ונברוחו ינשה תיבה

הבדנ ףסוי ר"ד

ה"כשת ,ו"צ םיינחמ

:םימרוגה ןיב .תיבה ןברוחל םימרוגהו תוירוטסיהה תוביסנה תא רקוס רמאמה : ריצקת
.דועו םעה ברקמ םידגוב ,םיחא תאנשו גוליפ ,תדכלמ תוגיהנמ רדעה

תידוהי הירוטסיה ,לארשי תודלות ,והיתתמ ןב ףסוי ,אמור ,המחלמ ,שדקמה תיב : חתפמ תולימ
סויפמופ לש ותסינכ םע ,עודיכ ,הלח הדוהי יניינעב ימור תוכלמ לש הנושארה התוברעתה
.התואמצע לע הדוהי לש הקבאמ םג ,השעמל ,לחה זא ינמו ,נ"הפס ינפל 63 תנשב םילשוריל
דע ,תודירמו-רעס-תופוקתבו םולש-תופוקתב ,תודיריבו תוילעב ךשמנ הז םינתיא קבאמ
,ולש דקומה תדוקנ םלואו ,73 תנשב הדצמ תליפנל דעו םניינמל 70 תנשב תיבה ןברוחל
ונמעל לרוג תונש עברא ינפ לע תערתשמ ,הלא םיחצנתמ תוחוכ ינש ןיב שממ תיאבצה המחלמה
תיב תפרשל דעו ,סורולפ יאמורה ביצנה ימיב הדוהיב דרמה ץורפ םע ,הריפסל 66 תנשמ -
.70 תנש ,באב 'טב ינשה שדקמה
תובישח-תבר תירוטסיה תועמשמ ול התייהו לארשי תודלות לכב רכינ תיבה ןברוח לש ומושיר
התייה םיאמורב םידוהיה תמחלמ יכ ,בתוכ והיתתמ-ןב ףסוי .הלוכ תושונאה ימי ירבד יבגל םג
ןיב וללוחתהש ,תומחלמה לכב טעמכ םג םא יכ ,דבלב ןהמ אלו ,ונרוד תומחלמ לכמ" הלודג
םידוהי 1,197,000 המחלמב ולפנ הזה ירבעה ןוירוטסיהה יפל ."םעו םע ןיבו הנידמו הנידמ
,דבלב דחא רעש ךרד ,תומוחל רבעמ ,רפוסמה יפל ,ולטוה ,רוצמה ימיב ,המצע םילשוריב)
םיללחה רפסמ תא דימעמ סוטיקט יאמורה ןוירוטסיההש דועב ,(בערו ברח תונברוק 116,000
ואבוה םיבר םיפלא ,תודבעל םיאמורה ידי לע ורכמנ םידוהי 97,000 .600,000 לע םידוהיה
ףרט תויהל וא ,ןוחצינה תובכרמ רחא ,ןילופורטמה תוצוחב םתרבעה םשל םייובשכ ימורל
הדוהי ירע .תורסיקה תריבב ףוספסאה תא עשעשל ברקה תוריזבו םיסקרקב ארפ תויחל
תוצרא לכב וצופנ םיידוהיה ברחה-יטילפ .השרחנ םילשורי תמדאו םהיתואמב וברח הירפכו
םייוגה יסולכוא ידי לע חבטל ומשוה ןוכיתה חרזמה תונידמב תובר לארשי תוליהקו לבת
הדוהי תואמצע יכו תותימצל העדגנ לארשי םע לש תינידמה ונרק יכ ,היה המוד .ובשי םברקבש
.םלועל דוע רוזחת אל
?םעה תא דקפש ארונה ןוסאב םשא היה ימ

רוקחל הריקח תדעו וישאר םידימעמ ,ימואל ןוסאב םעה דקפנשמ ,ונימיב תונקותמ תונידמב
טקננ הז דעצ .היתונקסמ תא םעה ינפב איבהלו םהיתוביס לע דומעל ,תוערואמה רשפב שורדלו
םעה לכוי ונממש ,חקל לע עיבצהל ידכ אלא ,תוירבה לש םתונרקס שוח תא עיבשהל ידכ קר אל
.תומוד תוביסנב תואיגשמ ענמיהלו דיתעב דומלל

אלא ,םימשאהו ןולשיכה תוביס יוליגל הריקח הכרענ אלש דבלב וז אל תיבה ןברוח רחאל
לע ורזג וליאכ תוליהקה -ידירש יסנרפו לארשי ימכחו ,הסובתה תשרפ לכ לע ךסמ דרי ומכש
.םתלוכי בטימכ ןוסאה רכז תא שטשטלו רבעה יעצפב טטחל אלש ידכ ,הרומג הקיתש םמצע
םשפנ תאשמ לכו הנוילעה לע "םיינחורה" םימכחה די ףוסבל התייה המוגעה תואיצמה ףקותב
תדו חור ייח לש הרצה תרגסמב וליבגהלו ותרות לע רומשל ,לארשי חור תא רצבל התייה
רואל םילפשומו םיכדכודמ ויה "םיינידמה" וליאו ,שרדמה תיבו תסנכה תיב םוחתב
.םלוק עמשנ אל רבכ אליממו בזוככ חכוה "םנובשח" :תואצותה

ונמע תודלותב רתויב םיראופמה םיקרפה דחא :םידיספמ םיאבה תורודה ונא אופא ונאצמנ
יפמ ונל םינתינה םירבסהה יערק תא תוחאל ונא םיששגמ .םות דע הצומ אלו ראות אל
יפכ ,המילשה הנומתה תא תוארל םיצור ונייהש דועב ,ויאנשמו םעה יבירי ,םירז תורוקמ
תולשלתשהו לארשי חור יפל ,םעה לש םינמאנה תומושרה יבתוכ ידיב תרייוצמ איהש
אירלקפסא וב שי לכהש ,אלפומ םייח םי םה םישרדמהו דומלתה .תיתימאה תוערואמה
הכלממ יניינע ךא ;הכלהה טבמ תדוקנמ רקיעב ,לארשי תרותב בושחהו רקיה לכ לש הריאמ
תניחבב םהירה ,םייתכלממ יווה יעטק וב םיאבומ םאו ,ותוא םיקיסעמ םניאש טעמכ הנידמו
.אירטו אלקש בגא אתגולפב ארומא וא אנת ירבד קוזיחל השעמ רופיסכ וא ,הכלה רבדל לפט
ןב רזעילא תומש .החכשה ףיעצב םהילע וסיכ הנווכבו" לארשי ירוביג תא וחיכשה טעמכ קדצב
םתבהא ,םהיתורובגו םהישעמ רכזו ,ריאי ןב רזעילאו ארויג ןב ןועמש ,בלח שוגמ ןנחוי ,היננח
."תינחורה תודהיה לש םימיה-ירבד רפסמ וחמנ ,דחי םג םתאנקו םתאנש
הלוע הניא הזה ריבכה ערואמה ןמ המילש הנומת ךא ,ןברוחה ידה תא םיעמוש ונא םשו הפ
תוקחתהל תוסנלו ןיטישה ןיב אורקל ונא םיבייח .םישרדמה וא דומלתה ידומעמ וניניע דגנל
הכפהמה םושיר רתונ אל םימעפ .יולגה ןמ הבורמ םהב רתסנה דימתו .םהב זמורמה לע
וא ,ןיטיג תכסמב ןברוחה תודגא לשמל האר) הדגאב אלא ימור דגנ לודגה דרמהו תינידמה
םיאשונה הלא לעו דרמה תוביס לע םכותמ םידמול ונא המ ;ןילוח תוחישבו (הכיא שרדמב
רבו אצמק רבד לע" םירבד ירוריפ אלא ,ינוחמש ירבדכ ,ונל וראשנ אל ?ןברוחל תוירחאב
תא לטיב "ותונתוונע"בש ,סולוקבא ןב הירכז לעו ,הדועסה לא םהינש וארקנ אלש ,אצמק
יכרצ תא וקפיסש ,תסכה תיציצ ןבו עובש אבלכ רבו ןוירוג ןב ןומידקנ לעו ,רסיקה ןברוק
תבר הנומתהו .דומלתה םיב הרקמב ועקשש ,תועטוקמ ןילוח תוחיש - םיאמורב המחלמה
."ןיעה ןמ המלעתנ תססוגה הדוהי תב לש םיעבצה
םילשהל ידכ םהב ןיאש ,םיפסונ םיטרפ המכ םיעמוש ונא סוטיקט יאמורה ןוירוטסיהה יפמ
תא בתכש) והיתתמ ןב ףסוי ,ןבומכ ,אוה דוהה תבר הפוקת התואל ירקיעה דעהו ,הנומתה תא
םלוע תבצמ ביצהש ,(סויוואלפ סופיסוי ותויהב רבכ "םיאמורה םע םידוהיה תמחלמ" ורפס
אוה ורפס .טלחהב הנמאנ יתלב םיבר תומוקמבו תידדצ דח איה ותודע ךא ;ידוהיה קבאמל
תוירחאב אשונ ףא אלא ,השרפב ברועמ אוהש דבלב וז אל ומצע אוה .תולצנתה רפס ורקיעב
וילע ירהש ,יביטקייבוא אהיש רשפא יאו ,יאמורה הנחמב ,יובש תביתככ איה ותביתכ .הסובתל
.םירוזנצכ םג ודיד יבגל םישמשמה ,וינודא יניעב ןח אוצמל

הבוראב אמוסכ םיששגמ ונייה והיתתמ ןב ףסוי לש ורפס ונדיל עיגה אלמליא ,ןכ יפ לע ףא
תירצונה הייסנכה תוכזב אלא ,הז רפס לע ונרמש ונא אל :תאז ףאו .הלודג הליפאב םינותנכו
םע הקבאמב הלש םיסרטניאל ומכ לארשי םע תומושרל ,ןבומכ ,הגאד אלש ,ונדיל עיגה
:התקדצלו תורצנה ןוחצינל תודע הייסנכה התאר והיתתמ ןב ףסוי לש רופסב :תודהיה
התניפ תודהיה :שארמ רוזגה ירוטסיהה לרוגה ףקותב הממשל התייה הדוהיו ברח שדקמה
...תורצנל ,תיקוחה התשרויל המוקמ תא לוכיבכ

,ייוגה םלועה ליבשב בתכנ יפכ ,תינוויה ונושלב רמשנ והיתתמ ןב ףסוי לש ורפס :וזמ הריתי
,ונילא עיגה אל - ומע ינבל רפוסה דיעוה ותוא ,(תימראב וא תירביעב) תירוקמה ותרוצבש דועב
.הירבט שיא סוטסוי ,ובירי לש ורפס םג ונילא עיגה אלש םשכיתלב היה ימור דגנ ידוהיה דרמה יכ ,םיעבוק םינוירוטסיהה בור יכ ,ןייצל יוארה ןמ תישאר
יתש ןיב תושגנתה אלא ,דבלב ילאירוטירט ןוטלש לע היה אל םילשוריו ימור ןיב קבאמה .ענמנ
וד ;וז דצב וז הנמייקתת ןהיתשש היה רשפא יא .דוגינ תילכת וזל וז תודגונמ םלוע תוסיפת
.תושונאה שפנ לע ומחלנ תויבטוק םלוע תופקשה יתש .שומימ לש רדגל ץוחמ היה םולשב םויק
הלביק םילשוריש דועב ."חוכה קדצ"ב הנומאהו לזרבה ,ףורגאה חוכ תומלגתהכ השמיש ימור
הנבנ ןכשמה ;םייחה תשודק תא סנ לע הלעמה הארשההו חורה רהוט תא הלש םלוע תרותב
ורשקש ויה ."קדצה חוכ"ב הלוכ הצוענ לארשי תנומא .וילע ופנוה אל לזרב ילכו ולוכ םיצע
ימור לש הכרד התייה אל םלועמ יכ ,ורמא הלא ;תיאמורה "תונלבוסה" חורל הליהת ירתכ
תותדל ןתינ םהבש םינמז ויהש רשפא .איה אלו .הל םיפופכה םימעה לע הנחלופ תא ףוכל
לש התיילע תישארב קר הז היה ךא ,ימור לש םילילא תד םע תחא הפיפכב רודל תורחא
- תורחת דוע הלבס אל ,היתחת םימע הריבדהו תוצרא השבכו הכלה רשאכ ,םימיל .וז הכלממ
םימע לע הבוח וצ תניחבב "רסיקה ןחלופ" םג השענ הלוגילק ימי זאמו ,תיתד אלו תינוביר אל
לע םחרל ,םייוגב לושמל" ימור לש הדועי לע ותעשב בתכ סויליגריו יאמורה ררושמה .םיאכודמ
ןוטלשה לא סחייתהלו שאר ןיכרהל םינכומ ויהש הלא קר ."םיאג קשנב שונעלו םיענכנה
לש םתולטבתה ךילהתב קר עייסל הגהנ איה ,עמשמ ;אמור לש הימחרל וכז הענכהב יאמורה
...הינפב םימעה
קבאמה .שארמ םירוזג הלא העינכ-יאנת ינפב דומעל לוכי היה אל לארשי םעש ,וילאמ ןבומ
ךרדב .וז המחלמב תידוהיה תואנקהו תונשקעה ןאכמו ,הלענ רסומ ןיבל עשר-ףורגא ןיב היה
;סורולפ סויסג ביצנה ימי דע ךרא םידוהיה לש לבסה חוכ" :סוטיקט ןוירוטסיהה ריעמ בגא
קדצב .תוומו םייח תמחלמל הכפה המחלמהו האסה השדגנ 66 תנשב ."המחלמה החתפנ וימיב
לכ הלודג תונשקעב םחלנש הירוטסיהב םע היה אל" :(טנארויד ליו) ונימיב ןוירוטסיהה ריעמ
הכ םיבירי דגנ הזכ המחלמ-בצמב דמעש םע היה אל םלועמו ,ידוהיה םעכ ותוריח לע ךכ
ףא םימעפו ,ונא וננמז דעו ,אבכוכ-רב ןועמש דעו יבכמה הדוהי ןמל .םיבר דגנ םיטעמ ,םיקזח
הרבשנ אל םלועמ ךא םידוהיה ןמ רכינ קלח תדמשה ידיל תוריחה תרזחל הז קבאמ איבה
."םתווקת הדבא אלו םחור
ינפלש תונורחאה םינשה םירשעב םיביצנה תשמח דוחייבו ,הדוהיב אמור-יביצנ יכ ,קפס ןיא
םידוהיה ןיב םיסחיה תפרחהל ומרג ,(םלוכמ רתוי םהבש ןורחאה סורולפו) לודגה דרמה
ףריצ ותוואתו ותוירזכא לכב" ש ,שרופמב סוטיקט בתוכ ,לשמל ,סכילפ ביצנה לע ,םיאמורהו
התייה אל" ש ,והיתתמ ןב ףסוי בתוכ סוניבלא לעו ,"דבעה לש וחור לא ךלמה לש קוחה תא
לע בר רשוע השעו סמחו דדש אוה ;הבעותו דחושו תותיחש ףוצר היה ונוטלש ."השע אלש הלבנ
דחאכ ורסאמב ראשנ ףסכ תתמ ודי תא ץפק רשא שיא קר" .אלכה יתבמ םיעשופ רורחש ידי
ולומל" יכ ,סורולפ סויסג ,הז ביצנ לש ושרוי יבגל ףיסומ ךא .והיתתמ ןב ףסוי בתוכ ,"םילבנה
רחא םוקמבו ."לשומכ רשאמ רתוי ןיילתכ" גהנתה סורולפ ."בשחיי לודג קידצל סוניבלא םג
היה בטומש ינפמ םיאמורב םחליהל (םידוהיה) ונתוא חירכה" סורולפש ,והיתתמ ןב ףסוי בתוכ
דרמה יכ ,הדומ והיתתמ ןב ףסוי וליפא ,ןכבו ."טעמ טעמ ונתוא תולכלמ תחא תבב דמשיהל
.ענמנ יתלב היה ימורב

ןמ םלעתמ הדוהיב ימור יביצנב קרו ךא המשאה רלוק תא תולתל הצורש לכ ,ןכ יפ לע ףא
:ץרג ירבדכ ,הלא םימע ינש ןיב הצברש הקומעה תיגולואידיאה םוהתה
זועה יאשונ םה ויה הרקמב רשא ,םיערה םישנאב אצמנ אל תאזה הלחמה שרוש..."
וכליה וב רשא ,םיצירע תלשממ קוחו הנידמה תרותב םא יכ ,הדוהיב הרשמהו
."הדוהי םע לא םסחיב איהה תעב הילשומו אמור יקקוחמ
.תיפוסה תושגנתהה תא עונמל היה רשפא יא ןיידע םיבוט אמור יביצנ ויה וליפא ,עמשמ


ואצי לק בלב אלש יפ לע ףא יכ ,רמולו םידקהל ונילע ןברוחה תוביסב ןודל םירבוע ונאש ינפל
יכ ,םבל-םותב ונימאה םה .ןוחצינ ייוכיסמ הליחתכלמ ושאונ אל ,ימורב המחלמל םיאנקה
םיבחר םיגוח ברקב תאזכ השגרה תחוור התייה דוחייב ;ימור לש הדובעש לוע תא קורפל ןתינ
.םילשורימ וחרוכ-לעב אצי תע ,סולג סויטסק תסובת רחאל הדוהיב

שחרתמל תבשק התייה ונזואש לכ .ימורב המחלמל םיחונ םיאנתה ויה הדוהיב דרמה ברע
הרבע רבכמ הז ;תויוטטומתה דה עומשל לוכי היה תימורה תורסיקה לש םיקחורמה היקלחב
רסיק ןורינ לש ויתונועגשו ותוללוה ישעמ .ןוטלשב הלש אישה תדוקנ תא וז הרידא המצעמ
הנועבו תעב .הפ לכב התוא לכא ימורב רסומה לוקלקו ןווינה .תחפ יפ ירבעל הנידמה תא ואיבה
הצרפ 62 תנשב .הינטירבבו הילגב ,הינמרגב רפסה ירוזאב תוקסופ יתלב תומחלמ וצרפ תחא
,ימור תוליחל תחצינ הלפמ ,היתרפ ךלמ ,סוסאגולוו ליחנה הבש ,היתרפ ןיבו ימור ןיב המחלמ
ידיב הלעש המ יכ ,וקיסה הדוהיב םיבר .היחצנמ םע השיבמ םולש תירב תורכל הצלאנש
תואמ תונב תולודג לארשי תוליהקש אלא דוע אלו .םידוהיה ידיב םג תולעל יושע םיתרפה
ךומסל ןתינ הלא לעו ,תרפל רבעמו ןוכיתה םיה יפוח ךרואל םינשה תצורמב ומק םידוהי יפלא
תוצופתה ידוהי ושיגהש תוישממ הכימתו הרזע לע תויודע םג ונל שי םשו הפ .ירמו הסמ תעשב
םיכומס םידוהיה ישאר ויה הדוהיב דרמה ללוחתנ רשאכ :וזמ הריתי .םירבעה םידרומל
ואצי הדוהי יחילש .ימורל םידבעושמה םירחא םימע הברה וממוקתי םהיתובקעב יכ ,םיחוטבו
איהש רורחש תעונת לש העבט ;םיאמורה לע םדירמהלו םינומהה תא ררועל תונושה תוצראל
.םסוק דהב תונגנתמ אכודמו דבעושמ םע תוחנא :"תקבדמ"

יכ ,והיתתמ-ןב בתוכ ורפסל החיתפב
יבהואו תיבמ םיאמורה תלשממב םיעגנ ושפ תאזה הריבכה העונתה הצרפשכ"
םרפסמב ומצע םגו איהה היירורעשה תעב שאר ומירה םידוהיה ברקבש תורומתה
תוצרא לכ לע ררתשהל םידוהיה וויק רשא דע ,הלדגו הכלה המוהמהו ,בר ליח ושעו
ומש םידוהיה .הלאה תונידמה םהל הנדבאת ןפ ,םיאמורה ודחפ תאז תמועלו ,םדקה
ולח רשא דועב ,םהיתומחלמב ואצי יכ תרפ רהנל רבעמ םיבשויה םהיחאב םחטבמ
ןורינ תומ ירחא יכ .םתחת וטקש אל םיטלקה םגו ,םילגה םהינכש דרממ םיאמורה
"...הכולמה תא םהל תחקל רשוכ תעש זא ואר םיברו המוהמ ץראה לכ האלמ
ולע םירסיקו ימורב היסומלרדנאה התבר דוע (69 ינויב 9 -ב) רסיק ןורינ לש ותומ רחא ,ןכא
סוילטיו ,ןותוא ,הבלאג) םינושה תורסיקה יקלחב תואבצה ישאר ידיב קחשמ-ילככ ודריו
רואית תא והיתתמ ןב ףסוי םייסש רחאל יכ ,רנזולק תרעהכ ,רבדה אוה ינייפואו ,(סונייספסאו
קלח לכ" יכ ,ןייצמו ימור דגנ םירחא םימע תודירמ לע םלש קרפ איבה אוה םילשורי ןברוח
."טטומתנו עזעדזנ (םיאמורה תחת ,עמשמ) םתחתש םלועה

הגהנה עירכמ ןמז קרפ ותואב ידוהיה םעל ול התייה אלש םושמ רקיעב הלצונ אל רשוכה תעש
.תיבה ןברוחל תוביסה שרוש תא תוארל שי הבש רשפאו ,המשל היואר תינידמםשב ינשה ספירגא ארקנ אמורב .תמיוסמ הימונוטוא הדוהיל התייה ןיידע הכלהלו ץוח יפלכ
ינידמ רבד לכ קשנ הב ,הדוהי לע הטילש לכ ול התייה אל רבד לש ותימאל ךא ,"הדוהי ךלמ"
םילשוריל עגונה אוהש ינידמ ןיינע לכב ברעתהל ידוהיל החינה אל ימור .יאמורה ביצנה יפ לע
דבעושמו ויטילש ינפב ספרתמ ,ימור ידיב תרש-ילכ ינשה ספירגא היה םוקמ לכמו .הב ןוטלשלו
תבוט שרוד היה וייח ימי לכו - ימור רסיק לכ - "רסיקה בהוא"כ עודי היה אוה .שפנו בלב םהל
תיאמורה תוברתה יכרב לע ךנחתנו אמורב בשי וימי בור .גייס אלל ומע תא תדבעשמה תוכלמה
.תוגונעת-ןולקו תוללוה עדי םיאמורה וירבחכ . הב וקבדש תודימה-לוקלקו התותיחש לכ לע
רצנ .וינודא ברקב אמטיהל התייה ושפנ תאשמו ידוהי רשאמ יאמור רתוי היה ותיירב םצעמ
,ןושארה ספירגא לש ונב היהש ףא .ומעל ץעורל היה םיסודרוההו םיאנומשחה תיבל הז ןורחא
.לארשי רכועל היהו הער תוברתל אצי - בוטהו רשיה
."ורבחמ הבורמ ותללק ןיאש םוי היה אל" ,ץרג בתוכ ,"ןושארה ספירגא תמש םוימ"
וב תונעל רחא קוסיע ול היה אל םישקה םימיב .ומע תקוצמ תא ריבגהש אוה - הז "ךלמ-לצ"ו
הנמתנ םימיל .לשמל ,"הינורינ" תא - ותכלממ ימוחתב וינודא דובכל תראפת-ירע תונבל רשאמ
"שדקמה תיב לע חיגשהל" ידכ םילשוריל רבעוה אוה ;רדגומ יתלב דיקפתל ינשה ספירגא
רבדו) הדוהי תריבב ירבעה ןוטלשה- ישאר םע םייניצר םיכוכיח ידיל אב הז ודיקפת ףקותבו
לגרמכ ספירגא הנמתנ השעמל יכ ,תנתונ תעדה ;(אמורב רסיקה ינפל וליפא אבוה הבירמה
שדקמה םוקמ היה םינורחאה םימיב" ,ץרג ירבדכ ,ירהש ,דרמה תולועפ רחא בוקעל ותמגמש
."תיבה רהמ ץורפי ללוחתמ רעס יכ ,ול רמא ובלו ,הדירמו רשקל ןכומ

היה אוה ;וביאב םעה לש דרמה-חור תא אכדל שקיבש אלא ,רומג ללובתמ קר אל היה ספירגא
.תונסובתו-םולש-ימואנב םיאנקה ידי תא תופרל הסינ תחא אלו עבשומו קהבומ "םולש ףדור"
.היגוגמדב קרפ עדי ספירגא יכ הארנו ,ויפב םואנה תא םשש ,ןבומכ ,אוה - והיתתמ ןב ףסוי
ויה תוריחל הכרעמה תא :דעומה תא ורחיא םהש םידוהיל רמאש אלא ,תוריח דגנ ןעט אל אוה
האממ הלעמל רובעכ אלו םילשוריב סויפמופ לש ולגר הכרד וב םויב להנל ,ותעדל ,םיכירצ
הדוהיל הווקת ןיא ןכ לעו ,ימור ינפל וענכנ םידוהיה ןמ םיקזחו םילודג םימע :דועו .הנש
רהנל רבעמ ,קוחרמ םהיחא לע וכמסי לאו ,הרידאה תשבוכה המצעמה ינפב דומעלו תוסנל
ימור תא טילשהל םיקולאה תאמ איה הריזג יכ ,היה רובס ,והיתתמ ןב ףסויכ ,אוה ףא .תרפ
ארק ויעמוש ול ותפתנשמ .וז תירוטסיה הערכה דגנ םמוקתהל רתומלו לבת ימע לכ לע
היה ךכב ;שדקמה לא הינוטנא תדוצמ תא רביחש םידומעה-םלוא תא תונבלו רוזחל םידוהיל
קרו ,םהילע הליטהש םיסמה תא ימורל םלשלו רוזחל ןעט ןכ ;ימורל הדוהי תעינכל למס
ץלאנ אוהו םעה תמח תא וילע םיקה סורולפ לש ותעמשמל רוסל םעל ספירגא ארק רשאכ
.וב ושפנ דוע לכ םילשורימ חורבל
סולג תא הוויל ואבצ .לעופב וינודאל עייס אלא ,דבלב הפטה-ירבדב ספירגא קפתסה אלו
.םידבעל םייובשה םידוהיה תא רכמו סונייספסאל רזע-אבצ חלש ןכו םילשוריל ותולעב
ימורה אבצה רש תא הוויל רחאו הכרעמל הכרעמ ןיב שפניהלו ולצא חראתהל אב סונייספסא
.ךרד הרומל ול היהו לילגה ירע לע ולש רוצמ תועסמב

,הליסורד הריעצה םתוחא) הקיניריב ,ספירגא לש ותוחא םג הבצייתנ "םולש-יפדור" דצ לע
,הדוהיב ימור ביצנ ,סכילפל האשינ איה ;התחפשמ תרוסמ תובקעב איה ףא הכלה
הקיניריב התייה ראות-תפי .הדוהי ןברוחב קלח הל ףאו ,(התד תא הרימה ףאו ,לארשי-אנוש
,סוטיט ,המעו הצרא בירחמ לש ותבוהאל הכפה םימיל .הקיטנאמורה טולב םיפלועמ הייחו
המולח .תוכלמה אסכל סוטיט הלעישכל ימור תירסיקל תויהל - ןוטלש-םולח החפיט הבלבו
תא חנז רסיק השענש םוימ ;אמורב לארשי-יאנוש ינפמ סוטיט לש ודחפ םושמ םשגתנ אל הז
תמיוסמ הדימבו - הדוהיב תוערואמה לע התעפשה התייה ןמז קרפ ותואל דע םלואו .ותבוהא
סונייספסא תא תולעהל המיזמה תא המקרש איה הקיניריב ,ץרג יפל .תרכינ - תורסיקה לכב
ביצנ ,(ינורדסכלאה ןוליפ יחא ןב ,רמומ) סוירביט רדנסכלא לש ובל תא התטהש איה ;ןוטלשל
.(69 ילויב 1 -ב) רסיקכ סונייספסאל םינומא תעובש עבשיהל ויתונויגל תאו ,איהה תעב םירצמ
טוהל היהש םושמ אל םידוהיב ותמחלמ תא ךישמהל ידכ הדוהיל רזח ומצע סוטיטש רשפאו
םימעפו םיצמאמו תונברוקו ,לבס הברהב הכורכ ,השק התייה המחלמה ;ןוחצינה רחא ךכ לכ
ותבוהא לא ךשמנש םושמ רזח אוה ;אמורל רוזחלו תוברקה תא שוטנל ובלב רמוא רמג
...הקיניריב

לע דיעהל םיאב - רודל רודמכ - רשאו תיבה ןברוחב ןהל קלחש ,םידגובה םידוהיה תרובחל
רדנסכלא תא םג תונמל שי - "ואצי ךממ ךיסרהמו ךיאנשמ" לרוג-הרה קוספ ותוא תותימא
םידוהיל ותאנשו ,הדוהיב ביצנ היה םירצמב ביצנ היהש ינפל .רמומ ,רומאכ ,היהש ,סוירביט
איבצמכ הנמתנ םימילו ,הירדנסכלא ידוהיב חבט ךרעש אוה אוה .םינשה םע הכלהו הרבג
הצעומב ףתתשה ףאו םילשורי דגנ המחלמב ויצעוי ישארמ דחאל היהו סוטיט אבצב ישאר
.ימור ןוחצינל למסכ וריאשהל וא ובירחהל םא - שדקמה תיב לרוג לע הנדש

רמאמה ךשמה תלבקל ץחל