שדקמה תיבב הניגנהו הרמזה

אניבר השנמ

ה"כשת ,ו"צ םיינחמ

ויהש הניגנה ילכ יוהיזבו ,הליפתהמ קלחכ ,שדקמה תיבב הרמזה יפואב ןד רמאמה : ריצקת
.שדקמב שומישב

םייוול ,הלהקמ ,הקיסומ ,הליפת ,שדקמה תיב : חתפמ תולימ

םיקולאה ןוראו ,םיזרא תיבב בשוי יכונא האר :איבנה ןתנ לא (דיוד) ךלמה רמאיו"
...?יתבשל תיב יל הנבת התאה... :רומאל ןתנ לא 'ה רבד יהיו ...העיריה ךותב בשוי
תיב יכ 'ה ךל דיגהו .ךיביוא לכמ ךל יתוחינהו ...ןאצה רחאמ ,הוונה ןמ ךיתחקל ינא
."ימשל תיב הנבי אוה .ותכלממ תא יתוניכהו ךיעממ אצי רשא 'ה ךל השעי
,וירחא אבל הכאלמה לכ תא ריאשהל היה לוכי אל 'ה תיב ןויער תא הגה רשא ,ךלמה דוד לבא
תא ומצע לע ליטה ,"לארשי תורימז םיענ" ראותל הכז הללגבש ,תונמאה ירחא ותייטנבו
יווקו ןבכרה הוותה אוהו ,שדקמה תיבב תרומזתלו הלהקמל שורדה לכ תא ןיכהל המישמה
.ןתלועפ
.לארשי יקולא 'הל ללהלו תודוהלו ריכזהלו ,םיתרשמ םייוולה ןמ 'ה ןורא ינפל ןתייו"
והינבו .עימשמ םייתלצמב ףסאו .תורוניכבו םילבנ ילכב ...הירכז והנשמו ,שארה ףסא
ןורא ינפל םש בזעיו... .םיקולאה תירב ןורא ינפל דימת תורצוצחב םינהוכה לאיזחיו
ןותודיו ןמיה םהמעו ...ומויב םוי רבדל דימת ןוראה ינפל תרשל ויחאלו ףסאל 'ה תירב
םיתהקה ינב ןב םייוולה ומוקיו ...םיקולאה ריש ילכו םיעימשמל םיתלצמו תורצוצח
."הלעמל לודג לוקב לארשי יקולא 'הל ללהל םיחרקה ינב ןמו
לארשי ינב תאצל הנש תואמ עבראו הנש םינומשב" היה הז .'הל תיבה תא תונבל הכז המלש
ירחאו "...לארשי לע המלש ךולמל ,ינשה שדוחה אוה ,ויז שדוחב תיעיברה הנשב םירצמ ץראמ
...דואמ לודג לוק ,לארשי להק לכ תא ךרביו דומעיו"
הכאלמה לכ תא המלש םלש רשא
,ץוב םישבולמ םהיחאלו םהינבלו ןותודיל ןמיהל ףסאל ,םלוכל םיררושמה םייוולהו
םי(ר)רצחמ םירשעו האמל םינהוכ םהמעו חבזמל חרזמ םידמוע תורוניכו םילבנבו םייתלצמב
,'הל תודוהלו ללהל ,דחא לוק עימשהל םיררושמלו םיר(צ)צחמל דחאכ יהיו .תורצוצחב
(ה;ב"הד)."ודסח םלועל יכ ,בוט יכ 'הל ללהבו רישה ילכבו םייתלצמבו תורצוצחב לוק םירהכו
הקיסומה לע םושרה לא 'ה ןורא ינפל דיוד ימיב העצובש הקיסומה לע בותכה תא הוושנ םא
ריבד לא ,ומוקמ לא 'ה תירב ןורא תא ואיבה םינהוכה רשא ירחא שדקמה תיבב העמשוה רשא
לש הלהקמ תמייק .המואמב התנתשנ אל תנוכתמהש ,אצמנ ,םישדקה שדוק לא ,תיבה
לע רפוסמ םינוש תומוקמבש םושמ קיודמב עבקיהל ןתינ וניא הירמז רפסמש ,םיררושמ
םינגונה רפסמ םג ;השיקנ ילכו הפישנ ילכ ,םירתימ ילכ םע תרומזת הנשי .הנוש לדוגב הלהקמ
םיאקיסומה תא םירישכמה ,הנשימ יחצנמו םיחצנמ םנשיו .ונל עודי וניא תאז תרומזתב
.העוציב תועשב הקיסומה לע םיחקפמו םהידיקפתל
םירחא םיטרפ םג םא יכ ,ונל עודי וניא תרומזתבו הלהקמב םיפתתשמה רפסמ קר אל ןכא
ירבדב בותכב ןייענ םא .תוגייתסהבו הרעשה ךותמ קר םהילע רבדל םיאשר ונאו ,ונתאמ ומלענ
ןושארה קוספב .הרתפל ןיאש היעב ונינפלש חכווינ ב"מ קוספו א"מ קוספ ,ז"ט קרפ ,א םימיה
רחבנל ןויצכ תשרפתמ "רורב" הלמה :הרעה) "םירורבה ראשו ןותודיו ןמיה םהמעו" רמאנ
,ןותודיו ןמיה םהמעו" בותכ ינשה קוספבו ,(הכרדהב םירזוע הז הרקמב .ךירדמ לש דיקפתל
ויה םהיתומש רשא םיאקיסומב רבודמ א"מ קוספבש ,רבדב קפס ןיא ."םייתלצמו תורצוצח
שיו ,הניגנ ילכ לש תומש דיל הלאה תומשה ינש םיאב ב"מ קוספב לבא .ןותודיו ןמיה
ילוא ,ןותודיו ןמיה תומשב וארקנ רשא םילכ שדקמה תיב לש תרומזתב ויה םנמאש ,םירמואה
אצי וז החנה יפל .םירופיש םהב וסינכה םהש וא םתוא ואיצמה הלאה םיאקיסומהש םושמ
,ןמסל ונתלוכיב ןיא יכ םא ,הכ דע רעושמהמ רתוי לודג היה שדקמה תיבב הניגנה ילכ רפסמש
.ל"נה םילכה תוהמ ,זמרב םג ולו

תוארל ןיאש היעבב בוש לקתנ ג"י קוספ ,ה קרפ ,ב םימיה ירבדב בותכה תא ןויעב ארקנ םא
םיימעפ ."דחא לוק עימשהל םיררושמלו םיררצחמל דחאכ יהיו" רמוא בותכה .הל ןורתפ
דחוימ יפוא ןייצל ונווכתה תאז הלמבש החנהה תשקבתמ הילאמו ,"דחא" הלמה ןאכ תרכזנ
הניגנ העמשוה הז םמורמ עגרב .שדוקה ןמ םינהוכה ואצי ובש ,עגר ותואב הניגנו הרמיז לש
יהוז םג ,רומאכ ,לבא .םוצעו רידא ונוסינואב ,דחא לוקב (םיררושמל) הרמיזו (םירצצחמל)
.הל תוענכשמ תוחכוה אוצמל ןיאש הרעשה
ןתוא תא ."ודסח םלועל יכ ,בוט יכ 'הל ללהבו" םילמל עיגנ ג"י קוספ ותואב ךישמנ םאו
תיב לע רפוסמ ובש קוספב .א"מ קוספ ,ז"ט קרפ ,א םימיה ירבדב םג םיאצומ ונא םילמה
הלהקמה יפב הרמיזו הניגנ רואית לש ומויסל הלא םילמ תואבומ המלש לש שדקמה
לע רפסמה קוספ לש ומויסל הלא םילמ תואב דיוד לש חבזמב אוה רבודמהשכו .תרומזתהו
ינויגה ןפואב קלחתמה קוספ ונינפל םירקמה ינשב .םירורבה ראשו ןותודיו ןמיה לש םתלועפ
קוספ לכ .םילהתה רפסבש ו"לק היידוהה קרפב הייוטיב האצמ תאז הקולחו ,םיקלח ינשל
,"ודסח םלועל יכ" םילמה ןתוא לע הרזח אלא וניא ינשה ויצחש ,תאזכ הרוצב יונב קרפ ותואב
םימשה השוע לש ותראפתו ולדוג רואית ריבגמו הנתשמ קוספה לש ןושארה יצחה וליאו
ןפוא לע הנקסמ קיסהל םילוכי ונא קוספה לש הז ןיינבמ .םימה לע ץראה עקורו הנובתב
:רמולכ ,תירוסנופסר הרמזה התייה הז הרקמב .שדקמה תיבב הלא ןיעמ םיקרפה לש הרמזה
אוהש ,קוספה לש ןושארה יצחה תא העימשמ התייה םירורב תצובק וא דיחי .הנעמ תרמיז
םלועל יכ" תועובקה םילמב הנוע הלודגה הלהקמה וא להקה היה םתמועלו ,ךלוהו הנתשמ
."ודסח

תוצובקב הרמיז רמולכ ,תינופ יטנא הרמיז םג הגוהנ שדקמה תיבב התייה קפס לכ ילב
לע הבשחמה תא ררועמ םיליהתה רפסב ה"לק קרפה .קוספה תרימאב וז תא וז תומילשמה
וליאו ,קוספה לש הנושארה תיצחמה תא העימשמ ןהמ תחאה רשא ,תוצובק יתש לש הרמיז
.תורחא םילמב ןויערה ותוא תא ,הלבקהה תא הרשו קוספה תא הכישממ היינשה הצובקה
שדקמה תיבב םגש רבדב קפס לכ ןיאו ,םדק ימימ םימעב תלבוקמ התייה תאז ןיעמ הרמיז
.תאז תרוסמב וכישמה
תולהקמה לש וא הלהקמה לש הרמזה יפוא לע אלמ ןוחטיבב רמול ונא םילוכי דחא רבד דוע
הקיבומ"ל םדקש ןונגסה ,"הנאלפ הקיסומ" לש ןונגסב התייה וז הרמיז .שדקמה תיבב
יולת היה לילצה ךשמ יכ ,דודמ םילילצה לש סומתירה היה אל קיתעה ןונגסב ."הטארוסנמ
םינמיס ירחא שפחל ולחה 13 -ה האמב קר .הלמה ןמ קלחכ הרבהה לש תובישחב ורקיעב
תמייק התייה הטארוסנמ הקיסומהש ,רורב ןאכמו םילילצה ךשמ לש קיודמ םושיר ורשפאיש
םימיב םג ןכו ,םדק ימיב לבא .הל דחוימ ביתכ שפחל וצלאנ םיאקיסומהו ,ןכ ינפל בר ןמז
םילילצה ךשמ .םיוסמו עובק סומתירב היידוהו הליפת יריש ורש אל ,םייק היה שדקמה תיבש
אוה אלפו .הלמב תוטלובה תורבהה לש ןתובישח ידי לעו הלמב תורבהה רפסמ ידי לע עבקנ
םישל שי) תרכינ הדונת שגרותש ילבמ םר לוקבו אתווצב תוליפת זא עימשהל ולכי ךיא וניניעב
תרימא תא שבשת רשא (וז ןיעמ הרמזב עונמל היה רשפא יא הלק הדונת יכ ,"תרכינ" הלמל בל
.םילמה

םא ונל ןבוי תורבהה ךשמ לע תינדפק הרימש ךות תפתושמ תינומה הליפתבש הז אלפ ןכאו
הלא םיטבש .םויכ םינורמושה לשו םינמיתה לש תסנכה יתבב תוליפתה רדסל ןזוא הטנ
תא ןייצל שי הלאה תונוכתה ןיבו .ונלש הקיתעה הרמזה לש תונוכת הברה לע רומשל וחילצה
עימשהל גהונה .קוספ לכל סומתירה תעיבקב תישפוח איהש "הנאלפ הקיסומ" ןונגסב הרמזה
םרוג הז גהונ ,םהינקזו םהירוה דיל ןמזה לכ םיאצמנ םידלישכ אתווצב םר לוקב תוליפתה תא
תא םיעימשמה תלהקמ לא ףרטצהל הפי עדויו ןיירוב לע תוליפתה תא ןנשמ ללפתמ לכש ,ךכל
.הליפתה
ודיפקה רשא םיחמומ ידיב הנותנ התייה םירעוצה לש הכרדהה .םדק ימיב םג רבדה היה ןכו
הרמזה .עובק םורטמו סומתיר רדעה לשב הטילשל השק התייה וז םא םג תדכולמ הרמיז לע
יכרדב ליגרה םדאה ןזוא תא העיתפמ איהו ,האילפמ תימתיר תוינוגברב הנייטצה הקיתעה
.תילארוזנמה הקיסומה

סולימה תא שדקמה תיבב לארשי לש יתרמיזה ןונגסה תייוותהל וק רותב ונמצעל חקינ םאו
הרמזהש ,הנקסמל עיגנ זא יכ ,םינורמושה לשו םינמיתה לש הליפתה יתבב ןיידע רמתשנ רשא
התייה אל שדקמה תיבב הקיסומה .תינוטאיד-תידרוכארטט התייה םייוולה לש המודקה
תרימשל םא ,םילכה תניגנב ורזענ םה .הליפתב רוביצה יחילש ויה םייוולה .המצע יפלכ הרטמ
היה םדיקפת רקיע לבא .קרפה יקוספ ןיב תוקספהה ןומיסלו םייניב תניגנל םאו ידולמה וקה
ידולמה וקהש ךכל המרג תאז הפיאש .רשפאה לככ תוריהבב הילימ יוגיהבו הליפתה תעמשהב
עמשנ זא םגו ,הוואטקוא לש חוורמל עיגה דואמ תוקוחר םיתיעל קר .רתויב םצמוצמ היה
לש תולובגב רגתסמ ידולמה וקה היה ליגרכ .תובהלתה לש האירק ןיעכב קחורמה לילצה
םיאב ויה הלאה םילילצהו .תאזמ תוחפב וליפא םיתיעלו ,דרוכארטט - דבלב םילילצ העברא
רמול ןכ םא ןתינ .רובדהו םולקדה לש חורל רתויב בורקה אוהש ,ינוטאיד ןפואב הז רחא הז
ןוצרה תעפשהב תינוטאיד-תידרוכארטט התייה שדקמה תיבב םייוולה תרמיזש ,החטבב
טנמומ ותוא תטלבהמ רשפאה לככ ענמיהלו תילקיסומה העפוהה זכרמב הליפתה תא דימעהל
רבכ ותעפשהל הנותנ - דחי םג תיתדהו תיטרצנוקה - וננמז לש הקיסומהש ,יזואוטריו-ילילצ
.םידחא תורוד
הבושת קר תתל רשפא תילוקבר וא תילוקדח התייה שדקמה תיבב הרמזה םא הלאשה לע
הלהקמב םיללפתמה לכ :רמולכ .הליבקמ תימונאגרוא התייה םייוולה לש הרמזה :תאז
לש הלהקמבש ןוויכמ לבא .דיחא ןוויכב ףתושמב ודרי וא ולע םלוכ :ידולמ וק ותוא ועימשה
ילעב םירעוצ םג ופתתשה הלהקמבש ןוויכמו ,רונט לוק ילעבו סאב לוק ילעב םג ויה םייוולה
םהירבח לש הזמ הנוש יזכרמ לילצב םידחא םירמז וטקנ תובורק םיתיעלש ירה ,ריהב לוק
ךות םירמזל שרדמה תיבב דמלנל םאתהב ידולמה וקה תא וחתיפ הז יזכרמ לילצמ .הרמזל
םילילצה ויה דימת אל לבא .םילילצה לש ןוויכה לעו ףתושמה סומתירה לע תינדפק הרימש
הרמיז תמייק רבכ התייה זאש חינהל ןיאו - תילוקדח התייה הרמזה םנמא םאש ,ןאכמ .םיווש
תעב ועיגה התרמזל ולוק ףרצ אלו הלהקמב ףתתשה אל רשא ללפתמל ירה - יהשלכ תינופילופ
.םיווש םיווקב םינוש םילילצ תחא הנועבו

תרמיז לש חורה ,תמיוסמ הדימב ,הרמתשנ םינורמושהו םינמיתה לש תוליפתבש החנהה
אוה ךכ םנמא םא יכ .תצקמב תינקפס הבשחמ ררועל תבייחו הלוכי שדקמה תיבב םייוולה
רקבמה לכ .תינמיתה הדעבש הלאמ םינורמושה יפב הליפתה ילילצ םינוש הכ עודמ ,רבדה
קיתע אוה ןהיתש לש סולימהש הנושארבו שארב שיגרמ הלאה תודעה יתש לש תסנכה יתבב
ראש יפבש סולימה רשאמ יחרזמה ויפואבו ותוקיתעב רתוי הבר הדימב רמתשנ אוהשו דואמ
חורב בר ינוש שי תוקיתעה תורמלש ןיזאמה ריכי הקימעמ הנזאה ירחא לבא .לארשי תודע
םיסולימה םא רבדב קפס ליטהל ןתינ ירה רבדה אוה ךכ םאו .הלאה תודעה יתש לש הרמזה
.םייוולה תרמזל וסחיל לכונש ,קיתע רוקמ ותואמ םיעבונ הלאה
םיתעלש עדוי הקיסומל בורקה לכ לבא .תינקספ הבושת הל תתל ןיאו ,תיניצר איה הלאשה
רתוי הברה תורשפאה רדגב הז רבד היה םדק ימיבו .וז דיל וז תונוש תואחסונ תומייק תובורק
התייה ,םינש םייפלא ינפל ,זא .הלוכ הממיה ךשמב וידרה ילילצ ףוטש וננמזב רשאמ
ינשה קלחהו ,דחא ןוויכב וילילצ חתפל היה לוכי בושייהמ קלח .תורשפאה רדגב תולדביהה
רתוי הבורק םויכ תעמשנ םינורמושה לש םתרמז .םדוקמכ םתוקיתע לע רומשל היה לוכי
תלדבנ דחי םג הלאה תודעה יתש לש הרמזהו .םינמיתה לש הרמזה רשאמ םיקיתעה תורוקמל
ףתושמ רבד תודעה יתשל שי לבא .לארשיב תודעה ראש לש םתרמזמ עירכמו ידוסי ןפואב
םילילצ ךלהמ - ;דרוקארטטה תולובג תא רובעל אלש הייטנהו םילילצה טועימ :אוהו ,הרמזב
הז רבד .הברהב ונממ קחורמה לא לילצמ הציפקו םילודג םילאוורטניא לע רותיוו ךות ינוטאיד
לש תויסחיה .המצעלשכ הרמזה לא גורחל אלו הליפת לש תולובגב ראשיהל הפיאשהמ עבונ
תדימל םאתהב םילק םייונישל דחא לכ יפל ןתינ םא יכ דודמו עובק וניאש ,לילצה הבוג
תעמשה םא יכ ,םיעובק םינוטורקימ רדעה .תושדוקמה םילמה לש העמשהה עגרב תובהלתהה
םינאגרואב הרמז .םיללפתמה לכל בייחמכו ףתושמב אלו יערא ןפואב ,תירקמ םייניב-ילילצ
דחאה ןוויכה לע תינדפק הרימש ךות תילילצ בר השעמל לבא ,תיווק-דח הדוסיב איהש
םניא םורטמהו סומתירה הבש ,"הנאלפ הקיסומ"ה חורב תוילארוזנמ-יא ;וקה חותיפל
.טויפה לש לקשמב ןומטה סומתירה תעפשהב םיכלוהו םינתשמ םא יכ שארמ םיעובק
תוברתה לש ההובג המרל ןמיסו תוא איה דיחאה סומתירב םילמה יוגיהב תודיחאה
תרוסמל ךפהנש ,ךשוממ ןוניש ירחא םתרמזב םייוולה ועיגה הילאו .תילקיסומ-תימולקדה
הרקמב אל .םיזע הטרופ ילילצב ליגרב התייה הרמזה - ;םוקמהו הליפתה תעפשהב תשדוקמ
םיחנומה תא המלש ימיבו דוד ימיב הניגנה תאו הרמזה תא םיראתמה םיקוספב םיאצומ ונא
עימשהל" רמאנה תא הלאה םיחנומה לא ףרצנ םא ."דואמ לודג לוק" וא "הלעמל לודג לוקב"
יפב הראשנ רשא דיחא וק לש םילילצב דואמ הקזחה הרמזה לש רואית לבקנ זא יכ ,"דחא לוק
.םדק ימימ דוע חרזמה לש תודעה

רמול םילוכי ונא הפוקת התוא לע רפוסמה לכ יפלו םילכב הניגנ םג הגוהנ התייה שדקמה תיבב
בוש ןייענ .המויס םע וא הינפל םגו הרמזה תעשב םג תעמשנ התייה הניגנהש תואדווב
:רמאנ םש .ה קרפ ,ב-םימיה ירבד רפסמ םיקוספב
ץוב םישבולמ םהירחאלו םהינבלו ןותודיל ןמיהל ףסאל םלוכל םיררושמה םייוולהו"
םירשעו האמל םינהוכ םהמעו חבזמל חרזמ םידמוע תורוניכו םילבנבו םייתלצמב
ללהל דחא לוק עימשהל םיררושמלו םיר(צ)צחמל דחאכ יהיו .תורצוצחב םי(ר)רצחמ
יכ בוט יכ 'הל ללהבו רישה ילכבו םייתלצמו תורצוצחב לוק םירהכו ,'הל תודוהלו
."ודסח םלועל
לע רבודמ ןאכש ,הדבועה תא ןמסנ הנושארבו שארב .תובר דומלל םילוכי ונא הזה רואיתהמ
םיעקות הלא ,הטירפ-לש-רתימ ילכבו השיקנ ילכב םינגנמ הלא .תחא הנועבו תעב הניגנו הרמז
םיעטמו רזוחו קוספה אב ךכ לע ףסונ .(ליעל רבסומכ) דחא לוק םיעימשמ הלאו ,תורצוצחב
"תורוניכו םילבנ ,םייתלצמ" םילכהש ,הדבועה תא ןייצל בושח .םינהוכה ידיב ויה תורצוצחהש
לש יזכרמה ףוגה תא וויה הלא םילכש הרעשה תמייקו הניגנה ילכ לש המישרה שארב םניא
םאו .םימיוסמ םירקמל קרו ןמזה תצורמב קר םהילא ופרטצה םילכה ראש וליאו ,תרומזתה
םג לבנהו רוניכה - םילכה ינש יכ ,הטקשו הוולש הדוסיב התייה הניגנהש ירה רבדה אוה ךכ
לש הדוהתה תבית תא ןובשחב איבנ םא םג .םיקזח םילילצ עימשהל םתטירפב ולכי אל - דחי
תניגנש תודוהל ץלאנ זא םג ,ילכה לש םילילצה תא ריבגהל הרזע רשא לבנה
היה םילכה רפסמש העדל םיכסנ םא וליפא רתויב הקזח התייה אל הלא הטירפ-לש-רתימ-ילכ
םיתעל םיריכזמ םתואשו חרזמב םישודקה םירפסמה םהש ,7 וא 5 רשאמ רתוי הברה לודג
התייה םימיוסמ םיקרפבש ,חינהל ןכ םא שי .םינגנ לש הצובקב אוה רבודמהשכ תובורק
תארקל תוננוכתהו קוספ ףוס רקיעב ןמסל םיאב םיזעה םייתלצמהשכ ,רתויב הנידע הניגנה
,תורפושה תאו תורצוצחה תא םיפרצמ ויה םימיוסמ םירקמב לבא .הליפתה לש ךשמהה
םוצע םשור הריאשמו הזע חורב הניגנה התייה זא יכ ,המרב םהילילצ םיעימשמ ויה הלאשכו
.היניזאמ לע
ונתוא בייחמ וניא "רושע לבנ" ראותה וליפא .לבנל וא רוניכל ויה םירתימ המכ תעדל ןיא
,םיוסמ רישל זמר ןאכ שי ילוא .הרשעל עיגמ םירתימה רפסמ היה םימיוסמ םילבנבש הנקסמל
םיתשו םיעברא .רוניכה לש םירתימה רפסמ ונתאמ םלענ ןכ ומכ .ונמסל האב "רושע" הלמהש
ילכ אוהש עובקל םילוכי קר ונא .ונל ןיא וילע םיטרפ לבא .ך"נתה רפסב רוניכה םש רכזנ םעפ
.דואמ לודג היה רוניכב םיטרופה רפסמש םיכסנ םא םג קזח היה אל ולילצשכ הטירפ
ןייטצה ילכהש םידמל ונא תושגר תעבהל הניגנב רוניכה לש ופותיש לע םירפסמה םיקוספהמ
יכ ,ונלש רוניכל המוד אוה - הז ןבומב קרו - הז ןבומב) ול יוצרכ ןמאה תושירד אלמל הלוגסב
םילכ תרבחב ילכה תא םיאצומ ונא דחא דצמ .(ורקיעב ונרוניכמ לדבנ והירה תשק-רסח רותב
םישורב יצע לכב 'ה ינפל םיקחשמ לארשי תיב לכו דיודו") .הוודחו החמיש יעגרב םירחא
היה אוהש םג רמאנ רוניכ ותוא לע לבא .("םילצלצבו םיענענמבו םיפותבו םילבנבו תורוניכבו
ושומישו דואמ ץופנ היה ילכה .("ומהי רוניככ באומל יעמ ןכ לע") .באכו רעצ עיבהל לגוסמ
השדקוה הבר בל תמושתו בושח םוקמ ספת שדקמה תיבבו .םוקמה יאנתל םאתהב הנוש
.וב הניגנה דומילל

ולגנש םיכמסמ ונל שי הז ילכל עגונבו .שדוקב שמשל הארקנ םינהוכה ידיבש הרצוצחה םג
הרות התוויה וב העיקתהשו ,דואמ יניצר היה וב לופיטהש םיחיכומה ,רצק ןמז ינפלמ
הלמב שמתשמ ינניא .םינוש םינמיסב הרישעהלו הביחרהלו החתפל וקסע םיכירדמש
ויה אל ,הפוקת התוא לש תורצוצחב העיקתה בצממ ןיבהל ןתינה לכמ יכ ,(םינוש) "םילילצב"
םה הלא .לבגומ םילילצ רפסמ עימשהל היה רשפא רפושב םגו הרצוצחב םג .םיבורמ הילילצ
לש רשועה .הפישנה תמצוע לש יוניש תעשב הפישנ ילכ לכמ םיעקובה םייליעה םילילצה
םילילצה לש םיימתירה םיבולישב םא יכ ,םילילצה יובירב אל ןכ םא אטבתה הרצוצחה
.םתמצועבו
,אובמ ףוריצב רואל אציש ,הדוהי רבדמ תוליגממ "ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ תליגמ" רפסב
לפטמה ,דחוימ קרפ שי ,1957 קילאיב דסומ תאצוהב ןידי לאגי ידי לע שוריפו תומלשה
לעו ."ןהינמיסו תורצוצחה תולוק" לע טורטורפב רבחמה ןד הז קרפב .אבצה ידיבש תורצוצחב
היה םייפואו םדיקפתש ,ברקב םינמיס לש הרוש רבחמה ונינפל ריבעמ תוליגמב םינותנה ךמס
םאתהב תודחוימ תובותכ םג ויה תורצוצחל .וב םיפתתשמלו ברקל םיננוכתמה לכל ןבומ
תכרעמש ןאכמו ,הנוש לדוגמ תורצוצח םג ונמיס הלא תובותכש חינהל שיו .ןהידיקפתל
םינהוכה ידיב ויהש תורצוצחב ,הככ ברק תורצוצחב םאו .הנוש התיה ןהלש םייליעה םילילצה
העיקתל םיקהבומ םינמיס ויה ברקב .המכו המכ תחא לע שדקמה תיבב הליפתה תעשב
חונ לוקב םאו דדורמ לוקב םא ארקמה תורצוצחבו בישמה תורצוצחב םירבש תניגנלו העורתלו
,רבדב קפס לכ ןיאו .תורצוצחב העיקת לש המלש הלוכסא ונינפל .דורט דח לוקב וא ךומסו
תעשב םהיתורטמל התוא ונוויכ הלאו ,ןותודיו ףסא ימיב תמייק רבכ התייה וז ןיעמ הלוכסאש
ןאכמו ,דואמ םיקזח תויהל ולכי הרצוצחה ילילצ .שדקמה תיבב היידוההו הרמזהו הליפתה
.ורעשי אל םיקחרמל ועיגהו םילשוריב ועצובש םילילצה לע םינוש תומוקמב רמאנה
תורטמל יוצרו חבושמ והירה וילילצ ריבגמה ילכ לכש הפקשהה הצופנ התייה המכ דע
דימת תכסמב .שדקמה תיבב התייהש "הפירגמ"ה לע םירמאנה םירבדה ודיעי ,תומיוסמ
הרשע ,שדקמב התייה הפירגמ"ש רפוסמ ןיכרעב ."הפירגמה לוק ןיעמוש ויה וחירימ" :רמאנ
הפירגמה התייה ימלשוריה ירבדלו ."רמז ינימ הרשע איצומ דחאו דחא לכ ,הב ויה םיבקנ
רתויב םיקזח ויה הזה ילכה ילילצש ,הדבועה תא םיעטמ רוקמ לכ ןכא .םילילצ ףלא העימשמ
ירקוח .הזה םויה דע ונתאמ המלענ ומצע ילכה תוהמ לבא .םהיעמוש לע דחפו המיא וליטהו
,המש "הפירגמ"ש וז היעבל ןורתפה תאיצמל בר ןמז ושידקה םיאקיסומו םינשלבו דומלתה
.דבלב תורעשה רדגב לוכה ראשנ םויה דעו

ליחתמ אוה .רסאי ףסוי עדונה גולוקיסומה "הפירגמ" םשה לש רבסהה ןוויכב תושע לידגה
וז ףכ התייה ותעדלו ,"חבזמה ןשד תא ןיפרוג ויה הבש ,ףכ ןימכ" י"שרב תראובמה הפירגמב
ןיבל הקרוזו הפירגמה תא לטונ ןהוכ היה שדקמה תיב יקוחל םאתהב יכ ,ילמס השיקנ ילכ םג
.ויעמוש תא דיחפהש ,קזח לילצ העימשמ התייה הפירגמה לש התליפנ .חבזמהו םלואה
הקיסומה אל .לילצה לש ילקיסומ יפואב ןייטצהל הלכי אל חבזמב הפירגמה לש השיקנה
לככ לילצל חוכ ףיסוהל תדמתמה הפיאשה ןאכמ .לילצה לש ותמצוע םא יכ ,ןאכ רקיע התייה
לגוסמ היהש ,הפישנ ילכ לא ועיגה וז הרטמל םיאתיש רישכמ ירחא םישופיחבו .רשפאה
הריכזהש תידיה םוש לע "הפירגמ" םשב ארקנ הזה ילכה ,(םילילצ) רמז ינימ הברה איצוהל
םילילח לעב הפישנ ילכ הפירגמה התייה רסאי ףסוי לש ותעדל .ןהוכה ידיבש הפירגה תא
הלאו ,םילילחה ליבשב םיבורמ םירוח ויה תידיב .םיחופמ ידי לע קפוס םהל ריוואהש ,םיבורמ
.וחיריל דע םהלש דהה תאבה ןאכמו .דואמ םיפירחו םיהובג םילילצ ועימשה

תא חיני רשא שוריפ אצמנש רמול ןיאו םינושו םיבר םישוריפל "הפירגמ" הלמה המרג ןכא
,בר הכ אוה קחרמה ,רמז ינימ הרשע עימשמה ילכ דעו חבזמה ןשד תא ףורגל רישכממ .תעדה
םע רשקב וליפאש ,ריכזהל םוקמה ןאכ .דבלב לופלפ רדגב וראשיי בוט ןוצרבש םירבסהה לכש
ושרוי ימיב םגו ךלמה דיוד ימיב םג תרכזנ איהו ך"נתב הרידת ךכ לכ איהש ,"לבנ" הלמה
תנייצמ ך"נתב םיבר תומוקמב יכ .ינרות חוכיוול םוקמ ןיידע ראשנ תאז הלמל עגונב םג ,המלש
םידחא םינשרפש ןאכמו (בי ,גי והימרי - "ןיי אלמי לבנ לכ") ןיי וב קיזחהל דאנ תאז הלמ
לבנהש ,רמול םיצור םירחאו .השיקנ לש םילכה דחאכ הניגנל רשקהב רכזנה לבנה תא םיאור
תריגאל ,דאנה ירק ,"לבנ"ה שמשמ ובש ,םיטוקסה ידיבש "קאזלדוד" ןיעכ ,הפישנ ילכ היה
לבנה תא תוארל לבוקמ הלאה םישוריפה תורמל לבא .םילילחה תכרעמ לא ותיינפהלו ריוואה
.ילכה ירתימ תרשע לש ןומיס תוארל םיטונ "רושע לבנ" יוניכבו .הטירפ לש םירתימ ילככ
הלמה תא הדוהי ןב .א דקינ ,יעיבש ךרכ ,השדחהו הנשיה "תירבעה ןושלה ןולמ"ב :הרעה)
הנושארה הלמה תא ןייצל ןיחבמ אוהו .היתחת לוגס-ב םעפו ,ןונ תואה תחת הריצב םעפ "לבנ"
ילכמ ,הניגנה ילכמ דחא" לש שוריפ ןתונ אוה היינשה הלמלו ,"ןיי וב וקיזחי שרח ילכ"כ
הלמה שוריפו ,דוחל דוקינ ןכא ."םימינ רשע םינש וא הרשע וב ויהש ,(םירתימה) םימינה
םאש ,הרעהה תא קר ףיסונ .לפרועמ ןיידע ראשנ ,רומאכ שוריפה .(דוחל הרוקמל םאתהב
,"םיפותבו םילבנבו תורוניכבו") הז רחא הז לבנה תאו ףותה תא םיריכזמ םידחא םיקוספב
לבא .םיפותה תחפשממ היה אל ןאכב רכזנה לבנהש בייחמ ןויגההש ירה ,(ה ,ו ,ב לאומש
הניא ןכ םג הז דיל הז םילבנהו תורוניכה תדמעהש ,תושקהל םיטונה םינעוט תאז תמועל
עובקל ןיאו ,הטירפ לש םירתימ ילכ םהינש ויה תועדה לכל ירה יכ ,האלמ הרבסהל תנתינ
.םהיניב לדבהה קוידב
חיכות שדקמה תיבב הקיסומה לש התוהמ ריבסהל םיאב ונאשכ תוריהזב ונא םיבייח המכ דע
רותפל םילוכי ונייה זא יכ ,תאזה הלמה שוריפ ונעדי ול .םיליהת רפסב היוצמה "הלס" הלמה
.התנבה לע לקמ וניא הלמה לש םירבסהה יוביר לבא .הניגנהו הרמזה ןיינעב תומותס הברה
הלמהש ,חינהל םוקמ ןתונ הז םוגרתו ,"המלאספאיד" רותב תאז הלמ תמגרותמ תינוויב
הרמזל זמר ןאכב שי ילואו .התרמז הקיספמ הלהקמהשכ םייניב תקיסומ לש עטק תנמסמ
איבהל רשפא ןאכו ,תובית ישאר לש ףוריצ הלמה הווהמ ילואו .תוצובק יתש ןיב תקלוחמ
ישארל המודה ןמיס הלס הלמב תוארל הצור דחאה .הלא תויתואב תוליחתמה ,תובר םילמ
תא אורקל ונל עיצמ אוה ;רישה תישארמ בוש לחה רמולכ ,"ופאק הד" םילמה לש תוביתה
ףוסב אה תואהש רמואה ,ןיינעמ רבסה שיו ."רישה הלעמל בוס" לש ףוריצב "הלס" הלמה
תואהמו "לס" הלמהמ תבכרומ "הלס" הלמהש אצי הז יפלו ,םיוסמ ןוויכ תנמסמ הלמה
ןב .א לש ןולמב ...לס ןיעכ יונב היהש ילכב השיקנ תתל תואכ הלמה שרפתת זאו ,אה ,תיפוס
."ועדי וניא ןוכנה ושוריפ" :רמאנ הדוהי
תרעושמ הנומת ראתל תאז לכב ןתינ תומיוסמ םילמל םינוכנ םישוריפ תעיבקב ישוקה תורמל
לע ונכמתסה רשאכ ליעל ונרכזה תילילצה התוהמ לע .שדקמה תיבב הקיסומה ךלהממ
תוליפתה תרמיז ןיא הלאב .םינמיתה לשו םינורמושה לש תסנכה תיבב תיתרמזה תרוסמה
הבר בל תמושת ,תלבוקמ הניגנה התייה שדקמה תיבבש ונל עודי לבא ,הניגנ ילכב הוולמ
תשדקומ הרקיעב התייה הקיסומהש ןוויכמ לבא .הב ולפיט םייעוצקמ םיכירדמו הל השדקוה
ופתתשהש םייוולה .ילקיסומה שוגב רקיעו דוסי הלהקמה התוויה ,הפבש הרמזל ,הליפתל
הכרדה ולביק (יול טבש ינב קרו ךא עיפוהל ולכי שדוקב םירמז רותבש עודיו) ,הלהקמב
ליגב .םידומילה ךלהמ לע וחיגשה םיכמסומ םיאקיסומו ,םידחוימ רפס יתבב תכשוממ
ןתינ הז דיקפתב םתלועפ תלחתהל רשאבו .הלהקמב םתוריש םיקיספמ םירמזה ויה םישימח
ליגרב .התרמזל תוכר ףיסוהל ידכ הלהקמב ףתתשהל םינמזומ םיריעצ ויה םיתעלש חינהל
.דיחא ימתיר דוכיל אלמ לוקב הרמזה התייה

םילילצ תעמשה לשו הקד הממד לוקב הניגנ לש הקולח התייה תרומזתה ילילצ תעמשהב םג
םא ןיב םיכר םילילצ ועימשה דחי םג םילכה ינשו .תרומזתב רקיע וויה לבנהו רוניכה .המרב
איבנ םא םגו .םהלש תועבצאב קר םינגנה ושמתשה םא ןיב םיטרפמ תרזעב ודערנ םהירתימ
,עובקל ונילע זא םג ,תדחוימ הדוהת תבית תכשוממ הפוקת ירחא לביק לבנהש ,ןובשחב
.רתויב קזח היה אל ולילצש
.םיקזח ויה הלאה םילילצה לבא .לבגומ םילילצ רפסמ היה ,הרצוצחלו רפושל ,הפישנה ילכל
אלא .הרצוצחה ןיבו רפושה ןיב רכינ לדבה היה אל הפוקת התואבש ,רמול בייחמ ןויגהה
דואמב החתפתה תיתכתמה הרצוצחהש ,הדבועה ,תכתממ ינשהו ,ןרקמ יושע היה ןושארהש
ונב ררועל הכירצ הניא ,תינופמיסה תרומזתה ילכ לא גייס לכ אלל ףרטצהל תלגוסמ םויכ איהו
,יוויטימירפ ילכ היה הז .תובר תויורשפא לעב הזה ילכה היה םדק ימיב םגש ,הבשחמה תא
,ותויביטימירפב ראשנ רפושהש אלא .הליפתה ךלהמב םילאנגיס עימשהל היה ודיקפת רקיעש
.הללכושו החתופ הרצוצחה וליאו ,זמרו למס ילעב םילילצ לש ילכ םדק ימיבכ םויכ אוהו

.בזענו שומישה ןמ אצי לבא ,שדוקה ילכ ןיב היה בגועהש ,תרמואה העד שי הפישנה ילכל עגונב
תיממעה ותרוצבש ךכ לע רפוסמ הבר הביחבו ,שדקמב היה אוהש תואדווב םירמוא בובאה לע
םעונמ דיספה וראפלו וטשקל ולחה רשאכ וליאו ,ןזואל םיברע םילילצ עימשמ היה הטושפה
םגו ,ינשה שדקמה תיב יפלכ קר רבודמ לילחה לע .תירוקמה הרוצל וריזחהל וצ ןתינו ,וילילצ
אל אוה .תבשה םויב הניגנב רוסא היה ןפוא לכב .םימיוסמ םימיב קר וב ןגנל רתומ היה זא
.לבנהו רוניכה ומכ ,םישדוקמה םילכה לא ןכ םא ךייתשה
היה םדיקפתש ,חינהל שיו .שדוקב םיתרשמכ םייתלצמה תא קר םיריכזמ השיקנה ילכ ןיבמ
ןיב רכזנ וניא ףותה לבא .הליפתל תוסנכתה לש הלחתה וא הליפת לש תישאר וא הקספה ןמסל
םיריכזמ ליגרבו דואמ ץופנ היה הז ילכ יכ ,תצקמב רזומ הארנ הז רבד ,שדקמה תיב לש םילכה
.תונוש תוביסנב הניגנה ילכ לש תכרעמל ךיישכ ותוא

תאז הדבוע .הליפתה תעשב תידוקירה העונתה הגוהנ התייה אל שדקמה תיבבש ,ןייצל בושחו
ונרביד הילע רשא תימונאגרוא-תינוטאידה הרמזה יפוא תא רתי תואדווב ןייצל ונל תרשפאמ
.שדקמה תיב תלהקמב ופתתשה אל םישנהש ,תואדווב טעמכ רמול רשפא ןכ ומכ .ליעל
תיבב םייוולה תלהקמ לא ףרטצהל וכזש םירורבה םירעוצה יפב ועמשוה םיריהבה םילילצה
.שדקמה