פסח בירושלים בימי בית שני

שמואל ספראי

מחניים, גיליון ל"ח


תמצית: המאמר סוקר את ההיבטים המיוחדים של העלייה לרגל לירושלים בפסח. בין הנושאים הנידונים: קורבן הפסח, הביכורים, המקדש, אכסון העולים ומזונם.

מילות מפתח: היסטוריה; היסטוריה יהודית; בית שני; פסח; ביכורים;

המייחד את ירושלים בימי חג הפסח הנו בודאי עלייתם לרגל של רבבות מבני ישראל מן הארץ ומן התפוצות. העלייה לרגל- מרובה הייתה השפעתה על האדם מישראל אולם לא פחותה מזו הייתה גם השפעתה של העלייה על העיר ירושלים: על חייה הרוחניים, על המציאות הלאומית-מדינית שבעיר ואף השפעה מכרעת לה על חייה הכלכליים של העיר.

לימי הפסח התכנסו לירושלים ועלו לבית ה' כדי להשתחוות בחצרות ה', להראות לפני ה', בלשון התורה (שמות כג יז; שם לד כג; דברים טז טז), וכדי לזבוח את קרבן הפסח, אשר התורה וההלכה בתורה שבעל פה שוו לו אופי של זבח משפחה.

נוסף על כך השתתפו עולי הרגל בקצירת העומר אשר נעשה ב"עסק גדול", "כדי להוציא מלבן של צדוקים", שלא הודו במסורת שבעל פה שהורתה לקצור את העומר ביום ט"ז בניסן, "למחרת השבת".

על זריזותם ודביקותם של בני ישראל בימי הבית השני בעליה לרגל לחג הפסח יכולים אנו ללמוד מתוך סיפורו של יוסף בן מתתיהו על העלייה לרגל בפסח האחרון לקיום הבית. הארץ הייתה כבר משובשת בגייסות רומאים ואף על פי כן עלו יהודים ברבבותיהם מן הארץ ומן התפוצות והמצור על העיר סגר עליהם ונשארו בתוכה עד חורבנה ונפילתה (מלחמות היהודים ספר ו' פרק ט' סעיף ג').

התורה מחייבת במצוות הראיון רק את הזכרים: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלוקיך" (דברים ט"ז ט"ז) וההלכה התנאית פוטרת במפורש את הנשים מקורבן הראיה, הוא הקורבן שהתחייב עולה הרגל עם בואו לפני ה' (ראש משנת חגיגה). אלא שלמעשה היו העולים באים לירושלים עם משפחותיהם וילדיהם. וכמו שמצינו כבר במעשה אלקנה אבי שמואל העולה עם חנה ופנינה וילדיה (שמואל א א).

הנשים פטורות היו מקורבן ראיה אך חייבות היו בשמחה, כלומר זבח השלמים שנזבח לשם הסעודה והשמחה שבחג. ומקרא מלא הוא:
"ושמחת לפני ה' אלוקיך אתה ובנך ובתך" (דברים ט"ז יא).
וכלשונו של רבי יוסי הגלילי:
"שלוש מצוות נצטוו ישראל בעלותם, ראיה וחגיגה ושמחה. יש בשמחה מה שאין בשתיהן שהשמחה נוהגת באנשים ונשים" (חגיגה ו' ע"ב).
חכם בן דור החורבן מורה שאין שבחו של אדם להניח ביתו ברגל (תוספתא פ"ב ה"א ומקבילות). מי שעלה לרגל עלה עם משפחתו כולה והוא הרקע לאגדה המסופרת על מעשים שאירעו לבתיהם ולמשקם של העולים בצוותא: מעשה במי שהניח את כריו ובא ומצא אריות סובבים אותו; מעשה באחד שהניח בית של תרנגולים ובא ומצא חתולות מקורעין לפניהן (ירושלמי פאה פ"ג י"ז ע"ד ומקבילות).
ומעשים רבים כיוצא באלו.

ברם מצינו עדויות מפורשות לימי הפסח כי נהגו לעלות עם נשותיהם בניהם ובנותיהם. במשנת פסחים שנינו: "האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים" וכו' (פסחים פ"ח מ"ג). ובברייתא לאותה משנה: "מעשה וקדמו בנות לבנים ונמצא בנות זריזות ובנים שפלים" (פסחים פ"ט ע"א). בסופה של משנת חלה מוסרת המשנה:
"יוסף הכהן הביא בכורי יין ושמן ולא קיבלו ממנו אף הוא העלה בניו ובני ביתו לעשות פסח קטן בירושלים והחזירוהו."
ובתוספתא בפסחים נתפרש טעמו של דבר: שמא יקבע הדבר חובה (פ"ח י').

הרי שבפסח ראשון עולה היה עם בני ביתו. וכן מסופר עליו:
"ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב הפסח ולא רצה ליטמא (שהרי לא יוכל להקריב קורבנות) ונמנו אחיו הכוהנים וטמאוהו בעל כורחו" (זבחים ק' ע"א).

עם עולי הרגל מישראל נצטרפו נכרים יראי ה' שהיו באים להשתחוות לפני ה' ויש שהיו אף מתגיירים ומצטרפים בשלמות ליהדות בשעת כושר זו. נעלה מקור אחד כללי המדבר על עליה לרגל של נכרים וכמה מקורות השייכים לימי הפסח. בספרי דברים, פיסקא שנ"ד אנו שונים:
"אתה אומר שהיו אומות העולם ומלכים מתכנסים ובאים לפרגמטיא של ארץ ישראל ומוצאים את כל ישראל בירושלים והם אומרים: הואיל ונצטערנו ובאנו לכאן נלך ונראה פרגמטיה של יהודים מה טיבה? ועולים לירושלים ורואים את ישראל שעובדים לאל אחד ואוכלים מאכל אחד... והם אומרים אין יפה להידבק אלא באומה זו. מנין אתה אומר שאין זזים משם עד שמתגיירים ובאים ומקריבים זבחים ועולות, תלמוד לומר: שם יזבחו זבחי צדק" (דברים ל"ג י"ט).

מתוך דרש זה מתפרש יפה הרקע המציאותי למחלוקת של בית שמאי ובית הלל במשנה:
"גר שנתגייר בערב פסח בית שמאי אומרים: טובל ואוכל את פסחו לערב ובית הלל אומרים הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר" (פסחים פ"ח מ"ח).
ואף מעשה מן המציאות מוסרת לנו הברייתא:
"רבי אליעזר בן יעקב אומר: איסטריוטות היו שומרי צירין בירושלים וטבלו ואכלו פסחיהן לערב" (ירושלמי פסחים ספ"ח).
התנא מעיד על מעשה בחיילים שומרי צירי העיר, כלומר שומרי השערים, שטבלו ואכלו פסחיהם לערב. בפסחים ג' ע"ב מוסרת לנו הגמרא: "ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים" וכו'. נכרי זה הערים ואכל מן הפסח, אולם כרגיל היו נכרים עולים לפסח מן הסביבה הקרובה או הרחוקה על אף שלא הורשו להשתתף בעבודת ה' (מלחמות היהודים ספר ו' פרק ט' סעיף ג').

נכרים נמשכו ליהדות והיו עולים לירושלים ממקומות רחוקים ביותר ולעיתים מהלך של כמה חדשים רק כדי להשתחוות לפני ה' אף על פי שלא הורשו לקרב אלא עד הסורג שהיה בהר הבית (קדמוניות היהודים סוף ספר ג').

עד שאנו באים לתאר את הפסח בירושלים נעלה תחילה תיאור דרכם של העולים עד שהגיעו לירושלים. במשנת שקלים בראשה שנינו:
"באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים. בט"ו בו קורין את המגילה בכרכים ומתקנין את הדרכים ואת המדרכות ואת מקוואות המים ועושים כל צורכי הרבים ומציינין את הקברות".
והתוספתא מוסיפה:
"בחמשה עשר בו שליחי בית דין יוצאין ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות שחלחלו מן הגשמים פרק למועד סמך לעולי רגלים כדי שיהו מתוקנים בשלושה רגלים אלו".
הסנהדרין בירושלים דאגה, אפוא, לתיקונם של הדרכים העולות לירושלים להכשירם לעולי הרגל. במיוחד נצרכו לכך לאחר עונת הגשמים להכשיר מחדש את הדרכים שנתקלקלו מן הגשמים.

ממקורות אחרים אנו למדים שלא רק לדרכים דאגה הסנהדרין, אלא אף להספקת המים ואפילו לנטיעת אילנות לצל בדרכים. הברייתא בירושלמי למשנתנו (ירושלמי שקלים פ"א מ"ו ע"א) מוסיפה פרטים למעשי בית הדין בחודש אדר: "מפרקין את המנעול מעל גבי המים ואין מחזירין אותו". ונתפרשה יפה הברייתא בדברי הרמב"ם שעד אותה שעה שמרו על המים בבורות ועם התקרב עונת עולי הרגל הורידו את המנעול מעל הבור והעמידום לרשות העולים.

תמונה חיה ומלאת עניין מדרכיהם של עולי הרגל מעלה בעל מדרש איכה לכתוב בתהילים מזמור מ"ב ד:
"אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי: כנסת ישראל אומרת לפני הקדוש ברוך הוא: לשעבר הייתי עולה לירושלם ודרכים מתוקנים; לשעבר הייתי עולה ואילנות מסככות על ראשי ועכשיו גלויה לשמש.
אמר רבי ברכיה: אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: לשעבר הייתי עולה וסלי ביכורים על ראשי בהשכמה שהיו אומרים: קומו ונעלה ציון אל ה' אלוקינו (ירמיה לא ו), בדרכים היו אומרים: שמחתי באומרים לי בית ה' נלך (תהילים קכ"ב א'), בירושלם היו אומרים: עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלם (שם ב'), בהר הבית היו אומרים הללו אל בקדשו (תהילים ק"נ א'). בעזרה היו אומרים: כל הנשמה תהלל יה (שם פסוק ה') ועכשיו: אדדם עד בית ה' - דמומה סלקא ודמומה נחתא.
"אלה אזכרה" - לשעבר הייתי עולה לפעמי רגלים בשירות ובזמירות לפני הקדוש ברוך הוא כמה דאמר בקול רינה ותודה ועכשיו בכיה סילקא ובכיה נחתא.
"אלה אזכרה" - לשעבר הייתי עולה המוניות המוניות של חגיגה כמה דאמר המון חוגג.
אמר רבי לוי: כהדין געגע דלא פסיק לא ביממא ולא בלילא ועכשיו טמשא סלקין וטמשא נחתין" (איכא רבא פ"א נב).

מתוך מדרש זה ומתוך מקורות תלמודיים וחיצוניים אחרים יש ללמוד שהעלייה לרגל נעשתה בשיירות בשירות ובזמירות לפני הקדוש ברוך הוא. התיאור הרחב של תיאור העלאת הביכורים המצוי בפרק ג' של משנת ביכורים המספר לנו כיצד נהגו "שלא היו עולין יחידים אלא פלכים פלכים" (תוספתא שם פי"ב ה"ח), אינו אלא תיאור של עליה לרגל בכללה כי כמה מהפרטים הנזכרים במשנה לגבי העלאת הביכורים כגון קריאות הממונה לציבור העולים: "קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלוקינו" (שם משנה ב) והעלייה בשירות ובזמירות (שם משנה ד), נזכרים במדרש לעניין העלייה לרגל בכללה. גם החליל המלווה את שיירת מביאי הביכורים נזכר כבר לימים ראשונים בספר ישעיה לעניין עולי הרגל:
"השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר ה' אל צור ישראל" (ישעיה ל כ"ט).
גם מהתפוצות היו עולים בשיירות. דברים אלו יש ללמוד במפורש מעדויותיהם של יוסף בן מתתיהו ופילון האלכסנדרוני ורמזים להם גם בדברי חכמינו זיכרונם לברכה. המקור הממצה ביותר המעלה את עלייתם לרגל של בני התפוצות מצוי בדבריו של פילון המספר לנו כי:
"רבבות אנשים מרבבות ערים נוהרים לבית המקדש בכל חג, מהם דרך היבשה ומהם דרך הים ממזרח וממערב מצפון ומדרום" (על החוקים ספר א' סעיף סט).
בקדמוניות היהודים ספר י"ד פרק י"ד מספר לנו יוסף בן מתתיהו על ניסיונותיהם של הנציבים הרומאים לעכב את משלוחי כספי מחצית השקל מן המושבות הרומאיות באסיה ובאפריקה וכיצד השיגו היהודים אדיקטים מלכותיים שהרשו להם לאספם ולהעלותם בשיירות לירושלים. כן מספר יוסף במקום אחר כי בנהרדעא ובנציבין היו מתלקטים למעלה מרבבה מישראל ועולים לירושלים עם כספי מחצית השקל (קדמוניות היהודים ספר י"ז פרק ב).

גם בהלכה מצינו, כאמור, רמזים למציאות זו. בהלכה הדנה בעניין עיבור השנה שנינו:
"ומנין שמעברים את השנה על הגלויות שיצאו ועדיין לא הגיעו, תלמוד לומר: בני ישראל מועדי - עשה את המועדות שיעשו אותן כל ישראל" (ירושלמי שביעית פ"ט לט ע"ג ומקבילות).
כמה דברים למדים אנו מהלכה זו. מספרם של עולי הרגל מן התפוצות היה מרובה עד שהתחשבו בעיבור השנה בעובדה זו ואם נודע כי הגלויות יצאו מעריהן ועדיין לא הגיעו עיברו את השנה באותו אדר. ואף זאת אנו למדים כי יצאו במאורגן והסנהדרין ידעה על כך וחישבה את מעשיה בהתאם לכך. יתכן שעם צאתם הודיעו על כך על ידי שליחים בעוד שעיקר השיירה על טפה ונשיה המשיכה לאיטה בדרכה עד הגיעה לירושלים.

הלכה אחרת מתחום הלכות טומאה וטהרה משקפת את ריבויה של העלייה מהתפוצות, קביעותה ותיירותה. בתוספתא אהלות פי"ח ה"ג שנינו:
"חזקת דרכים של עולי בבל אף על פי שמובלעות בארץ העמים טהורות. רבן שמעון בן גמליאל אומר: עד מקום שאדם פונה ואין בוש. כלומר הדרך טהורה ונדונית כאדמת ישראל עד לאותו מקום שאדם פונה לעשות צרכיו ואינו בוש יותר".
כיוצא בו במדרש תנאים (הוצאת הופמן עמ' 112):
"וישבת בעריך ובבתיך - בחזקה, לפי דרכנו למדנו שרגלי ארץ ישראל מטהרות ארץ העמים".
הלכה זו לא יכלה להיקבע אלא על רקע של עליה מתמדת ומרובה ושמושם של העולים בדרכים קבועות ומקובלות.

העלייה בציבור בשיירה שהתכנסה לעיר הפלך-המעמד, והתנהלה בראשותם של הממונה ובליווים של אנשי המוסדות הדתיים והחברתיים לא נשאה אופי חגיגי בלבד ולא רק מטעמים של טכס וסדר נעשתה. במסגרת זו ניתן אף להגשים הלכות ומנהגים מן ההגות של מורי התורה שבעל פה ומן המסורות של ימים ראשונים. ההלכה הורתה כי דלתות העזרה ננעלות היו בפני אלו שפרשו מדרכי ציבור (עדויות פ"ה מ"ו) וכן אסור היה להביא למזבח מן הדברים שיש בהם חשש גזל. במסגרת של עליה בשיירה ניתן היה לעמוד על טיבם של העולים ומעשיהם. תפיסה זו מוצאת ביטויה אף במזמורי תהילים אשר זיקה להם לעליה לרגל, בין אם אלה הושרו בדרכם ובין אם הושרו בכניסה למקדש או בשעת כושר אחרת. מזמור כ"ד שבתהילים יש בו מן ההמנון הדתי על גדולת ה' ומן ההגות המוסרית החברתית:
"לה' הארץ ומלואה תבל וישבי בה כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה. מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו. נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. ישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלוקי ישעו. זה דור דרשיו מבקשי פניך יעקב סלה".
מחציתו השניה של הפרק אין בו אלא מן ההמנון הדתי. לעומת זאת מזמור ט"ו כולו מוקדש לתחום זה:
"ה' מי יגור באוהליך ומי ישכון בהר קודשיך הולך תמים ופעל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימר, כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם".
גם מזמור ק"ו מעלה רעיון זה:
"ארחץ בניקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'" (פסוק ו').
המשנה בביכורים אף היא אוסרת למי שאבק גזל בגידולי אדמתו ביכוריו:
"אילו שאינן מביאין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך יחיד או של רבים וכן המבריך מתוך של יחיד או מתוך של רבים לתוך שלו" (בכורים פ"א מ"א).
לפנינו תופעה אופיינית ליחס שבין הספרות המקראית לתורה שבעל פה. מסורת ההלכה יצקה את דברי החזון והמחשבה של המקרא למטבעות קבועות ומחייבות את היחיד והעדה. הגדירה וקבעה מה הוא "ניקיון כפיים" ומי הוא ה"הולך תמים" הרשאי לקרב למזבח ולסובב את מזבח ה'.

העלייה בשיירות לא מנעה את עלייתם של יחידים או חבורות קטנות או משפחות בודדות. והרבה מסורות בהלכה ואגדה מעלות גם מציאותם של בודדים המהלכים ועולים לרגל לפסח או לחגים האחרים. גם לעניין העלאת הביכורים שונה הירושלמי:
"יחיד שנתעצל ולא בא מביא גדי וקרניו מצופות כסף" (ירושלמי ביכורים פ"ג סג ע"ג).
עולי הרגל היו בדרך כלל מקדימים לבוא מספר ימים לפני חג הפסח שכן בוודאי רבים מהם נטמאו במשך השנה בטומאה מן הטומאות והקדימו לבוא על מנת להיטהר. אמנם מי חטאת מצויים היו בכל עשרים וארבע ערי המעמד של ארץ ישראל (משנה פרה פ"ג מי"א ותוספתא פ"ג הי"ד) והעולים יכלו להיטהר בעריהם, אלא שבוודאי היה לרבים יותר נוח להקדים לבוא לירושלים ולהיטהר בתוכה. בייחוד עשו זאת היהודים מן התפוצות אשר כולם חייבים היו להיטהר מטומאת ארץ העמים שבעה ימים, ולהזות על עצמם מי חטאת בשלישי ובשביעי, לפני שיכלו להיכנס למקדש ולהשתתף באכילת הפסחים.

הלכות רבות מעידות כי דאגו והתקינו תקנות והנהיגו סדרים לשמור על טהרתם של הבאים לירושלים בשאר ימות השנה ועל אחת כמה וכמה בימי הרגל ובסמוך להם. על שמירת הטהרה בירושלים אנו שונים בהלכות ירושלים:
"אין מוציאין זיזין וגזוזטראות וצינורות לרשות הרבים מפני אהל טומאת המת. ואין מלינין בה את המת. ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם. ואין עושין בה מקום לגר תושב. ואין מקימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וחולדה הנביאה שהיו שם מימות נביאים הראשונים וכשפינו את הקברים מפני מה לא פינום? אמרו, מחילה הייתה שם שהייתה מוציאה הטומאה לנחל קדרון. ואין נוטעים בה נטיעות. ואין עושין בה גינות ופרדסים חוץ מגינות ורדים שהיו שם מימות נביאים הראשונים. ואין מגדלין בו אוזין ותרנגולין ואין צריך לומר חזירים. אין מקימין בה אשפתות מפני הטומאה" (אבות דרבי נתן נוסח א פ"ה ומקבילות).
עד כמה קשורות הלכות אלו לפרשת עלית הרגל יש ללמוד מתוספת הביאור להלכה על איסור הוצאת זיזין וגזוזטראות המצויה בבבא קמא פ"ב ע"ב: "אי נמי משום דלא ליתזקו עולי רגלים" (ראה בפירוש רבינו חננאל, אוצר הגאונים עמ' 83). במשנת שקלים פ"ח מ"א מצינו דברים מפורשים על המנהג בירושלים המכוון להקל על עולי הרגל:
"כל הרוקין הנמצאין בירושלם טהורין חוץ משל שוק העליון, דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר: בשאר ימות השנה שבאמצע טמאין ושבצדדין טהורין ובשעת הרגל שבאמצע טהורין ושבצדדין טמאין, ושבצדדין טמאין מפני שהן מעטין מסתלקין לצדדין".
ובמקום אחר מסביר אמורא מדוע מעות שנמצאו בירושלים בשעת הרגל מעשר:
"הואיל ושוקי ירושלם עשוין להתכבד בכל יום" (פסחים ז' ע"א ומקבילות).
אם עולי הרגלים טהורים היו הייתה ראשית דרכם למקדש ולא שהו תחילה בעיר כלל. במשנת ביכורים המתארת את דרכם של מביאי הביכורים אנו קוראים:
"הגיעו קרוב לירושלים שלחו לפניהם ועטרו את ביכוריהם. הפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלין בשלומם: אחינו, אנשי מקום פלוני באתם לשלום?" (פרק ג' מ"ג).
ובהמשך המשנה:
"והחליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית. הגיעו להר הבית" וכו'.
גם מזמורי התהלים מעלים את כניסתן של השיירות ישירות מדרכן לחצרות המקדש עד אשר נראים את פני ה':
"עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה ילכו מחיל אל חיל יראה את אלוקים בציון" (פ"ד ז'-ח').

בחומות הר הבית קבועים היו שערים לכל ארבע רוחות השמים. אולם בעיקר בא העם דרך השערים מן הדרום ומן המערב. וכך שנינו במשנת מידות פ"א מ"ג:
"חמשה שערים היו להר הבית שני שערי חולדה מן הדרום משמשין כניסה ויציאה, קיפונוס מן המערב משמש כניסה, טדי מן הצפון לא היה משמש כלום, שער המזרחי עליו שושן הבירה צורה שבו כהן גדול שורף את הפרה וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה".
השער המזרחי הקרוי בספרותנו אף שער הכהן הגדול לא שימש כנראה אלא לצרכי העבודה של הכוהנים ואף הבאים לעיר מן המזרח לא נכנסו דרך שער המזרח. בייחוד הרבו להיכנס בשערים הדרומיים. שכן לעולם מדברים חז"ל על כניסה דרך הימין:
"כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל" (מידות פ"ב מ"ב).

עיקרו של הביקור היה ההשתחוויות מול השערים אשר הקיפו את העזרה. מתוך המשנה אנו למדים כי הנכנסים למקדש הקיפוהו מסביב. אין לידע אם בכל ביאה למקדש הקיפו את כל שטח הר הבית סביב, ואם אלו אשר מסופר עליהם כי באו בימי שהותם בעיר יום יום למקדש אף הקיפו יום יום את השערים, אולם בביקור הראשון בוודאי עשו זאת. המשנה מספרת לנו היכן היו משתחווים:
"לפנים ממנו סורג גבוה עשרה טפחים ושלוש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יון, חזרו וגדרום וגזרו כנגדם שלש עשרה השתחוויות" (מדות פ"ט מ"ג).

השיירות באו למקדש עם כניסתם לעיר, אולם היחידים, מסתבר, באו בעיקר בשעת עבודת התמיד לצפות בעבודה ולהשתחוות לפני ה' בשעת שירתם של הלווים את מזמורו של יום. במשנת תמיד נזכר כי הכוהנים לאחר שחיטת התמיד התכנסו בלשכת הגזית וברכו את העם שלש ברכות (פ"ה מ"א), אך בעיקר מוצאים אנו את העם במקדש בעת הקטרת הקטורת. באותה שעה התפלל העם בחצרות המקדש. בתיאור קרבן התמיד שבספר בן סירא ושבמשנת תמיד מובלט מעמדו של הקהל בעת סיום העבודה עם שירת מזמורו של יום. כל המקורות מדגישים את השתחוויות העם בעת תרועת החצוצרות ופתיחת השיר.

בבן סירא נ' ט"ו-י"ח אנו קוראים:
"אז ירעו בני אהרון וכוהנים בחצוצרות משה וישמיעו קול אדיר להזכיר לפני עליון, כל בשר יחדיו נמהרו ויפלו על פניהם ארצה להשתחוות לפני עליון, לפני קדוש ישראל. ויתן השיר קולו" וכו'
ובמשנת תמיד בסופה:
"ודברו הלוויים בשיר, הגיעו לפרק תקעו והשתחוו העם, על כל פרק תקיעה ועל כל תקיעה השתחוויה."

הביקור במקדש השאיר רושם עז על כל באי בית ה'. כל המקורות מרחיבים את הדיבור על הדרו של המקדש: "מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו" (בבא בתרא ג' ע"ב). אולם עיקר רשמו של המקדש על עולה הרגל יש לראות בגיבוש ההכרה הלאומית ובחוויה ובהוויה הדתית העמוקה של יהדות ימי הבית השני. במקדש ראו את משכנו היחיד של אלוקי האומה עלי אדמות וכמקום גילויו הגדול לעיני מאמיניו. החיים הדתיים-ציבוריים וגם החוויות האישיות של האדם מישראל כרוכות היו במקדש ובמוסדותיו. תחומים רבים בחיי האומה כגון, בית הכנסת, לימוד התורה, סדרי המועדות, מעשי הצדקה, נתקשרו למקדש וינקו הימנו את חיותם. המתפלל כוון את עצמו למקדש בעת תפילתו. המרכז שימש מרכז התורה וההוראה להלכה ולמעשה. בכל עיר היו קופות צדקה לשכות חשאים שאנשי המקדש חלקום לעניים צנועים (משנת שקלים פ"ה מ"ו ותוספתא שם פ"ב הט"ז). המקדש היה יסוד לחיי הטהרה אשר פשטה וכללה הרבה תחומים בחיי הפרט והחברה. היהודי אשר לעיתים ציפה שנים לקראת אותה שעה שיוכל לבקר במקדש, נפשו מלאה חרדת קודש והתרוממות הרוח בשעה שהשתחווה וראה את בית ה' וכוהניו עובדים בעבודה ומורי התורה וראשי העם מורים תורה ועושים דין ומשפט לעם.

לאחר צאת העולה מן המקדש סייר בעיר ירושלים. העיר ירושלים קשורה הייתה למקדש וחפף עליה מקדושתו של המקדש. היא הייתה עיר הבירה של העם אשר קשורה בזיכרונות ההיסטוריים של האומה וציר וגיא החיזיון של ספרים רבים מספרי המקרא. בהלכה נידונה העיר כתחומה הרחב של המקדש וקדשים קלים, ובתוכם אף קרבן הפסח, נאכלים היו בכל תחומי העיר. בספרותנו עולים הדים רבים להתרשמות וההתפעלות של היהודי מעיר בירתו ליד רשמיו מן המקדש.

בימי הרגל מלאה העיר המונות חוגגים. עולי הרגל צרכו כמויות רבות של מזון, אולם ביאתם לא רק שלא העלתה את מחירם של צרכי המזון אלא אף הפחיתתם. המסורת התנאית מוסרת על עולי הרגל: "אם היה היוקר, כיון שהיו נכנסים היה הזול" (אבות דרבי נתן נוסח ב' פל"ט). דבר זה מסתבר בא מחמת הקדשים המרובים שהובאו לעיר, כמעשר שני ונטע רבעי. לא תמיד יכול היה העולה לגמור לאכול את כל קודשיו בימי שהותו בעיר והיה מחלקם לעניים, לבעל הבית המאכסנו או אוכלם בחבורות של חברים ומכרים. ההלכה הקלה בדיני טומאה ברגל. בימי הרגל בטלה טומאת עם הארץ וכל אדם בירושלים יכול היה לבא במגע עם כל אדם בישראל ולסעוד עמו במשותף:
"אמר רבי יהושע בן לוי: ירושלים בנויה כעיר שחוברה לה יחדיו - עיר שהיא עושה כל ישראל חברים" (ירושלמי חגיגה פ"ג עט ע"ד).
בימי החג הייתה לכל ישראל חזקת חברים ולא היה צריך לבדוק אם נטהר או שמא טמא הוא. הגמרא מסיימת: "מעתה אפילו בשאר ימות השנה?? אמר רבי זעירא: ובלבד בשעה ששם עלו שבטים." מחשבה רבה השקיעו אבותינו לדאגה כי השהיה בעיר לא תביא לידי רוגז ומרירות אלא תביא לידי טיפוח אוירה של אהבה ורעות הדדית. ואמנם מסתבר כי עלה הדבר בידם וכל מקורותינו מעלים את האווירה הטובה אשר שררה בעיר. אחד הדברים שעזרו להגיע למטרה הייתה פרשת השכנתם של העולים. חלק מן העולים גר בעיר עצמה אשר התמלאה בימי החגים (מלחמות היהודים ספר א' רק י"ג סעיף ג') והמסורת התנאית מוסרת על כמה הלכות ונוהגים מחייהם של העולים לרגל השוכנים בעיר:
"אין לוקחים בה שכר מיטות. רבי יהודה אומר: אף שכר מיטות ומצעות לא היו לוקחים. עורות קדשים מה היו עושים מהם? רבן שמעון בן גמליאל אומר: נותנין אותן לבעלי אושפזין, אכסניין היו שרויין מבפנים ובעלי אושפזין מבחוץ" (אבות דרבי נתן נו"א פל"ה).

ירושלים נידונה כעירם של כל ישראל ולא היו רשאים ליטול עבור האכסניה כסף (מגילה כ"ו ע"א). רק העורות נתנו העולים במתנה לבעלי האכסניה.

על התוצאות הטובות של הסדר זה יש ללמוד מן האמור במשנת אבות פ"ה מ"ה "ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלם". ולגבי חג הפסח שנינו באבות דרבי נתן (שם):
"ולא אמר אדם לחברו לא מצאתי תנור לצלות פסחים בירושלים. מעולם לא אמר אדם לחברו לא מצאתי מיטה שאישן עליה בירושלם."

אכסונם של בני הגולה הייתה בוודאי שאלה יותר קשה במקצת כי אלו, בניגוד לבני הארץ, עלו לעיתים רחוקות, או אחת למשך כל ימי חייהם, שהו בעיר תקופה יותר ממושכת וזקוקים היו להסדר של קבע. אנשי הקהילות בתפוצות מקימים היו בתי כנסת בירושלים לשם התכנסותם של בני קהילתם ללימוד תורה ולתפילה במשותף ולידם הקימו בתי הכנסת אורחים עבור עולי הרגל מבני אותה קהילה. בברייתא נזכר בית כנסת, מעין אלו, שהיה לאלכסנדרוניים או לטרסיים בירושלים (תוספתא מגילה פ"ג ה"ו ובבלי שם כ"ו ע"א). ובכתובת אחת מימי הבית שנמצאה בירושלים הכתובה יוונית אנו קוראים:
"תיאודוטוס בן וטינוס כהן וראש כנסת בן ראש בית כנסת נכדו של ראש בית כנסת, בנה את בית הכנסת לשם קריאת התורה ולימוד המצוות את האכסניה והחדרים ומקווה המים לשם הארחת הנצרכים מן הנכר שאותו (את בית הכנסת) יסדו אבותיו והזקנים וסימונידס."

עם כל הרצון הטוב וההצטופפות מרצון והקמת האכסניות למיניהן לא יכלו כל עולי הרגל להשתכן בתוך העיר והשתכנו בסביבותיה של העיר בכפרים שסבבו את העיר ובאהלים שהקימו לעצמם העולים. ההלכה מחייבת את עולי הרגל להישאר בתוך תחומי העיר רק בלילה שהביאו את קורבנם או בלשון ההלכה: "ופנית בבוקר והלכת לאוהליך (דברים ט"ז ז') - מלמד שטעונים לינה" (ספרי דברים פ"י ק"ל). עולי הרגל בפסח חייבים היו להישאר בתוך תחומי העיר רק בליל פסח אולם בשאר ימי שהותם בעיר היו יכולים להסתופף בסביבותיה של ירושלים. ואמנם מצינו אהלים הממוקמים בסביבות העיר. לשנת ארבע לספירה הרגילה. בימי המרד נגד ארכילאוס בנו של הורדוס, מספר יוסף בן מתתיהו כי נשלחו פרשים להכות במתגוררים באהלים כדי שלא יוכלו לבא לעזרתם של המורדים שהיו בתוך העיר (קדמוניות ספר י"ז פרק ט' סעיף ג'). גם בגמרא נמצא רמז למציאותם של אהלים בירושלים בימי חג הפסח (פסחים פ' ע"א).

חג הפסח החל בירושלים למעשה במחציתו של יום ארבעה עשר עם זבח קרבן הפסח. בניגוד לנוהג, או ההלכה שאין השחיטה כשרה אלא בכוהנים (להלכה מצינו דעות שונות אם שחיטה כשרה בישראל אך למעשה שחטו כל השנה רק כוהנים), היו הישראלים בעצמם שוחטים את פסחיהם. כך אנו קוראים במשנת פסחים פ"ה מ"י: "שחט ישראל וקבל הכהן". ובתוספתא שנינו: "ישראל שוחטין את פסחיהן ולוויים קוראים את ההלל" (שם פ"ד ה"ב). במעשה מנוייו של הלל לנשיא בערב פסח שחל להיות בשבת אנו למדים כי כל אחד בא למקדש כשהוא מביא את פסחו וסכינו עמו (ירושלמי פסחים רפ"ו).

לשם זבח הפסח התחברו הזובחים לחבורות שלמעשה לא שחטו את הפסח על היחיד. ואין הפסח נאכל אלא למנוייו שנמנו עליו לפני שחיטתו (פסחים פ"ו מ"ו). בהלכה לא נקבע מספר לאנשי החבורה ומצינו שהמשנה מדברת על חבורות של חמישה חמישה (שם פ"ט מ"י). אולם כרגיל נראה כי סברו שאין נמנים על הפסח פחות מעשרה. גם הברייתא וגם יוסף בן מתתיהו ברצותם לקבוע את מספר עולי הרגל לפי מספר קורבנות הפסח מניחים שלפחות עשרה איש נמנו על כל קרבן וקרבן (תוספתא פ"ד ה"ג; מלחמות היהודים ספר ו' פרק ט' סעיף ג').

בראש ובראשונה התחברו לחבורות בני המשפחה; האב, אשתו, בניו ובנותיו, כאותה ששנינו:
"האומר לבניו, הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלם... מעשה וקדמו בנות לבנים" (פסחים פ"ח מ"ג ובבלי פ"ט ע"א).
התחברו לחבורות רב ותלמידו, או שכנים "שבשדות ובגנים" (מכלתא דפסחא פ"ג). יש שאף צרפו עני לחבורה:
"בני חבורה שהומנה אחד מהם אפילו מן הצדקה הרי זה חולק עימהם עורות" (תוספתא פסחים פ"ז הט"ז).

את סדר זביחת הפסח מתארת המשנה בפרטות:
"הפסח משחט בשלוש כתות... נכנסה כת הראשונה נתמלאה העזרה נעלו דלתות העזרה תקעו הריעו ותקעו. הכוהנים עומדים שורות שורות ובידיהם בזיכי זהב. שורה שכולה כסף כסף ושורה שכולה זהב זהב, לא היו מעורבין. ולא היו לבזיכין שוליים שמא יניחום ויקרש הדם. שחט ישראל וקבל הכהן נותנו לחברו וחברו לחברו ומקבל את המלא ומחזיר הריקן. כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. יצתה כת ראשונה ונכנסה כת שניה. יצתה שניה נכנסה שלישית. כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית. קראו את ההלל. אם גמרו שנו ואם שנו שלשו, אף על פי שלא שלשו מימיהם. רבי יהודה אומר: מימיהם של כת שלישית לא הגיעה לאהבתי כי ישמע ה' מפני שעמה מועטן.
כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת אלא שהכוהנים מדיחים את העזרה שלא ברצון חכמים... כיצד תולין ומפשיטין? אונקליות של ברזל היו קבועים בכתלים ובעמודין שבהן תולין ומפשיטין וכל שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, מקלות דקים חלקים היו שם ומניח על כתפו ועל כתף חברו ותולה ומפשיט. רבי אליעזר אומר: ארבע עשר שחל להיות בשבת מניח ידוע על כתף חברו ויד חברו על כתפו ותולה ומפשיט. קרעו והוציא אימוריו במגיס והקטירן על גבי המזבח, יצתה כת ראשונה וישבה לה בהר הבית, שניה בחיל והשלישית במקומה. חשיכה יצאו וצלו את פסחיהן" (פסחים פרק ה').

מדברי המשנה אנו למדים כי כל הקהל סיים את זביחת הקורבנות לפני שחשך היום ובתחילתו של אותו פרק במשנה שנינו:
"בערבי פסחים נשחט (התמיד) בשבעה ומחצה וקרב בשמונה ומחצה בין בחול בין בשבת... והפסח אחריו".
הרי שכל שחיטת הפסח נמשכה מתשע שעות ועד הערב. ביתר דיוק קוראים אנו על כך אצל יוסף בן מתתיהו המוסר לנו כי הקרבת הפסח משכה מן השעה התשיעית ועד השעה האחת עשרה (מלחמות ספר ו' פרק ט' סעיף ג'). אם נחלק שעתיים אלו לשלושת הכתות נצטרך להסיק כי כל כת שהתה פחות מאשר שעה. ביום חול יצאו עם פסחיהם ושמום בתנורים לצלייה עד שעת הסעודה.

לפרשת הקרבת הפסח נוסיף עוד פרט אחד: הקריאה בהלל בזמן אכילת הזבח בסעודת החג, נתבצעה בידי בני הבית אולם במקדש הושר ההלל על ידי הלוויים העומדים על דוכנם. מתוך משנת ערכין יש ללמוד כי את ההלל לוו בחליל:
"ובשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח, בשחיטת פסח ראשון ובשחיטת פסח שני" וכו' (פ"ג מ"ג).
שירת הלוויים בשחיטת הפסח כבר נזכרת בפסח יאשיהו בימי הבית הראשון:
"והמשררים בני אסף על מעמדם כמצוות דוד ואסף והימן וידותון" (דברי הימים ב' ל"ה ט"ו).

סעודת זבח הפסח סדורה בפרק האחרון של משנת פסחים בהרחבה ובפרטים מרובים. בפרק זה של המשנה כמה הוספות מדבריהם של התנאים לאחר החורבן, אולם בעיקרו מעלה הוא, לא דמותו של סדר הפסח שלאחר החורבן והנהוג בימינו, אלא את דמותה של סעודת הפסח מימי הבית. על ראשיתה של המשנה השונה: "ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך", מוסיפה הברייתא: "אפילו אגריפס המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות אותו היום לא יאכל עד שתחשך" (פסחים ק"ז ע"ב). במשנה ג' שם: "ובמקדש מביאים לפני גופו של פסח" וכו'. ולהלן שם: "הלילה הזה כולו צלי". וכבר פרשה הגמרא (ע' ע"א) שאין הכוונה אלא לפסח ולחגיגה, שלדעת אחד החכמים אף היא אינה נאכלת אלא צלי, כי לא אכלו את הפסח אלא על השובע ותחילה שבעו בקרבן החגיגה שהובא עם הפסח. במשנה ב' שנינו: "רבן גמליאל אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח... פסח על שום שפסח" וכו'. הרי שהדברים אמורים במקדש, שעה שעלה הפסח על השולחן, ורבן גמליאל זה יש להניח שהוא רבן גמליאל הזקן שחי דור אחד לפני החורבן. כללו של דבר: הפרק ביסודו מעלה את סעודת הפסח בימי עמוד הבית על מכונו.

הקווים הבולטים בסעודת הפסח הם: כוסות היין שבאו בהמשכה של הסעודה, בראשיתה ובסיומה, בברכת המזון; קריאת ההלל בתוך בסעודה והעלאת מעשה יציאת מצרים, אם מתוך דרש בדברי אגדה, כמות שמצינו במשנתנו וכמות שנהוג בישראל עד היום, ואם מתוך הצעת הלכות הפסח, כמו שמורה חכם אחד:
"רבי אליעזר אומר: מנין אתה אומר שאם הייתה חבורה של חכמים או של תלמידים שצריכים לעסוק בהלכות הפסח עד חצות, לכך נאמר: מה העדות וגו'" (מכילתא סוף בא).

האופי המשפחתי והחינוכי של סעודת הפסח אינו מתבטא רק בהנחלת מעשי יציאת מצרים ומדרש האגדה שלה "לפי דעתו של בן" אלא אף מן ההלכה על סיומה של הסעודה: "אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן". וכבר נתפרש הדבר בשני התלמודים שאין עוקרים מן החבורות במיני זמר (פסחים קי"ט ע"ב וירושלמי שם פ"י ל"ז ע"ד), אלא כל המשפחה נשארת במקומה ועוסקים בענייני הפסח עד שתחטפם תנומה.

הסעודות היו נערכות בבתיהם של תושבי העיר, בסוכות מיוחדות שבנו לשם כך, ואפילו על גבי גגות הבתים כפי שמלמדנו פתגם ארמי מימי הבית: "מתלין מתלא, פיסתא כזיתא והלילא מתבר אגרייא" (תרגומו: מושלים משל, פסח כזית והלל משבר גגות. ירושלמי פסחים פ"ז ל"ה ע"ב).

עולי הרגל נשארו כרגיל כל ימי חול המועד בירושלים (זבחים צ"ז ע"א). השלימו להביא את הקורבנות שלא הספיקו להקריבם ביום טוב הראשון (חגיגה פ"א מ"ו). היו מתלקטים לחבורות ועוסקים בשמחת החג גל שבעת ימי החג. ועוסקים בלימוד תורה. השפעתה של העלייה לא הייתה רק בלימוד תורה בימי הרגל אלא השפיעה על התעוררותו של הישראלי ללמוד תורה שאר כל ימות השנה.
"רבי ישמעאל אומר: מעשר שני שאדם מביא לבית הבחירה נכנס ללשכת הגזית ורואה חכמים ותלמידיהן יושבין ועוסקין בתלמוד תורה, לבו מנדבו לתלמוד תורה" (מדרש תנאים הוצאת הופמן עמ' 77).תוכן חגים             תוכן מחניים             דף הבית