ותישארב םילשוריב ידיסחה בושיה

יודנל לאלצב

א"כשת ,ח"נ םיינחמ

תודסומ תמקה ,םילשורילו י"אל םינושארה םידיסחה תיילע רופיסב קסוע רמאמה :תיצמת
.םישורפה םע םיקבאמהו ,םינושארה םיידיסחה רוביצה

תודיסח ,םילשורי ,תידוהי הירוטסיה ,םישורפ ,םידיסח :סקדניא


דוסיה תונורקע ןיב ,תודיסחה תעונת הביצה התישארמ - "ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא"
,"תוצח ןוקית" רדס .השעמלו הכלהל ,םילשוריו לארשי ץרא םע םירשקה קודיה תא ,הלש
םירהצו ברע ,רקוב תוליפת לע ףסונ ,י"ראה לש ושרדמ תיבמ ,הלבקה ימכח י"ע ןקתוהש
וננוקו ץראל ובשיש ,תודיסחה תעונת ינושאר ןיב םג לבקתנ ,"בושת םימחרב ךריע םילשורילו"
תא תוצרלו הרפע תא ןנוחל ,שדוקה ץראל תולעל םשפנ תא ואשנש םהיניב ויהו ,ןברוחה לע
.היתוברוח דיל םתליפת-םתניק תא ךופשלו ,הינבא

לארשיש תולגה יגוס תשולש תא טרפמ ,"ףסוי בקעי תודלות" לעב ,האנלופמ ףסוי בקעי יבר
תטילש תחת לארשי תמדאמ ולגש" ימשגה תולגו ,המשנה תולג ,הניכשה תולג :םהב םינותנ
רחאל קרו "תומואה ןיב שממ תולגה ךשמנ הניכשהו המשנה תולגמ" ןכש ,"םימעה ץרא
ובושי יזאו ,המוקמל המשנה בושתש ונייהד ,המשנה ןוקית" אובי הבושתב ורזחיש
םתליפתב שיחהל תודיסחה ינושאר ודקש םנמאו ",שממ םילשוריל ,ןמוקמל תימשגה תולגמ
.לארשי תלואג בוריק תא ,םהישעמבו

םלועל האריו הרות תעפשהל ינחור זכרמ תשמשמ ,םלוע לש ורובט תניחבב איהש ,םילשורי
םעה לש ותוקתו וייח זכרמ איה םילשורי ךכ ,םדאה לש םייחה זכרמ אוה בלהש םשכו ,ולוכ
אופא תשמשמ ,םילשורי לש הרכז תאלעה .העש לכבו תע לכב ויניע תא הילא אשונה ,ידוהיה
,הווקתהו הנומאה קוזיחל למס םושמ םג ךכב שיו ,הלואגל היפיצה לש לעופב העבה תניחבב
"תורוהט תורמא" ורפסב שרפמה ,"םידגמ םעונ" לעב דארגינרטמ יולה רזעלא יבר לש וירבדכ
:(ז"לק) םילהת לע

הז תיבה ןברוח תא םירכוז ונאש המ אפוג הז רבד - ליחוא ןכ לע יבל לא בישא תאז"
."ו"ח ונתווקת הדבא אלש הזב הארנ יכ ןימחנתמ ונא ,ךורא ןמז

:זוביזעממ ךורב יברל םירבדה םיסחוימ המוד חסונב

םא יכ ,רבד םושמ אריי אלש ,האריב תומלש ול היהיש םלש ארי תארקנ םילשורי"
ותנומאב קידצו ,וילעמ ולצ רסש אוה הלוחה יכ ,'הב ותנומא קזוח ינפמ ,ה"בקה ינפמ
,"םילשוריל אובל ומצע תא היחי ותנומאב ,היחי

:רתוי הנוילע הגרדל תולעל םדאה תא בייחמ "םידגמ םעונ" לעב ךא

םדאלש העשב ,"בוט יכ" "וניקלא הרמז בוט יכ" ירה ,הלענ רתוי הגרדמל עיגמ םאו"
הואנ" החמשב יורש אוהש ,םדאל ול םיענש תעבו ,"םיענ יכ" ,ה"בקהל רמזי בוט
."'ה םלשורי הנוב" יכ ,רוכזישכ דימ - ?חמשי המבו ה"בקה תא ללהי ,"הלהת

ירטשבו ,חישמ לש וימעפמ ותעד תא חיסה אל ,"יול תשודק" לעב ,בושטידרבמ קחצי יול יבר
,הנמזבו התעב ,םשה הצרי םא" הנותחה םוקמ תא םיעבוק ויה ,ותיבב םיבתכנ ויהש ןירוסיאה
ךרעית ... זא דע אובי אל חישמו ,תונוועה ומרגי ,םולשו סח םאבו ,םילשורי שדקה ריעב
."בושטידרבב הנותחה

לארשי יניעש ,שדקמהו שדוקה ריע םילשוריל תודיסחה תרותב אופא דחיתנ יזכרמ םוקמ
'ה רשא םוקמה לא םינופ םה וב םיאצמנ םהש םוקמ לכמו ,םתליפת תעשב הילא תואושנ
:(יעסמ) "המלש תראפת" ורפסב קסמודרמ המלש יבר ירבדכו ,תוצראה לכמ וב רחב

תתשוה ונממש ,היתש ןבאו שדקמה תיב םוקממ ליחתמ אוה םלועה תאירב רוקמ"
םהמ שרושה רקיע ,תוכלהה לכו ,שדקמה תיב םוקמב אוה הרות ישודיח לכ ...םלועה
לע בסומ והז יכ ,הרותב םתס "םוקמ" םשב םילשורי תארקנ ןכלו ,םשמ אצוי
."הרות ישודיחה לש םוקמ אוהש םילשורי

:ולוכ םלועב האריה דקומ םג איה איה םילשורי

הזה םוקמה הנהו ... האריה שרוש אוה ןאכ ,הארי ... הזה םוקמהב ,הארי 'ה רהב"
לש התשודק יבגל יכ םאו "התע דעו זאמ שדוקמ אוה ,םש ומש ןכשל 'ה רחב רשא
דיתעל השדיק הנושאר השודק םא םיקסופבו ארמגב תונוש תועד ןנשי ,לארשי-ץרא
לכ התע דעו זאמ ךכל הנהו" לכה ירבדל אובל דיתעל השדקתנ םילשורי ירה ,אובל
."תכלל םיבש אוהה םוקמלו ,םיכלוה םה םשמ תווצמו הרותה

ץרא לא ובבל לכב קקותשהל שיא לכמ עבות קסמודרמ המלש יברש אלפ לכ אופא ןיא
:בותכש ומכ ,התשודקו לארשי

הדבל הקושתה ןינעו ,"השירד יעבד ללכמ ,הל ןיא שרוד ןויצ" ,"םילשורי םולש ולאש"
הרות העבק תיבה ןמזב המו ,ונימיב הרהמב הדיתעה הלואגה לע המצעב הליעומ איה
,ךתלחנב םייוג ואב רשאכ .הזה ןמזב ןכש לכמ ,"רחא הטמל הטממ הלחנ בוסית אלו"
ה"בקה לא תאז לע קועצל שיא בבל עובקל ךירצש ןכש לכמ ,םייעל םילשורי תא ומש
תא ררועמ אוה הזבו ,החמשב הכותל תויולג ץוביק לעו ץראה לע םימחר ררועל
."הדיתעה הלואגה לע ןוצרהו םימחרה

דחאב ןייצמ ,םימלוע תחונמ הב אצמו שדקה לא הלעש ,רוגמ רטלא יכדרמ םהרבא יבר ףא
םוקמ איה םילשורי יכ שיגדמו ,םילשוריב ורוקיב ימשר תא ל"וחב ומולש ישנאל ויבתכממ
.(י"רא רודמ ,ז"שת גרובסגוא ,םיבתכמ ףסוא) הבושתלו תוררועתהל

אל ךא םהיניע תא הילא ואשנ תודיסחה תעונת ינושארו ,םהייח זכרמב אופא הדמע םילשורי
תעונת ללוחמ ,ט"שעבה .םשפנ תאשמ תא םישגהל וחילצה םידיחי קרו ,אתלימ אעייתסיא
עסיש תלוכי היהת םא" ותלאש תא "םייחה רוא" לעב ,רטע ןב םייח יברל ול רגיש ,תודיסחה
.תילילש התיה הבושתה ךא "םינפב םינפ ומע הארתיו םילשוריל

,םילשוריל תולעל לכויש ידכ ופיל תדרל ןיוכתה ,ח"נקת תנשב י"אל הלעש ,בלסרבמ ןמחנ יבר
עיגה אלו הפיחל הנפוה אוה ,ןואילופנ לש ויתומחלמ ללגב ופי למנ רגסנ איהה הפוקתב ךא
.םילשוריל

הלעש ,ט"שעבה לש וסיג ,בוטיקמ ןושרג יבר אוה םילשוריל עיגהש םידיסחה םילועה ןושאר
,הב רטפנ ףאו ,םילשוריב בשיתה ,ןורבחב רפסמ םינש לש הייהש רחאלו ,ז"קת-ו"קת תנשב
.ץראב רשא םילודגה דחאכ ,ורבק לע חטתשהל ולכי אל םילשוריל םיאבהו ,ונניאו םלענ ורבק ךא

יבר דיגמה ידימלתמ ,י"אל םידיסחה לש הנושארה תנגרואמה הריישה ץראל העיגה רשאכ םג
יבר דמע הריישה שארב .םילשוריב אלו ,הירבטבו תפצב םבשומ תא ועבק ,שטירזעממ רעב
םסרופמ בתכמ ותוא לש ומויסב .םילשורי רכז תא תולעהל הברמ היהש ,קספבטיומ ילדנמ
לעבה דיב םשה רבד היה היה" ט"שעבב ותוקיבד תא ריכזמ אוה ובש ,"אבר אמלש אהי"
לאוג ןויצל אבו" םייסמו "לאוג ןויצל אבו" תלבוקמה עבטממ הנשמ אוה ,"'וכו בוט םש
.הירבטל ורבע ךכ רחאו תפצב ובשיתה הריישה ינב תיברמ ותאו ילדנמ יבר ךא ,"םילשורילו
ךלה םילשוריב בושיה ךא ,לארשי ץראב תודיסחה לש ןילופרטמל םנמא וכפה לילגה ירע יתש
.רתויו רתוי םצמטצהו

אוהו ,"עפשה תא םיקנוי הנממש םלועה לכל בלה אוה ןויצ" יכ רמוא היה ץירוקמ סחנפ יבר
לעמ חיטה תא דרגל הוויצ אלא ,הכלהכו ןידכ תלדה דגנכ ,"ןברוחל רכז" ןויצב קפתסה אל
,םייקמ האנ היה ךכ שרוד האנ היהש םשכ .שממ ןברוחל רכז ,םינבאה תואריה דע ריקה
וימעפ םש" ץראל וכרדב וריע תא בזעו ,ותיבמ סחנפ יבר אצי ,א"נקת תנשב ,וימי תירחאבו
,וכרדב רטפנו םשל עיגה אל אוה ךא ,"םילשורי ריעל חרוז ףאוש עוסנו ךולה ,שדקה ךרדל
.דובכ ותחונמ םשו אקביטיפש ריעב

תופידרבו ,םילשוריב םייחה יאנתב רבדה תא ריבסהל ןתינ ,עבק לש תובשיתה יבגל
הדוהי יבר לש ותיילע זאמ ,םיזנכשאה תא םיפדור ויה םילשורי לש םיימלסומה היבשותש
וגהנתהש ,םילבוקמ לש המלש הרייש שארב ,שדקה לא ס"ת תנשב הלע הלה .ץילדשמ דיסח
,והל רדתיא אלו ,תודיסחה תחימצ ינפל "םינושארה םידיסח" תניחבב ,תודיסחבו תושירפב
.םידרפסה ידגבב ושבל םא אלא םילשוריב ררוגתהל םיזנכשאל ןתינ אל זאמו

םירע לש תיפרגואיגה ןתברק ללגב ,הירבטלו תפצל םידיסחה םילועה תריהנ תא ריבסהל רשפא
תונידמה לש םילוסנוקה ובשי הבו ,הבושח רחסמ ריע םהה םימיב התיהש ,ףוחה ריע וכעל ולא
םידוהיה םהיחרזא בלב ןוחטבה תשגרה תא וריבגה תויצלוטיפקה תוכזבו תויאפוריאה
.לילגה ירעב ובשיתהש

ורקיב אל ץראב םירקבמה םילועה םגש ןינעמ ךא ,וז ךרדב רבסהל רבדה ןתינ הרואכל
.םילשוריב רקיב אל יכ שרופמב רמאנ י"אב בלסרבמ ןמחנ יבר לש ועסמ רואיתבו םילשוריב
ףכית דימ" יכ "ןרהומ ייח" רפסב ובר תוכילה תא ריבסמ בלסרבמ ןתנ יבר ןמאנה ודימלת
,"י"אל הז ליבשב עסנש וצפחו ושקובמ לכ גישהל הכז ףכית ,לארשי ץראב תומא 'ד ךלהשכ
האילפ התוא .םילשוריב אוה ףא רקיב אל ב"פקת תנשב ץראל הלעש ומצע ןתנ יבר םלוא
ילודג ןכש ,םילשוריב וררשש םירומחה םיאנתב התוא ץרתל ןיאו ,הניעב אפיא תדמוע המוצע
תא ןנוחל ידכ ,שפנ תוריסמל םג םינוכנ ויה ,ןתנ יבר ודימלתו ןמחנ יבר תמגודכ תודיסחה
.םילשורי תורפע

רבדה תא ריבסהל םוקמ ואצמש דוסה ימכחמ ויה .רבדב םיאלפומ םימעטש אלא תאז ןיא
,לילגה ירעב ובשיתה ,לארשי תלואג ברקל םשפנ תא ואשנש םידיסחה יכ ,הלבק ימעטמ
תא וריבסהש תודיסחה ישאר ויה םלוא ,התייאר הבוטש הירבטבו הלבקה שרע תפצב
.לוטיו אובי םשה תא לוטיל הצורה לכ אלש ,םילשורי לש האלפומה התשודקב רבדה

לילגה ירעל תידיסחה הילעה התנפוה עודמ" הלאשב טבלתהש ןיזורמ לארשי יבר לע םירפסמ
המ" :ןירבוקמ השמ יברל הנפ ןכ לעו ,ויניעב וארנ אל םילבוקמה םיצוריתה "?םילשוריל אלו
ידיסחה בושיה תא ןנוכלו ,שדקמהו שדוקה ריע םילשורי לע חוספל קספטיומ ילדנמ יבר האר
."?הירבטבו תפצב

.השמ יבר לש ותבושת התיה - "םילשורי לש התשודק ינפמ ילדנמ יבר ארייתה" -

אלש תודיסחה ילודגמ ויהו ,דבלב ול תדחוימ התיה אל םילשורי תשודק ינפמ דחפה תשגרה
םמוקמבו ,רחבנה םעה ינב ,הינבמ הממש ,שדקמהו שדוקה ריע יכ םתעד לע תולעהל ולכי
.התשודק תא םיללחמה םירז ואב

לע ך"שה ירבד לע (האר תשרפ) "יבצל 'ה חמצ" ורפסב ךמתסמ אנרובדנמ שריה יבצ יבר
:לאושו ,הרותה

סנכנ לודג ןהכ היהש הניכשה םוקמ ,תיבה לע הלפית תיב ונב םירכנהש ןכתיי דציכ"
לארשי ויהש תוליפת המכ רחאו ,ןישודיקו תוליבט המכ רחא ,הנשב תחא םעפ םש
."םהלש הרז הדובע תיב ,םילאעמשי לש הפרות תיב איה התע ךיא ,וילע ןיללפתמ

לש שדוקה תמדא לע ללכ םיכרוד םירכונה ןיאו ,םילשורי לש התשודק ללכ הללחתנ אל ותעדל
לופיקבש רמול רשפאו ,תוצרא ראש לש הפילק וילע הרבגו םילשורי הלפקתנש" אלא ,םילשורי
ונבש םיבשוח םה" םירובס םירכונה םנמא ."ז"עה תיב ונבש דע ,םראמ העוצר םש האב תוצרא
ץראל ובכש" הכיא תליגמב בותכה תא שריה יבצ יבר שרפמ ךכבו ,"םיבזכמ םהו םילשוריב
םייוקי רשאכ אובל דיתעל קרו ,לארשי ץרא לע םיבכוש תוצוחהש רמול הצור" - "תוצוח
םראמ העוצרה יאדוב - י"א לככ תויהל םילשורי בחרתתש רחא ,"ךלהא םוקמ יביחרה"
."םמוקממ ודבאי ,י"אה לע םיבכושה תוצוחהו

"השמל הליפת" ורפסבו ,וז הלאשב טבלתה להואמ "השמ חמשי" לעב םיובלטייט השמ יבר ףא
םילשוריב ןיאד תואור וניניעו ,'וכו ארמגהמ םילשורי תולדג ןמ ונל עודי" :המת אוה םיליהת לע
תחתמנ איהש) ,הב בותכ יבצ ץראד" ריבסמ אוהו ,"תיבה ןמזמ הלדגמ ףלאמ דחא קלח תעכ
,"ןיאמ שיו שי ןיאמ השועה ,ודבל ת"ישה די תחת אוה לארשי ץראד הזמו ,(ךרוצה תעשב
.הירעשב ואוביש הלוג יבש תטילקל םילשורי לדגתת אובל דיתעל קרו

יבר ירבדלו ,תולגה ןמזב הרתסהה תודוקנמ תחא ,םילשוריב םירז ילגר תסירדב וארש ויה
:(אצת) "שדק ערז" ורפסב ץישפורמ ילתפנ

אל ןיע קר ,ףרשו ךאלמ םושמ ,דאמ רתסהב תאזה הניחבב ,םילשורי הנוב ה"בקה"
דיתעלש שדקמה תיבו םילשורי תשודק לדוג רעשל רשפא יאו - - ךתלוז םיקלא התאר
."ךרעו רועיש ילב ,אובל


םילשורי ירעשב ט"שעבה לש ועמש
ותרגאב שיגדמ אוה ,אתלימ אעייתסא אל יכ םאו ,שדקה לא קקותשמ ט"שעבה היה וימי לכ
ימצע שאיימ ינא ןיאש עדוי םשה" :רבוטיק ןושרג 'ר וסיגל "המשנה תיילע תרגא" תמסרופמה
.(ב"לש ןמיס ץראה תכרב) ."י"אל העיסנמ

שא התיה העש התואו ,םילשורי ןברוח לע ןנוקל ותטממ םק ט"שעבה היה תוצחב הליל ידמ
תוצחב ררועתה ,ותיבב ןסכאתה ט"שעבהש ,אעמאלאק ק"קמ דוד יבר .ויתוביבס תטהלמ
האר םוקמל ברקשמ ךא ,שאה תא תובכל ידכ ,םימה ילכ תא ודיב לטנ אוה .תרעוב שא הארמל
תונושארה תועפותה ןמ תחא וז התיה .םילשורי ןברוח לע ןנוקמו ץראה לע בשוי ט"שעבה תא
.םדוס לע רומשל ושרדנ םהו ,תולגתהה תעש העיגהש ינפל דוע ,הלוגס ידיחיל הלגתנ ט"שעבהש

ורבגש אלא ,הליפתה רוקמב םימחר ררועלו י"אל תישיא היילעל תונכהה תא השע ףא ט"שעבה
ויתוליפתב עיקשה וטהל לכ תא ךא הלוגב ראשנ אוה .ודעב וענמ םיבר םילושכמו םיגרטקמה
.הלואגה בוריקל

וירבדכ רתויב שגרתה םש .םילשוריל וכרד תישארו ,בוטיקמ ןושרג יבר וסיג ץראל הלע ותמועל
:ומצע ןושרג יבר לש

יתיכבו יפא לע יתלפנ ,בוט לכמ הנובמש יתיארו ,םילשורי שדקה ריעל יאובב ינאו"
,םיאנ םידגב ,ךתונמלא ידגב תשבל ךאיה ,הנמלאכ תלשמנ םילשורי תא ,יתרמאו
."הנברוחב יתיארש יאולה

,םילשורימ םהילא ץירה רשא ויתורגאב ,הלוגה תוצופת תא םג ולא ויתושגרהב ףתיש ןושרג 'ר
יתיאר" :"םיניע תריאמ" ורפסב ךכ לע רפסמ ,"םידגמ ירפ" לעב לש ויבא ,םימואת ריאמ יברו
,בוט םש לעב םסרופמה וסיגל ,ריאי ורנ ןושרג ר"הומ דיסחה בתכש המ ,שדקה ץראמ בתכ
."'וכו ,יאובב ינאו ל"זו

אוהו ,ריאמ יבר לש ונב ,ףסוי יבר י"ע םיאבומ םירבדהו ,אבה רודב םג זע םשור וררוע םירבדה
םהרבא לשא) םייח חרוא ךורע ןחלשה לע "םידגמ ירפ" ורפסב ורודב םיקסופה ילודגמ דחא
רמאו הכבו ,הב םיבשוי םימע ,התוולשב הארו" םילשוריל אב ןושרג 'רש (א ק"ס א"סקת ןמיס
הלת לע" - הטמ לש םילשורי - "ריע לכ יתוארב" ,"הימהאו םיקלא הרכזא" םירמואש הזש
רכינ םש - "היתחת לואש דע תלפשומ" - ,הלעמ לש םילשורי - "םיקלאה ריע"ו ,"היונב
."ןברוחה

תבבלנ םינפ תלבקל הכז ,םילשוריל עיגהש תודיסחה תעונתב ןושארה אופא היהש ,ןושרג 'ר
הבר תרטע תא וילע ליטהל וצרו ,םידרפסה ינברו ימכח וילא ונפ ואובב דימו ,םיבשותה י"ע
.םילשורי לש

:ט"שעבל ול רפסמ ןושרג 'רו םילשוריל רבכ עיגה ומצע ט"שעבה לש ועמש ףא

,ךזרזל ךל בותכאש ינממ ושקיב ןאכבש םימכחהו ,םילשורי ירעשב עדונ רבכ ךמש"
."ךינפ תוארל ןיבאתו הריד עובקל ןאכל אובתש

:וסיג ינפל םידמועה םיישקה לע עדוי ומצעב ןושרג 'ר ךא

ראשמ ץוח ,ךלש ןינמב ללפתהל חרכומ התאש ,ךעבט עדוי ינאש השעא המ לבא"
."ונימיב הרהמב חישמה ךלמ אוביש אל םא ,ק"הראל אובתש יתשאיתנש םירבד

תיב םינוכמה םילבוקמה תבישי ימכח ןיב ידיחי יזנכשאכ הנמנו ,םילשוריב שרתשה ןושרג 'ר
םולש יבר אוה ,ש"שרה לש ותנוהכ ימיב ןהו ,ןויח הילדג יבר לבוקמה לש ותנוהכ ימיב ןה ,ל-א
."המלשל תולעמה" רפסב םיטרופמה הבישיה ימכח ןיב הנמנ אוה ח"ירת תנשבו ,יבערש

יחבש"ב תאבומה תרוסמה ךותמ דומלל רשפא ש"שרה ןיבו ןושרג 'ר ןיב םיבורקה םיסחיה לע
:םימשגה תריצע דגנ תפתושמה םתליפת לע "ט"שעבה

לודג קידצ היהו ,םילשוריב םימשגה לע תינעת ,ברעמה ץראמ םולש 'ר רזג תחא םעפ"
'רמ שקיב ש"שרה ."איפונכב ללפתהל דחא תסנכ תיבב םלוכ וסנכתיש הוצו בושחו
ירבד רמול ךירצ הביתה ינפל ללפתמש ימ גהנמה םילשוריבו" הביתה ינפל רובעל ןושרג
אוה ."ונורג רחינ רקבה תרומשאב" ךא ,וז השרדל אופא ןנוכתה ןושרג 'ר ."םישוביכ
.הביתה ינפל רובעל לוכי וניא יכ ש"שרהל עידוהל ביל 'ר ונבמ אופא שקיב

תריש עצמאב" ךא ,הביתה ינפל דרי םירחאה םילבוקמה דחאו "הליבחה הדרפתנ"
הוצ שחלב הדימעה תליפת רחאל דימו ,ןושרג 'רל לוקה רזחש ש"שרה שיגרה םיה
רמאיו ,לוקב הרשע הנומש ללפתהל דומעל ןושרג 'ר דריו ,דומעה ןמ ללפתמה ךליש
."תוחילסה

,ומוקמל בוש רזח החיתפה רחאל דימ םלוא ,תוחילס רמול לחהו ול הנענ ןושרג 'ר"
ותלפת יכ שיגרה הליפתב חתפשכ דימ יכ ריבסה ש"שרה תלאשל .ךישמהל בריסו
."יתאריו ףכית םימשג ודרי תוחילס דוע רמוא םא" עדי אוהו ויפב הרוגש התיה
."םיפוצר םימי השלש-םינש םימשג ודרי" ןכמ רחאל דימ םנמאו

ז"יקת הילדג םוצב הנושארה ותשא וילע הרטפנ רשאכו םילשורימ תאצל בריס ןושרג 'ר
הצרתש" אוה ודי לע םיטרופמה םיאנתה דחאו ,"ול תנגוהה השא" אשיל ל"וחל תאצל טילחה
ןמיס "ץראה תכרב" ט"שעבה לא ותרגא) ."א"בבות םילשוריל תוכוסה גח םדוק ומע עסיל
.(ב"לש

ךא ,"תווש תונושלה ןיאו תווש םיעבטה ןיא" יכ תידרפס השא אשיל הטנ אל ומצע ןושרג 'ר
,ןורבח לש הבר ויבור יכדרמ ברה ,םידרפסה ימכחמ דחא לש ונב םע הסראתה רתסא ותב
."םישנא ןיב עלבומו בושחו םכח ,דאמ בושח" ןושרג 'ר י"ע ראותמ ןתחהו

תדעל ןושארו שארכ שמשל ןושרג 'ר ףיסוה ,ימלשוריה רוביצה ייחב ותובלתשה םע דבב דב
חופיק לע ץימ תלהק ישארל החלשנש ,ז"יקת רייא ח"רמ תרגאבו ,םילשוריב םיזנכשאה
םיזנכשאה תדע יגיהנמ שארב םתוח אוה ,הקולחה תפוק לע םיטילשה ידיב םיזנכשאה
.םילשוריב


םילשוריב םידיסח בושי לדח אל
ולכויש םיזנכשאל תיחרכה התיה 'וכו תשובלתה תניחבמ םידרפסה ברקב תובלתשהה
האמב םילשוריב םידוהיה תורוק" לע ורפסב ץנול .מ .או .םהה םימיב םילשוריב ררוגתהל
:יכ ,ןייצמ "הנורחאה

הדעל םלוכ םידוהיה ויה ,םילשוריב םתדע תא וננוכ םישורפה רשאכ ב"עקת תנש דע"
,םהילא וחפתסנ םיזנכשאה תדעמ תודדובה תוחפשמהו - - - םידרפסה םע תחא
טלמהל ידכב ,תידרפס תשובלתב ,םייאפוריאה םהידגב תא םבור וניש םינורחאהו
."םתסנרפל הנטק הכימת םידרפסה תדעמ ולביק המהו ,םילאעמשיה םיאנקה תאנקמ
.(214 'ע ג"י הנש םילשורי)

:יכ (ח"נקת ספדנ) 'כ ןמיס "ץמוא ףסוי" ורפסב ריכזמה ,א"דיחה ירבד םע םיהז םירבדהו

תיב היה ןמז הזיאש םגה ,דבלב םידרפס גהנמכ םיללפתמ םילשוריבש נ"כהיתבב"
תעשרב םיזנכשאל תסנכה תיב לטבתנש ,הנש םינומשמ רתוי הז םיזנכשאל תסנכה
םיארונ םימיבו ,םידרפסה תויסנכ יתבב םיללפתמו םיזנכשא המכ שי לבא ,םייוגה
הברה יכ - - - םידרפסה תויסנכ יתבל ךומס ,תסנכ תיב הזיאב םיללפתמ םיזנכשאה
."םידרפס ח"תה יקוליחמו הקדצה תופוקמ םינהנ ,ק"היעב רשא םיזנכשא

םילשוריב יזנכשאה בושיה יכ םירקוחה ברקב תלבוקמה העדל דוגינב יכ ןייצל םוקמה ןאכו
,א"רגה ידימלת תיילע םע אלא שדחתנ אלו ,תיששה האמל תונושארה םינשה תורשעב קספנ
ררוגתהל ופיסוהש םידיסח אקוודו ,םידדוב םיזנכשא לע תועידי ונידיב שי ,ב"עקת תנשב
"ןינמ" םהל היה אל יכ םא ,תפצל ומרז תינומהה תידיסחה הילעה ילגש העשב םג ,םילשוריב
.םייתחפשמ םירשק תניחבמ םג םהיניב ובלתשנ ףאו ,םידרפסה םע דחי וללפתה םהו ,דחוימ

'ר לע רפוסמ "ט"שעבה יחבש"ב .ץראל עיגהל וכזש ט"שעבה ידימלתמ המכ לע תועידי ונידיב
ירעב וא םילשוריב בשייתה םא םיעדוי ונא ןיא םלוא ,ק"הראב רטפנש שוביזעמ ק"קמ בקעי
ומשו דחא שיאמ יתעמש" :םילשוריב רטפנש שרופמב םש רמאנ רחא דימלת יבגל ךא .לילגה
רטפנו הנש םישולשמ רתוי ,ק"הראב ותריד עבק רשא ,ץינולמ דיסח ביל 'ר לש ויחא ,באז 'ר
."ק"היע םילשוריב

תונשב םתיילעש ,ט"שעבה לש אלכיה ינבמ ,ןאלשימערפמ ילדנמ יברו אקנדרוהמ ןמחנ יבר
.הירבטב הארנכ ובשייתה ,"ןויצ תבהא" ורפסב ,ץיזולזמ החמש 'ר י"ע תראותמ ה"כקת-ד"כקת
לש ראשהו ,םילשוריב בשייתה ןאלשימערפמ לידנמ םחנמ יבר" יכ ןעוט םירקוחה דחא)
.(וירבדל דוסי לכ ןיא םלוא ."וירחא ךלה םילועה

'ר וינב ינש ופיסוה םהיבא תריטפ רחאלו .םילשוריב ראשנ ןושרג 'ר י"ע דסונש יבושיה ןיערגה
תליהקל הנושארה תרגאב .םילשוריב םיזנכשא תדע ישאר ןיב תונמיהל ,ןרהא םייח 'רו ריקי
ומתח ,ג"כקת תנשב החלשנש ,הינשה תרגאבו ,ריקי 'ר רבכ םתח ,ז"יקת תנשב החלשנש ץימ
םג ןיוצמ ודילו ,ןרהא םייח 'ר ןכו ,רזעילא קשמד תבישי ינב ןיב הנמנש ריקי 'ר םיחאה ינש
."םיזנכשאה ק"קד יאבגו רפוס" ולש ראותה

-ט"כקת תונשבו ,םילשוריב םיזנכשא תדע תוחילשב ל"וחל ןרהא םייח 'ר אצי ח"כקת תנשב
ויחא םג אצי ,ד"לקת תנשב תוטעומ םינש רחאל .זנכשאב רשא לארשי תוליהקב ההש ב"לקת
.דחי םג םידרפסו םיזנכשא ,םילשורי תוללוכ לכ תוחילשב םעפה ךא ,ל"וחל ריקי 'ר

םלוכ ,םידרפס םלוכ" :ןושרג יברל ול ויה םידכנ השולש יכ רסמנ םינולס ידיסח תרוסמב
ךורב יברו ,םילשוריב ררוגתה ,ומש רנליו ןמלז יברו םהמ דחא ."'ה תדובעבו הרותב םילודג
ךפה זאמו" ,ותוא ברקל השקבב תדחוימ תרגא קסילאקמ םהרבא יברל ול רגיש זוביזעממ
יקסרוס .א) "אשידק אירבחה ינבמ דחאל ,יתימא דיסח תויהל ,ןמלז 'ר ,ידרפסה םכחה
.(ביבא לתב בקעי תיב ס"היבל "לבויה רפס"ב קסילקמ םהרבא יבר לע ורמאמב

,השמ יבר ,ונב תאו ,תידרפס החפשמ םע ךדתשה קסבטיומ ילדנמ יבר םג יכ ףיסוהל שי
םילשורי יבושחו יריקימ אוהו" תורישעבו תודיסחבו הרותב םסרופמו לודג םכח תבל אישה
.(ט"מ 'ע ץראה תבח) ."םש רשא םידרפסהמ

לש וירבד םה וז העדל דוסי .םילשוריב המ ןמז ההש יכ העד הנשי קסבטיומ ילדנמ יבר יבגל
ח"מ ןמיס "ברענ רוא" קלחב איבמה ,"תורתסנ יזנג" לעב ,יקסבוחיב רזעלא םייח 'ר דיסחה
:ןיזורמ לארשי יבר םשב

רסחו יתפ שיא רשא עריא םילשוריב היהשכ ,קסבטיומ מ"מרה שודקה ברה ימיבש"
תועיקת הלא יכ ןומהה בשחו ,והאור שיא ןיאו רפושב עקתו ,םיתיזה רהל הלע העד
ןיידע שדחתנ אלש רמאש ידיחיה לדנמ םחנמ יברו ,הלואגה תא תורשבמה רפושה
."םולכ

תיילע יגיהנמ לע (73 'ע ג"ח) ורפסב ןייצמ ,"םלשורי ימכח תודלות" לעב ןיקמורפ ל"אר
לארשי יברו קסילאקמ םהרבא יבר ,קסבטיומ לידנמ םחנמ יבר ,םינושארה םידיסחה
טקשהב םש ובשיו םילאעמשיה לועמ םישפח ויה םש יכ ",תפצב ובשיתה יכ ,רקצולופ
היתוממש לע תונתלו היתוברוח לע תוכבל םילשורי ירעשב ואב םיקרפל ךאו ,החטבבו
תיארנ ותרעשה" יכ ויתורעהב וילע ףיסומ ןילביר רזעילא 'רו ",הירומה רהב 'ה לכיה ינפל
ןכ לעו ,"תולגה לוע תאפמ הזב םהל רדתיא אלש אלא םילשוריל םתיילע רקיע יכ הנוכנ
.תפצל ורבע

בוטיקמ ןושרג םהרבא 'ר דיסחה ודכנ ונל עודי ,םילשוריב וראשנש ןושרג 'ר לש וינב ינבמ
םילשורי ימכח תודלות) .לק תיב םילבוקמה תבישי ימכח ןיב , ןושרג 'ר ונקזכ אוה ףא הנמנש
.(85 'ע

תפ םהל היה אלש ,ותיב ינבלו ול עריא תובר םימעפ יכ וילע רפוסמו ,אכודמ ינע ויה וימי לכ
ב"י םויב רטפנ .דובכ ותחונמ הבו םילשורי תא בזע אל אוה םלוא םיפוצר םימי המכ םג םחל
.םידרפסה לש ןימלע תיבב תוחונמל אבוהו ע"קת ינש רדא

םנורג לאומש 'ר לש ובתכמב םג רסמנ ,ןהה םינשב םילשוריב םידדוב םידיסח לש םתואיצמ לע
.ל"וחב י"א יאבגמ רענאילימס בקעי 'רל ,ט"מקת זומת שדח שאר ברע םויב חלשש ,הירבטמ
.(ךליאו אי 'ע ,"י"אב םידיסחה בושי תורוקל" תרבוחב רורב י"א י"ע ספדנ)

,םילשוריב ורוקיב לע םש רפסמ ,קסילאקמ םהרבא יבר לש ויברוקמ לע הנמנש ,םנורג לאומש 'ר
תידרפס החפשמ םע ןתחתהש ,השמ 'רש דועב .קסבטיומ ילדנמ יבר לש ונב השמ 'ר םע דחי
,דחא יזנכשא" לצא הנסכאתה תינברה ירה ,"ותשא דוד ,דחא ריבג" לצא ןסכאתה ,(ליעל האר)
רתילו יברעמה לתוכל דחיב וכלה ,"עוועשניפמ לזנעה רשא ו"מ ,יתימא קידצ םסרופמו דיסח
.םישודקה תומוקמה

:לודג דובכב ולבקתנ ,הירבטל םינשה ורזח רשאכ

ק"הרא ישנא לכ טעמכ ,םולשלו םייחל וניאוב לע ,דאמל דע הלודג החמשה היהו"
אבש ימל דובכ ןישועש גהנמה ןכ יכ ,ותשו ולכא ,ל"נה מ"רהמ [לצא-] ולכא [ק"היע-]
."םילשורימ

,וגהנתהש םידדוב םיזנכשא רפסמ םילשוריב וררוגתה ט"מקת תנשב יכ אופא םידמל ונא
:הארנכ אוה רכזנה ליזנעה רשא 'ר .הירבטב םידיסחה ישאר םע םירשקב ודמעו תודיסחב

(82 'ע ג"ח) םילשורי ימכח תודלותב רכזנה ,יזנכשא ליזנע 'ר ןוילע שודק דיסחה ברה"
תלודגמ רפסל וגילפי םילשורי ינקז לכ" יכ וילע רפוסמ םשו ,יזאגלא ט"ירמה לש ונמזב
."ותשודקו ותודיסח ,וישעמ

ןושרג םהרבא 'ר םע עעורתה הז ליזנע רשא 'ר יכ םילשורי ינקז םשב וילע רפסמ אוה רתיה ןיב
ותוא וכילויש שקיב ותריטפ ינפל .(ט"שעבה לש וסיג ,בוטיקמ ןושרג 'ר לש ודכנ אוה) רבוטיק
ותודגנתה ללגב ענמנ רבדה םלוא ,וליבטהל (ל-א תיב אוה) םידיסח להקל רשא הליבטה תיבל
."ומעש סומכ םעטמ" ,הבישיה שאר היהש ,יזגלא ט"ירהמה לש

,תודיסחה תעונתל ןיערג םוקמב אופא רצונ ,םילשוריל בוטיקמ ןושרג יבר לש ותיילע ימימ
היה אל ןהבש ,םינש ויה יכ םא ,םייקתהל לדח אל אוהו ,םינשב תורשע ךשמב םייקתהש
בשיתהלו תולעל ופיסוה םידדוב םידיסח .'וכו תסנכ תיב םע ןגרואמ ידיסח רוביצ םילשוריב
ישורפה יזנכשאה בושיה ןנוכתהש רחאל לדגו ךלה םרפסמ .םינשה לכ ךשמב םילשוריב
'ר םשארבו םהמ קלחש ,א"רגה ידימלת לש םתיילע םע דבב דבו ,ב"עקת תנשב ,םילשוריב
יכ העדה תא ןייצל שי ןאכ) .םידיסח רפסמ םג הב ובשיתה ,םילשוריל ,בולקשמ לדנמ םחנמ
,א"רגה ידימלת תיילע תפוקתמ אוה ,םידיסח םניאש םיזנכשאל "םישורפה" יוניכה רוקמ
"םישורפ םיזנכשא" םשב וארקנ םה ףאו ,שורפ לידנמ 'ר םג ארקנש בולקשמ ילדנמ 'ר תגהנהב
.("םידיסח"ל ליבקמ גשומכ "םישורפ" גשומה רצונ זאמו

רבחמה לעב ,ץיברוה יולה םייח 'ר אוה ,םילשוריב םינושארה םיידיסחה םיבשיתמה דחא
לש ויתורגא רפוסכ שמיש םייח 'ר .ו"פקת תנשב םילשוריב בשיתהש ,"םילשורי תבח" רפס
ינתכמס 'קה ודיו" ותמדקהב וירבדכ ,ובר לש האלמה ותמכסהבו ,ץינמרקמ יכדרמ יבר
ובר תוארוה יפל ,תפצב בשיתה הנושארב .ה"עקת ןויס ז"י םויב ץראל הלע ,"הרותל ןיכומס
ןואגה ק"ח ברהל ל"ז רמא ךכו ,תפצב עבקי םדא לש ותריד תליחתש רפס הזיאב הארש" הז
תפצב בשיתהו י"אל הלע אוה ףאש ,"בושטאלז ק"קב ד"בא ל"צז רעב רכששי ר"רהמ דיסחה
תנשבו ,ו"פקת תנשב םילשוריל םייח 'ר הלע ,תפצב ראשנש בושטאלזמ רעב רכששי יברכ אלש
םיקידצה ירבק ןויצל םיבושחה םירפסה דחא אוהש ,"םילשורי תבח" ורפס תא בתכ ב"צקת
.לארשי ץראב

,ק"ב י"רה י"ע ד"רת תנשב סופדל אבוהו ,ץיברוה ל"גס יכדרמ 'ר ורשב ראש י"ע םלשוה רפסה
תידיסחה הדעה לש ןושאר גיהנמ היהש ,דורבמ יבצ עזגמ השמ ןרהא 'ר ונתח תולדתשהב
.(ןלהל האר) םילשוריב

עיגהש ,ד"בח ידיסחמ ,ףוישמ ב"וש םייח יבר תא םג ףרצל שי וז הפוקתב םילשורי יבשותל
בשייתה וימי תירחאב .ח"לקת תנשב י"אל םידיסחה לש תנגרואמה הריישב ,ויבא םע דחי
ורפסב) הלא םיטרפ איבמה ,םינולס .ש .מו ,א"צקת זומת ח"ר םויב הב רטפנו םילשוריב
."םילשוריב םיזנכשאה תדעל ןושארה ב"ושה" וראתמ ,(50 'ע "ידאלמ ברה תחפשמ תודלות"

דסומ" תונורכז רפס הנורחאל איצוה ,ןילביר ןמלז המלש ,םילשוריב תונורכזה יבתוכמ דחא
םילועה תומש תא טרפמ אוה ובו ,ודיב םייוצמה םיכמסמ לע וירבדל ססובמה ,"דוסיה
'ר ,יקסבונרזק-אנבורבודמ ןימינב 'ר :(25 דומע) ר"ת תנש דע םילשוריל ולעש םידיסחה
רזייל 'ר ,בושטידרבמ לסיז יכדרמ 'ר ,ןיטשפא ןושרג 'ר ,םינולס יכדרמ 'ר ,גנילרמש
.ואישאמ השנמ ןועמש 'ר ,ידאילמ ריאמ םהרבא ר"ב םולש 'ר ,וואלסארבמ

"םידיסחהו םישורפה תוללוכל ףתושמ דעו" ,א"פקת תנשב ,וז הפוקתב דוע ןנוכתה וירבדל
קוספב זמר אצמ ,תואירטמיג לעב היהש ,א"רגה דימלת ,ןילביר ללה יברו ,"קדצ ירעש" םשב
רתיה ןיב .(774) "קדצ ירעש" אירטמיגב (774) "םידיסחו םישורפ" "קדצ ירעש יל וחתפ"
,םידיסחו םישורפ םיזנכשא ללוכד םתוח" ףתושמה דעוה לש תמתוח םג ודי תחת הרומש
."א"בבות הירבטו תפצ םילשורי ,שדקה ירע םייחה תוצראב םינכושה

םהילא סחייתהל שי וירבד תא ססבמ אוה םהילעש ,םיכמסמה ומסרופ אל דוע לכ םנמא
.א"רת-א"עקת תונשב הצרא ולעש ,"בלסרבמ ןמחנ יבר ידימלת תורייש" לע וירבדכ ,תונקפסב
,לארשי תסנכ יללכה דעוה תאצוה) "דוסיה דסומ" הז ורפסב םהש ומכ םיאבומ ליעלד םירבדה
.(ח"ישת םילשורי ,ץיברוה רזעלא סופדל איבה י"ראב ןשיה בושיה תודלותל הדעוה תכירעב
עברה ,ולא םינשב םילשוריב ידיסחה רוביצה לש יטאה ולודיג לע תופסונ תוחכוה ונידיב םלוא
.תיששה האמל ןורחאה

ימכח תודלות" ורפסב ןיקמורפ ל"ארה י"ע טרופמה הקולחה ינינע רדסה עבקנ וז הפוקתב
םש רמאנ רתיה ןיב .בולקשמ לארשי יבר י"ע "ללוכה סקנפ"מ קתעוהש ,(153 'ע ג"ח) "םילשורי
,םיזנכשאה םיבשותה זוחא 18-ל הלע םרפסמ םלוא "ק"היעב ורדש םידיסחה ויה םיטעמ" יכ
שילשכ) םילשוריב םיזנכשאל עיגמש םיקלחה הצחמו שמח ךותמו" הקולחה העבקנ ןכ לעו
ןתוי דחא קלחו ,קלח 4.5 םישורפה ועיגי (םילשורי יבשות לכל ועבקנש םיקלח ז"י ךותמ
."םידיסחל

רשאכ ט"צקת תנשבו ,םימיה תוברב יסחיה םרפסמ תחפ םידיסחה תדעל ירוביצ ןוגרא רסוחמ
41 הנמ אוה םילשורי יבשות דקפמ ךרע ,ירויפיטנומ השמ ריס לש וריכזמ ,יוועל רזעילא ר"ד
הרשעל עיגהו תחפ םרפסמש רמולכ ,םישורפה תוללוכל שפנ 418 תמועל םידיסח תדעל שפנ
.דבלב םיזוחא

'ר םלוא ,תפצמ תרכינ הביזע תעונת התיה ,שערהו הזבה תונשב תפצ לע ורבעש תונוסא רחאל
עונמל הכרעמב בציתה ,תפצב םידיסחה תוללוכ גיהנמ ,"ןיע תב" לעב שטירבאמ רעב םהרבא
ללוכ לש וחוכ תא וריבגה ךכו םילשוריל תפצמ ורבע םישורפה תיברמ .לילגה ריע תביזע
. םילשוריב םישורפה

ילעבו השעמ ישנא םהיניב ויה ךא ,טעומ היה םילשוריל ורבעו תפצ תא ובזעש םידיסחה רפסמ
הדמע רשא הכאלמה התיה הלק אל .םילשוריב םידיסחה תוללוכל תודוסי וחינה םהו המזי
,םנוצרכ רוביצה ייח תא ןגראל ידכ ,םימוצע םיישק לע רבגתהל םיכירצ ויה םה ןכש ,םהינפל
.הב ודמע םה ךא

רמאמה ךשמה