ניתוח מתים להלכה ולמעשה / הרב ד"ר ישראל יעקובוביץ
השעמלו הכלהל םיתמ חותינ

ץיבובוקעי לארשי ר"ד ברה

טיק - דיק 'מע ,ג"כק םיינחמ

,שפנ חוקיפ תבוח ןיבל תמה לווינ םע ישוקה ןיב םיידוהי םיתמ חותינ אשונ תא גיצמ רמאמה :תיצמת
.הז אשונל הכלהה סחי תא קדובו

.הרובק ;תולבא ;שפנ חוקפ ;הכלה ;האופר : סקדניא

תואיצמה קמועבו תודהיה םלוע לש ומורב שממ תדמועה היעב איה םיתמ יחותינ תייעב
.תיצראה

: (א ,די הטוס) ונינש ןכו

שעיו" ביתכד ח"מג התליחת .םידסח תולימג הפוסו םידסח תולימג התליחת הרות"
ותוא רבקיו" ביתכד ח"מג ופוסו ."םשיבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיקלא 'ה
."איגב

אישו ףוס איה ,ומצעבו ודובכב ה"בקה ונל הארהש ומכ ,םיתמה תרובק לש הווצמהש ירה
,םיתמה םע םישועש דסחה ןמ ליצאו בגשנ רתוי ,יתימא דסח לש גשומ ךל ןיאו הרותה לכ
יוא ,זירכמו אצוי לוק וליאכ ונא םימוד ונימיב התעו .ל"זח תעד יפל תמא לש דסח אוה קרש
דבוכב ןודל התע םישגינ ונא רשאכ הז לוק ונא םיעמוש .הז דסח לש ונובלעמ תוירבל םהל
.םמצע דעב רבדל םילוכי םניאש ולא לש םלרוג לע שאר

לכונ ילוא ,םיתמב לופיטה לש םימיוסמ םיחטשב תררושה תורקפההו יחכונה בצמל בל םישב
,ח תוכרב) "אמלש אתיירתב אלוביז דע וליפא ימחר שניא יעביל" :ל"זח רמאמ תא רתוי ךירעהל
תכלשה דע ותרובק םויב ףאו וייח ימי לכ םולש ול אהיש" (םימחר םדא שקבי) י"שר שריפו, (א
."ותרובק יוסיכבש הנורחאה רפע


ונילעו םייחה לע ףא אלא םיתמה לע קר םינד ונא ןיא יכ רוכזל ונילע תאז םע דבב דב ,םרב
תאז הפורתש שיו םיבר םיילוחו םירוסיימ הפורתל םיקעוצה םיללמואה תקעז ףא עומשל
.םיתמב העיגפ הרואכל הב שיש ,תאזכ הלועפ ךותמ אקווד אובל היושע

חותינ לש תכבוסמה היעבב ,השעמב ןהו סופדבו בתכב ןה רובידב ןה ,הברה יתקסעתה
Philanthropies-ה םעטמ וז היעבב לפטמה דעוה שארכ יתשמיש םינש שולשכ .םיתמה
םילוחה-יתב התושרב ,םלועבש הלודגה תידוהיה דעסה תדוגא Federation of Jewish,
םילוח יתב לש םיגולתפהו םילהנמה לכ םע יתשגפנ הז דיקפת חוכב .קרוי-וינב םיידוהיה
תוצעייתהב הכלהה תניחבמ ןה ,היעבה ידדצ לכב שורדלו רוקחל תונמדזהה יל התייהו ,ולא
ינובאדל .הז עוצקמ ילודגמ המכ םע םינויד י"ע האופרה תניחבמ ןהו הארוהה ילודג םע
,הקירמאב היעבה תא רותפל ,וניצמאמ לכ תורמל ,ונחלצה רבכש דיגהל לכוא אל ,לודגה
.ןלהל טרפאש ומכ ,דואמ השק הכובמ ונל תמרוג איה ןיידעו

התוארלו הפקיה תא רידגהל םיכירצ ונא ,םויה ונינפל הלועה היעבה ףוגל סנכנש םדוק
לשו דבלב דיחיה לש וניינע וז הביצעמ הלאש ןיא תאזכ תעל ,הבחר רתוי הביטקפסרפב
קיספמה לזרב ךסמ ןיעמל התע התשענ וז הלאש .אדירג יתד ןיינע הניא ףא ,דיחיכ ויתויוכז
ןיב תופתושה תמועל .ללכב עדמה ישנאל ילואו םיאפורה עוצקמל םינברה דמעמ ןיב דירפמו
םימכח ןומה י"ע - רבעב םלועהו לארשי תוברתל הברה ךכ-לכ המרתש האופרהו תונברה
רוביחה תמועל םיאפורכ ןהו םינברכ ןה תחא הנועבו תעב ושמישש םינש תואמ ךשמב
תידדה האנשו תורירמ םויה תומייק ,האלהו םייניבה ימימ הלאה תועוצקמה ןיב ףותישהו
,תודהיה תשודק יתיחשמו םיעשר םשב םימיוסמ םיגוח יפב םיארקנ םיאפורהש דע ,םהיניב
האופרה עדמ לש ותוחתפתה דעב םיבכעמכ עדמ-ישנא ידי לע םימשא םיאצמנ םינברהש דעו
וז היעב לש היטעב .רפסמ ןיאל םירוסיי ילבוסל הפורתו םייח תאבה בוכיעל םייארחא םהו
הווהמכו ,רואב תדרומו תועדב תלשחנכ תמרחומ תויהל הלוכ תיתרוסמה תודהיה הלולע
.עדמהו האופרה תומדקתהל םוסחמ

הרותה-ימכח ןיבש וז הנבה-יא תמחמ :הלילח רזוחה םימסק לגעמ ןימ ןאכ רצונ ןכ לע רתי
פ"ע היעבה תא רותפל םילוכי ויהש םייתד םיאפור לש שדח רוד ונל םק אל האופרה-ימכחו
.ןידו תד

וניאר םרטו םש הרומח הכ הניא הרואכל יכ-םא ,הקירמאב ףא היעבה תמייק יתרמאש יפכ
-יתב הנומשב :םירפסמו תודבוע המכ ןייצא .הלשממב םירבשמ וא בוחרב תומוהמ הללגב
תויווגמ עצוממה עיגמ ,1958 תנשל ונכרעש הפיקמ הריקח יפל ,קרוי-וינב םיידוהי םילוח
ורסוהש םירבאה הפירשל ונתינ הלאמ זוחא דחאו םיששב .זוחא םישימחל רותיבל ורסמנש
תומכ ןיב רישי סחי ונאצמו ,םילוח תיבל םילוח תיבמ הנוש םיחתונמה זוחא .חותינב
רפסמ הלוע דחא םילוח-תיבבש דועב ,לשמל .םילוחה תיב לש יתדה בצמה ןיבל םיחתונמה
םילוחל םיקפסמה םילוח יתב ינשב רתויב ןטק רפסמה יוצמ ירה ,זוחא םיעבשל םיחתונמה
.םידרחה םילוחה רפסמ רתויב הובג ,םתסה ןמ ,םהב רשאו דבלב רשכ ןוזמ

םיחתונמה זוחא םאש ונתוא םיריהזמ .תדחוימ היעבל וז הדבוע ונל התייה ןורחאה ןמזב
יתלד תריגסל םיארחאל םינברה תא ומישאי זא םיחותינל תודגנתהה תמחמ ידימ רתוי דרוי
- ה םעטמ הארוהל ןוכמ שמשל יאכז קרוי-וינב םילוח-תיב ןיאש ןוויכמ ,וללה םילוחה-יתב
םישולש ידכ תוחפל הלוע וב תורתובמה תויווגה רפסמ ןיא םא Association Medical American
ןיד-קספב לקהל םינברה לע דבכ ץחל םיאפורה םיליעפמ וז הנעטב .םיתמה רפסממ זוחא
הקירמאב יכ .חותינ תושרהל םהל רתומ םא םיתמה יבורק ידי-לע םילאשנ םה רשאכ
התימ לש םירקמב דבלמ חותינ לכל םיבורקה ןמ תושר לוטיל הנידמה קוח יפל םיכירצ
.תיעבט-אל וא תימואתפ

וא םהירוה חותינל תושר ןתמ םיענומה םיאפורה רפסמ יכ הארנש ףיסוהל ילע ,בגא ךרד
.הקירמא תשרפ ןאכ דע .םישנאה ראש רפסממ תיסחי ןטק אל םהיבורק

תודוקנ המכ ריכזא ,םיחכונה םיאנתב הנורתפל תועצהו הכלהה רואל ונתייעבל החיתפכ
הטושפ ללכ הניא ןיינעה יבגל תודהיה תדמע יכ הארנ ןהמש ונלש תורוקמה ןמ תוירוטסיה
.הרורבו

ןמזבש ןויכ ,אלפ הז ןיא .תיאופר תילכת םשל םיתמ תופוגב תוקידב תורכזנ ןיא ארמגב
םיעודי םלוא .םלועבש םוקמ םושב האופרל תלעות תויווג תריקחב ואר אל ללכב דומלתה
תוחתפתה וא ףוגבש תומצעה רפסמ חיכוהל ידכ םיתמ וקלששו ורתבש ארמגב םירקמה
לש תופוגב ושענ ולא תונויסינ (ולש 'יס ד"ויח) ס"חה תעד יפלש ג"עאו ,ומא יעמב רבועה
.דומלתב ולאכ םישעמ דגנ האחמ םוש ונאצמ אלש ךכל בל םישל יואר תאז לכבש ,םירכנ

םהינש תועמשמ .תמה לווינ ןידב םינדה םיירקיעה םירמאמה ינש םה םיבושח ךכל רשקב
ירהש .רוסיאל םיששוח ןיא תונוממ ינידל וליפא ילואו תושפנ ינידל רבדה עגונ םאש איה
קר היה הפירט םא תוארל ידכ חצרנה ףוג םילוונמ ןיאש (ב ,אי) ןילוח ארמגמ עמשמ
ונייה ריפש תרחא לבא ,הקידבב תלעות ןיא ןכלו ,"בקנ ףייס םוקמב אמש" פ"כעש םושמ
ןכו .התימ בויחמ חצורה תא ליצהל ידכ רמולכ ,"יאהד המשנ דוביא םושמ" ותוא םיקדוב
קודבל רתומ םא אביקע 'ר לאשנ םש .(א ,דנק) ארתב אבבב אצמנה ינשה רמאמה ןמ עמשמ
יא" רמאו ,השורי יבגל החפשמה תנעטל עגונב ןטק וא לודג היה םא חיכוהל ידכ תמה תא
קספה םעטש עמשמ ;"התימ רחאל תונתשהל םייושע םינמיס ,דועו .ולוונל םיאשר םתא
לש תלעות רסוח ינפמ ,תפסונ הביס ךותמ אלא תמה לווינ לש טלחומ רוסיא םושמ קר וניא
.רבקנה לש ותולדג לע הרומג החכוהכ הקידבה

הכלהה תורפסב םיתמה חותינל תודגנתה םוש לע ונעמש אלש איה האילפמ הדבוע ןכ ומכו
םיידוהי האופר ידמולו םיאפור וז היעבב ושגפ רבכ קפס ילבש פ"עא ,םרפסמל 1737 תנש דע
.ךליאו 1737 תנשמ קר ךשמנ וז הכלהב ןוידה לכ .םדוק םינש תואמ

הטיסרבינואב האופרל טנדוטסמ (אמ 'יס ,א"ח ,ץבעי תליאש) ןדמע בקעי 'ר לאשנ הנשב הב
המכש בישהו ,תבשב םיתמ םיבלכ לש רותיבב קסעתהל ול רתומ םא הינמרגב ןגנטיטעג לש
םניא ןיבו םילארשי ןיב ,םדא ינב תופוג לש הרקמבש אלא דוע אלו ,רבדב םייולת םירוסיא
קר ריתהו ,תמה לווינ לש רוסיאה ריכזה אל דוע אוה .תממ האנה רוסיא כ"ג שי ,םילארשי
:ףיסוהו ,"ונינפל" אוה תמה תקידב י"ע האופרל הפצמה הלוחהש םוקמב
םא יכ תמ םוש ידי לע חותינה תמכחב ןויסינ םישוע םניא תומואה יאפור וליפאו"
רבדב םיליקמ םולשו סח ונא םאו .ךכל וייחב םיכסהש ימב וא טפשמ יפ לע םיגורהב
ועדיש ידכ םתוהמו םיימינפה םירביא רודיס דמלל ידכ םיתמה לכ וחתני ןכ םא ,הז
."םייחל תואופר תושעל
ןמ האנה רוסיא יכ רבס אוה םלוא ,ב"ונהו ןדמע בקעי 'ר לש םתעדל (םש) ס"חה םיכסה ןכ
ימוטנא חותינל םפוג תא רוסמל םידוהיל רסא םגו ,םידוהי-אל לש תופוג לע לח ונניא תמה
.םתתימ רחא

הלח ללכב שפנ חוקיפ לש הבוחהש (עק 'יס ,א"ח ,ןויצ ןינב) רגנילטע בקעי 'ר ןעט הז תמועל
ומצע תא ליצהל רתיהש ןוויכמ דועו ,תווצמה ןמ םיישפוחש םיתמה לע אלו םייחה לע קר
תמה לש ותחונמ תא עירפהל קדצה ןמ אל ותעד יפל ירה ,קפסב לטומ ורבח לש דובכו ןוממב
.וייחב ופוג תא םרת וא רכמ הז םא חותינה תא ריתה אוה םלוא .הלוחה תא אפרל ידכ

לוכי ונניא םדא םוש ותעדל .הלאה תועדה יתשל דגנתה (זמש 'יס 'יס ,ד"ויח) קיש ם"רהמה
ינפב םיחדינש םירוסיאה ללכב תמה לווינ רוסיא םגש רבס ךדיאמו ,ופוג דובכ לע לוחמל
,לוכשא לחנ) ךאברעיוא ןימינב יבצ 'ר ,הינמרגמ םינבר ינש םג ומיכסה וז העדל .שפנ חוקיפ
.(חנק 'יס החמש רכז ת"וש) רגרבמב החמש 'רו (זיק 'מע ,ב"ח

תוברה תובושתה ךותמ .תיחכונה האמה םדוק וז הלאשב םיירקיעה ןידה יקספ םה ולא
ברהש דועב .י"אל םיישארה םינברה השולש לש םהיתועד קר איבהל הצור ינא ןכמ רחאל
םיתמ תופוג חותינב ןווע האר אל (טכו חכ 'יס ,ד"ויח ,לאיזוע יטפשמ) לאיזוע ח"מ ןויצ ןב
ינפל ףוגה תריכמל קר דגנתהו ,דובכ ךרדבו הריתי הדפקהב רבדה השעייש יאנתב םידוהי
לש רותיב ריתהל םוקמ (טצק 'יס ,ןהכ תעד) קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה אצמ אל ,התימ
וכרדכ ,לדבהה תא ריבסה אוה .האופר דומילל םירכנ לש תופוג תונקל ץעיו םידוהי תופוג
ךכ ,ארובה תדובעל דוחייב ומצע תא שדקל וייחב ןמזומ ידוהיהש ומכש הרבסב ,שדוקב
לע וכמתסהב ,גוצרה יולה קיזייא קחצי ברה ,םלוא .ותתימב םג הריתי הרקוהל הכוז ופוג
תביס תא תרחא ךרדב עובקל א"אש םירשאמ םיאפור השולש םא םיחותינ ריתה ,ב"ונה קספ
.םירחא םימיוסמ םירקמב םגו ,תומה

םיבורקה תוכזל יתכלה דוסי תנתונש תחא ףא יתאצמ אל תובושתה לכבש ןאכ ןייצל יואר ילוא
הרובקל ואיבהלו תמב לפטל בויחה הברדא אלא ,תמה לע םילעב םניא םה .תמה רותיב תושרהל
,(ב ומ ןירדהנס 'ע) אנויזב םושמ אוה הרובק םעטש םירמוא ונאש אל םא ,דוחייב םהילע ץבור
.םדובכ לע רתוול םה םירתומש רמול םוקמ שי כ"או ,"ויבורקל אוה ןויזבד" י"שר 'יפו

יעב וליפאו" :(א"ה ב"יפ לבא תוכלה ,הנשמ ףסכב אבומ) ן"במרה בתכ רבכש וניא הז לבא
לא רמאו ןירבוק 'יל תילד אמלעב תמב וליפאו ,כ"עב םהמ םיאיצומ 'ירבקל אלד ימנ ןישרוי
."דוחלב החפשמה ינב םושמ אלו ןנירמא אק ייח והלוכד אנוידזבד ול םיעמוש ןיא ינורבקת

םיריתמו חבשל םישרודש וניתוברמ שי .וזמ וז תוקוחרו תובר תועד רבדב שיש אצמנ
;ה"יארו ס"תחהכ ,םימעל לארשי ןיב םילידבמ שי ;לאיזוע ברה ומכ ,דובכ ךרדב השענשכ
בוד ףסוי 'ר ברה םג בגא ךרדו .ןדמע בקעי 'רכ ,םירכנל םידוהי ןיב םיקלחמ םניאש שיו
אוהש תמה תנלה רוסיאמ עבונ תמה לווינ ןידו תויהש ורמואב ןכ קספ א"טילש קי'צייבולוס
,םש ן"במרה ש"מכ ,םיהולא םלצב יולתה ארבנש םושמ ונוהד ,'יולת םיהולא תללק' םושמ
אקווד םיריתמש שי דועו .ידוהי וניאשל ידוהי ןיב ,ורבחל םדא ןיב לידבהל ןיא בוש אליממ
.הז תא תושעל טלחהב םירסואש םירחא שיו ,וייחב ףוגה תא םרת וא רכמשכ

עדונה תעדל םיטונ םינורחאה םיקסופה לש םלוככ םבור ,הז חטשב תוטישה יוביר תורמל
.תובושתה בורב הניפ ןבאל תויהל התכזש הדוהיב

.רתיהל דיחיה סיסבה אוהש "ונינפל" הלוחה לש הרדגהה ףקיה ,אוה השעמל הלאשה רקיע ,ןכבו
וליא ,םייונישהמ המכ טרפאו ,הדוהיב עדונה ןמזמ םיאנתה ונתשנ תוניחב הברהמש קפס ןיא
.תושדחה ת"ושב תקפסמ הדימב םינבומ םניא ילואש

תואצותל םיפצמש םוקמ לכב "ונינפל" םילוח שי הרובחתהו העונתה תוריהמ לש הלא םימיב
.רחמ קרוי וינב הפורת תויהל לכוי םויה ןאכ אצמנש המו ,ימוטנא רקחמ לש

יפל ,םויה אוה ןטרסו בלה תלחמ ומכ ,םיארונו םיבר םיעגנ לע רבגתהל ידכ םיחותינל ךרוצ
דע האופרה חבזמ לע בירקהל םיחרכומ תופוג המכ םיעדוי ונניא ,יאדוו לש רבד ,םיאפורה תנעט
הלע םרפסמש םיעגונמה תא ליצהל טלחהב א"א םיחותינ ילב לבא ,תושורדה תופורתה הנאצמתש
יתרגשה וליפאו ,םויה השענש חותינ לכב קפס ילבש דחא ידרח אפור יל דיעה רבכו .םינוילמל
ןמזב "ונינפל" הלוחב ויהש הממ םיבורק רתוי הברה םה תושפנ תלצהל ליעויש םייוכיסה ,רתויב
.יביטימירפו דורי דוע היה האופרה תמכח בצמשכ ב"ונה

תושונא תולחמל תושדח תופורת איצמהל קר דוע הניא םיתמה חותינמ היופצה תלעותה תעכ
םוי לכב רואל םיאצויה םיברה תואופרהו םימסה לש תואצותה תא תוסנל םג אלא ,תולפרועמו
םישמתשמ ןכ ומכ .התימ ירחא חותינ י"ע םא יכ םיקיזמ וא םיליעומ םא קודבל רשפא-יאשו
תונחבא עונמל יאדכ היה םיאפורה לופיט םא תולגלו םייחב ושענש תונחבא רשאל ידכ םיחותינב
.הז לש וביט המ ימצעב תוארל ידכ דחא חותינב חכונ יתייה .הדבוע התייה ידידבו .דיתעב תועטומ
ופוג ללח וחתפ .תמיוסמ בל תלחממ תמ הלה יכ הארהש ומישרת תא יל ושיגהו דחא תמ ואיבה
תרחא בל תלחממ אלא וז הלחממ תמ אלש דימ םהל ררבתה יכ יל ורמא וביל לא ועיגה רשאכו
הב ולפיטש םיאפורל דיגנ ,תיעטומ התייה הנחבאהש םיעדוי ונאש וישכע הנה יל ורמא זא .ירמגל
םיחותינש ןאכמ ;יוארכ הלחמה תא ןחבאל ךיא ועדי ולא םינמיס םע בוש ושגפישכו םתאיגש תא
ונתשנ ןכ ,תוניחב המכמ אלוקל םינמזה ונתשנש דועב םלוא .שפנ חוקיפ לש ןיינע שממ םה ולאכ
:הז גוסמ םייוניש ינש ריכזאו ,תורחא תוניחבמ ארמוח דצל םג

יתרגש ןיינעל תויהמ הלא םילופיט עונמל ,םינומהב םיתמב םילפטמשכ ,םויה השק רתוי
ןיא ."הדמולמ םישנא תוצמ"כ קר אלא ,תויופצה תואצותל סחי םוש ילבו הנחבא אלל אמלעב
הנכסה ןכו .הדירג הדבעמ לש ץפחכו רקפה לש ןילטלטימבכ וב שמתשהלמ עורג רתוי תמל ןויזב
שאר דבוכב םיחתנמה וגהנתי אלש ,םיחותינה יובירו לגרהה ינפמ אקווד ,הלודג רתוי םויה
.ןוכנכ היואר הדפקהבו

םילוח חותינה דחפ ינפמש ,ןאכ םינותיעמ יתעמשש יפכ ,ירמגל השדח הנכס םויה שי דועו
חותינ ללגב ךפהל שפנ חוקיפ אצמנ ןכבו ,םילוחה תיבל סנכיהל ומיכסי אל טושפ םימיוסמ
.םיתמ

םיכירצ וירחא םיכשמנה םיקסופהו ב"ונה ןמזמ תואיצמהו םינמזה ייוניש ולא לכ תובקעב
םיתאמ ינפל לש תואיצמה רואל אלו םיחכונה םיאנתה רואל הלאשה לכב שדחמ ןייעל םויה
.הנש

תורירמה תא ריסהלו םיאפורהו םינברה ןיב ידדהה ןומיאה תא ריזחהל דאמ ץוחנ לכ םדוק
.םידדצה ינשמ שדח ןויעו ןוויכ שרוד הז ץמאמ .םהיניבמ דשחהו

עגונה רבד אלא אדירג יתד ןחלופ לש ןיינע קר הניא הכלהה תדמעש ןיבהל םיכירצ םיאפורה
יטמוטוא חרואב ןקלסל רשפא יאש דיחיה תויוכזלו םיהולא םלצב ארבנש םדאה תוליצאל
אל יאדובו ויבורקל אלו ול ךייש אל םדא לש ופוגש תעדל םיכירצ םה ,רוביצה תבוטל וליפא
םיתמה חותינ יבגל ןידה יקופקפש ריכהל םיכירצ םה ;אוה ה"בקה לש ןיינק אלא םיאפורל
הריציכ םדאה ףוג ריקוהל וכוניח ידי-לע ותוריסמו אפורה תשיג חפטל ןכ םג םינווכתמ
אחולש"כ תומילשו תאש רתיב םילוחה םע גהנתהל אובי ךכ ךותמו ,םלועב רתויב הלענה
ירהו .םיבורקה ןמ ףסונ ןוגיו םילוחה ןמ תוומה דחפ תרסהל בל םישל םיכירצ ןכ ;"אנמחרד
םינעשנה ולא םיללמוא לע ןגהל ,ללכה רסומ לע םיסופורטופאכ ,םינברה תגאד איה וז הגאד
.םתלוז תרזע לע

תלצה םשל םיתמ רותיבל יאופרה רקחמה תושירד ךירעהל םיכירצ ,אסיג ךדיאמ ,םינברה
:ב"ונה ןמזב ועריאש האופרה תמכחב םייונישה תא ריכהל ;םינוילמ לש םידממב תושפנ
.תואירבהו םייחה תנגהל םידגנתמ םינברהש הנעטב םיכורכה םיכוביסה לא בל םישל

:ןלהלד תורעההו תועצהה תא שיגמ ינא םוכיסב

ומכ ,הנחבה אלל םיתמה תופוג לכ חותינל רוסמלו ללוכ רתיה איצוהל טלחהב רשפא-יאש דועב
.ירמגל העודי הניא תומה תביסש םירקמל קר םיחותינל תושר ליבגהל אוה יטסילאיר יתלב ןכ
קדצומ דשח לש וא םישדח םימסב תושמתשה לש םירקמל םג רתיהה ףקיה ביחרהל םיכירצ
.שפנ חוקיפ קפסל קיפסמ דוסי םהב שי ולאכ םירקמו תויה ,הנחבאב תועט העריאש

םיחותינ תצעומ םילוח תיב לכב דסייל שי יחכונה קוחה יפכ םיאפור השולש לש רושיא םוקמב
הפב ןידה תא וקספיו דחיב ונודי םהו ,דחא ברו (םימש יארי ףידעהל יוצר) םיאפור ינשמ תבכרומ
.הרקמו הרקמ לכב דחא

ברש ,ירשפאה םוצמצבו תוריהמב השעיי ךכב לופיטהש םיאנתב ןתניי תמה ףוג חתנל ןוישר לכ
דבוכו תוניצר רתיב וגהנתי םיקסעתמהש ,החפשמה י"ע שקובי םא חכונ היהי רחא יתד חיגשמ וא
.ןידכ הרובקל ורבעויו ורזחוי ואצוהש םירביאה לכשו שאר

זירזה",רתויב םיקוחר תוקיפס המכ וב שי וליפאו ,תושפנ תנכס םוקמב תבש לוליח ןידבש ומכ
חוקיפד םיברב שורדל ול 'יהש ינפמ "הנוגמ הז ירה לאשנהו ,םימד ךפוש לאושהו ,חבושמ הז ירה
ןכלו .הווצמו הבוח לש ד"עפל ,הזה רבדה ןכ ,(חכש 'ס ח"רוא רוט י"ב 'ע) תבשה תא החוד שפנ
םוש ןיאש םוקמב חותינל תמה תא רוסמל אלש ריהזהלו רוסיאל תורוהל םינברה לע הווצמש ומכ
חותינ השעייש םיברב תורוהלו שורדל םהילע הווצמ ךכ ,"ונינפל" הלוח הזיא ז"יע לצניש תלעות
ללכב םינברהו םימד יכפושכ םיענומה ויהי אלש ידכ ,שפנ חוקיפ לש לק יכה קופקפ שיש םוקמב
.םהיער םד לע םדמעב "הנוגמ ז"ה לאשנהו"

לכ ורבקייש דע ללכ הרובק תוצמ ידימ םיאצוי םניאש םיבורקה תא ריהזהל םיכירצ םלוא
ןורחאה קלחה רבקיי אלש ןמז לכ לבאתהל םיליחתמ םניאו םיננוא םהשו תמה ןמ קלחו קלח
חנומ אוה וליפא אוהש לכ ונממ רסח םא לבא םלש תמה אהי כ"א אלא םיבורקל ןיא יכ .ןידכ
.(9 'מע ,ך"שת ןסינ ,"םורדה"ב ירמאמ 'עו ;ט 'עס געש 'יס ד"וי) "ול אמטמ ןיא ולצא

בתכבש הרותה .הרותה לכ תילכתו םדאה לכ ףוס הז יכ ,תמא לש םולשל הליפתב םייסא
תמייסמ הפ לעבש הרותה .הנש םירשעו האמ רחאל םיקולאה שיא השמ תרובקב תמייסמ
זוע 'ה רמאנש ,םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל :תורהט רדס ףוסב
"םולש שיאל תירחא יכ" ,םולשב םימייסמ םמצע םייחהו .םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל
םלש .םלש בקעי אביו" - םייחב ףוגה תואירב :עמשמ יתרת םולש םלוא .(ז"ל,ז"ל םיליהת)
גישהל הכזנ יכ ןוצר יהיו ."םולשב ךיתובא לא אובת" - התימ רחאל םימלוע תחונמו ."ופוגב
.(ט"י ,ח הירכז) "ובהא םולשהו תמאהו" םייקלו דחי םג םיתמלו םייחל םולש