ט"שעבה ידימלת לש םדוכיל

יודנל לאלצב

ך"שת ו"מ םיינחמ


:םיקרפ ישאר
ט"שעבה לש םיבורקה וידימלת
םירתסנה םיקידצ
לארשי תיב ינומה ברקב תודיסחה
וביבס םידכולמ הרובחה ינב
תובבל תשבוכ תודיסחה תרות
והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא
בחרמל תאצוי העונתה
החמשב 'ה תא ודבע
םירבח דוכילב

.ט"שעבה ביבס םידיסחה דוכיל לש תיתדהו תיתרבחה תועמשמב קסוע רמאמה :ריצקת

.תודיסחה תודלות ,ט"שעב :חתפמ תולימ


ט"שעבה לש םיבורקה וידימלת
ודכלתה ,םצמוצמה אוהו ,ימינפה לגעמב .התישארמ תודיסחה תעונת הלעפ םילגעמ ינשב
יכרדב תולעתהלו תולעל הפאש םשפנש השעמ ישנאו םידיסח ,ט"שעבה לש םיבורקה וידימלת
ומשבתנש רחאלו ,תודיסחה תעונת ללוחמ ,ט"שעבה לש ותמכחו ותרות ראבמ ובאש הלא .'ה
הרותה רואש םעה יטושפו םינומהה תא םג 'ה ךרדל ברקלו לגעמה תא ביחרהל ווטצנ ,ורואמ
.רתויב בחרנה ינוציחה לגעמה אוהו ,םהילע הגנ אל

לע ,תודיסחב וגהנתהש השעמ ישנא לש תורובח ,ט"שעבה תולגתה ינפל דוע ויה תונוש םירעב
"דורב ימכח לש זיולק"ה לע .םיפוגיסו תוינעתב םמצע תא ורהיטו ושדיק םהו ,הלבקה ךרד יפ
םיקסועו ,םימש תאריבו םיקסופבו ס"שב םלועה ילודג" ויה םהש אוהה רודה ינב םירסומ
,תודיסחב םיגהנתמ ,הלבקה תמכחב םשו די םהל שי" ךכ לע ףסונו ,"תווצמבו הרותב דימת
."תמאה ךרד לא םינווכמו םנובר םיעדוי

לש הגרד תאלעה םע דימ וילא ופרטצהו ט"שעבה לש ותאירקל ונענש תורובחה ינבמ ויה
ויה רשא "םילודגה םידיסח"ה םגש "ט"שעבה יחבש" לעב ירבדכ ,המרב תודיסחה תעונת
ברל ותוא ולביקו שיאה הז אוה ט"שעבה יכ םלוכ תעדב רמגנ" :ותוכמסב וריכה ידורב ריעב
."םהילע

םירתסנה םיקידצ
"םירתסנה םיקידצ"ה םג וז הפוקתב ולעפ ,םינושארה םידיסחה ,תורובחה ינב לע ףסונ
ףסוי יברש יפכו ,םדא ינב יניעמ םיבוטה םהישעמ תא םימילעמ םהו ,דמוע םלועה םהילעש
דוע ט"שעבה הנמנ ,רעב םולש יבר ויבא יפמ ומשרנש ,ויתונורכזב רפסמ שטיואבוילמ קחצי
."םירתסנה םיקידצ"ה תדע יגיהנמ לע ,ותולגתה ינפל

וירבחש יזכרמ ןוגראב םידכולמ ויה ,םיחדינ םיבושיב םירזופמ ויהש ,הלא םירתסנ םיקידצ
ךוניח תשר ןיעמ םהל התיה ףאו ,םימשבש םהיבאל םיטושפה םידוהיה לש םבל בוריקב וקסע
הלא םירתסנ םיקידצ םג ובלתשה ,ט"שעבה לש ורוא הלגתנ רשאכו ,לארשי תולהקב הפנע
.תודיסחה תעונתב

,השעמ ישנאו םידיסח ויה הירבח ןיב .ט"שעבה ידימלת לש הנושארה הרובחה הדכלתה ךכ
ותורמ תא הבהאב םהילע ולביק םלוכו .םירתסנ םיקידצ ,תודיסחבו הרותב םילודגו םינואג
.וז הלועפל םכש תוטהל ושרדנו ט"שעבה לש

לארשי תיב ינומה ברקב תודיסחה
תודיסחה תרות תא ץיפהל ט"שעבה תארוה תא םהילע ולביקו ומייק םינמאנה םידימלתה
םיברל הרומו ,תורייעבו םירעב בבסמ היה ומצעב ט"שעבהש םשכו ,לארשי תיב ינומה ברקב
רבד תא ,רתויב םיחדינה םיבושיב ,םידדובה םידוהיל וידימלת ואיבה ךכ ,השדחה וכרד תא
.תודיסחה

תא הפיקהש ,תפעוסמ העונת לש השארב ט"שעבה רבכ דמע ,ותולגתהל תוטעומ םינש ךות
,ט"שעבהו ,תיחרזמה הפוריא תודהי לש בשומה םוחתב םירזופמה םיבושיהו םירפכה תואמ
.תווצמלו הרותל םילייח ריבגהל הכאלמה לע ודקש ,וילא םיברוקמהו וידימלת םע דחי

םיירכנה תונוטלשה לש תניועה םתדמעש םימיב ,תוררופתהו תוקרפתה לש הפוקתב אקוודו
ינפל תוטעומ םינש ,םיימינפה םיידוהיה םייחה חטשב תיתליהקה הימונוטואה םוצמצל המרג
םייתאמכ ךשמב תיחרזמה הפוריא ידוהי לש יזכרמה דסומה - "תוצרא עברא דעו" לש ולוסיח
הביבס הדכילש העונתה ,תודיסחה תעונתל תיתרבחה תרגסמה הרצונ וז העשב אקווד ,הנש
.םיאבה תורודלו הרודל לארשי תיבב הרוא תא החירזהו ,'ה רבדל םיאמצה תא

וביבס םידכולמ הרובחה ינב
יתרבחה שוביגה אלול ,עוציבל תנתינ התיה אל בחרנ ףקיהב ,םיברב תודיסחה תונייעמ תצפה
הבייח התישארמו ,םכירדמו םברל ביבסמ םידכולמ ויהש .ט"שעבה לש ותרובח ינב ברקב
."קידצה לא תורשקתהה" םידיסח ןושלב וא םבר ביבס םידימלתה דוכיל תא תודיסחה תרות

הלעיש ידכ" םברל רשקתהל םידימלתה לש תדחוימה הבוחה תא שיגדמ היה ט"שעבה
,"םירפא הנחמ לגד" לעב ,בוקלידסמ םירפא םייח השמ יבר ודכנ ומשמ רסומש יפכו ,"םתוא
לש תודמה ןה .רודה יקידצו ישאר ידי לע םא יכ ,תויהל רשפא יא םדאה לש תוילע לכ" ירה
."תולעהל לוכי קידצה לכה ,ולש םירוביד ןה ,םדאה

םהיתובר לא רשקתהל תודיסחה לגדל םיפרטצמה לע תלטומה הבוחה תא םיעטה ט"שעבה
םישו רפסב ןורכז תאז בותכ" קוספה תא שרפמ היה ךכו ,תונמוזמ םיתעל םהילכיהב רקבלו
"עשוהי ינזאב םיש" תאז לכ םע ,הזב יד היהו ,רפסב בותכל ול רמאש ףא יכ ,"עשוהי ינזאב
עוסנל שיא לכ חרכומ ןכ לעו - קידצהמ ןיעמושש המ רקיעה יכ ,םינפ לא םינפ ומע רבדיש
תרותב םישודיחה ןיב הנומ ,ץינזוקמ דיגמה ,לארשי יבר ףא .וב רשקתהלו רודה קידצל
דובכ םינתונו קידצה לש ונרק התלע ךליאו ט"שעבה ימימ" :קידצל תוקבדתהה תא תודיסחה
."הנשויל הרטע תרזחה" תניחבב וירבדל איה וזו ."ומשל

תא ךרוע היהש ,ט"שעבה ידימלת לש םהייח יוהב תדחוימ תועמשמ התיה םירבחה דוכילל
שודק ונל הליג דוסה הזו" קסמודרמ המלש יבר ירבדכ ,הרובחה ינב םע דחי ,אתווצב ונחלוש
ארטסמ עפשה םהל עיפשהל ידכ ,וילא םיוולנה םע ונחלש תחורא היהיש ל"ז ט"שעבה ןוילע
."השודקד

תא תוהשל ידכ ארגפד ימוי לכבו םידעומבו תותבשב םבר תיבל רוהנל הרובחה ינב ולחה ךכו
ודעס ןכו "םלוכ שאר אשנמ היה" ותליפתבו ,ומע דחי ללפתהל ,ט"שעבה לש ותציחמב םויה
.ותרותמ ומשבתהו ונחלש לע

.שפנ תוריסמ ידכ דע ת"ישה תדובעב הקסעש הרובח התואל ףרטצהל היה לוכי דחא לכ אל
:ט"שעבה םשב רסומ "תודלות"ה לעב האנלופמ ףסוי בקעי יבר
ךכ רחאו ,לארשימ הברה םישנא ומע ויה ,ערו בוט תעדה ץע תחת והוכילוה רשאכ"
וטעמתנ ,ימינפה ןדע ןגל והוסינכהשכ ךכ רחאו ,וטעמתנ םייחה ץע תחת והוריבעהש
."ריעזמ טעמ וראשנש דע דוע
.שפנ תוריסמב ויתוארוה תא ומייקו םברל םינמאנ ויה םירחבנה םידימלתה םלוא

,םיבורקה וידימלתמ דחא .רויש אלל םינומא ול ורמש ,ט"שעבה ביבס ודכלתהש הרובחה ינב
ט"שעבהש העשב .םברקב תשרשומ התיהש םיקידצ תנומא לע רפסמ היה ,סיקייל דוד יבר
התיה אל הרבחה ינב תושרבו ,הקשמ תיינקל ףסכ םוכס םהיניב ףוסאל וידימלתמ שקיב
רזוח וניא קידצ לש ורובידש אלמ ןוחטב ךותמ ,םסיכב םהידי תא וסינכה ,תחא הטורפ וליפא
.אתווצב תודעוותהל ש"י תיינקל תושורדה תוטורפה םש ואצמנ ןכאו ,םקיר

םשכו ,םולכ ולשמ וריסחה אל םלוא ,ותמכחו ותרות ראבמ ובאש ט"שעבה לש וידימלת
,וידימלתל ט"שעבה עיפשה ךכ ,רתויו רתוי ותעיבנ לידגמ אוה ונמיה ןיבאושש המ לכ ןייעמהש
םדא הב עגנ אלש" שרפמ ט"שעבה היה - "המימת 'ה תרות" ,םולכ הנמיה וריסחה אל םהו
."היתודג לע תרבועה תיבח" תניחבב אלא היה אל וידימלתל עיפשהש עפשהו ,"םלועמ

.םידימלתה םע ודומיל ךרד לע וינפל ודיעהש םישנא םשב רסומ אנראמאקמ קיזייא קחצי יבר
,תרשה יכאלמ םיצבקתמו ,םהיתוביבס תטהלמ שא היה ,וידימלת םע דמול ט"שעבה היהשכ"
רפיס "ט"שעבה לש ןזחה" הנוכמ היהש וידימלתמ דחאו ."םיקרבהו תולוקה םיעמוש ויהו
ולביקו ךכ לכ וככדזנש דע םהיתוביבס שא הטהל" םדומיל תעשב יכ ,קסנזילמ ךלמילא יברל
,"יניס רהב ומכ שממ דאמ קזח רפוש לוקו ,יניס רה לע לארשי ולביקש ךרדכ ןרמ יפמ הרות
לצא רקיב םיעורה תעבשמ דחאש העשב םישיגרמ ויה םה" ,יכ רפיס וידימלת ידימלתמ דחאו
."ותוא ואר אל םא ףא ,םבר

לכבש המלש הנומא ךותמ ,וחקל יעמושו וידימלת ידי לע שרפתנ ט"שעבה יפמ אציש רוביד לכ
ןילוח תחיש ןכש ,לוח ינינע לע ,הרואכל ,ובוסנ םירבדה םא ףאו ,תדחוימ הנווכ ול התיה רוביד
הרות לש השומיש הלודג" .ויתוכילהו וידעצ לע ודיפקה ןכו .דומיל הכירצ םימכח ידימלת לש
."הדומילמ רתוי

םהל היה ףא .ומיחרו וליחדב םהילע ורזח וללהו ,וידימלת ינזאב וירבד תא עימשה ט"שעבה
לע םירוגש ויה םירבדהש רחאלו הרותה לע רוזחל ופסאתה ובש ,ריעל ץוחמ דחוימ תיב
.םבר תרות תא ץיפהל הנידמה יווצק לכל ורזפתה ,םנושל

תובבל תשבוכ תודיסחה תרות
ותלכי בטימכ .הילע ינבלו ,םעה יריחבל תדחוימ ט"שעבה לש האלפומה וכרד התיה אל רומאכ
.ותרות תא םהיניב ץיפהלו םעה ינומה תא םג וילא ברקל השע

תעונתל וברקתהו רחואמב ימו םדקומב ימ ,זונגה רואב וניחבה השעמ ישנאו םידיסח
תא םידבועה ,אלכיה ינב לש תרחבומ הרובח זוכירב קפתסה אל ט"שעבה םלוא ,תודיסחה
.םיטושפה םידוהיה ןיב םג םייח חור חיפהל ודועיי תא האר אלא .םשפנ לכבו םבל לכב םנוק
.'ה רואב םהיניע ריאהלו םינומהה תא הילא ברקל תודיסחה תעונת הדקש התישארמו

יכ ןייצמ "םינומא ירמוש" לעב ןרהא יבר
שודקה ט"שעבה לש ותולגתה ינפל יכ ,םהילא אתווצב ורבחתה םעה תלדמ ץראה ימע"
רחאו ,קוזיח ילב שואיב ויהו ,םיגלופמה יניעב ספאל ויהו ,סלקלו געלל ץראה ימע ויה
םישנאה תא תאש רתיב בריקו םנרק היבגה ,םלועל שודקה ט"שעבה ונינודא אבש
םבבל תומימת לדוג דצמ םימשב דאמ דאמ םיבושח םהש רמאו ,בל ימימת םיטושפה
."'הב םתנומאב

ימשב הלודגה ותעפשה לע ,ט"שעבה לא הלאשב הנפש ורודב םיקידצה דחאל הבושתב
,םיבוט םישעמו תווצמ םישוע וננהו ,םיללפתמו הרות םידמול ונאש תאז המ" ,םימורמ
,"וניניעל ירפ השעי ותשקבו םימשב וירבד םיעמשנ ודובכ" וליאו ,"לעמ הראשנ וניתשקבו
:לשמב ט"שעבה בישה
םדיקש העור ידי לע לבקתנ ןאכ .הערמ הדשל ןמדזנו וכרדב העתש ךלמ ןבב השעמ"
ינמשמ ודבכל היה לוכי אל אוה .תופי םינפ רפסב אמצהו בערה ,עגיה ךלמה ןב ינפ תא
.ותציחמב ותוהש תועש תא ךלמה ןבל םיענהל ותלכי בטימכ לדתשה םלוא ,ץראה
תאו ,ןחלשכ ץראה לע השרפנ ,העורה לש ותושרב התיהש ,היקנו הנבל ןתשפ תכיתח
תואסכה םוקמב ,ךלמה ןבל בשומכ עיצה ,ותנשב הב הסכתמ אוהש המחה הכימשה
.םהילע בסהל ליגר הלהש םידפורמה

ןומראל רזחשכו ,העורה לש תיבבלהו תשגרנה םינפה תלבקמ דאמ םסקוה ךלמה ןב
ויהש ,ךלמה ןב לש וירבחו וידידי .לודג דובכ ול קליחו העורה תא וילא ןימזה ,ךלמה
לודגה דובכה לע ויה םיהמת ,תוללוה תויגיגחו ראפ תוביסמל ותוא ןימזהל םיליגר
העור ותוא יכ ךלמה ןב ריבסה ,ךכ לע ותוא לואשל וזיעהש הלאלו ,ול הכז העורהש
,ץראה לע םא יכ ותיבב אל המחה הכימשה תאו היקנהו הנבלה הפמה תא ול קפיס
תואתשממ רתוי וקופיס לע אב תיבבלה םינפה תלבקבו ,ודועמ ןיכסה אל ךכלו
."םיראופמ

ברקל תדעוימ איהש ,תודיסחה תרות לש הדוחיי תא םיעטהל ט"שעבה ןווכתה הז לשמב
םהל תורוהלו ,םהילע הגנ אל הרותה רואש ,תוצראה ימעו םעה יטושפ תא םג םשה תדובעל
.הב וכלי רשא הרשיהו הבוטה ךרדה תא

והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא
"םירבח קוביד"ו והער לא שיא 'ה יארי םירבדנ רשאכ ,"תוגרדמ" ידיל םיעיגמ םעה יריחב
יכ החיכוה תודיסחה תעונת ךא ,םהב תינקנ הרותהש םירבדה הנומשו םיעברא ןיב הנמנ
ונמזוה ט"שעבה לש ונחלשלו ,דבלב הילע ינב לש םתלחנ תויהל ךירצ וניא יתרבחה דוכילה
.הילעה ינבו םימכחה ידימלת םע דחי םעה יטושפ

םיקומעה הרותה תודוסמ םהינפח אלמ ובאש השודקה הרובחה לע ונמנש הילעה ינב םא
רוקממ םירוריפ וטקל ,םירבד לש םקמועל ודרי אלש ,םעה ינומה ירה ,ט"שעבה יפמ ועמשנש
וינב ךא ,תונדגמו םינדעמ אלמ היהש ךלמה ןחלוש לע ולשמ תא ט"שעבה לישמה ןאכו ,ותמכח
.יוארכ תאז וכירעה אל ,ךכל םיליגר ויהו ונחלושל םיבוסמ ויהש

ןחלשמ םירוריפה תא ףוסאל םהל ץעייו םהילא הנפ ,וינב לש םדיתעל גאוד היהש ךלמה
."וישכע הדועסה לכמ רתוי גונעת םירוריפהמ םכל ויהי םימעפל" ,ושיגדהב ,עינצהלו םיכלמה
הצרפשכ ,הכורא הפוקת רחאל קרו ,ךלמה םהיבא לש ותנווכ תא םינבה וניבה אל ותעשב
תא וניבה זא קר .וענצוהו םדי לע ופסאנש םירוריפה ןמ וסנרפתה ,רוצמל וסנכוה םהו המחלמ
ןוחצנה דע רוצמה תפוקת לע ורבגתה םהיבא לש הבוטה ותצעל תודוהו ,םהיבא לש ותנווכ
.המחלמב

:וחקל ירמושל ט"שעבה םיעטה ךכ
ןוגכ ,םיעמוש םתאש םינטק םירבד ,ךלמה ןחלשמ םירוריפ םכילכ לא ףוסאל םכילע"
תעשב הלודג תלעותל םהל תויהל םילולע הלא םינטק םירבדו - השעמ וא לשמ הזיא
."ךרוצה

םיטושפ םישנא םג ויה םיאבה ןיב ןכש ,וז ותוגהנתה לע ורהרהש ט"שעבה לש ויברוקממ ויה
תבש הרותה ירבד תא שידקהו ,ךכב ןיחבה ט"שעבה .תוא תרוצ ועדי אלש םהיניבו ,םימשוגמו
,םיטושפה םישנאה לש םכרד ןיבו םירומג םיקידצ לש םכרד ןיב םילדבהה ןויצל תחא
ןכמ רחאל ירה ,ךרדה ןמ םיטוס םה םימעפל םא ףאו ,ה"בקה לש ונוצר תושעל םינווכתמה
.אבהל ךכמ ענמהל םמצע לע םילבקמו ,המלש הבושתב םירזוחו םהיתואטח לע םיטרחתמ םה

תא םהל הארה םשו "םינוילע תומלועל םתוא הלעה" ותדמע תא םהיניעב שיחמהל ידכו
םינוגינהו תורימזה רחאל "ןיווערד אווער" ,תישילש הדועסב הז היה .םעה יטושפ לש םדמעמ
.םהיניע תא םוצעל ונחלושל םיבוסמ ויהש הילעה ינבל הרוה ט"שעבה .ונחלוש לע ועמשוהש
יטושפ תא תוארל וחכונ םש ,ןוילעה םלועל םתוא הלעה אוה ,םבר םע דחי דיב די ובלתשה ךכ
,הטושפה םתליפתל בשק בר וניזאה םהו ,ה"בקה ינפל תוחבשתו תוריש םירמוא םהשכ םעה
.ןוילע יכאלמ לש הרמזו הריש לוקכ ,הלעמ לש תומלועב םוצע םשור השועה בלה ןמ תאצויה

,םש םה רשאב םעה יטושפ לא עיגהל לדתשהו ,ולכיהל ואבש ולאב קפתסה אל ט"שעבה םלוא
,יתחפשמהו ילכלכה םבצמב תונינעתה הליג ףא וז הרטמלו .תינחור הניחבמ םתולעהל ידכ
.טרפהו ללכה תעושיל יאלפה וחוכ תא הליג ףא ךכב ךרוצ הארש העשבו

אירבהל התיה ט"שעבה לש ותדובע תישאר"ש הלבק התיה שטיוואבוילמ קחצי ףסוי יבר ידיב
םישנאה םע קר וקסע היה הנושארב ."םתושפנ תא אירבהל ךכ רחאו ,לארשי לש םפוג תא
הילעה ינב לש םשפנ ,הרות ינבו םימכח ידימלת םע קוסעל ליחתה הלגתנשכ קרו םיטושפה
שכר םינומהה לש םבל תאו ,ט"שעבה ידי לע התלגתנש תודיסחה לש זונגה הרואל הכשמנ
םהיבאל םבל תא ברקל ודעונש םירופיסבו ,ןילוח תוחישכ הרואכל ועמשנש ,ויתוחישב
תואלפומו רתסנ תונווכ וירופיסבו ולא ויתוחישב םג אוצמל ועדי ן"ח יעדוי ךא ,םימשבש
.תישונאה ונתגשה םוחתמ תולענה

הלעמ קידצהש םישנא שי :הזב תוניחב ינש שי" ט"שעבה לש ומשמ "לגד"ה לעב ריבסה ךכו
ושרדש ךרד לע ,ולש החישב םא יכ ןתולעהל לוכי וניאש םישנא שי ,ותליפתו ותרותב םתוא
םירבד םהש הארנש ףא ,ךרוצ וב שי ולש ןילוח תוחיש וליפא - לובי אל והלעו ל"ז ונימכח
לש םדוס ןומט ןאכו ."ומע רבדמש ולש םירוביד ידי לע ותוא הלעמ קידצה תמאבו ,םילטב
.ויפמ ועמשנש "ןילוחה תוחיש"

ךכו ,וילא רבדמ אוהש היה חוטב דחאו דחא לכ םלוא ,ט"שעבה ירבד תא וניבה םלוכ אל
:"םיקידצ השעמ םילודג" ורפסב תוילגרמ בקעי 'ר רפסמ
ירבד רמול חתפש העשבו ,תחא הנועבו תעב םיבר םישנא םא רבדל ליכשה ט"שעבה"
תחא םעפ .ןיוכתה דחוימב וילא וליאכ וביבס םידמועהמ דחא לכל השגרה התיה הרות
רבדמ ומע קרש ,ןמזה לכו וינפל םידמועהמ דחא לכל המדתמ היהש ,ארונ רבד עדוותנ
."ת"ישה יכרדל תוכרדהו תוצע ול ןתונו ,ויתודממו ותוגהנתהמו

םירבדהמ ורבחל דחא רמא ,ואצי רשאכ" יכ - רפסל בקעי 'ר ףיסומ - "רבדה עדונ דציכו"
ןמז לכו ,ונאצי ודחיו ונסנכנ דחי אלה ,רבוד התא רקש" :ורבח ול רמאו ,ומע ט"שעבה רבידש
."םדא םוש םע אלו ימע קר רבד אל ונדמע

םישנאה לכל יכ ררבתנ ךכו ,"תלוז םע אלו רבד ימע קר ,יכ אל" ותעד לע דמע ורבח םלוא
םחונ אצמ דחא לכו ,דרפנב דחאו דחא לכ םע רביד ט"שעבה יכ השגרהה התיה םש ודמעש
.םבר יפמ הרותה ירבדב ושפנל

בחרמל תאצוי העונתה
הפוקת .התוטשפתה תדמ איה ,תודיסחה תעונת לש התיילעל וולנש תואלפומה תועפותה תחא
היסורב םימלש םילבח יבשות הביבס זכרל החילצה ט"שעבה לש ותולגתה רחאל הרצק
היה הילודופב ררוגתהש ט"שעבה .תודיסחה ךרדל םשפנ לכבו םבל לכב ופרטצהש ,ןילופו
הרמיאו ,ותרות תא ץיפהל ידכ ,תיחרזמה הפוריאב לארשי תוצופתב תורייעבו םירעב בבוסמ
."תודיסחה ץרא לובג אוה םש ,עיגה ט"שעבהש םוקמ לכ" יכ רמוא תידיסח

לש לטנה אולמ תא ומכש לע תאשל ודבל ט"שעבה לוכי היה אל הרידאה תוטשפתהה םע
וכשמנ ,הילע ינבו השעמ ישנא ,םירחבומ םידימלת רבחש תאז התיה 'ה תאמו ,העונתה תגהנה
,תודיסחה ערז תא םש שירשה ט"שעבהש תומוקמה לכבו ,םיברל הלגתנש זונגה רואה לא
םהיבאל םתוא ברקלו םינומהה תא ךירדהל ,םבר תרות תא ץיפהל וירחא וידימלת וכישמה
.םימשבש

תא וילא םיברוקמה וטילבה ,םשו הפ רבכ התארנש ,ט"שעבה תרותל תודגנתהה תמועל
ןינמ ודסי םינמאנ הרשע ואצמנ םשש םוקמ לכבו ,תודיסחה תעונת לש הלגד לא םתופרטצה
,םשל עיגה תודיסחה עמש רשא ,לארשי תוליהק לכב םיברה "םינינמ"ה ודסונ ךכו ,םהלשמ
םידיסחה ועיגה םהבש תומוקמב .י"ראה חסונב וללפתהו תודיסחה ךרד יפל וגהנ םהבו
םימרוגה ןיב אוה ףא היה הז רבדו ,םימייקה תסנכה יתבב חסונה תא וניש ףא "בור"ל
.תודיסחה תעונתל תודגנתהה תוצרפתהל

היה ט"שעבה
,רתסהב וישעמ תושעל ךירצ םדאהו ,הנוילע הלעמ איה תכל ענצה תדמ םנמאש רמוא"
הגרדמה לא אוביש םדוק םלוא .תודיסחב גהנתמ וניא אוהש הארנ היהי םדא ינבלש
תויהל תוימינפב הצריש קר יולגב השעי אל םאש ,יולגב וישעמ תושעל ךירצ ,הנוילעה
,תודיסחב שרשומ היהי םדאהש רחאל קרו ,םלועה רחא ךשמנ היהיש רשפא ,דיסח
."םדא ינבמ םיבוטה וישעמ תא ריתסהלו תכל ענצה תדימל רוזחל לכוי

.תודיסחה תעונתל םתופרטצה תא וניגפה םידחוימה םינינמה ןוגראבו

הרובחה ינב לע הנמנש ,ט"שעבה לש וליג ןבו ורבח ,בוסוקמ ןמחנ יבר לע דחא רופיס ךותמ
חסונה יונישל תודגנתה לש תונושאר תועפות לע םידמל ונא ,תודיסחל וברקתנש םינושארה
:ט"שעבה י"ע גהנוהש יפכ
ינפל רובעל חרואה שיאה זיעה ךיא םהל עריו עווארלאז ק"קב ד"מהיבב ללפתהשכ"
תפונו שבדמ םיקותמ ויה ,ויפמ םיאצויה םירובידה ועמששכ םלוא ,תושר ילב הביתה
ליחתה ,ןנברד שידק רחאל רשאכו ,םהל הרח ןכ יפ לע ףאו ,םיקתושו םינהנ ויה ,םיפוצ
ךא ,הבתה ןמ וכשומל םתעדב היה ,המיחו סעכ םלוכ ואלמתנ ,רמאש ךורב םדוק ודוה
."רבד םוש תושעל ולכי אל ,ויתוליפתו וירובד עומשל דאמ םיואתמ ויהש תמחמ

ואלמ ךיא וילא ורמאו ,ד"מהיב ישנא לכ וילע וצפ" .תודגנתהה הצרפתה ותליפת רמגש רחאל
וניתובא תובאו וניתובא וללפתה אל רשא החסונה תונשלו ,תושר ילב הביתה ינפל דומעל ובל
ואלמתה םה"ש ןבומכו - - - אתוחינב םהל בישהו שגרתה אל ןמחנ יבר ."רודה ילודג ויה רשא
רמא ,תונברב הארנכ םש שמישש רחא ןקזה רשאכ קר הקתשוה תודגנתההו ,"וילע המח רתוי
."םשה םע דימת אוהש שיאה תא וחינה" םהל

יבר לש ותבושתב ןתינ ,חסונה תא תונשל םתעשב וידימלתו ט"שעבה לש םתטלחהל סוסיבהו
,םירערעמה תונעט תא תיתוכלה הניחבמ החוד אוה הב ,"םייח ירבד" לעב זנאצמ םייח
.ט"שעבה לש ולדג תא םיעטמ םייח יבר .חסונה תא תונשל םתטלחה תא קידצמו
ותמשנ שרשש ןיבהו ורוד ןקתל חלשינ םימשה ןמש - - - תיחנ אימש ןמ שידקו ריע"
- - וירחא םיהונה וללפתיש ןקית ןכלו ,ל"ז י"ראה חסונב זחא ןכלו ,זנכשא חסונמ וניא
ילודג םינואג ,וידימלת ידימלתו וידימלת ,םישודקה תורודה ישאר וירחא וגיהנה ןכו -
ל"ז י"ראה חסונב זוחאל יואר וידימלתבו ט"שעבב ןימאמה לכ ןכלו ,רתסנבו הלגנב
ט"שעבה ידימלתל ענכנ בצמה לפש ירבד" ,וז ותבושת לע םתוח אוהו "עיזי אל הינמו
."םישודקה םהירבד ןיבהל

החמשב 'ה תא ודבע
ןתינ םהבש ,תודיסחה יכרדב םיכלוהה לש םידחוימה הליפתה יתבל התיה תדחוימ הלעמו
יחילשכ שמשל םדיקפתל םייואר ויהיש הביתה ינפל םירבועה םינזחה לע דיפקהל םהל
ןיאב םייקל ולכי ןאכו ,םנוצרכ תסנכה תיבו הליפתה ירדס תא ןגראל ולכי ןאכ .רוביצה
לומ ,תודיסחה תעונת לש הדוכילב בר קלח ןהל היהש ,תוידיסחה תויודעוותהה תא ,עירפמ
.התוטשפתה יכרד תא הרצהו הדגנכ האציש תודגנתהה

ולוכ רוביצה תופתתשהב ,ארגפד אמויבו םידעומב ,תותבשב תוכרענ ויהש ולא תויודעוותהב
וא ט"שעבה לשמ הרות ירבד עימשמ הרובחבש ןקזה היה ,ילכלכו יתרבח דמעמ לדבה אלל
תחמש הילאמ הצרפתה ,התולעהלו שפנה תא םמורל ודעונש הרותה ירבד רחאל .ומצע לשמ
,ןמזה ןמו םוקמה ןמ הלעמל םילעתמ ויה וז העשבו .הרמזבו הרישב יוטיב ידיל האבש שפנה
."תוימשגה תוטשפתה" תניחבב ואולמו םלוע תחכשל םיעיגמ ויה םימעפלו

םיברמ תודיסח יעדויו ,םידיסחה לש םהייח יווהב דבכנ םוקמ םיספות םידוקירהו החמשה
לעו הזה םלועה תוירמוחל לעמ המשנהו ףוגה תאלעהל יעצמאכ דוקירה לש וכרעב רפסל
םיחפט אלו ,םדאה ףוג תאלעהב אוה תודיחיב דוקירה לש וכרע םא .ןינידה תקתמהל ותלוגס
,ינחורו ינפוג דוכילל ישחומ יעצמא םושמ וב שי אתווצב דוקירה ירה ,עקרקה ינפ לעמ םידחא
.םברל םידימלתה ןיב ןהו םמצע ןיבל םידימלתה ןיב ןה

ינבשכ ,הליפתה רחא הרות תחמשב הז היהו ,החמש ידוקירב ט"שעבה ידימלת ואצי רשאכ
,לדא התאר ,הרותה דובכל םידוקירב ואציו םייחל ותש ,ט"שעבה לש ותיבב ועדוותה הרובחה
ומצעב ט"שעבהו "םהיתוביבס שא הטהילש" ,םידימלתה ביבס שא לש לגעמ ט"שעבה לש ותב
לועפלו ןינידה תא קיתמהל רשפא החוכבש החמשה לש הכרע תא תונוש תויונמדזהב חיכוה
.תומחנו תועושי

,וילע הרמ התיה ט"שעבה לש ותעד .השדקל הנבלה התארנ אל םירופכ םוי יאצומב תחא םעפ
התלע אלו הליפתב הברה אוה .שודקה םויה יאצומב הנבל שודיק תווצמ תא םייקל ודיב ןיאש
לארשי יבר ויבא יפמ םירבדה תא עמשש יפכ ,בוקטרושטמ השמ דוד יבר רפיס ךכו .ודיב
ו"ח ,םירופיכה םוי רחא ףכית וזה הוצמ רסחי םאבש ,ושדק חורב זא האר ט"שעבה" :ןיזורמ
לאשו ,הנבל 'יהיש תולדגד ןיחומב דובעל הצרו ,הזמ דואמ םגעתנו ,לארשי לע היהי בוט אל
הארנ יוכיס לכ היה אלו ,"םיבעב םימש ורדקתה הז תורמל ךא ,הנבל התארנ םא םימעפ המכ
.הליל ותואב הנבלה תא שדקל ולכויש ןיעל

םוי יאצומ לכב ומכו ,םיעיגמ םירבדה ןכיה דע וניבה אלו םבר לש ורעצ לע ועדי אל וידימלת
ואציו הרישב וחתפ ,ט"שעבה לש ושרדמ תיבב תיברע תליפת תא ומייסשכ דימ ,םירופכ
הבוט הנשל ומתחנו ובתכנ םהו ,הלבקתנ םתליפתש אלמ ןוחטב ךותמ ,החמש לש דוקירב
,םיכוראו םיבוט םייחלו
,שדוקה ןמ םולשב םתאצב םירופכה םוי דעומב בוט םוי תושעל דימת וגהנ רשאכו"
תדובע תמגוד היה שממ רשא ,םירופיכה םויב בוט םש לעבה םבר תדובעו םתדובעב
הליחתמו ,שדוק תובהלתהבו םהידוקירב דאמ ןיחמש ויה םעפה םג ןכלו ,לודגה ןהכה
וסנכנו םמצע וקחד ,החמשב םתשודק תובהלתה לדוגמ ךכ רחאו ,ןוציחה תיבב ודקר
תובהלתהה םהילע הרבג רשאכ יהיו ,וינפל וחמש םג ודקרו ט"שעבה לש ורדחל
,םהמע דקרי ומצעב ט"שעבה םגש שקבל םשפנב זוע וביהרה ,החמש לש ןידוקירב
."םהמע דקריו ךוותב םבר תא םג וחקיו

ץוחל םלוכ וצרו ,הרהיטב הנבלהש לוקב םואתפ םישנא וארק ,הזה שודקה דוקירה ךותב יהיו
,ןיחומו הדובעב לועפל הצר אוהש המש" ,ט"שעבה זא רמאו ,הזה הלילב הנבלה תא שדקל
."דבל םתחמש ידי לע קר םידיסחה ולעפ לועפל לוכי היה אלו

םירבח דוכילב
יסחי םייקל הרובחה ינבמ שרד אוהו םירבחה דוכילל דבכנ םוקמ רומש ט"שעבה לש ותרותב
םניב םידימלתה לש ימינפה דוכילה לע למסו .הז תא הז רטנקל אלו םהיניב הוחאו תודידי
עיגהל רשפא יאש רופצה לע ט"שעבה לש ולשמב יוצמ ,םבר ןיבל דחי םלוכ ןיבו םמצע ןיבל
.וידימלתו ברה לש םיפתושמ םיצמאמב אלא הילא

תונפתהל םיכירצ ויהש וידימלתו ,הדימעה תלפתב ךיראה ט"שעבהש העשב הז היה
לישמה ןאכו ,וילא ורזח םייטרפה םהינינע תא ורדיסש רחאל קרו ותוא ובזע ,םהיקסעל
ול ויה םישנאה ןמ דחא הנהו ,דחי הובג ןליא דיל ודמעש הברה םישנא" לע ולשמ תא ט"שעבה
תילכתב םינווג ינימ לכב רדוהמו האנ ,דחא רופיצ דמוע ןליאה הבוגבש הארו ,תוארל םיניע
הלודגה ותקושת תמחמ"ו התוא ואר אל וירבח םלוא רופצה תא האר אוה ."דאמ יפויה
םתוא דימעהו ,םש םידמוע ויה רשא םישנאה חקל יכ ,הז ןפואב ושפנל הצע ןתנ המוצעהו
."התוא לטנו רופיצל עיגה רשא דע םהיבג לע הלע אוהו ,וריבח יבג לע דחא

הרובחה ינב םע תלועפ לע ט"שעבה לישמה הזה לשמה תאו
ארקנה חישמ לכיהו ,תומלועה לכ ינפל ולגנ הרשע הנומש תלפתב דמוע ינא רשאכ"
ןקל םשל תולעל קר אוה יצפחו יתקושת לכו ,ן"ח יעדויל עודיה "רופיצ ןק" רהוזב
םתא רשאכ םנמא .םשל עיגהל יתלוכיב ןיאו דאמ הובג הבוגב אוה םלוא ,רופיצ
ינאו ,וריבח לע וריבחו וריבח יבג לע דחא םכתא גיצא זא ,יתלפת תעב ילצא םידמוע
אצמנ ,תושעל ךירצ ינאש המ השוע ינאו ,םשל עיגאש דע ,םכיבג לע הבוגב יתוא דימעא
ןיאש םגהו ,יתליפת תעב ישרדמ תיבב ילצא םידמוע םתאש הזמ ,םכדי לע השענ לכה
םגש אצמנ .םכיתבל ילצאמ םתכלה םתאש םויה םלוא ,הזה רבדמ םולכ םיעדוי םתא
."דוע תושעל המ יל היה אל תאזל ,םשמ יתלפנ םכילע יתדמעש ינא

יכ ףיסוה ט"שעבה
איבהל ןילוכי ,הזב הז תורשקתהו תוקיבד ידי לעו הז םע הז רשקתהל ןיכירצ לארשי"
הארנ הזבו ,ותוכרטצהל םכמ דחא לכ ךלהשכ" ,הנפ וידימלת יפלכו - - - "עפשה תוגשה
רקיע ןכ לע ,םכמ הלעמלש ימל הבהא םכל ןיאש ןכש לכמו .םכיניב הבהא םכל ןיאש
םלוע הז ידי לעו ,ןוילע דסח םיכישממ וז תוכזבו - - - ורבחל שיא תבהא אוה ןוקיתה
."תויטרפבו תויללכב הנבי דסח

בחרנ קלח שי ,םברל ביבסמ םינושארה ט"שעבה ידימלת לש תישפנה םתודכלתהלו
ינפ לע ותרות תא ץיפהל וחלשנ וילא וברקתנש רחאל דימ .תודיסחה תעונת לש התוטשפתהב
לש ותחטבהכו ,לארשי תלואג תא ברקל דועיי הב וארש וז תוחילש םהילע ולביק םהו ,לבת
- - - הצוח ךיתוניעמ וצופיש" רחאל יכ "המשנה תילע" תרגאב הלולכה ,ט"שעבל חישמה
."העושיו ןוצר תע היהיו