ירכנ וליפאש ,ןינמ" :רמאנ םשש (א ,ח"ל) אמק-אבבב ורמאש
הואנ ,ידוהיה תיבה אוה ,טעמה שדקמה תיבב תרשמה ןהכה ומכ שממ איהש ,השא ןכש-לכו
.המצעמ תדמולשכ אקווד ונייהש ,רמולו קלחל שיש םע .שדוק

דומיל יבגל ,ורמאש הריתסה תא בשייל לדתשמש (ח"מ תוא ,א"י םירבד) המימת-הרות הארו
.ןהילע תבשייתמ ןתעד ןיא תונבהש :(א ,י"ק תוחנמ) ורמא ןכו ,תולק ןתעד םישנ ,םישנל הרות
:ורמא (ב ,ה"מ) הדנ תכסמב וליאו
"שיאבמ רתוי השאב אוה ךורב שודקה ןתנ הריתי הניב"
:בישמ אוה ךכ לע ?ידדהא םירתוס וללה םירמאמה ירה
חומה ספותש תונושארה תולכשומה לע חנוי תעדה .םה םינוש הניבו תעד תונורשכ יכ"
ןמזבו קומע בושיב תינויעה הסיפתה רחאל אבה ןויערה איה הניבהו ,העימשל ףכית
לע ףא ןכלו .קד לכשו תוצירח איצמהלו רבד ךותמ רבד ןיבהל הזכ ןויער חכבו ,הבורמ
איה ןושאר לכשומה רבד תסיפתב ןתעד לבא ,הריתי הניבב חוכ ןהל שי ,םישנהש יפ
ץורח בל ול שיש ימד ,שפנה יקוח דוע ובתכו (!) ןויגה ילעב ומיכסה הזלו .ןמאנ דוסי אלב
ונייה ,הניבה חוכש ירחא ןעי .תמאה תדוקנמ קחרתהל אלש רהזהל רתוי ךירצ ,דח לכשו
םינינב תונבלו רקח קימעהל ול רשפא ,טושפה לכשה תדממ לודג ,ולש תוצירחה חוכ
ונייה ,תולק ןתעד םישנש ירחא ,התעמ רומא ...שוחב שגרומ הזו ,שלחו עוער דוסי לע
הניבה חוכ יפ לע ןהל רשפא ןכל ,ןמאנו ןוכנ דוסיב וניא ןהלש תונושארה תולכשומהש
אליממו ,תובזוכו תודספנ תועד ביחרהל ,קדה לכשהו תוצירחה חוכ ונייה ,ןהלש הריתיה
."ןתעד ונווכי אל םלועל

תורודה יארב
תונב דמלל רוסיאה תורמלו ,הפוקתו הפוקת לכב ,םינורחאה תורודל דעו םינושארה תורודה ןמל
תוינמכח ןהמו הרותב ליח ושע תונב תובר .לארשיב תולודג םישנ לע ונעמש ,הרות לארשי
םימכח חורש ונעמש אלו וניאר אלו .הפ-לעבשו בתכבש הרותה תועוצקמ לכב תונייטצמ תוינדמלו
:(וב ,ד"צ ןירדהנס) ורמא ל"זח ,הברדא .הרות ירבדב ומלתשה םישנש ךכמ החונ התיה אל
סרטפיטנא דעו תבגמ ;ץראה םע ואצמ אלו עבש ראב דעו ןדמ וקדב והיקזח לש ורודב"
."הרהטו האמוט תוכלהב ןיאיקב ויה אלש ,השאו שיא תקוניתו קונית ואצמ אלו
לש ורוד תאו לארשיב הרות ץיברהל ךכ לכ הברהש ךלמה והיקזח תא ךכ לע םיחבשמ ל"זחו
.הרות ירבד לע ךכ לכ דקשש היקזח

דומלתה יפל רשא ,ןוידרת ןב אנינח יבר לש ותב ,ריאמ יבר תשא ,הירורב ירה םיאנתה תפוקתבו
;ד"פ ק"ב ;א"פ מ"ב םילכ) תותפסותב וניצמו "םויב תוכלה תואמ שלש הדמל" :(ב ,ב"ס םיחספ)
הרמא הפי" :הילע רמא עשוהי יברשו ,םיאנתה ילודג ןיב תוכלהב העירכהש (ב ,ג"נ ןיבוריע ילבבו
רזעילא יבר תא תולאש הלאשש המכח השא התוא ןכו ."אנינח יבר לש ותב הרמא הפי ;הירורב
(ז"טק תבש) וניצמ לאילמג ןבר לש ותוחא ,םולש אמיא ,ומצע רזעילא יבר לש ותשאו ,לודגה
געלל הגולגלב ומישלו (ירצונה) ןימה טפושה םע חכוותהל העדיש דע המכחו תדמולמ התייהש
"םא"ה ,(ב ,ט"ק ןילוח) ןמחנ בר תשא ,אתלי :םיארומאה תפוקתבו .םיחכונה לכ יניעב סלקלו
תוכרב) ןכו .(דועו ב ,נ ;ב ,ט"ל תובותכ ;ב ,ט"כ ןיבוריע :'ב ,ג"לק :ב ,ו"ס תבש) ,ייבא לש תנמואה
."אייח יברכ דיבע ךיבא םא יל הרמא :אניבר רמא ;(ב ,ט"ס תוחנמ ;ב ,ט"ל

השאב אכה" :(ב 'ח ןירדהנס ;ח ,ו"נ ןישודיק) ל"ז ונימכח ורמאש דומלתב תומוקמ המכב וניצמו
:ובתכש (ןיטחוש לכה ה"ד) ןילוח תכסמ שארב תופסות הארו ."ןניקסע הרבח
וליפאד ,הארנ ןיאו .תולק ןתעדש ינפמ ,וטחשי אל םישנד לארשי-ץרא תוכלהב בותכ"
.'וכו "הליחתכל תטחוש (םישדקל םידחוימה םינידב םיאיקב תויהל ךירצש) ןישדקומב
היה ריאמ יברש (ה"פ ר"בדו ט"פ ר"דמבו ט"פ ר"קיו :הוושהו ,ד"ה א"פ הטוס) ימלשוריב רפוסמו
ורמא ןכו .השרדה תא עומשל תואב ויה םישנו ,אתמח לש תסנכה-תיבב תבש ליל לכב שורדל ליגר
:י"שר שריפו "אלגר אתשד אבקס" :(א ,א"פ ןישודיק) ל"זח
."הז םע הז םיאשונו םינתונו השרד עומשל םישנו םישנא תצובק שיש לגרה תומי"
ןיע םינתונו השרדה עומשל םישנו םישנא תוצובק שיש לגרה תומי" :(אבקס ה"ד) םש תופסותבו
."הז לע הז

,"ירימג יניד ירבג והלוכ וטא" לואשל שיו - "ירימג יניד ישנ והלוכ וטא :(א ,ג"י םש) ל"ז ורמא ךכו
יניד ויהש ,תוינדמל םישנ םג ויה ךכ ,הברה םינדמל םישנא ויהש םשכש םירבדה תועמשמ אלא
םישנ ויה לארשי תוצופת לכבו תורודה לכבש עודיו .םישנא לשמ ןטק רפסמב יאדוובש םע .ירימג
:תובר ךותמ תודחא קר ריכזהל ,הרותב תקהבומ העידיב ונייטצהש

יפמ תולאש-תובושת הבתכש י"שר לש ותב ,(ןיסחוי) דרפסבש הנסילאב דיגנה ףסוי 'ר לש ותשא
(מ"קת-ה"לקת דדגבב הבישיה שאר) ילע ןב יולה לאומש 'ר לש ותב (טקלה ילובש) לודגה היבא
בתכמב ,(היחתפ 'ר בובס) הבישיה ירוחבל תדמלמ איהו ,דומלתבו ארקמב האיקב התייהש
תבתוכ איה היבא םוקמב השארב תדמוע איהש הבישיה תא וקיזחיש ןטסידרוק תוליהקל התשקב
:ראשה ןיב
םוש ,יתייה ל"ז יבאל תגנועמ ,יתלדוג םימכח יכרב ןיב ,ןנבר יכלמ ןאמ ,יתייה ךלמ תב"
תיגהו" :(ח ,א עשוהי) רמאנש המ םייקל םימש תכאלממ ץוח ,ינדמל אל הכאלמו השעמ
."הלילו םמוי וב
:הבישיה ידימלת תא דמלל ודי לע תרזוע התיה ,היבא ייחב דועו
"ודגנכ יתייה הרזוע ומוקמב םתוא תדמול יתייה ינא יכ"
'ושת) םת וניבר לש ותשא .ויפמ תובושת הבתכש י"שר לש ותב .(ה"ח ךונחה תודלות ףסא ש"ר)
ףסא) ןאטסידרוקמ יחרזמ בקעי 'ר לש ותשא ,(ב ,ה"ס תוכרב תופסות) םת וניבר תונב ,(ינומיימ
ותלכ לדר ,(ץ"בשת) שיביירט ףסוי 'ר לש ותשא ,(רוניד) סאפמ ןובא ןב הדוהי 'ר לש ותשא (םש
ר"ב קחצי וניבר תשא ,(עורז רוא) הניוומ קחצי וניבר לש ותשא ,(רשוי-טקל) ןיילרסיא א"ירהמ לש
יתבש המלש 'ר לש ותב ,(קובי רבעמ) ןאלבומ אנידומ המלש 'ר לש ותשא ,(ד"פ ףד ן"ביר) הדוהי
אפסוי-ףסוי 'ר הנבש ,בובלמ אליב תרמ ,ע"מסה לש ומאו "ריאי תווח" לעב לש ותנקז ,ןמיתמ
לחר תרמ .ד"וי רוטל "השירפו השירד" וישוריפל ,ותמדקהב תוכלה ישודיח המשב איבמ ןהכה
ישודיחב םיבתכ הירחא הריאשהש "אינתה" לעב ברה לש ותב ,הילטיאב ל"חמרה תדכנ ,וקופרומ
לימאה לקילג תרבחמה (םיקידצ תושפנ) םישנה תינזח ןתנ ר"ב הטוג הרוחבה .תודיסחו הרות
ושע ,לארשיב םישנ םתסו ,לארשי ילודג תונב תובר יכ הכורא הריישה דועו (ט"עת-ז"ת זנכשא)
דעו ,הרודב ריאמ 'ר אנתה תשא הירורב ןמל ,הרותה תועוצקמ לכב ליח לא ליחמ וכלהו ,ליח
.ונא וניתורודב ,ןודנול-יבמוב-לבבמ ,ןושש החרפ הריבגה תרבגה

"תודומח ירבד" ישוריפב ,ט"יות רבחמה לעב ברה בתכ השעמל הכלה עגונה ןיינעבש הארו אוב
וניבר תומימ יריימ תובושתהד ו"ט תוא ולכאש השלש קרפ שאר) ונושל וזו תוכרבל ש"ארה לע
ימיב ,הנש תואמ שמחכ ינפל רבכש ירה "תוניבמו רפס תועדוי ןבור םישנהש "(ש"ארה=רשא)
,ט"יותה ימיב םג זנכשא תוצראב היה ןכש ,עמשמו ,תודמולמ תוידוהיה םישנה בור ויה ,ש"ארה
.םש ןוזמה תכרב ןיד הכלהל עבוק אוה הז יפ לע ןכש

:(ח"מ תוא א"י םירבד) המימת הרות לעב ברה בתכו
,"םינג ןיעמ" ת"וש ארקנה ,תואיצמה רקי ןימוי קיתע רפסמ קיתעהל וניאר הנהו"
השא לא בתכש המ (ג"יש האציניוו) טלווקלרה בקעי-ןנחלא ר"ב לאומש 'ר ורבחמו
רמאמו :םירבדה ךשמהב ונושל וזו ,םישנל הרות-דומלת רתיה ןודנב ,תחא המכח
הדמלמ באהשכ ,רמאנ ילוא ,תולפת הדמלמ וליאכ ,הרות ותב תא דמלמה לכ ,ונימכח
אכיא אנווג יאה יכ יאדווד .הלעפ רשי םאו ךז םא רכנתת היללעמב םגש ,התונטקב
.חור רצוקמ ואטח ןכ ןבורכו ,יאבה ירבדב ןנמז תולבמ תולק ןתעד םישנ בורש ,שחימל
המב בוטב ןתריחב דצמ ,'ה תכאלמ ,הכאלמה לא הברקל ןבל בדנ רשא םישנ םנמא
לעו .הנה תפומ ישנ יכ ,שדוק םוקמב הנוכשת 'ה רהב הנילעת הנה ןה ,בוט אוהש
םימשה ןמו יחילצהו ישע ...ןהיתועורז ץמאל ןהידי קזחל ןרדסל ןרדהל ןרדאל ןרוד ימכח
."ךועייסי
השא" :(ח"כ ןמיס ד"ויח הדוהי תיב ;ח"פ תלפלפ סרטנוק ,קחצי ערז) תובושתה ילעב ובתכ ןכו
."םימכח דובכ הב םיגהונ המכח

:(ט"סרת טשפנ) דדגב ינבר שאר םייח ףסוי 'ר לאשנ ,וננמזל בורק ,ףוסבלו
?"תוצח ןוקית" ךורעל תוכירצ ,םוי לכב תוללפתמו ך"נת תורקל תועדויה ,םישנה םא"
תוינמכח ןהש יפ לע ףא ,"תוצח ןוקית" הנרמאת םישנהש עמשנ אלש" :בישמ ברהו
ת"וש) ..."הנשמ יקרפ י"ח תדמול התיה יתנקזו .עובק דומיל ןהל שי םגו ...תוינדמלו
.(םילעפ בר
תונב" :(ב ,ט"יק ב"ב) יניסמ הרות לביקש רודה תונב לע ל"זח ורמאש םשכ ,רבד לש וללכ
תשרדנ הרותהש תודמה יפ לע תולחנ תשרפ שורדל ועדיש ,"ןה תוינשרד ,ןה תוינמכח ,דחפלצ
תונב וכזש אלא ,השמ י"ע בתכיל תולחנ תשרפ התיה היואר" :(ב-א ,ט"יק םש) ורמאו ,ןהב
םישנ רודו רוד לכב ויה ךכ ,"יאכז ידי לע תוכז םילגלגמש ךדמלל ...ןדי לע הבתכנו דחפלצ
הרות ירדח לכב תוינמכחו תואיקב ויהש דע הרות ירבדב וחמתהו ודמל רשא תוינדמל תובושח
,הכלהה יקמעבו אתיירואד אלופלפב ונייהש רמוא התא ךחרכ לע" ורמא המבו .יניסמ םתניתנכ
ווצ הרות דומלת לש ,תיפיצפסה ,תמיוסמה הוצמה ןמ תורוטפ םישנו ליאוה ,המשל הרות דומילכ
תא לאו תעדה תממרעמו ,"המרע יתנכש המכח ינא"ש םעטמ ךכב םישנ וקסעתי אלש םימכח
.תומימת אלא תוימומרע םישנל האי

םהיתובא ןודמל אל ,וללה תוינדמל םישנ לכש ותבושתב ל"ירהמה ירבד הלעמל ונאבה רבכ םנמא
לש הריוא וגפס ,תולודג תוינמכח ויה ןהש ךותמו ,ויה הרות ילודג םהיתובאש ךותמ אלא ,הרות
רמאל הלא וירבדל תפסונ היאר איבמ ל"ירהמהו .הרותב תולודג ושענש דע ןמצעמ ודמלו הרות
:(ל"נה ותבושתב)
יכה וליפאו ,הרות םדמלל רוסאו - ,ןהב תבייח השאהש תווצמה לכב םיבייח ימנ םידבעו"
הטימה תחת ןשי היהש ,לאילמג ןבר לש ודבע יבוט ןוגכ ,הרותב םילודג ויהש םהמ וניצמ
לש ותחפש ןכו .("םתיאר" ה"ד ,ב ,ב) הכוסד תופסותב אתיאדכ םימכחה ירבד תונשל
."הב אצויכו הירורבו ,אדומלתב אבוט אנווג יאהכו ,יבר
:(ותבושתב םש) רמואו ףיסומ לי"רהמ ףא םוקמ לכמ
-ןבכ רבס םהיבאד יל הארנו ,(הרות ודמלש םישנ ןתוא) ושע םהיבא יפ לעש ימנ יא"
."הרות ותב דומלל םדא בייח :(ל"נה הטוסד הנשמ) לטונ היה קרפב היל תיאד ,יאזע
:םייסמו הנושארה ותעדל רזוח ל"ירהמ הז לכ רחאו
אלש התליחת לע הפוס חיכוה (הירורב) ירהש ,ושע ןמצעמש יל הארנ רתוי םנמא"
."תולק ןתעד םישנ :(ב ,גל תבש) ורמאש םימכח תעד לע הכמס
ידכ ,הרות דומלל םישנל ריתהל ,הארנש ,הצרש ,לאושה תעד תא תוחדל ל"ירהמ טבלתה ךכ לכו
,תווצמו הרות דומלל רפסה תיבב תויוצמ םישנ ויה אלש ,ונמזבש תואיצמה לש הדבועה תא בשייל
השא התיהש (ה"נ ןמיס ל"ירהמ ת"וש) וניצמ ,אטוי תרמ ,ומצע ל"ירהמ לש תינברה ותשאש םגה
.תוינדמל םישנמ תולאש יתש שי ומצע ל"ירהמ לש תובושתו-תולאשבש ןייצל ןיינעמ .הרותב הלודג
ןכ ומכ .ץ"כ ןנחלא 'רה תשא תאמ (ח"יק ןמיס) תחאהו ,האל תרמ השאה תאמ ('ע ןמיס) תחאה
:ל"ירהמה לאשנש םיאצומ ונא
בויחל המצע הסינכהש ,ץניאמ וריעבש ,אנורב תרמ תינברה דיב החומ וניא המ ינפמ"
ורמא אנווג יאהכ לעו ,יל תבשקמ הניא אמש :בישהו ?ןטק תילט תע לכב החינהו ,תיציצ
."ןידיזמ ויהי לאו ןיגגוש ויהיש בטומ :(ב ,ח"מק תבש)
וחימ אלו ןיליפת תחנמ התיה ,לואש תב לכימ :(א ,ו"צ ןיבוריע) ל"זחב ךכל ןיכומס ול ויהש םג המו
,מ"ס) תצייוצמ תילטב תפטעתמ תופסותה ילעבמ ןואיל ריס הדוהי 'ר תשא התיה ןכו .םימכח הב
.(ג

אמלע אלוכד אבילא
השאל הרות דומיל יבגל אלא ,םלוע ילודג וקלחנ אל ןאכ דעש ,רורב רומאה לכ רואל ,םינפ לכ לע
ךורע-ןחלושב ןידה קספנ ךכו ,םידומו םיעדוי לכה לבא ,הרות דומלת תוצמ םשל ,דומיל םשל
,בייח שיאהש םשכ ,ונייה ."השאל םיכיישה םינידה דומלל השאה תבייח" :(ו ,ומר ד"וי א"מר)
תאו הב דלי ךרדה תא עדי ןעמל תווצמה יניד יטרפ תא דומלל ,הרות דומלת לש הוצמל ףסונ
.םהב תבייח איהש םינידהו תווצמה יטרפ תא דומלל השאה תבייח ךכ ,השעי רשא השעמה
ירה ,ןכ םא ,דוקשו לודג דומיל ךירצו ידמל אוה דבכנו בר השאה לש הז תווצמ לולכמ ףא ירהו
ךוניח יתב ודסי אלש םהילא עיגה המו הככ לע לארשי יעור ואר המ ,המוקמל הלאשה תרזוח
?םינבל ךונח יתב וקיזחהו ודסיש םשכ ,תונבל

םיצוענ הישרוש אלא ,אדירג םייתכלה םימעטב הדוסי הלוכ-לכ ןיא וז החנזהש רמול שי ונחרכ לע
:ןלהלדכ ןהש ,םיילכלכו םייתרוסמ ,םייביטקייבוס םיאתב ,רקיעבו ,םג

דומלל היתונב תא חולשל התענמ וזו ,תועינצה תדימב םלועמו זאמ הנייטצה לארשי תסנכ .א
התוא הנהו ."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" :(ד"י ,ב"מ םילהת) אוה אלמ ארקמו ,תיבל ץוחמ
תדמלמ התיהש ,הלעמל הונרכזהש ,דדגבב הבישיה שאר ,ילע ןב לאומש 'ר תב ,הרוחב
איהו" :(היחתפ 'ר בובס רפס ,תופסותה ילעבמ) היחתפ 'ר הב רמוא ,םירוחבל האירקה
."התוא םיאור םניאו - הטמל ץוחב םידימלתהו ,ןולח ךרד תדמלמו ןינבב הרוגס

:(שדוק ירקמ) הרהזא ירחא הרהזא וריהזה ,ץוחב דומלל םהיתונב םיחלוש ןכ ויהש תומוקמב
:םיארוק ונא (ז"טקת) ןירהעמ תונקתבו ."דחא תיבב דמלמה לצא תוביקנו םירכז ודמלי אלש"
לצא םישנ תכאלמ קר תדמול איהש ףאו .הנטק וא הלודג תקונית ורדחב ול שיש דמלמ"
תדמול דמלמה תשאש אל םא .לארשיב תאזכ היהת אל היה ,םוקמ לכמ ,דמלמה תשא
."ןיינב ותואב תרחא המוקב וא ,רחא חטשב המע
קרפ ליעל רכזנכ) םיליגר ויה םינבה תא םא .תונבל רפס יתבל רויד רסוח התייה תרחא הביס .ב
ילכלכה םבצמש תוליהקב ףא .תונבה ןכ ןיאש המ ,ורודזורפב וא תסנכה תיבב רפס םדמלל (א
דוחל םינבל לופכ רויד דימעהל םדי הגישה אל ,הרות דומלתל םידחוימ םירדח דחייל םהל רשפיא
ךוניח לע ,הרות דומלתב םיבייחה ,םינבה ךוניח תא ופידעהש םירבדה עבטמו .דוחל תונבלו
תוליהקב אלא ,לארשי תונבל םידחוימ ךוניח תודסומ אצמת אל ךכיפל .וז הוצממ תורוטפה ,תונבה
.רתויב תורישע תודדוב

ויה תוטעומש ןויכו ,היושע תבצב תבצ יכ ,ויה אל תודמלמ םישנ .תורומבו םירומב רוסחמ .ג
,םידמלמב ףדוע היה אל ןכ .תורומ ויה אל אליממ ,םלשומ רתוי וא תוחפ ךוניח ולבקש תודימלתה
רוחבל ןכתי אל" :(ה"לתת ןמיס םידיסח רפס) אלא דוע אלו .םינבה ךוניח ליבשב וכרצנ הלא ירהש
ימלשורי השמ יארקה .תיבל ץוחמש דסומב ןכש לכ ,היבא תיב הירוענב וליפא ."ולדגש תונב דמלל
ונבשי ונחנא יכ .תוקונית תדמלמ תחא השא ןורבחב וניארו" :ולש עסמה רפסב שודיחכ ןייצמ
ןיהימתמה ןמ הז וארק היה םניחל אלו ."הילעה תיתחתב תדמלמ התיה איהה השאהו הילעב
ליגרת אל" :י"שר שריפו "םירפוס השא דמלת אלו" :(ןישודיק ףוס) איה תשרופמ הנשמ ירהש
ןכו "יקוניד יתוהבא םושמ" :(א ,ב"פ) ארמגב םש ורמא ,םעטהו ."תוקונית ידמלממ תויהל המצע
:(ט"סק ןמיס) ם"במרה תובושתב וניצמ
תדמלמ האצמ אב רשאכו .םינש 'ד םש דמעו קחרמ ץראל הלעב ךלה תחא השא"
םע ןידהש :השמ וניבר בתכו .תוקוניתה תובאמ הילע ודחפל הז לע הדיב החימ .תוקונית
."לעבה
,שוב דע ןיאושנה ליג תא םיקיחרמו ןורחאה הצק דע םיגילפמ םיבר ונינמזבש םשכ ,דועו תאז .ד
דוחיבו ,םהינב םיאישמ ויה םייתולגה םייחה יאנת תמחמש ,םימלש ןכו םיבר םינפל ויה ךכ
םתעשב תופסותה ילעב ונל םיעידומש ומכו .תוקונית שממ ,דאמ םיריעצ רסוב יאושנ ,םהיתונב
:(רוסא ה"ד ,א ,א"מ ןישודיק)
הרשע םיתש תונבמ תותוחפ ונייה) תונטק וליפא וניתונב שדקל םיגהונ ונאש וישכעו"
תתל וישכע םדא דיב קפיס שי םאו .ונילע רבגתמ תולגה םויו םוי לכבד םושמ ונייה (הנש
."םלועל הנוגע ותב בשתו ודיב קפיס היהי אל ןמז רחאל אמש ,אינודנ ותבל
ירה ..."ןיגהונ ןכו" :ףיסומו (ח ,זל ע"וש) וללה תופסות ירבד איבמו א"מרה םינשב תואמ רחאל
'לה ם"במר) םיקסופה וקספ שיאה יבגל םאש .דומלל יתמיא תונבל רשוכ תעש התיה אל טושפש
:(ה ,ומר ע"וש ;ה ,א ת"ת
היונפ ותעד ןיא הליחת השא אשנ םאש .השא אשי ךכ רחאו הרות םדא דמלי םלועל"
."וראווצ לע םייחרש רחאמ ,דומלל
בורו ,היפתכ לע תוסמעתמ התיב קשמ תוכילה לכ ןיאושנה רחאלש השא איה רשאב השא ןכש לכ
?תדמול אהת דציכ התרות ,םינב לודיג רעצו הדיל ילבחב האצומ איה הימי

יוגמ וכלהתה ,םוקמ לא םוקממ םידדונו תולגב לארשי תויה תמחמ .הארוהה תפש לש ישוקה .ה
םימעה ןיב דרופמהו רזופמה םעה ינומה יפמ שדוקה ןושל החכתשנ ,רחא םע לא הכלממו יוג לא

ויה אלש םישנה יפמ דוחיבו .וררוגתה םברקבש םימעה תונושל ,תוירכנ תופש םנושל לע ורגתשנו
-העשתב) תוניק רפס ןירוקש שי" :םיארוק ונא (ד ,חי) םירפוס תכסמב דועו .םירפס לצא תויוצמ
ןידמלמ ,שדוקה ןושלב תועדוי ןניא םאו ...תוקוניתהו םישנהו םעה ראש וניביש יפל םגרתמו...(באב
רדס לכ ,תוקוניתו םישנל ,םעל םגרתל אוה ןידה ןמו ...דומללו עומשל תולוכי ןהש ןושל לכב ןתוא
."הרותה תאירק רחאל תבש לש איבנו

:(ה"לתת ןמיס םידיסח רפס) רתוי הברה תרחואמ הפוקתב םיאצומ ונא ןכו
םינב לבא .ועדיש ןושל וזיאב ,תעדל דומלל תוכירצ - ןהילע םישנ ווטצנש - תווצמ לבא"
."שדוקה ןושלב דומלל הווצמ
בשחנ שדוקה ןושל דומיל םצעש הארנכ ?םינבל תונב ןיב הארוהה תפשב קלחל הז ןיד עבונ ןינמ
בתוכ רתוי הברה דוע רחואמו .תורוטפ םישנו הב םיבייח םישנא ךכיפלו ,"המשל הרות" דומלתכ
ירבד םהל דומליש םישנה דמלמל בוט" :"רשוי תוחרוא"ב ב"צר תנש הבוטנמב וכלומ קחצי 'ר
םג ותב תא דמליש בוט" :"ץעוי אלפ"ב ץעיימ אוהשכ (א ,ע"קת) ופאפ רזעילא 'ר םגו ..."הדגא
ירפס דומללו ללפתהלו ךרבל דמלת ןעמל" :םעטב וז הבוט הצע קמנמ והירה ,"הביתכה תכאלמ
:רמואו ויבתכמ רוביחב שיגדמ (טקת) רלצו קחצי 'ר ,יזנכשא רבחמו ."םיזעולה
םניאש ,םיטושפה םישנאו םהישנש ,םיזגוטרופה וא ,םידרפסה וניחא חבשמ ינא בושו"
הליפתה ירודס וספדנ םגו ,תיזגוטרופב וא ,תידרפסב םיללפתמ ,שדוקה ןושלב םיניבמ
."וללפתיש המ וניביש ןעמל הלאכ
:רמוא הז רבחמש םאו
ןה הז תמועלו .שדוקה ןושל תודמול לארשי תונב ןיאש הז לע רעטצהל שי הברהו"
םוקמבש בוטמו .םילומינ םניא םע תועעורתמ הז ידי לעו תיקלטיאו תיתפרצ תודמול
."םיאיבנהו שמוחה דומיל ידי לע תירבע ןדמליו רשיו רשכ דמלמ ןהילא אובי הז
'ר ריהזמ ןכו .חצו רורב יזנכשא םוגרתב הרותה תא הנארקתש םישנל ץעיימ ומצע אוה ,םוקמ לכמ
:(ע"ת) ותאווצב גארפמ רפוסדנל הנוי
תורקל בטיה ןיעדוי םהישנ ויהיש תוחפל ורהזה ,םכינבל םישנ םיאישמ םתאשכו"
."זנכשא ןושלב םיספדנה םירפסב
םיניד ירפסב אורקל םהיתונבל ותאווצב הוצ רפוס-םתחה םגו ותעשב הנליוומ ןואגה שקיב עודיכו
.זנכשא ןושלב רסומו

רסומ ירפסו תדו ןיד ירפס ,הדגאו הרות ישוריפ ,םירפס תואמ ,תורשע לארשי תורפסב שי ,עודיכ
-שידיאב ,שדוקה ןושלמ ומגרות וא ,הליחתמ ורבוח רשא ,לארשי תיב ינומהלו םישנל םידחוימ
םישנ ויהש בינו ןושל םיעבש לכבו תיסרפ-תידוהיבו תידוהי-תיברעב ,תילוינפסיא-ונידאלב ,שטייט
תגהנה רפס) "הדיו-הל-הד-וטנמליגיר" ,"זעול םעמ"הו "הניארו הניאצ"ה ,ןוגכ .תועמוש תוידוהי
,"בוט בל" ,("ףסוי תיב" ברה י"פע םיניד תפסא) "ודמאיל ורביל" ,(ונינשומלא השמ 'רל םייחה
.דועו דועו ,"לכשה רסומ" (יעלקלא הדוהי 'רל) "םעונ יכרד" ,"הכרבה קמע"

תיבה לע השאה תעפשה
:(ב"י ,ז"י ר"ב) ןלהלד רופיסב ל"זח ומיגדה ידוהיה תיבה לע השאה לש התעפשה הבר המכ דע
ונא ןיא :ורמא .הזמ הז םינב ודימעה אלו ,תחא הדיסחל יושנ היהש דחא דיסחב השעמ"
העשר אשנו (דיסחה) הז ךלה .הז תא הז ושרגו ודמע !םולכ אוה ךורב שודקהל םיליעומ
.קידצ ותוא התשעו ,דחא עשרל תאשנו (הדיסחה) תאז הכלה" :עשר ותוא האשעו ,תחא
!"השאה ןמ לכהש יוה
,םייחה יכרע תא הידליל הנקמה איה ,ידוהיה תיבה לש ךוותה דומע איה השאה ,רבד לש וללכ
.תווצמלו הרותל ,המואה ישדקל םסחי תא םהב תחפטמו םתוא תכנחמה איהו ,המואה ישדק יכרע

השעמל הכלה
,השעמל הכלה שרדמה תיבב הנורחאל הלאשנ ,תונבל הרות דומלל רוסא וא רתומ םא ,וז הלאש
ןיינעה לע םתעד ווחיש וננמז ינואג" תא שקיבש ,ןיגניסיק ד"בא רגרבמב יולה ז"ר ברה ידי לע
ןבתככ ,רבדב תובושת שולש ירהו ,(ו"מק 'מע ח"פרת-'ד רפס "םייחה רצוא") "וננמזל הזה ץוחנה
:ןנושלכו
בייח יאזע ןב רמא ןאכמ (ד"מ ג"פ) לטונ היה קרפ הטוס ארמגו הנשמב אוה ןידה רוקמ"
לכ רמוא רזעילא 'ר ,הל הלות תוכזהש עדת התשת םאש הרות ותב תא דמלל םדא
הנהו .'וכו בקב השא הצור רמוא עשוהי 'ר ,תולפת הדמל וליאכ הרות ותב דמלמה
שיש פ"עאו 'וכו רכש הל שי ,הרות הדמלש השא :קספ ג"יה ת"ת ה"מ מ"פב ם"במרה
תנווכמ ןתעד ןיא םישנה בורש ינפמ הרות ותב תא םדא דמלי אלש םימכח ווצ רכש הל
לכ םימכח ורמא .ןתעד תוינע יפל יאבה ירבדל הרות ירבד תואיצומ ןה אלא דמלתהל
בתכבש הרות לבא פ"עבש הרותב א"דב ,תולפת הדמלמ וליאכ הרות ותב תא דמלמה
'יס ד"יב ע"שה קספ ןכו ש"ע תולפת הדמלמכ וניא הדמל םאו הליחתכל התוא דמלי אל
."םש י"ב 'ב ןייעו ו"ס ומר

סופד תוינשמב) םיטוקילה ל"זו ,אקוליח יאה ם"במרהל אצי ןיאמ וכיראה םישרפמהו
א"רד בתכבש הרות והייניב אכיאו א"רדא גילפד ל"י רמוא י"ר 'לב היל ינתדמ (אנליוו
ש"מכ 'וכו המכח ינא ביתכדמ הימעט ס"שב ןנישרפמו תולפת הדמל וליאכ רמאד
.ירש כ"בשת ןכ םא תומימרעו המכח דומלל פ"עבש הרותב אלא ךייש אל הזו ט"יותה
רמאדכ תולפת אלב בשיל הלוכי הניא השאהש יפל הדמלל ןיא כ"בשת 'יפאד ל"ס י"רו
ירבד לע י"שר ש"זו הלש תולפתה םע םהב ארקתש ת"ד הל רוסמל בוט ןיאו 'וכו הצור
ם"במרה לש ומעט והזו .אל ללכו ללכ רמול ונוצרו ,הרות דומלתש בוט ןיא ךכיפל י"ר
.א"רד יבגל י"רכ ונייהד כ"בשת וליפא הדמלל הליחתכלש רוסאש ת"ת תוכלהב 'יפש
רמול ךייש אל כ"בשתבד רורב ומעטו ,תולפת הדמלמכ וניא מ"מד םש ביתכד אלא
ברה 'וק הזב תבשוימו ,פ"עבשתה 'יפ י"ע אלא תומימרע הנממ דומלל ןיאד ןויכ ןכ
כ"בשת 'יפא רוסיאל אה ם"במרהל ל"נמד חקר השעמב םש איבהש ל"ז א"חרהומ
םירדנ הנשמה ןמ ם"במרהל היאר יתעמשו ל"זו בתכ תויח ץ"רהמ 'יחבו .ל"כע ש"ע
דמלל רתומד וניאר ,ש"ע ארקמ ויתונב תאו וינב תא אוה דמלמ ורבחמ רדונה 'ב ה"ל
בתכש ד"קס ו"מר 'יש ד"וי ז"ט 'יעו ,םש םירדנ הנשמב ט"יות 'יעו תונבה םע ארקמ
בשייל תוארקמה ירואיב םלוא ,הליחתכל ףא ירש ע"כל ארקמה תוטשפד קלחל
וניא לבא ,הליחתכל רוסא והז בתכבש הרותב תושרדה ראש המודכו תוריתסה
.ש"ע תולפת הדמלמכ

ינפמ א"ר תא הלאש אנורטמד ןאכ 'סותה ואיבהש ימלשוריה ןמ וירבדל היאר ל"נו
אלש קר דיפקה אלד וניאר .ש"ע םישנל (ת"ד) ורסמי אלו ת"ד ופרשי רמאו 'וכו המ
םישנועהו לגע השעמ אנורטמה העדיש רבדה רקיע לבא ,הנינעו הרותה ימעט םבישוהל
'יפא רוסיא אכיל תוטשפב בתכבש הרותד םושמ דיפקה אל הז לע ,המש םיבותכה
אה לע 'א א"י הגיגח 'סמל 'יחב ןבא ירוט ורפסב הירא תגאש לעב ןואגהל 'ייעו .הליחתכל
רתומ םתלאש לע םבישהל ,דומל אקוד ל"ז אוה בתכ ם"וכעל ת"ד רוסמל רוסא ורמאד
א"רגה 'הגה 'ייעו ,ל"כע ןינע לכב רוסא םתעד תולק ינפמ ששחהד השאב לבא 'וכו 'וכו
רפסב ן"רנ ריאמ לארשי ה"ומ ןואגה 'ייעו םש םירדנמ היארה כ"ג איבהש םש ד"ויב
לכש ונינפלש םינמזב אקווד הז לכד הארנו :ל"זו הטוסב םש הרעהב בתכ תוכלה יטוקל
גהנתהל דחאו דחא לכ לצא דאמ-קזח היה תובאה תלבקו ויתובא םוקמב רד היה דחא
אלש רמול םילוכי ונייה הזב ,ךדגיו ךיבא לאש ,בותכה רמאמכו ויתובא וכירדהש ךרדב
תובאה תלבקש ה"ועב תעכ לבא ,םירשיה היתובא לע הגהנהב ךומסתו הרות דומלת
ןמצע ןיליגרמש ןתוא טרפבו ללכ ויתובא םוקמב רד וניאש יוצמ םגו דאמ דאמ ףפורתנ
ירסומו םיבותכו םיאיבנ םגו שמוח םדמלל הבר הווצמ יאדווב םימעה ןושלו בתכ דומלל
השודקה ונתנומא םלצא תמאתיש ידכ המודכו רואמה תרונמ רפסו תובא 'סמ ןוגכ ל"זח
ןניזח ונא ירה ,ל"כע ו"ח תדה ידוסי לכ לע ורבעיו 'ד ךרדמ ירמגל ורוסיש לולע כ"לאד
לבא ,הנומאה קוזחל םירפס דומלו בתכבש הרות קר ריתהל הצר אל ז"המזב 'יפאש
י"שר 'פ תונבל דמלל ןיליקמש םינבר הזיאמ יתעמש םויהכ הנהו ,פ"עבשות ראש אל
.ע"ש רוצקו םדא ייחו

?פ"עבשות ארקנ המ עדיל ונא םיכירצ הליחתב יכ הזל רתיה ןתיל דאמ השק ד"עלו
ש"כמ פ"עבשות ללכב ללכנ לכה שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכש ילצא קפס ןיאו
הפ לעבש הרות ארקנ ןכ ומכו ,םישרדמו תודגאו ס"שמ וללבש י"שריפבש םירואיבה
יא ד"נעל הכלהל תודגא ןיב םגו .ע"שהו םיקסופהו ע"שה פ"ע םישנה םירוצקהו ע"שה
םש םימחר אסכ 'יפו ב"פ ו"טפ םירפוס תכסמ 'ייע פ"עבשות ללכב לכהד קלחל רשפא
הניבמ הכותמש י"שר םעטל ןה םישנל ןדמלל אלש רתוי רומח תודגאה דומל אברדאו
המימת הרות 'יעו יאבה ירבדל הרות ירבד תואיצומש ם"במרה ירבד יפל ןה ,תומימרע
.ח"מ תוא א"י ה"מק בקע

ונניא ע"ושבש םגה) בתכבש הרות דומל קר םדמלל םישנל ריתהל ןיאש ד"נעל ןכלו
םהל שרפל (םינורחא המכ םשב הלעמל יתבתכש המ 'ייע מ"מ ,הליחתכל ריתמ
םיכרצנה םינידה ןהל דמלל קר רתומ ןכ ומכו .י"שר 'יפ ןהל דמלל אל לבא םיניינעה
שדוקה ןושל וניבי םא ג"מס םשב רוגאה י"פע ו"ס ו"מר 'יסב א"מרה בתכש ומכ .ןהל
שקבמ ינאו .רתומ ןמצעב ודמלי םא לבא ,רוסא ןהל דמלל קרש ,ןמצעב דומלל םילוכי
.וננמזל הזה ץוחנה ןינעה לע ןתעד ווחיש וננמז ינואגמ
.ןאגניזזיק-דאב ק"ק ה"פ הארוהה אסכ לע בשויה רעגרעבמאב יולה לקעז ק"ה

ישימח רפס םש) רגרבמב ברה תלאשל בישה ,ןגהנפוקב תדה יקיזחמ ק"דבא ,רלקניוו לאכימ ברה
:ונושל וזו (15 'מע ט"פרת תנש
הנה :ןיינעה ררבל יאדכו (ו"מק דומע ח"פרת םייחה רצואב) ןגוהכ לאש בתוכה ברה"
רואיבבו (ו"מר 'יס ד"וי) ףסוי יכרבב םגש ריעהל שי ,תוינשמל םיטוקילהמ איבהש המ
הטוס) רזעילא ר"דא גילפד אל ךא יאזע ןבא גילפ עשוהי 'רש ובתכ (ד"כקס םש) א"רגה
.ומייק אתטיש אדחב ע"בו י"רו א"רד קר אלא (ד"מ ג"פ

הדמלמכ וניא בתכבש הרות הדמלמהש רמולו קלחל ם"במרה איצוה ונממש רוקמלו
.ארקמ ויתונב תאו וינב תא אוה דמלמ לבא .ב ,ה"ל םירדנ הנשמ א"רגה ןייצמ תולפית
ךא .א"רגה ל"כע רוסא מ"מ הליחתכלד םושמ "ויתונב" קיתעה אל ם"במרהש ףאו
אלו י"כ תוינשמב אל אתיל "ויתונב תאו" תוביתד 'יאר םוש םשמ ןיאש ונאצמ ןויעה רחא
ע"ושו רוטבו (ב ,ו"ל ףד םש) ש"ארבו 'סותב ן"במרבו ף"ירב םגו ,ימלשוריבש הנשמב
אל ךכלו ,וז אסריג ללכב התייה אל ם"במרה ינפל םגש רמוא התא ךחרכ לע ,אתיל
.רוסא הליחתכלד םעטמ אלו ,הקיתעה

םג האבוהו תוכרבד ד"פ אתפסות ,אוהו ,רחא םוקממ וניד ם"במרה איצוה ד"נעלו
הרותב תורקל ןירתומ תודלויהו תודנה תובוזהו ןיבזה" :ד"ה ג"פ תוכרב ימלשוריב
אידהב ירה ."ויתונבו וינב תא ארקמה" םיחספ יברע קרפ אתפסותו ."הנשמב תונשלו
ם"במרה אצמ ןכל ,הטוסד ןתינתמא ישקית כ"אד ךא .כ"בשות דומלל םישנל רוסיא ןיאד
הליחתכלב ירייא 'ינתמב רמול ןכתיש ונייהו .דבעידו הליחתכל ןיד כ"בשותב םג קלחל ןוכנל
תוכרבמו .דבעיד עמשמד "ארקמה" ינתקד אהא ךמסו .דבעידב (םיחספב) אתפסותהו
,ינתק תורקל אהד ,ןדמלל רתומ הליחתכלד הנימ עמשמל אכיל תורקל ןירתומ ינתקד
ןישודיקד 'יגוסמ ןכו ,רוסא הליחתכל אהיש אידהב ימנ ןניצמ אל והימו .ןמצעמ ונייהו
אלוונושלב ם"במרה קדקד ךכלו .אכיל רוסיא לבא עמשמ ,הווצמ וניא ינתקד .ב ,ט"כ
ףוסו . הבוט הדמ וא ,הבוט הצע ןיעכ עמשמד "התוא דמלי אל" אלא ,"רוסא" בתכ
'סמבו .תולפת הדמלמכ וניא הדמל םאו ,וירחא דימ בתוכ אוה ירהש חיכומ רמאמה
איבנו רפס לכ תוקוניתו םישנל םעל םגרתל אוה ןידה ןמו ,אתיא ד"ה ח"יפ םירפוס
.עומשל ןיאב םישנה רמואד 'ירזע ןב א"דכ ונייהו .תבש לש

ומכ ,איה קחדה תעש םדידל ירה ,םישנל דומלל הליחתכל רוסא היה םא וליפא ךא
וז אל יאדוב כ"או ,ימד דבעידכ קחדה תעשו ,ור"נ ריאמ לארשי ר"גה קדצב ריעהש
בתכבש הרות הדוהי תונבל דמלל איה הבר הוצמ אברדא אלא הזב רוסיא ששח ןיאש
,הרותה תכרבב תובייח ןה הז םושמש ,םישנל םיצוחנה םינידה טרפבו רסומ ירפס םגו
,ןהל םיצוחנ םניאש םיניד ע"ושצקו םדא ייח י"שריפ ןהמע דומלל ךא ז"ס ו"מס ח"וא 'עו
ןהל שי רכשו ןהילע אובת הכרב דומלל ןמצעמ תוצור םא אלא ,שוחל שיש רשפא
ןיבוריע 'יע פ"עבשות כ"ג ודמל םישנש ס"שב תומוקמ המכב וניצמו .ם"במרב ראובמכ
ד"פ םילכ אתפסותו .ב ,ט"ק ןילוח .ב ,ו"ס אמוי .ב ,ז"י ה"ר .'ב ,ב"ס םיחספ .ב ג"נ
.נ"פ הטוס ימלשורי ,מ"בד ק"פו ק"בד

ןמצע ןיליגרמש ןתוא טרפבו" :ו"רנ ריאמ לארשי ר"גה ש"מל ריעהל יל שי ןיינע ותואב
םוש ןאכ ןיא תמאבו ,הרותה דגנ אוהש וירבדמ עמשמש ."םימעה ןושלו בתכ דומלל
אידהל 'א ,ז"טה ,ט"פ הטוסו א"ה ,ו"פ תבש .א"ה ,א"פ האפ ימלשוריבד ,רוסיא דונדנ
."הל טישכת איהש ינפמ תינווי ותב תא דמלל םדאל רתומד ןנחוי 'ר םשב
.ןיגאהנפוקב תדה יקיזחמ ק"דבא ,רעלקניוו 'רד 'ולש לאכימ

,(15-18 'מע םש) ךיירנערהע הדוהי םייח ברה "םייחה רצוא" לש ךרועה ןתנ ןינעב הצממ הבושת
:הנושלכו הבתככ איה ירהו
רוקמ תא ה"זעב ראבל יננה ,השעמלו הכלהל ונינפלש הלאשה לע ןודל אובא םרט"
ותב תא דמלל םדא בייח"ש וללמ רורב יאזע-ןב ירבד הנה .ד"מ ג"פ הטוס הנשמב ןידה
ןושלב םא יכ ,םישנל הרות דומל רוסיא שרופמ וניא רזעילא יבר ירבדב םנמא ."הרות
דומילמ םולכ רבדמ וניא אוה יכ ,"תולפת הדמול וליאכ הרות ותב דמלמה לכ" הרהזא
אנמ לבא ."תושירפו ןיבק העשתמ תולפתו בקב השא הצור" רמוא אלא ,םישנל הרות
םושמ יאו ?תולפת הדמלמ וליאכ יוה םישנל הרות דומלד רזעילא 'רל הדומ אוהש ןל
הנשמה רדסמ לש םכרד אוה ןכ אהד היאר ןיא ,ןתינתמב ןאכ עשוהי 'ר ירבד ורמאנש
ירבד הנשמה רדסמה איבהש ןויכו .הזל הז תצק םימודה םינינע איבהל דומלתה רדסמו
'ר ירבד תא וירבדל ךמס "תולפת הדמלמ וליאכ הרות ותב דמלמה לכ"ד רזעילא 'ר
."'וכו תולפתו בקב השא הצור" עשוהי

ןב לש ותעדו ,יאדיחי העד יוה רזעילא 'ר תעד יכ עמשנ ילבב דומלתה ירבדמ הרואכלו
ביתכד ,א"רד ט"מ והבא 'ר רמא" :ב"ע א"כ הטוס ארמגב אתיאד .םיבר תעד איה יאזע
יאה ןנברו .תימומרע ומע הסנכנ םדאב המכוח הסנכנש ןויכ ,המרע יתנכש המכח ינא
הרות ירבד ןיא ח"ביר רמאד ,אנינח 'רב יסוי יברל היל יעבימ היל ידבע יאמ המכח ינא
יאזע ןב ירבדל ארוק ס"שהד ירהו ."'וכו ןהילע םורע ומצע דימעמש ימב אלא ןימייקתמ
.ןנבר םשב

:בתוכ אוה ןכש יאזע ןבד 'יתגולפ רב היהד עשוהי 'ר ירבדב האר ל"ז י"שר וניבר םנמא
ד"וי א"רגה רואיבב בתכ ןכו "הרות דומלתש בוט ןיא ךכיפל" ('וכו הצור ה"ד :א"כ הטוס)
םתעד ףוסל דריל עדא אלו ,ע"בכ אלדו י"רו מ"רכ 'וכ ל"זכח יווצ" :ד"כ ק"ס ומר 'יס
,י"רו א"ר ןיב אתגולפ םג איצמהש םיטוקילה ירבד ב"צ רתויבו ?ל"ס א"רכ י"רד ל"נמ
ןייעו) .ןבומכ הרומג היאר הז ןיא "רמוא י"ר" ןושלב היל ינתדמ יאו ,והיניב אכיא השועו
.(ימלשוריה ירבדמ ימייק א"ר תטישב י"רש רבדל רכז תצק ןמקל

הצע ךרדב הרהזא םא יכ ,םישנל הרות דומל רוסיא שרופמ וניא רזעילא 'ר ירבדב הנהו
השועו תוימומרע הניבמ איה הכותמו ,הלק םתעדש ןויכ ,הרות םישנ דמלל עונמל הבוט
ילוא תויהל ,הדמלל אלש בוט ןכ לעו ('וכו וליאכ ה"ד ,א"כ הטוס י"שר) "ענצהב הירבד
רוסאל ל"יה רמא אק ארוסיא יאד ,דומלת המצעב השאה לבא ,הריבע רבדל עייסמ
םוש השוע השאה ןיאש יאדו אלא ."השאל הרות דומלל רוסא" ל"לוה יכהו ,המצע השאל
םישנ המכ וניצמ ןכו ,םש הטוסב אתיאדכ ,הל אוה רכש הברדאו ,הרות דומלב הריבע
,םימכח ןהב וחימש ונעמש אל םלועמו ,השא יפמ חקל וחקל םימכחו ,הרותב תואיקב
.תולפת ידיל איבתש עייסמכ הלילח יוהל אלד ,םדמלל עונמל ריהזה א"ר םא יכ

השעמ ינתד ,הירזע ןב רזעילא 'רכ אלד יאזע ןבו" ;ד"ה ג"פ הטוס ימלשורי דומלתבו
שודיח המ ןהל רמא ןיעיקבב י"ר תא וליבקהו דומלל הנבימ םיכלהמ ויהש ח"ארו ב"ירב
םעה תא להקה ?ותשרפ התיה המו ;ע"באר ל"א ?םש תבש ימ ד"מהיבב םכל היה
עומשל םישנהו דומלל ןיאב םישנאהו ליאוה ?הב רמא המו ;ףטהו םישנהו םישנאה
רמאש ןוויכ ."וכותב יורש ע"ברש םותי רודה ןיא ל"א ,ןהיאיבמל רכש ןתיל ?אב המל ףטהו
ותב תא דמלל םדא בייח" רמואד יאזע ןבכ אלד כ"א ,דומלל אלו ,עומשל םישנהו ע"באר
."הרות

ןירתומ עומשל לבא הרות םישנל ןידמלמ ןיאד רבוסד ףאד ע"באר ירבדמ ןניעמש םנמא
המ ב"צו ."ףטהו םישנה םישנאה םעה תא להקה" התוויצ הרותה אלא דוע אלו ,אבל
ילקשב ,ןויעב דומילב ךרד הארו הכלה לש הקמועל דרויש ימ םנמא ?דומילל העימש ןיב
ומע הסנכנ םדאב המכח הסנכנש ןויכ" ,תולפת ידיל האבש רשפא ,ץרתלו קורפל ,ירטו
וליאכ ששח ךייש אלו ,הב תיא המכח המ ,םירבד לש ןטושפ תעימשב לבא ,"תוימומרע
,םתוא להקהל הוצמ עומשל לבא ,םישנה דמלל א"ר רסוא ריפש ןכ לעו ,תולפת הדמלמ
.תולפת הדמלמ וליאכ יוהד שחימל אכילד ןויכ

וליאכ הרות ותב תא דמלמה לכ" רבוסד ןיתינתמד רזעילא 'ר םגד ןניעמש התעמו
,םירבד לש ןטושפ ןהל עימשהל לבא ,ריהזמ אק ןויעב דומלה לע קר "תולפת הדמלמ
א"רד רמוא התא םאד .ללכ שוחל ןיא ירטו ילקשה הכלה לש הקמועל דריל ילבמ
ןב רזעילא יברכ אל אוה םג ןכ םא םירבד לש ןטושפ ןהל עימשהל ףא ריהזמ ןיתינתמד
להקה" ;רמא אק ארקה טרפבו ?עומשל םישנה להקהל התווצ הרותהש רבוסד הירזע
םישנ ,ןויעב דומיל ילב ,הרות ןהל עימשהל רוסא םאו ."ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא
םגד אלא ?הרות עומשל םישנאה ךותב אובל ןהילע רוסאל דוע ל"וה ,דוע אלו ?ואב המל
דומילה ךרד ,הרות הל עימשהל רתומד הדומ ,ותבל הרות דמלמה לע ריהזמ אקד א"ר
הסנכנ םדאב המכח הסנכנש ןויכ" תולפת ידיל האבש רשפא המכח שורדה ןויעב אוהש
הטוס) ןכ לעו .אתיל הרהזאב ףא ,םירבד לש ןטושפ עימשהל לבא ."תוימומרע ומע
,לגעה השעמב תחא אטח המ ינפמ רזעילא 'ר תא הלאש הנורטמ" (ד"ה נ"פ ימלשורי
ופרשי ,'וכו הכליפב אלא השא לש התמכח ןיא הל רמא ?"תותימ שולש הב םיתמ ןהו
לע םא יכ ,לגעה השעמב התעידי לע דיפקה אל אוה "םישנל ורסמי לאו הרות ירבד
השיא לש התמכח ןיא רמא הז לעו "תוימומרע ומע הסנכנ"ש ,המכח תלאש ,התלאש
ברה תעדלו ,הפ לא הפמ תרסמנה העידי אוה "הריסמ" ןושל ."םישנל ורסמי לא 'וכו
ארקמב וניביו" ד"פ הליגמ ימלשוריבו ,הפ לעבש הרותה לכ תא ללוכ םש אוהש יריאמה
'פ ףוס אמוחנת) "עשוהיל הנתנו השממ המכח תורוסמ לטנ" ל"זר ורמאו ,"תרסמ הז
איבמ הז י"עש הרות השאל רוסמל ןיא הז ךרדבו ,הניבו המכח ןויע ךרד אוהו (ןנחתאו
עימשהל רתומ ןטושפב םיבותכה םירבד לבא ,תולפת הדמלמ ולאכו הבלב תוימומרע
.ןהל

"וכותב יורש ע"בארש םותי רוד ןיא" רמא עשוהי יברד ימלשוריב אבומה יפל הנהו
הדמלמ וליאכ יוהד הרות םישנל דמלל ןיאד ,ע"באר תשרדל םיכסה עשוהי יברד עמשמ
הטוסב שרפל ל"ז י"שר ךמס הז לעש רשפאו ,רתומ הרות ןהל עימשהל לבא ,תולפת
בוט ןיא"ש רמאש ןיתינתמד רזעילא 'רכ 'וכו השא הצור עשוהי 'ר רמאד אהד :א"כ
ומכ ומייק ע"בארכ ןיתינתמד א"רו ,ע"בארד אהל היסלק עשוהי 'רד ןויכ "הרות דומלתש
לש ורמאממ ו"מק דומע ט"סרת ה"הצאב םיטוקילה ירבדל םוקמ ןיא ז"יפלו) ונראבש
.(ו"רנ אגרבמאב ז"ר ג"הה

ןיאד ,ומייק הטיש אדחב עשוהי 'רו ע"בארו ןיתינתמד רזעילא 'ר יכהל ןניתאד אתשהו
הרות הדמללמ רהזהל שי ךא ,הל אוה רכשו הווצמ הברדא הרות דומלתש השאל רוסיא
הל עימשהל לבא ,תולפת הדמלמ ולאכ יוהד רשפאו ,המכחב אוהש ,ירטו ילקשב ,ןויעב
ןב הז יפלו 'וכו להקה ,התווצ הרותה הברדא הרהזא הזב ןיאש דבל אל ןטושפכ םירבד
ןויע ךרדב דומלל ףא ,'וכו הרות ותב תא דמלל םדא בייח" :רמואש אוה יאדיחי יאזע
:ג"יה א"פ ת"ת 'ה הקזחה דיב מ"ב השמ וניבר קספ רשא םירבדה ןה ןהו ."לכשהו
ןיאש דבל אלו) 'וכו רכש הל שי הרות הדמלש השא (ו"מר י"ס ד"וי ע"ושוטב פ"כו)
אלש םימכח (ורסא אלו) ווצ רכש הל שיש פ"עאו (הל שי רכש ףא אלא הדיב תוחמל
תואיצומ ןה אלא דמלתהל תנווכמ ןתעד ןיא םישנה בורש ינפמ הרות ותב תא םדא דמלי
.ןתעד תוינע יפל יאבה ירבדל הרות ירבד

הפ לעבש הרותב א"דב תולפת הדמלמ ולאכ הרות ותב תא דמלמה לכ םימכח ורמא
דמלי אל (םירבד לש ןטושפ אלא הניאש) בתכבש הרות לבא (ןויעו ירטו ילקש הב שיש)
םש ז"טו ו"מר 'יס ד"וי ח"ב ןייע) "תולפת הדמלמכ הניא הדמיל םאו הליחתכל התוא
רזגל ששחש רשפא ,דבעידבל הליחתכל ןיבל כ"בשתב ם"במרה קלחמש המו (ד"קס
שיש פ"עבש הרות ףא הדמלל ואוביש רשפיאד ,םירבד לש ןטושפב בתכבש הרותב םג
.הליחתכל בתכבש הרותב ףא רוסאל הריזג השעו .תולפת הדמלמ וליאכ יוהד הזמ עונמל
עימשהל רתומד עמשמ 'וכו עומשל םישנ ע"באר תשרדמו 'וכו להקה ארקמ יכ תמא ןה
היהו , הנשב תחא םעפ יוהד םתה ינאשד רשפא ,םיטושפ םירבד הליחתכל ףא ןהל
אמליד שחימל תיא בתכבש הרות הדמלל תודימתב ריתהל כ"אשמ ,הקוחר אששח
ו"מר י"ס ד"וי ז"וט ןייעו) אל הליחתכלד רמוא ןכ לעו ,פ"עבש הרות ףא התוא דמלי
.(ד"קס

ומכ ,םירחא תומוקמב םג עמשמ ןהל עימשהל רתומ ,םירבד לש ןטושפ ארקמ יכו
ףוסמ ו"מר י"ס ד"וי ףסוי יכרב ןייעו ו"רנ ןגהנפוקב ה"זחמ ק"קדבא ג"הה איבהש
.ןישודיק

ונתרות לש םירבד לש ןטושפ םישנל עימשהל רוסיא םוש ןיאש דבל אל אנידל התעמו
,ללכב תאזה הרותה תעידיל ןבל ררועל םישנה תא להקהל הוצמ הברדא אלא ,השודקה
לבא (ג"מסה םשב רוגאה פ"ע ו"ס ו"מר י"ס ד"וי א"מר) םישנל תוכיישה תוצמה טרפבו
הדמל ולאכ רהזהל שי יאדווב ,הפ לעבש הרות ןיעכ ארבסבו לופלפב ,ןויעב הדמלל
תרתומ המצע השיאל לבא ,תוימומרע המע הסנכנ הבלב המכח הסנכנש ךותמ .תולפת
.ארבסבו ןויעב ףא הרות דומלל הל

ג"הה ש"מ לע טשפדובב ל"ויה Zsido Ujsug ידרחה תועובשב בתוכה המת םניחלו
ןהל דמלל קרש ןמצעב דומלל ןילוכי שדוקה ןושל וניבי םא" ו"רג רגרעבמאב ז"ירהמ
בתוכהו .ונירמאמב ונראב רשאכ הכלהה אוה ןכ יכ ."רתומ ןמצעמ ודמלי םא לבא ,רוסא
ו"רנ רגרעבמאב ז"רהמ ג"הה ירבד יכ" םש דוע בתכש המו ,הכלה לש הקמועל דרי אל
םא ,ותנווכ המ לע עדא אל "תירגנוהה היסקודותרואה לש התטיש םע םימיאתמ םניא
דגנתת תירגנוהה היסקודותרואה יכה המתא ,ןמצעמ דומלל ןילוכי םישנהש הכלהה לע
המת המת ותנווכ שדוקה-ןושלב העידיה לע םאו ?םינושארו ס"שב תראובמה הכלהל
"?תיקדנופכ תנהוכ אהת אלו ארקא

םוכיס
לכ לע ,הנייהתש המ לארשי תונבל ךוניח יתב רסוח לש תוביסה הנייהת ,םירבד לש םמוכיס
םע ,תומוקמה לכבו םינמזה לכב ,לארשי תיב לש יכוניחה הנבמב רכנימד ןורסח הז היה ,םינפ
ידוהיה ןכוניח ולבק םיתב-ילעב תונב תובר ,אלא .המואה תובכש לכב תווש ויה אל תואצותהש
.רפסב האירק תישארו ,עמשו תוכרב התב תא הדמיל םא לכ ,ןתרומ ןמא יפמ תודלי רחשב ידוסיה
הכוניח המילשמ התיה ,ידוהי תיב תרקע התויה םע "הידוהי םא"ל התיהו האציו תבה הלדגשכו
הרותה יפ לע ,התבכ המאכ ,התיב קשמ תלהנמו תיזעול םיבותכ רסומו םיניד ירפס ךותמ ידוהיה
ועבנ תומוגע רתוי תואצות .תורשכ תוידוהי תוהמאל היתונבו הרות דומלתל הינב תלדגמו הווצמהו
ידכ דע םא יפמ םא האירק תישאר וליפא דומלל וקיפסה אל וללה ,םעה תולד תונבל הז ןורסחמ
תוינקדצ תוהמא ןה ףא ,םוקמ לכמ .ןהיפמ וחכתשנ שדוקה ןושלב עמש תאירקו תוכרב וליפאש ךכ
דוחיב ,תורקבמו .רשפאה לככ "ידוהי תיב" םתיב תושעל ןתעד תוינעו םתולד ינועב תולדתשמ ויה
.תדמולמ השא לש היפמ "וכרב"ו "השודק" תורמואו תויסנכ יתבב ,םיבוט םימיו תותבשב

ןתורשלו ןתושרל ודמע דימתש ךותמ וללה ,םידימא םידוהי תונב יבגל תואצותה ויה רתויב תומוגע
אלש תבה התוא השעת המ ,םומעש ידיל האיבמה הלטבב םהידיב ןהיתותע לכו תוחפשו תורזוע
?ידוהי ךוניח הל ןיאב רכנ תוברתל אצת

תולגתהל ולחהש העשמ ,זנכשא ידוהי םהומכו םתעשב דרפסב םירישעה םידוהיה ויה ,עודיכ
היילע ינב םיטעמו .תונבה ךוניחב הווהתנש קיר ללח ותואל םישיגר ,תואטיגה תומוחב תוצרפ
ויה םידימא לש םבור לבא ,תווצמבו הרותב םהיתונב תא םיכנחמ םמצעב םה ויה הלוגס ידיחי
"תומכח עבש"ו םיעדמב םהיתונב תא ךנחל םייטרפ םירכנ םירומו תורומ םהיתבל םיסינכמ
תיבב הרז תוברת תסנכה לע ועירתה לארשי ילודגש םעו .ריש ילכ ינימ לכב הקיסומב דוחיבו
םירישעהש המ לודג רוסיאל יניעב בשחנ דאמ המ" :בתוכש פ"ש) ץמוא ףסוי" לעב ןוגכ ,ידוהיה
,"בקעי תיב" ורודב (כ"קת) ץ"בעי ברה בותכ ןכו ,"ריש ילכ םדמלל ןגנ עדוי םהיתונבל םירכוש
םליגרהל ,תפרצ ןושל םהיתונבל דמלל םנוממ םירזפמ םירישעה ונמע ינב םישוע הככ"
ןכש לכו ,ןושלה התוא תודלותו ירפ הזש ,לכל עודיכ ,הפ לובינו שאר תולקו קוחשל
."הריבעד ירוסרס ירת ,אקיזומה דומיל הזל ףרטצישכל