חספה גח
גחה םש תרותב חספ

ןיווז .י .ש ברה

ז"ישת ,ב"ל םיינחמ


:ןכותה
?"חספ" הרותב ארקנ םוי הזיא
?עשוהי ימיב שדח ולכא יתמ
"חספה תרחממ" לע ארזע ןבאו ג"סר
"האלפה"ו "הנקמה" לעב שוריפ
שדח רוסיא זא היה אלש תועדל 'חספה תרחממ' שוריפ
םימכח ןושלב 'חספ' חנומה
חספ לש ןושאר לילכ "חספ"
ןסינב ז"ט - חספ
םדא ינב ןושלב חספ
"חספ" םשה לש ותארוה

וא ו"ט ,ד"י אוה םא ,"חספ" ארקנש קיודמה םויה ביבס תוקולחמב ןד רמאמה :תיצמת
.ךכמ תועבונה תוכלשההו ,ןסינב ז"ט

.תבשה תרחממ ;הלימה שוריפ - חספ ;ונמז - חספ :חתפמ תולימ

?"חספ" הרותב ארקנ םוי הזיא
תטיחש םוי ,ןסינב ד"י לע :גחה לש ומש תרותב ,חספ םשה הרותב חנוה םצעב םוי הזיא לע
רשע העבראב ןושארה שדוחבו" קוספה ?חספה תליכא ןמז ,וב רשע השמח לע וא ,חספה
לע אלא ,םויה לש ומש לע ןאכ ןווכמה ןיא .עבוק וניא ,(ז"ט ח"כ רבדמב) "'דל חספ שדוחל
רשע העבראב ןושארה שדוחב" :רחא םוקמב רמאנש ךרדכ ,ותברקהו חספה תטיחש תבוח
ומשש ןברק תברקה .'דל חספ" :י"שר שריפו ,('ה ג"כ ארקיו) "'דל חספ םיברעה ןיב שדוחל
שדוחל םוי רשע העבראב ןושארב" :(א"כ ה"מ) לאקזחיב בותכה ףא שרפתמ הז ןבומב ."חספ
.(חספה ןברקל שוריפב הנווכה "חספ" הרותב רכזוהש תומוקמה ראש לכב) ."חספה םכל היהי
ואצי חספה תרחממ" :חספ םשב ארקנה אוה חספ ברעש שרופמ וליאכ דחא קוספבש אלא
ץראה רובעמ ולכאיו" :וניצמ הז תמועל .('ג ג"ל רבדמב) "םירצמ לכ יניעל המר דיב לארשי ינב
אב קוספהש ,וטושפכ שרפנ םא .(א"י 'ה עשוהי) "הזה םויה םצעב יולקו תוצמ חספה תרחממ
ו"ט ונבומ ןאכ חספש ירה ,השדחה האובתהמ ולכא רמועה תא לארשי ובירקהש ירחאש רפסל
.ןסינב

?עשוהי ימיב שדח ולכא יתמ
אשמ "חספה תרחמ"מ םויה תעיבק לש הז ןבומב וררוע (עשוהיבו יעסמב) וללה םיקוספה ינש
:רבדב םיארומא וקלחנ ימלשוריב .בחר ןתמו
ושבכש עבש רחא דע לארשיל רסאנ אל שדחש םירבוסה לע) אנהכ רב ןוב 'ר ביתה"
ב"פ הלח) ?רשע השמחב אל ,לארשי ינב ואצי חספה תרחממ ביתכהו :(וקלחש עבשו
.(א"ה

:ורמא ילבבב
.('א ג"י ה"י) "לוכא רדהו רמוע ובירקאד ,לוכא אל ארקיעמ ,לוכא חספה תרחממ"

ךכ .ימלשוריב אנהכ רב ןוב 'ר תעדל םיאתמ .ןסינב רשע השש אוה חספה תרחממ :רמולכ
רותסל היאר הז קוספמ איבה ןכש ,ךכ שרפמ ם"במרה ףא .עשוהיל ושוריפב ,י"שר םג שריפ
:תישארב תבש תרחממ אוה הרותבש "תבשה תרחממ"ש םיקודצה תעד
חספה ותואש רמאת םאו ,יולקו תוצמ חספה תרחממ ץראה רובעמ ולכאיו רמאנו"
רבדב שדחל םתליכא רתיה בותכה הלת ךאיה ,םישפיטה ומידש ומכ ,עריא תבשב
,חספה תרחמב רבדה הלתש רחאמ אלא .הרקנ הרקנ אלא ,הביסה אלו רקיעה וניאש
םוי הז יא לע ןיחיגשמ ןיאו ,שדחה תא תרתמה הליעה איה חספה תרחמש רורב רבדה
.(א"יה ז"פ ,ןיפסומו ןידימת) ".עובשה ימימ אוה

:םת ונברל לאש ע"בארה .םת ונברל ארזע ןבא םהרבא יבר ןיב חוכיוו ררוע ילבבבש הז שוריפ

,ד"יב טחשנש חספה תטיחש תרחמ אוהש ,ןסינב ו"טב ונייה חספה תרחממ אה"
."ו"טב היה הזו ,לארשי ינב ואצי חספה תרחממ יעסמ תשרפב ביתכדכ

.זא רוסא היה שדחש הזמ וחיכוה ןכ יפ לע ףאו ,ךכל ונווכתנ ילבבב ףאש ,ול בישה םת ונבר
האובתהמ רמולכ) ץראה רובעמ ולכאיו" :ךכ ושוריפו ,םיטפשמ ינשל קלחתמ קוספה ?דציכ
ןמ :רמולכ) יולקו (לבא) תוצמ ,(חספה תטיחש תרחממ ,ו"טב ונייה ,חספה תרחממ ,הנשיה
אל למרכו ילקו םחלו" :הרותב רומאל ליבקמ ,ז"טב :ונייה) "הזה םויה םצעב (ולכא שדחה
ושוריפב ,ק"דרה םיכסה םת ונבר שוריפל .(םש ה"ר 'סות האר) .("הזה םויה םצע דע ולכאת
.("תוארקמה ישרפמבש םימכחה ילודג" םשב ,םש ,ה"רל יריאמה ואיבהו) עשוהיל

אל ארקיעמ") ןושלה יפל אל לבא ,דבלב תיניינעה הניחבהמ ילבבב רומאל םיאתמ הז שוריפ
דוחל םיאיבנ ןושלו דוחל הרות ןושל" :י"ר שריפ ךכיפלו .תופסותה וב ושיגרהש רבד ,("לוכא
אוה חספ םיאיבנבו ,ו"ט אוה ותרחמו ,ןסינב ד"י םוי חספ ארקנ הרותב ."דוחל םימכח ןושלו
.('ב ז"ל ןישודיק 'סות האר) ז"ט ותרחמו ו"טב

"חספה תרחממ" לע ארזע ןבאו ג"סר
:הרותל ושוריפב ע"בארה ואיבה ,ןואג הידעס בר הז ושוריפב י"רל םדק
תרחממ' הנהו .ו"ט לילב 'ד חספו .לארשי חספו 'ד חספ ,םה םיחספ ינשש רמא ןואגהו"
תרחממ - הרותב בותכה 'חספה תרחממ' שוריפ היהיו ,רשע השש םוי - עשוהיב 'חספה
.(א"י ג"כ ארקיו) "חספה חבז

ףא ,ותעדל ."םולכ רמא אלו" :וכרדכ ,תופירחב ןואגה שוריפ לע בישה ע"בארהש אלא
."םיתבה לע םשה חספש רובעב קר חספ גחה ארקנ אל יכ" ,ו"ט ליל אוה חספה יעסמ תשרפד
."רחמ" ארקנ הלילל סחיב רקובהש יפל ?"חספה תרחממ" הז יפל לארשי ינב ואצי אופא דציכ
."תרחמה םוי לכו הלילה לכו םויה לכ" :בותכ ןכו ,ו"ט םוי רקובל אוה "ותרחממו"

"ךשפנ תא טלממ ךניא םא" :היאר דוע ףיסוהו הז שוריפ איבה (ה"רל וישודיחב) א"בטירה
'תרחמ'ו 'רחמ' תומוקמה בורבש ,ריעהש אלא .(א"י ט"י 'א לאומש) "תמומ התא רחמ הלילה
חרכומ הזו ."רקוב םושמ ארק טקנו ארק קייד אל" תומוקמ טועימבו ,וירחאלש םויב םנבומ
,חספה תרחממ שדח ולכאש ןפואב עשוהיבש קוספה שרפל וישכע םיצור ונא ירהש ,ומוקממ
.ןסינב ז"טב אוה "תרחממ" לש ונבומ םש ןכ םאו

"האלפה"ו "הנקמה" לעב שוריפ
לש ללכהש ,תויאר המכב חיכוה :"האלפה"ו "הנקמה" לעב רמא םיקוספה ינשב עיתפמ שוריפ
ףא חנ ינבל סחיב ןכו ,הרות ןתמ םדוק לבא ,הרות ןתמב שדחתנ "הלילה רחא ךלוה םויה"
הריתס ןיא ךכיפלו .("ותובשי אל הלילו םוי") םויה רחא ךלוה הלילה ,הרות ןתמ רחאל
אלא .ו"ט ליל ,חספה תליכא ןמז םש םגו ןאכ םג ונבומ חספ .עשוהיב ןושלל יעסמב ןושלהמ
,ד"י םויל ךייש ו"ט ליל ,הרות ןתמ םדוק ,םירצמ תאיצי ןמז לע רבודמשכ ,יעסמ תשרפבש
ארקנ ,הרות ןתמ רחאש ןמזה לע רפוסמשכ ,עשוהיב לבא ,"חספה תרחממ" אוה ו"ט םויו
,ןישודיקל "הנקמה" האר) .ו"ט םויל ךייש ו"ט לילש ,ןסינב רשע השש םוי "חספה תרחממ"
ןינב" ת"וש הארו .דועו 'ב א"י תומש ,ב"כ 'ט תישארב ,הרותה לע "תופי םינפ" ורפסו 'ב ז"ל
.(ו"כק ןמיס ,ןגנילטע י"רהל "ןויצ

שדח רוסיא זא היה אלש תועדל 'חספה תרחממ' שוריפ
עברא רחא דע לארשיל רסאנ אל שדחש םירבוסל ,עשוהיבש "חספה תרחממ" שרפתי דציכ
ח"ל ,ןישודיק) ילבבב ודמע וז הלאש לע ?("קוליחו שוביכ") "הבישיו השורי" לש הנש הרשע
,ץראה תאובתמ לוכאל - םירוסא ויהש אל ,םיכירצ ויה אל ןסינב רשע השש דעש ובישהו ,('א
תרחממ ןמה תובשיו" :םש ,עשוהיב שרופמ רבדה .םהילכבש ןמהמ םיקפתסמ ויה ןיידעש יפל
תפסותב הארו) הרותה יקוספמ ףא ןכ וחיכוה דומלתבש אלא ,"ןמ לארשי ינבל דוע היה אלו
ותרחממ ירהש ,ןסינב ו"ט אוה ןאכ "חספ" הז שוריפל ףאש ,אצוי .("לארשי ינבו" ה"ד ,םש
.ןסינב ז"ט אוה

םימכח ןושלב 'חספ' חנומה
ןכ אלו .וב ו"ט וא ןסינב ד"י וא ונבומ ןמז תרותב "חספ" םיאיבנבו הרותבש ,םידמל וניצמנ
םיארקנ םה הרותבש םימיה םתוא ,גחה ימי תעבש םיארקנ חספ םשב .םימכח ןושלב אוה
גח תרותב םיארומאהו םיאנתה ירבדב רכזוה חספש תומוקמל רופס ןיא ."תוצמה גח" םשב
חספ לש יעיבש ,חספ לש ןושאר בוט םוי ,("םיחספ יברע" :וא) "חספ ברע" :םג שיו .תוצמה
.חספה רחאו

םהירבדמ ריאמ 'ר רמא" .ןסינב רשע העברא ןבומב דחא םוקמב חספ רכזוה ללכה ןמ אצויכ
המורת :רמול הצור .(ז"מ א"פ ,םיחספ) "חספב האמוטה םע הרוהט המורת ןיפרושש ונדמל
"חספב" ןאכ .האמוטמ הרמשל םירהזומ ונא ןיא ,הפירשל תדמוע המורתהש ןויכ .הצמחתנש
הלח גחה ךותב ץמחתנש המ ןכש ,חספ ברע אוה ץמח רועיב ןמזש ינפמ אלו .חספ ברעל ןווכמה
ושודיח רקיע לכ ,םש ילבבב ראובמלש ינפמ אלא ,ץמחתנש תמיא לכ "ותיבשת" תווצמ וילע
רתומ ,אוה ןנברדמ ץמח רוסיא ןמזש ,חספ ברע לש תישש העשב ףאש ,אוה ריאמ 'ר לש
.האמט המורת םע דחי הפירשל

ןיב שי לדבהו .(ח"ה א"פ םיחספ) "ד"יב ?חספב והמ" :ותוא ושיגדהו רבדב ושיגרה ימלשוריב
רוסא רבכ ךליאו עבשמ ןכש ,תישש העשל אלא ריאמ 'ר ןווכתנ אל ילבבל :ימלשוריל ילבבה
העברא םוי לכ לע ריאמ 'ר תנווכ ימלשורילו ,רבדב הדומ וילע קלוחה ףאו ,הרותה ןמ ץמחה
אלא וניא המחה תעיקשל ךומס דע חספ ברעב ץמחש ריאמ 'ר רבוס ימלשוריל ןכש ,רשע
הארמ"ו .ירכזא רזעלא 'ר םשב ,םש םיחספ ,תוינשמ לע "המלש תכאלמ" האר) ןנברדמ
.("יסוי 'ר" ה"ד ,םש ימלשוריל "םינפה

חספ לש ןושאר לילכ "חספ"
חספ לש ןושאר ליל לע אלא ,גחה ימי תעבש לכ לע אל "חספ" הנשמב וניצמ רפסמ תומוקמב
ב"פ םיחספ) "...םירועשב םיטחב ,חספב ותבוח ידי םהב אצוי םדאש םירבד ולאו" .דבלב
,הצמ לוכאל ביוחמ אוהש ,הנושאר הלילב הצמ תבוח םושמ ותבוח ידי" :י"שרבו .(ה"מ
,חספב ותבוח ידי םהב אצוי םדאש תוקרי ולאו" :ןכו .('א ה"ל) "תוצמ ולכאת ברעב ביתכדכ
:דוע הארו) רורמ תליכאב םיבייח וב ,ןושארה הליל לע הנווכה ןאכ ףא .(ו"מ םש) "...תרזחב
הליל ףא ןכש ,גחה לכ לע חספ םשה תעיבקל הריתס וז ןיא .(דועו ח"מו ב"מ א"פ ,הלח
אישה תוינשמה לע "המלש תכאלמ"בש אלא ,ארקי חספ םשב אוה ףאו גחה ללכמ ןושארה
לכאייש חספה ןברק תווצמ .ןברוקה לע אלא ,ןמזה לע אל - תרחא הנווכל ןאכ חספ םשה תא
ידי םהב אצוי םדאש :תוינשמה ונווכתנ ךכלו ,("והולכאי םירורמו תוצמ לע") רורמו הצמ םע
.וטושפמ ץוח לבא ,דדוחמ שוריפ .חספה ןברק םע :רמול הצור ,"חספב" םלכואשכ ותבוח

ןסינב ז"ט - חספ
(ןגד ינימ השמחל) ןירוסא" .ןסינב ז"ט - חספ םשה הנשמב םעפ וניצמ ירמגל רחא ןבומב
שדחה ןיידע ירה ןסינב ו"טב .(א"מ א"פ ,הלח) "רמועה ינפלמ רוצקלמו חספה ינפל שדחב
רמאש ומכ ,ושוריפש ונחרוכ לעב "?חספה ינפלמ שדחב" :תרמוא ןושלה המו ,רוסא
היה וליא :רמולכ ."שדקמל שדח םיאיבמ ובש ,חספבש םויה ינפלמ" :"בוט םוי תופסות"ה
,תמאב ךכ רבוסש ימ תעדכ ,שדקמב רמועה תאבה םדוק ונבומ היה ,"רמועה ינפלמ" בותכ
ובש ,חספבש םויה" ונייהו ,שדחה תא ריתמ ז"ט םוי לש ותישארש תרבוס הנשמה לבא
.(ט"ויסותב םש הארו) "שדח םיאיבמ

.תואסרג יוניש ןאכ שי לבא ,"חספה ינפלמ" ןושלה עמשמב הז ןיא .שגרומ תאז לכב קחודה
תוינשמה שוריפב) ם"במרה ףא םיסרוג ךכו ,ונינפלש תוינשמבש הז םנמא אוה רומאה חסונה
ינפלמ שדחב ןירוסא" :הנשי ,רתוי תקיודמ ,תרחא אסרג לבא ,(םש) קדציכלמ ב"ירהו (הלחל
לבא ,ןסינב ז"ט ינפל הרוסא שדח תליכא :טושפ השוריפו ."חספ ינפלמ רוצקלמו ,רמועה
ה"מגרה :םיסרוג ךכ .גחה ינפמ רוצקל רוסא ןסינב ו"טב ירהש ,חספה ינפל הרוסא ותריצק
א"ח) "עורז רוא" ,(הלחל ושוריפב) ש"רה ,(םש תוחנמ) ,תופסותו י"שר ,(תוחנמל ושוריפב)
ןשרוש .(םש הלח ,"םירפוס יקודקד" הארו) דועו (הלחל "והילא תונש"ב) א"רגה ,(ח"כש ןמיס
ינפלמ ינת ייונת תיאו ,חספה ינפלמ ינת ייונת תיא" :ימלשוריב ץוענ תואסרגה יתש לש
,ןנחוי 'רל עייסמ חספה ינפלמ רמאד ןאמ" :ןהיניב הכלהל לדבהו .(א"ה א"פ הלח) "רמועה
שדקמה ןמזב ףאש רבוס ןנחוי 'ר :שוריפ .(םש) "היקזחל עייסמ רמועה ינפלמ רמאד ןאמ
תאבה לש חספבש םויה :רמולכ ,"חספה ינפלמ" :ןכלו ,םויה תליחת ונייהו ,ריתמ םויה
תאבה ונייה ,"רמועה ינפלמ" :ןכלו ,ריתמ ןברוקה שדקמה ןמזבש רבוס היקזחו ,רמועה
.(וילכ יאשונבו םש ימלשוריב האר) רמועה

"...ינפלמ שדחב" תסרגב ללכ וקלחנ אל םלועמ ."רינ" רפסב ןתונ ימלשוריב ירמגל רחא שוריפ
םוי אוהש חספה גח ימיבש םוי ונייה חספה ןושל שרפל לודג קחוד) "רמועה ינפלמ" :יאדוו
האבהה ןמזש ןנחוי 'רל :ךכ ושוריפו "...ינפל רוצקלמ"ב ?וקלחנ המב אלא ,(רמועה תברקה
אצמנו ,הריצקה תא ריתמ הריצקה ןמז ךכ ,שדחה תליכא תא ריתמ (המצע האבהה אלו)
,רוסא ךכ ןיב ומצע חספבש ןוויכמו ,הריצקה תרתומ חספ לש ןושארה ט"וי יאצומב ףכתש
תאבהש ,היקזחלו ."חספה ינפל רוצקלמ" :אסרגה ןכל ,הכאלמ תיישעב רוסא בוט םוי ירהש
יאו ,הריצקה תא תרתמה איה רמועה לש המצע הריצקה ךכ ,הליכאה תא תרתמה איה רמועה
ןמז לכ ,ןושארה ט"וי רחא ףא ירהש ,"חספה ינפלמ" הרוסא הריצקהש רמול אופא רשפא
תריצק ונייה ,"רמועה ינפלמ רוצקלמ" :ןכלו ,הרוסא הריצקה ןיידע ,רמועה תא ורצק אלש
א"רגה תעדל ןוויכ "שדחב"ב אלו "רוצקלמ"ב םה תוסרגה יפוליחש ושוריפ םצעב) רמועה
ןקתמו הנשמו שדקמה ןמזב אלש תרבדמ הנשמהש שרפמ א"רגהש אלא ,ימלשוריל ושוריפב
.(םש האר ,היגוסה לכב ימלשוריב אסרגה

רחא םוקמב ירה ,ןוכנה חסונה תעיבקב םיטבחתמו םיחכוותמו םינד ,הלח תנשמב ,ןאכ םאו
םינידה לכ ובשח ('ו קרפ) תוחמש תכסמב ."הפ הצופ" ילבמ ןסינב ו"ט ןבומב חספ וניצמ
,"רתומ חספה ינפל םינימה תשמחמ ערזל םימי השולש" :םהיניבו ,םימי השולשב םרועישש
ימלשוריבו הנשמבש ,ומצע א"רגה :דאמ אלפיי ."רוסא ןאכמ תוחפ" :תפסות חסנמ א"רגהו
ילבמ "חספה" ריאשה תוחמשב ןאכ ,"חספה" אלו "רמועה" איה הנוכנה אסרגהש עבק הלחב
!וז הכלה תהגהב קסעש יפ לע ףא ,ןוקית םוש

םילשורי ,הקניאוק צ"ברהל "ףסאמה" ץבוקב) ופרוח ימיב ךכ םושמ עיצה םירוטה בתוכ
ץמח לע אלא ,שדח רוסיא לע ללכ ןאכ םינד ןיא .וז הכלהב ירמגל רחא ןבומ (ג"ל ןמיס ,ב"ערת
וכרח" תמגוד ,ץמח םושמ רוסא וניאו ,בקרנ ,חספה םדוק םימי השולש ערזנש לכ .חספב
תמחמ ץמחתנ אליממו ,בקרנ אל דוע םימי השולשמ תוחפ לבא ,('ב א"כ םיחספ) "ונמז םדוק
העורז והדש התיה" :וז איה ונתנשמ ?םימי השולש המלו .ץמח םושמ רוסאו ,תיחולחלה
דע" :םש ימלשוריבו ,(ג"מ ב"פ םיאלכ) "עילתתש דע הל ןיתמי ,םירועש הערזל ךלמנו םיטח
ערזהש אוה ,םש תוינשמה שוריפב ם"במרה יפל ,"עילתתש" ."םימי השולש ץראב אהתש
ביקרמ ערזה םימי השולשבש ירה .(ג"יה ב"פ ,םיאלכ ,ם"במר הארו) ,בקרנו שפעתנו תחשנ
ש"רהמ לאשנ רבכו .(הבקרהה לע רבודמה ןאכ לבא ,תקולחמ שי השרשהה ןמז רועישל עגונב)
תרתומ םא ,חספה םדוק םימי השולש האובת ערזש ימ לע ("הדוהיב עדונ"ה לש ונב) אדנל
וניאו בקרנו תחשנ ערזה םימי תשולשבש "תנתונ ארבסהו דיעמ שוחה"ש בישהו ,ץמח תמחמ
ותלאש ,ונכרדל .(ריעה אל םיאלכ תנשממ .'ט ןמיס "ןויצ תביש" ת"וש האר) לכאמל יואר
.תוחמש תכסמבש הכלה שוריפ תווהמ ותבושתו

םדא ינב ןושלב חספ
הכלהב .םדא ינב ןושלב - ונל דועו .םימכח ןושלו םיאיבנ ןושל ,הרות ןושלב חספ - ןאכ דע
"םדא ינב ןושל רחא ךלה םירדנב" :ורמא ללכ .םירדנל עגונב רקיעב תעבוק םדא ינב ןושל
הזיא דע ,חספה דע רבד הזיאמ ומצע לע האנה םדא רסאש ירהו .(תומוקמ המכו 'ב 'ל ,םירדנ)
שיו) ינפ דע ,חספה אהיש דע ,חספה דע :רבדב םיקוליח השולש ?רסאנ אוה קוידב םוי
ןושלד" ו"ט ליל דע :רמול הצור) עיגיש דע רוסא ,חספה דע" :ורמא ךכו .חספה (ינפל :םיסרוג
;("ולוכ אהיש דע עמשמד") אציש דע רוסא ,אהיש דע ,(ן"ר ."ללכב דע אלו דע עמשמ םדא ינב
ח"פ ,םירדנ) אציש דע רוסא :רמוא יסוי 'ר ,עיגיש דע רוסא :רמוא ריאמ 'ר ,חספה ינפ דע
,"ינפ" שוריפב וקלחנש אלא ,גחה ימי תעבש לכ םדא ינב ןושלב ונבומ ,לכה ירבדל ,חספ .(ב"מ
ושריפ ,'ב א"ס ,םירדנב .'א ה"ס ןישודק) רובעיו חספה הנפתיש דע וא חספה ינפל ונבומ םא
.(רחא ןפואב םתתגולפ

רמא ?"חספ" םשב ותוא םיארוק ונא וליאו "תוצמה גח" םשב ולוכ גחה ארקנ הרותב המל
ןיחבשמ לארשיו לארשי תא חבשמ ה"בקהש ,ןיליפתב וניצמש ךרדכ :בושטידרבמ קידצה
לש םחבש אוהש ,"תוצמה גח" םשב ארק ותרותב ה"בקה :ןאכ ךכ ,('א 'ו תוכרב האר) ה"בקל
:'ב 'ב והימרי י"שר הארו) "ץימחהל וניתובא לש םקצב קיפסה אלש" דע כ"כ וזרדזנש ,לארשי
לארשיו ,(ךרדל הדיצ ןיאו רבדמב ירחא ךתכל ?ךירוענ דסח והמו ,ךירוענ דסח ךל יתרכז
תופסות") "חספ" :ןכלו ,"םירצמב לארשי ינב יתב לע חספ"ש :ה"בקה לש וחבש םיריכזמ
.(ומשב ,םיחספ שיר ,תוינשמ לע "םישדח

"חספ" םשה לש ותארוה
,ב"י ,תומש) םכילע יתחספו" :רבדב םיאנת וקלחנ אתליכמב ?"חספ" םשה לש ותארוה יהמ
לארשי ינב יתב לע גלדמ ה"בקהש ,יתעספו אלא יתחספו ירקת לא :רמוא הישאי 'ר ,(ג"י
,םכילע יתחספו :רמוא ןתנוי 'ר ;םירהה לע גלדמ אב הז הנה ידוד לוק :רמאנש ,םירצמב
ינא עמוש ,לארשי לש ותיב ךותב ירצמ היהש ירה ,םירצמה לע סח ינא ןיאו סח ינא םכילע
."םירצמה לע אלו סח ינא םכילע ,םכילע יתחספו :רמול דומלת ?לצני

החיספ ןיא ,חתפה לע 'ד חספו" :לאעמשי 'ר (ג"כ ,םש) אתליכמב ןלהל רבוס ןתנוי 'ר תעדכ
."טילמהו חוספ ליצהו ןונג םילשורי לע תואבצ 'ד ןגי ןכ תופוע םירפצכ" :רמאנש ,סייח אלא
:"'ד חספו" ןכו ,"ןוכילע סוחיאו" :"םכילע יתחספו" םגרתמ סולקנוא :תכשמנ תקולחמהו
החיספ לכ רמוא ינאו" :("יתחספו" לע "יתמלחו" שוריפה איבהש רחאל) י"שרו ."'ד סוחיו"
ןכו .הז ךותב הז םייורש ויהש ,םירצמ יתבל לארשי יתבמ היה גלדמ ,הציפקו גוליד ןושל
וגלדמ טילמהו חוספ ןכו ,םיצפוקכ םיכלוה םיחספה לע ןכו ,םיפיעסה יתש לע םיחסופ
גרובנלקמ ברהו .עירכה אלו םישוריפה ינש בתכ (ז"כ םש) ע"בארה ."םיתמומה ןיבמ וטלממו
,ליצה וניתב תאו רומאכ ...הלצהו הנגה ןושל ושרפל ןוכנ רתוי" :(:ג"י םש) "הלבקהו בתכה"ב
."ךרוצ אלל ךכ לכ ש"תי ארובה תא םישגהל ונל המ יכ ,הציפקו גוליד ןושל אלו
- - - "הלצהו הנגה ןושל ושרפל ןוכנ רתוי" :רמאנ ונא ףא ,םימעב לארשי בצמ תניחבמ

:רמוא ילילגה יסוי יבר
וילע יונבה קחצי לש וחבזמו ומוקממ רקענ הירומה רה רבכ ,םיל לארשי וסנכנשכ"
טשפ וליאכ םהרבאו ,חבזמה לע ןותנו וילע דוקע וליאכ קחציו ,וילע הכורעה ותכרעמו
,הרצב םינותנ ינב ,השמ :השמל םוקמה רמא .ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקלו די
?תושעל ידיב המו :וינפל רמא !הליפתב ךיראמו דמוע התאו - ףדור אנושהו רגוס םיהו
םמוקמ אהת התאו (ז"ט די תומש) 'וגו "םיה לע ךדי תא הטנו ךטמ תא םרה" :ול רמא
."ולש תומחלמהש ימל ללהו דוהו תראפתו הלודגו האדוהו חבשו ריש ןתונו חבשמו
('א השרפ ,חלשב ,אתליכמ)