השדחה הכלממה ימיב םירצמ לש תיאבצה התיילע

ןיביי לאומש 'פורפ

ו"כשת ה"ק ןויליג ,םיינחמ

לע םיסוסקיחה לש המיחלה תוברת תעפשהבו ,ירצמה אבצה בכרהב ןד רמאמה :תיצמת
.השדחה הכלממה 'קתב םירצמה

.הירוטסיה ,סוסקיח ,שדק ברק ,םירצמ ,המחלמ ,אבצ :חתפמ תולימ

ץרא לש היתודלותב שדח הנפמ ונמיס הילע םתוטלתשהו םירצמל םיסוסקיחה לש םתוצרפתה
םירצמ לש היתולובגל ץוחמ ידמל םיבחר םיחטשש יפ לע ףא יכ ,םויה םימיכסמ םירקוחה בור .וז
קר שממ םהידיב ןוכנ םנוטלש היה המצע וז הנידמב הנה ,םיסוסקיחה לש םתורמל םינותנ ויה
בור הארנכ ויה ,טויסא דעו ףומ ןמל ,הנוכיתה םירצמב ;(אתלדה רמולכ) הנותחתה םירצמב
ולאו ,השעמל רשאמ הכלהל רתוי םיסוסקיחה יכלמ לש םתעמשמל םירס םיימוקמה םילשומה
הפוקתב דוחיב ,םיסוסקיחה יכלמ יכ רעשל שי .ללכ םתונוברב וריכה אל הנוילעה םירצמ יכיסנ
תונויסנו ;וחילצה אל ךא ,הנוילעה םירצמ תא םג שובכל וסינ םירצמב םתטילש לש תרחואמה
םיגיהנמ ושענ רשא ,באכ-לא ילשומל ביבסמ ודכלתה םורדב םיימוקמה םיכיסנהש ךכל ואיבה הלא
לש םתקיחד תישאר תא הנגריאש ,ז"יה תלשושה הלודגל התלע ךכ .רורחשה תמחלמב םירצמל
סמחעי הערפ ח"יה תלשושה דסיימ םייס ז"יה תלשושה יכלמ וליחתהש המ .םירצממ םיסוסקיחה
ס"הנפל 1087-1570) השדחה הכלממה תישארל הבשחנ ןוטלשל ותיילע .(1548-1570) 'אה
.םירצמ תודלותב (בורקב

הארנכ) תרעאותח איה הלא לש תירצמה םתריב שוביכ םעו םירצממ םיסוסקיחה ושרוגש רחאל
ינפב וצרא תא רומשל שי יכ ,ןיבהל סמחעי ליכשה ,(אתלדה חרזמב ,םויה ר'גח לא ןאצ ,ןעוצ
םיסוסקיחה לש םנוטלש תא ףפורל קר אל היה ךירצ ךכ םשל .היסאמ תויולפנתה לש ןתונשה
םג אלא ,םהיתואבצ סויגל בזכא אל רוקמ ושמישש ,הירוסו לארשי ץרא ,תונכשה תוצראב םג
ידכ תאזו ,ןהיניב רשגמ אוהש היסא תוצרא ןיבו םירצמ ןיב דירפמ רשג שאר ומצעל שובכל
.הלובג לא היסאמ ףקותה אוהשמ ,יניס רבדמב רבעמל ץרפתיש ינפל הכלהכ וצרא לע ןגהל

שארב ודמעש ,םיאיבצמ לש םהישעמו םהייח לע תובותכ ךותמ ,ךכל םיעצמאה םג סמחעיל ול ויה
םילגר ליח קר אל הינוערפ ונגריא םירצמ לש הרורחשל תוכרעמה ךשמב יכ ,םידמל ונא ,ויתולייח
המחלמ תולועפ להנל היה רשפא יא וידעלב רשא ,רכינ יצ םג אלא ,תוברקב לשחתהש ,ןמואמ
םנמאו .התוא תורתבמ רפסמ ןיאל תונטקו תולודג האקשה תולעתו סולינה תועורזש ,אתלדב
םע ףתתשה יכ ,ןושארה סמחעי לש רתויב םיבושחה ויאיבצממ דחא ,אנאבא ןב סמחעי רפסמ
.י"א בגנב רשא ןחורש שוביכב וינודא

ימוחתל ץוחמ םייאבצ םישובכ לש ךרדל תאצל םירצמ תא תומיוסמ תוירוטסיה תוביסנ ופכ ךכ
תבחרה תא השדחה הכלממה ימיב ,אופא ,ובייח ונצראב סמחעי לש וישוביכ תישאר .םצרא
עסממ היכלמ תא חרכהב הכשמו ,חרזמ-ןופצ דצל רתוי םילודג םיקחרמל םירצמ לש התטילש
.ןופצ דצל האלהו הירוס בל לא קחרה ,עסמל

םירצמ תא האיבהש וז םינינע תולשלתשהל ומרג םיינוציחה םיינידמה םיאנתה קר אל םלוא
-םיינידמה םיאנתב ותרוהש קומינ םהילע ףסונ .תיאבצ תיטסילאירפמיא הנידמ לש דמעמל
.סמחעיב דורמל םייזוחמ םיכיסנ לש רפסמ תונויסנ לע םג םיעדוי ונא ,המינפ הנידמב םיילאיצוסה
ימרוגש ןמז לכ קצומ דוסי לע ןוכי אל ונוטלש יכ ןיבה ,םידרומה תא עינכהל ודיב הלע םג םא ,אוהו
םהל קפסל וילע היה ,וביבס םייזוחמה םיטילשה תא דכלל ידכ .הנידמה ןמ ורבעי אל תודירמה
לכב ,תאזכ החסהל הסונמו קודב יעצמא .ינוציח ןינעל םינפ ינינעמ םתעד תא חיסיש ףילחת
.ץוחבמ םיביוא דגנ הפונת תומחלמ ויה ,תורודה

,סמחעי ידיב ןוטלשה זוכירל לעופב תודגנתה ךותמ הלכ אלש הדימב ,םהיברוקמו םיכיסנה דמעמ
וללה תוסחוימה תוחפשמה ירענ .יאבצה דוקיפהו ההובגה הנוצקה לש הרדשה דומעל ,אופא היה
םהמ .דיתעב םדיקפתל םמצע םירישכמו הערפ ןומראב ךלמה ינב םע דחי התעמ םיכנחתמ ויה
,שאר רמשמכ ויתועסמב ךלמה לא הוולנ היהש ,םימחול לש רחבנ דודג םג ,הארנה יפכ ,בכרוה
תונמאנ תדימ םג הגשוהש אלא ,תנייוצמ תיברק הביטח הכנוח ךכש דבלב וז אל .אנירענ דודג אוה
תא 'גה סמיתוחת ןגראשמ ןמז רחאל .רעונמ םיישיא םירשקב הדוסיש תונמאנ ,הערפל תיאלע
ינב םג - ירצמה רעונה תידיע םע דחי - הערפ ןומראב םיכנחתמ ויה ,היסאב תירצמה תורסיקה
.םירצמ לש דיתעה הטילשל תונמאנ םהב העטנ ךכו ;הבורע ינב ויהש ,היסאב םיימוקמה םיטילשה

,םירכיא םבורבו ץראה םע ינבמ םקוהש םילגרה ליח הליחתכל היה ירצמה אבצה לש ורקיע
תודשה דוביע תכאלמ םותכ ,הנשב תמיוסמ הנועב קר ויתועסמל תאצל היה לוכי הז אבצש ןבומ
םינקז ,םישנ ידיל רסמיהל ולכי שידהו ריצקה וליפאו העירזה רחאש החגשהה ןכש ,העירזהו
סמיתוחת ימימ רקיעבו ,סמחעי לש וישרוי ימיב המחלמה תולועפ תוחתפתה םע קר .םידליו
.בכרה ליח לע ברקב רתויו רתוי בושח דיקפת לטוה ,(ס"הנפל 1436-1490) ךליאו 'גה

םצע םג םידיעמ ךכ לע .םיסוסקיחה ןמ םירצמה ודמל םיסוסל םימותר בכר ילכב שומישה תא
גהונה) ןיצק - אנצק ;בכר ,הבכרמ - יתבכרנ - יתובכרמ ;םיסוס - םסס :םירצמה וטקנש םיחנומה
שומישה .הירוס יבשות זא ורביד הבש ,תיברעמ תימש הפשמ תולואש םילמ הלא לכ ,'וכו (בכרב
ןכתי .ןמז לכב ברקל ןוכנו הז המחלמ ןפואל ךרדומו ןמואמ היהיש אבצ תקזחה בייחמ בכר ילכב
ונמאתהש בכרה ליח ישנא לש יעוצקמ דמעמ ומיקו ,םיסוסקיחה ךרדב הז ןינעב וכלה םירצמה יכ
םיכיסנה דמעמ .ךלמה ןמ הנתמב ולביקש תוזוחא לע התיה םתסנרפו ,םהייח ימי לכ ךכל
.הז דיקפתל רתויב םיאתה םהיברוקמו םיימוקמה

וכירצה ,ןילופורטמל ץוחמ רשא תובשומ לע הטלשש תורסיק לש הנוגראו 'גה סמיתוחת לש וישוביכ
,הנידמה ירכיא ןיבמ םיסייוגמ אבצ ישנא דוע שמשל ולכי אל ךכל .םיידימת בצמ תוליח תקזחה
'גה סמיתוחת לש וימי ןמלו ,רחסמה וא הדובעה לע םתסנרפש ינוניבה דמעמה ישנאמ וליפאו
םיה ייאו הנטקה היסא יממעמ וא םורדב םישוכה יטבשמ םיריכש תואבצ לע םיעמוש ונא ךליאו
םירכזנ ('דה פתוחנמא) ןותאנחא ונבו 'גה פתוחנמא ימיב .(?סידרס ישנא ,ןדרש רוקמב) יאיגאה
.הירוסבו י"אב תונוש םירעב םיעובק בצמ תוליחכ הנרמע-לא יבתכמב םינדרשה

לע הערל ,םינמזה לכבו תומוקמה לכב םיאצומ ונאש ומכ ,םירצמב העיפשה םיריכש תוליח תסנכה
רבחמה ראתמ (בורקב ס"הנפל 1190-1313) ט"יה תלשושה ימימ תחא הליגמב .אבצה לא סחיה
ולבס תא הנתמ אוה ראשה ןיבו ,הנידמב םינושה תועוצקמה ינב לש םבצמו םדמעמ תא ינומלאה
ושפנל בוזע אוהו ,םלועל םיחוטב םניא ותסנרפו וייחו תדמתמ הנכסב יחה אבצה שיא לש ולרוג רמו
לע גנעתמה ,הנידמה דיקפ רמולכ ,רפוסה לש רחבנה ודמעמ תמועל ,ורורחש רחאל וא ועצפהב
.רקיו דובכ ול םינתונ לכהו ,בוט בור

האמה תישארב) 'כה תלשושה לש הימי תליחתב .םירצמב הרהמ דע הכעד תיאבצה תובהלתהה
לקשמ תלעב המצעמ תויהמ הלדח ץראהו .ירצמה םוירפמיאה ידירש וררופתה (ס"הנפל ב"יה
הבכעתנ ,(1223-1290) 'בה ססמער לש וימיב ,ג"יה האמה תישארב רבכש רחאל ,קיתעה םלועב
העיבטהש תירב ,םיתיחה םע םולש תירב תורכל ץלאנ 'בה ססמער .התעיתר הלחהו התוטשפתה
רכוה םירצמ ןוטלש ;ךולמל וז תלשוש התלע זאמ השעמל םייק היהש בצמה לע תימשר הקנפשוג
.םיתיחה תכלממ לש הנוטלש תוזוחמ וערתשה הנופצ םשמ וליאו ;הירוס לש ימורדה הצקבו י"אב
הימי ףוסב ,םירצמב םיימינפ םיכוסכסו ןויפר תפוקתב שובכל םיתיחה וקיפסה וללה תוזוחמה תא
.(ס"הנפל ד"יה האמה לש הנושארה תיצחמב) ח"יה תלשושה לש

ופתתשהש תוסייגה יכ רעשל ןיא .ורפסמו ירצמה אבצה לש ונוגרא לע םיעדוי ונא הברה אל
(ס"הנפל ד"יה האמה ףוסב) 'אה יתס לש וימיב .שיא 30,000 לע ולע השדחה הכלממה תועסמב
תחא יפל) י"אב םינוש תומוקמב םינוח םהו ,םהילע וארקנ םילא תומשש םידודג םיאצומ ונא
,ףתתשה שדק לע 'בה ססמער לש ועסמב .(ןאש תיב תוריפחב ואצמנש תוירצמה תובותכה
,ןומא דודג :םיירקיעה םילאה תומשב וארקנש םידודג העברא ,ירצמה אבצה לכ ,הארנה יפכ
תמלשומ הביטח התיה דודג לכ .ךלמה רמשמ ,םירענה ליח ןכו ,חתוס דודגו חתפ דודג ,ער דודג
.דבכ םילגר ליח הארנכ ,ורקיעבו ;המצע ינפב

רבד ,םיאיבצמ תוצעומ לע םידמל ונא ,'גה סמיתוחת ימימ לחה ,םינוערפה לש םהיתובותכמ
המכב דיעמ תובותכה לש ןנכות .תוברקה לוהינ תא תננכתמה הנוילע הדקפמ םויק בייחמה
רמא הב רשא הביבסה לש םיטירסת וא תופמ הארנה יפכ ויה תאזה הדקפמה ידיב יכ ,םירקמ
םיוסמ ןוגרא םייק היה רמולכ ,םילגרמ יפמ תועידי ופסאנ יכ ונא םידמל ןכ .םחליהל ירצמה אבצה
לע םג םיעמוש ונא ,(Untellugece Servuve) ןיעידומ תורש םשב אבצב ול םיארוק ונימיבש
ויה ךכ לע ;ועסמ תעשב אבצה יכרצ תא קפסל היה הילעש ,(הרוטנאדנטניא) הקפסא תקלחמ
םושיר ,תוברק ינוי ,םיזורכ ,םויה ,תודוקפ) תוריכזמה לוהינ םג היה םהידיב .אבצה ירפוס םינוממ
ויה הנחמה לע .הנחמה זכרמב דקפמל וא ךלמל להא םיטונ ויה אבצה תונח תעל .('דכו ללשה
ידמ .שארמ תונתומ תואירק הז לא הז םארוקב םעפב םעפ ידמ ודקפתהש ,םירמוש םיבצומ
תלחתה ינפל .אבצה בצמו םויה תוערואמ לכ לע ןובשחו ןיד ךלמל םירסומ םיאיבצמה ויה רקוב
.הנישעתש תולועפה רבדב םויה תדוקפ תא הנחמב םיריבעמ תוזורכה ויה ברקה

ויה ,ביואה אבצמ םיבר םילייח תליטקב וא םיזעונ םישעמב ברקב ונייטצהש םילייחו םיניצק
םג קינעהל גהונ הערפ היה םיאיבצמל .תונייטצה תותואו םיסרפ תרותב בהז ידיבר םילבקמ
.םירצמב הנידמה שוכרמ תוזוחא וא ,םידבע רקיעב ,הנידמה-רצואל רסמנש ללשה ןמ קלח
וקלחב לפנש ,ללשה ןמ םיוסמ זוחא ,ךלמל רמולכ ,רצואל שירפהל היה בייח לייח לכש הארנ
.הרעסב ודכלנש וירע וא ביואה תונחמ תזיזב םע