הכלהב ןיאושינו הפוח

עמש-את לארשי

ג"כשת ג"פ םיינחמ


ןיסוריאה לש יותיעהו ,ארמגב "הפוח" גשומה לש תוריהבה רסוחב קסוע רמאמה :תיצמת
.תופוקתה ךרואל ןישודיקהו

,ל"זח ןושלב ןישודיק ,ןיסוריאמ :םיירקיע םיקלח ינשמ בכרומ לארשיב ןיאושינה דסומ
לכל אשונה תשא תאשינה בשחת הירחא רשא ,םתס ןיאושינ םג תארקנה הפוחל הסינכמו
םדוק תאצמנ הלכה התיה וב םוקמ הפוחה התיה הקיתעה הפוקתבש םירובס םירקוחה .רבד
('ג לאוי) "התפוחמ הלכ ורדחמ ןתח אצי" לאויב רכזומש ומכ ןיאושינל הלעב תיבל התכילה
רחאמ םמצע ןיאושינה תא םיכרוע וב םוקמה תויהל איה החתפתה ןמזה ךשמבש אלא
ןורכזה רפסב רלכיב לש ורמאמ ןייע) .ןיאושינ התועמשמ ל"זח ןושלב הפוחל הסינכש
ןייע ,הלעבל הרוסא ןיידע ,השאה ,התיה ןישודיקה רחאש דועב .(ז"פרת השרו ,יקסננזופל
,ןישודיקה תעשב ,השאה רוסיא .ירמגל ול הרתוה תעכ ירה ,ןנברדמ ,"הלכ" תכסמ תליחת
ונל ריתהו תוסוראה תא ונל רסא רשא" ,ןיאושינה תכרבב וקקחנ ןיאושינה רחאל התרתהו
סוראה לש וחוכב היה אל הסורא התויהבש דועבו ."ןישודיקו הפוח י"ע ונל תואושנה תא
אל תורגבב ותושרמ האצי הסוראהש וא רסח היה הלהשכו ,באה תופתושב אלא הירדנ רפהל
ותשא תבשחנ ןיאושינה תעשמ .הירדנ לכ ודבל לעבה רפמ התעמ ירה הירדנ רפיש ימ הל היה
,האמוטו הרפה לש וז תולת םנמא .ןהכ היה וליפא הל אמטמו ןנוא הלעב ןכ לעו "וראש"ל
'סותה ךא ם"במרה תטיש םג הרפה יבגלו י"שר תטיש איה וזכ .תמכסומ הניא הפוחל הסינכב
ומכ .לעבה יחולשל באה י"ע הלכה תריסמ הקיפסמ ולא םינינעלש םירבוסו םיקלוח תובותכב
ןקלח ,תונוש תויובייחתהב לעבה בייחתמ התעמ .קנחל הליקסמ הניד זא הנתשמש ונאצמש
אלא (ןנברדמ םלכ) הידי ישעמבו השוכרב םיניינקב הכזי ןדגנכו ןנברדמ ןקלחו אתירואדמ
התאיצי תעשמ רבכ לעבל תינקנה השאה תשורי תמגוד הפוחב תויולת תויוכזה לכ אלש
.היבא תושרמ

רבס אנוה בר .הנידב םיארומאה וקלחנ ,ללכ ןישודיק אלב הפוחל ותלכ תא ןתחה סינכה םא
ןישודיקה השעמ תא םילשהל הלוכי הפוחש רבוס אברו רמוחו-לקמ ןישודיקה קלח ףא הנקנש
תא ואיבהש אלא אברכ הכלה וקספ םינושארה .המצעלשכ תונקל אל ךא םירומג ןיאושינל
וז ח"ר תטישל השעמל הכלה וששחו קפסב איה 'מגה תנקסמ יכ רבוסש לאננח ונבר תטיש
לוספ םע דבלב הפוחל הסנכנש תנהוכ ,הנוק הניא אדירג הפוחש ,הז קספ תורמל .טג הוכירצהו
םניא האיבל םירתומ םניאש ןיאושינש ם"במרה תטישל ףא תאזו .המורת תליכאמ הלספנ ,הל
ןישודיק אלב הנוק הפוחש אנוה ברל אלא םירומא םירבדה ןיאש רבוסה שיו ללכ םינוק
.תלסופ אדירג הפוח ןיא ,םנמא ,אברלו

?יהמ - הפוח
ראובמ אל הב םירושקה םינידה רפסמ יוביר תורמלו הפוחה ןיינק לש הברה תובישחה תורמל
ךורע ןחלושב .חנומ אוה סקטה יטרפמ הזיאבו הפוחב ןיינקה קלח אוה ןכיה שרופמב ארמגב
הפוח אוה הז דוחיו 'וכו ול הנשירפיו המע דחיתיו ותיב ךותל התוא איבי" רמאנ (הנ ז"עהא)
.תושיא תוכלה ם"במרב אוה הפוחה אוה אוה דוחיהש וז הטיש רוקמ ."ןיאושנ אוהו 'וכו
ומכ ,הנוק ללכ ודחי אלב ףא ןיאושינ םשל ותיבל האבהש הרובס תרחא םינושאר תטיש
יפכ ,ןויריפאה תחת לא הלכה תסינכ וז הטיש יפל ."הרדנ השיא תיב םאו" הרותב רמאנש
תחת לא הלכה תסינכב ךרוצ ןיא יכ תרבוסש הטיש ףא הנשי .הנוקה איה ,םיגהונ ונאש
'סות תטיש איה תפסונ הטיש .הכרב תעשב רדוס הלכהו ןתחה לע ןיפוחש יד אלא ןויריפא
םינורחאה םיקסופה ןיב םג .אמוניהב הסוכמ השארו אצתשמ איה הלותב תפוחש םירבוסה
הסורפ העירי םיסינכמש םוקמ הפוח תורקל וישכע גהנמהש" :קסופ א"מרה .הכובמה התבר
דחי םילכואו םתיבל םתוא םיכילומ כ"חאו הלכהו ןתחה היתחת םיסינכמו תואסנולק יבג לע
ןתחה תושרל הסינכה וא ם"במרה תטישכ רקיע אוה דוחיה םא רורב אל בושו ."עונצ םוקמב
.הינשה הטישכ

תושרמ התאצוהב אוה הפוחה רקיעש רבוס אוה .ורואיבב א"רגה תטיש איה רתוי הרורב
םא .הלכ לש הרדח אוה וליפאו ןיאושנל דחוימה םוקמל ונייה ,לעבה תושרל התכלוהו היבא
,הנקתש המצעל תושר הפיכה ןיאו" ןויריפאה תמחמ אל תסנכה תיב רצחב הנוק הפוח ךכ
םדא ינבו רומג דוחי וניא םא וליפא ףוסבלש דוחיה אוה רקיעהש וקספ םירחא ."רצחה אלא
."קפסה ינפמ םלוכ ירבדכ אוה ונגהנמ" איה הז ךבסמ השעמל הנקסמהו .םש םיסנכנו םיאצוי
םישועש רבד ,אמוניהב הלכה שאר הסכמו םיאושינה םוי רקובב ןתחה ךלוהש וגהנ ךכ םושמו
אוה דוחיש איה ,רומאכ ,ם"במרה תטיש .ןויריפאה תחת הסינכה םדוק טעומ ןמז םויכ ותוא
'יפאו ללכ הנוק הניא הדנ תפוחש עבונ ןאכמו האיבל יואר תויהל ךירצ הז דוחיש אלא רקיעה
תכרב ךרבלו הבותכה תא בותכל ,אופא שי ,וז הטיש יפל .ןיידע הסוראכ איה ירהו המע דחיתנ
הרוסא הלכהשכ וז הטישב וקפתסה םינורחאהו ,האיבל יואר היהיש ידכ דוחיה ינפל םינתח
םירבוסו ם"במרה לע וקלחנ םינושאר הברה םלוא דבעידב הפוחה תספות םא ןנברדמ קר
יוסכ ליעומ אל יאדו הנמלאב .םיגהונ ונא םהירבדכו האיבל היואר הפוחה היהתש ךרוצ ןיאש
.םירחאל האיבל יוארה דוחיו תחא הטישל ותיבל האבה ךירצ ןכ לע אמוניהב השאר

הפוחה דעומ
,הרענ התיה הלכהו הרקמב ,תכרענ התיה הפוחה .ןישודיקל סחיב הדעומ תא ררבנ תישאר
לכב הנמלאל ןכו התורגבב הנש הל האלמ רבכ םא .ןיאושינל ןתחה העבתש רחאל שדוח ב"י
קרפ ותוא .היטישכת ןיכהל הלכה לכותש ידכ התיה הקספהה תביס .דבלב םוי 'ל ונתנ הרקמ
לשמ תונוזמ הלכה תלכוא ואשנ אלו ןמזה עיגה םא ןתחל ףא םינתינ ויה הלכל יוארה ןמז
דע הפוריאב ףאו םינואגה תפוקתב גוהנ היה ןיסוריאהמ הפוחה תדרפה לש הז גהנמ .סוראה
ו"נתת תוערפ רחא םלוא זא ובתכנש תובושתו תולאשמ ונא םיאורש ומכ י"שר תפוקתל
רבשמה רחא הדועסה תואצוהב ךוסחל הרטמב תאז ריבסמ י"שרו םדחאל גהנמה טשפתה
ןישודיקה ךורעל וגיהנה ,אצנגמ ומכ ,תורחא תוליהקב .זנכשאב תוליהקה לע רבעש לודגה
תדועס םע הנותחה תדועס תא גזמל ולכויש ידכ ,הפוחל םיסנוכ ויה ש"צומבו ישש םויב
סוניירה ירוזא לכב טשפתה הז אצנגמ גהנמ .י"שר לש ונמז ןב יריכמה ןתנ 'ר רפסמ ךכ .תבשה
לעב רבדמ 14 -ה האמב .קמועלו בחורל גהנמה טשפתה טא טא .הילטיא ףאו הימהוב
דרפסבו היצניבורפב ותוא ונא םיאצומ ןכ .יללככ הז גהנמ לע ,יזנכשאה ,"ינומימ תוהגה"ה
אל 15 -ה האמב .הפוח תעשב אלא סראל םיגהונ ןיא "אנדיאהו" לע רבדמ רבכ םירוטה לעבו
הקירפא ןופצב תאז תמועל .האממ דחא אל ףא זנכשאב ןישודיקה תדרפה לש םירקמה ויה
תולקתה ללגב רקיעב התיה הזה גהנמה תוחתפתה .ןיטולחל הזה גהנמה לבקתה אל חרזמבו
רג היה אל ןיידעש ,הלעבשכ הנוגע םיתעל תראשנ התיה הסוראה .הדרפהב תורושק ויהש
תימרתה ישודיקב רקיעבו םהינימל רתסה ישודיקב םחלהל רזע ףא הז רבד .םלענ היה ,המע
לש הז ףורצ .תינולפ הרוחב ,יאשחב ,םהינפב שדיק יכ ודיעיש רקש ידע רכוש היה לכונשכ
יתכלה םעט םג ןתינ .ולא תוששח הקיחרה בר להקב תישענו הרשע הכירצש הפוחל ןישודיק
ול וששחש רבד םייתניב תונזל ששח ןיא וז הרוצבש אוהו .הפוחהו ןישודיקה ףורצ תוכזב
איה הליעומ ןישודיקל הפוח םידקה םא .ךכ בקע תודחוימ תונקת ונקותש דע ל"זח תפוקתב
םימעפש "ןישודיקו הפוח י"ע לארשי שדקמ" םיכרבמ עודמ ךכב ריבסמה שיו .הנשדקישכל
.ןישודיקה רחא התושעהב אלא תלעומ הפוחה ןיאש ובתכש שי .ןישודיקל התוא םימידקמ

תנעט ול היהת םאש ידכ יעיברל תאשינ הלותב הנשמה ןידמ :ךיראתל סחיב הפוחה דעומ
.םימי 'ג הדועס יכרצ ןיכיש ידכ ןכו 'הו 'ב םימיב סנכתמה ד"יבל תרחמל דימ םיכשי םילותב
ד"יב םא .ותכאלמל םיכשי ןושארבו םימי 'ג המע חמש אהיש ידכ ישימחל תאשנ הנמלא
םעט .וז הנקתב םידיפקמ ונא ןיאש המ עבונ ןאכמו םוי לכב תאשנ הלותב םוי לכב םיעובק
תבשב םישנ םיאשונ ןיא .תונז תנעטל ששח ןיא הפוחה תעב םישדקמ ונאש ןויכ אוה רחא
ןיברעמ ןיאש אוה םעטה םא 'מגב וקלחנו ליגרב םישנ םיאשונ ןיא .ןיינק הנוקכ אוהש םושמ
אשיל וגהנ כ"פעא ,'א םויבו 'ו םויב םישנ ןיאשונ ןיא 'מגד אנידמ .רחא וא החמשב החמש
וב ונקסעש ש"צומב אשילו יששב שדקל גהונהמ חתפתה יששב אשיל גהנמה .'ו םויב םישנ
אלש שדח םעטמו תרחואמ הפוקת דע 'א םויב אשיל אל גהנמה רמתשה תאז תמועל .ליעל
תורחא תולבגה .הנמלאל ישימח םוי תעיבק לע דיפקהל וגהנ אל ןכ ומכ .םייוגה תוקוחב תכלל
.תולבא ינפמ םירצמה ןיב ימיבו וב ג"לל טרפ רמועה תריפסב םישנ םיאשונ ןיאש ןה ןמזה לש
תרחא אשי אל ותשא תומ לע לבאו ןתחה לש וא הלכה לש תולבא ימי ךות םג אשיל רוסא
תמ םא .םאל םיקוקזה םינטק םינב ול שיש וא םינב ול ןיא ןכ םא אלא םילגר 'ג רחאל אלא
ימי םיחדנו הרובקה םדוק הפוחה תא םיכרוע הפוחל ךומס הלכ לש אמא וא ןתח לש ויבא
שיו .לבאה ירחא דע םיאושינה תא םיחוד רחא בורק תמ םא .התשמה ימי רחאל תולבאה
.התשמה ימי תעבש םדוק לבא ימי תעבש םיגהונש אלא הפוח םיכרועש ובתכש

הפוחב םירושקה םיגהנמו םיניד
ם"במרה י"ע הגהנוה ןכו דחמ ת"רל הסחוי וז הנקת .בר י"ע אלא ןישודיקו הפוח ךורעל ןיא
תכרב ךרבמ ברהש וז הנקתמ חתפתה זנכשאב .םרחוה וז הנקת לע רבועה .ךדיאמ םירצמב
.הז גהנמב םוחלל וסינ רודה ילודגש תורמל הז רובע רכש לבקמ היה ףאו .םינתחו ןיסורא
השעי אלש וננומדק וגיהנהש הפי גהנמ" לעכ בר ךירצהל הז גהנמ לע רבדמ ץנימ ם"רהמה
ולא לכב גהנמה ןכו" עבוקו ."גיהנמו בר רתיהב םא יכ ןיסוראו םינתח תכרב םוש םדא
תכרב ךרבמ ןתחהש קיתעה גהנמה ןיידע רמתשה הילטיאבו הקירפא ןופצב ."תונידמה
.זנכשא גהנמ לע והמת ףאו ןיסוריא

םיגהונ ויה םירחא תומוקמב וליאו נ"כהיב תמב לע ךורעל זנכשאב ויה םיגהונ הפוחה תא
ןתחה ינפל .םימשה יבכוככ םערז הבריש ןמיסל םימשה תפיכ תחת נ"כהיב רצחב הכרועל
"וברו ורפ" אורקלו ןתחה לע םיטח קורזל וגהנ ןכ רמז ילכבו תוקובאב םיכלוה ויה הלכהו
לע רידא"ש תליפת ןזחה רשש וגהנ ןכו .היולמ יווילב 'ז וא םימעפ 'ג ןתחה תא הפיקמ הלכה
היעב הררועתה ןיאושינו ןיסוריא גזמל ונגהנממ האצותכ .הלכה תאו ןתחה תא ךרבי "לכה
אל כ"או ןפגה ירפ ארוב רבכ ךרב ךרבמה ירה ןיי סוכ הנועט ןיסוריא תכרבש תויהש איהו
גהנמ" י"שר גיהנה וז היעב רותפל ידכ .ןיאושינ תכרב לש ןייה סוכ לע ךרבלו רוזחל בוש לכוי
תוכרבה ןיב קיספהל גהנוה ןכמ רחא ל"נה תוכרבה ןיב רבד םושב קסעתהלו קלתסהל "הפי
לעש םינמיס תתל היה ל"זח וגהנש רחא גהנמ .םויכ ןיגהונ ונא ןכו הבותכה תאירקב ל"נה
הלותב תבותכש רחאמ - הנמלא וא הלותב תפוח התיה הפוחה םא דיעהל םידע ולכוי םהיפ
םג המורת ןיי סוכ הינפל ריבעהלו תוילק התפוחב קלחל וגהנ ךכ .האמ הנמלאו זוז םייתאמ
תנצנצ ןייה תכרבל ןילטונ ויהש אוהו הז גוסמ גהנמ ונא םיאצומ הברהב תרחואמ הפוקתב
רחאמ םתפוח םויב םינעתמ הלכהו ןתחהש םיגהונ .הנמלאל בחר סרח ילכו הלותבל רצ היפש
םהב תונעתהל רוסאש םימיב .םירוכש ויהי אלש ידכ וא םהיתונווע םילחמנ םוי ותואבש
תא החנמב רמוא ןתחהש וגהנ ןושארה םעטה תמחמ .םינעתמ םינתחה ןיא ,הכונחו ח"רכ
.כ"וי ברעב ומכ יודיווה חסונ

השענו הוחו םדאה תא ה"בקה חמשש הזמ תאז ודמלו םהינפל דקרלו הלכו ןתח חמשל הוצמ
ןגב ךריצי ךחמשכ ,'וכו םיער חמשת חמש" םינתחה תכרבב עקוש ףא הז םעט .ןיבשוש םהל
םידקרמ ויהש םיארומאו םיאנת לע 'מגב רפוסמ ,הלכ תסנכהל ת"ת םילטבמ ."םדקמ ןדע
ומכ הלכה דובכל םירמזמ ויהש םיריש ירייש ורייתשנ 'מגב .ךכ לע בר רכש ולבקו הלכה ינפל
ףא הלכ חבשל רתומ םא ה"בו ש"ב 'מגב םש וקלחנ .ןח תלעיו סוכרפ אלו קרש אלו לחכ אל
ןיאו אמוס וא תרגיח התיה וליפא הדוסחו האנ הלכ הל םירשש ה"בכ הכלהו הב ןיאש ירבדב
ןתחה תא תוולל רתוי רחואמה גהנמה תא ליעל ונרכזה רבכ ."קחרת רקש רבד"מ םושמ ךכב
ןתח לש ומאו המא התפוחל םיולמ הלכה תאש וגהנ .רמז ילכו םידיפלו תוקובאב הלכה תאו
.תובורק ראש וא

ידי לע םיוולמ ויה הלכהו ןתחה .ןכ-םג םירחא הפוח יגהנמל םיזמר ונא םיאצומ ל"זח ירבדב
דצ לכ יניבשוש וגאד ןכו ,םשמשל ,גוזה תא חמשל .ינווג-בר הארנכ היה םדיקפתש םינבשוש
(א"פ תובותכ אתפסות) .דגנכש דצה ידי לע תויאמר הנישעת אלש

הז לגרו ,לגרכ ןתחה יבגל םניד ולא םימי .התשמה ימי תעבשל ןושארה אוה ןיאושינה םוי
קושל ידיחי תאצל רוסא ,הכאלמ תיישעב אוה רוסא הלא םימיב .רחא לגר לכמ רוחבל ףידע
םה הלא החמש ימי .ךלמל הלא םימיב אוה המודש םושמ ול ןיסלקמ לכהו דובכ ידגב שבול
םויבו ותנותח םויב" קוספהמ תאז דמלו אתיירואדמ אוה ןושארה םויהש רבוסה שיו ןנברדמ
.ובל תחמש

תא םג זא ךורעל םיגהונה ונאו "םינתח תוכרב" תוארקנה תוכרב שש הפוחל ופרצ ל"זח
רפסב ,םיינוציחה םיבותכב רבכ תורכזנ ולא תוכרב .ןיסוריאה תכרב םג םיכרבמ ,ןישודיקה
ךא ארמגב עיפומ וניאש ןיד ,ןיי סוכ הנועט םינתח תוכרב .ינש תיב ימי עצמאב רבוחש ,היבוט
,ללכ ךרבי אלש רבוס ןואג םיסנ 'ר ,ףילחתכ רכש אל ףאו ,ןיי ול ןיא םא .םינואגה םשב אבומ
הז סוכ ךא ,סוכ איה ףא הנועט ןיסוריא תכרב .דבעידב בכעמ ןייה ןיאש עמשמ ם"במרהמ ךא
תועדל ,ןיי ול ןיא םא ןכו) ףוסאל רשפא יא םא .ןיינמ הנועט םינתח תכרב .אבוכעל וניא יאדו
לע ליעל ונדמע רבכ .תוכרבה אלב ןיאושינה תא ךורעל רתומ םא םינושארה וקלחנ (בכעמ ןייש
ןויכ ,דוחיה ינפל םינתח תכרב ךרבל שי האיבל יוארה דוחי ךירצמה ם"במרה תעדלש ךכ
אוה וניגהנמש הלעמל ונראב ןכ .(ךרבל רשפאשכ תוחפל) הכרבה דע הלעבל הרוסא הלכהש
.הבותכה תאירקב ןיאושינהו ןיסוריאה תוכרב ןיב קיספהל

ןברוחה רכזל םיגהנמ
תואבה תונוש לבא תונקת םימכח ונקת ,וירחאו ינש תיב ימי ףוסב ונמע לע תורצה ופכתשכ
ךחכשא םא" םיקוספה תא םייקל ידכו המלש החמשה ןיאש ונדמלל תוחמשה תא טעמ םגפל
שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא יכרכזא אל םא יכחל ינושל קבדת ,ינימי חכשת םילשורי
םייולת בהז ינורהסו םיריוצמ םינידסמ היושע היהת אלש םינתח תפוח לע ורזג ךכ .יתחמש
רימחמה תעדכ קספנ הכלהל .רוסיאה תדימב םיארומא וקלחנו .םינתח תורטע לע ורזגו ,םהב
הנותח גהנמ .ףסכו בהז לש הרטע אלא הרסאנ אל תאז תמועל הלכל ,ןתחל הרוסא הרטע לכש
ןכ .ריעה ךותב ןוירפאב הלכ אצת אלש ורזג ןורחאה ןברוחה רחא .אוה ףא לטוב רחא םודק
לש רתוי תויללכ תונקת םג .ןיליפת תחנה םוקמב ,הפוח תעשב רפא ןתחה שאר לע םישל ונקת
ןכו "טעומ רבד תריישמו היטישכת לכ השא השוע" :הנותחל הברה תועגונ "ןברוחל רכז"
רבד ריישמו הדועס יכרצ לכ םדא השוע" ןכו "טעומ רבד ריישמו הדועס יכרצ לכ םדא השוע"
.הלכהו ןתחה שאר לע הנבל יבג לע הרוחש וא הרוחש הפמ תתל וגהנש תומוקמ ויה .טעומ
הלמ וירחא רזוח היה ןתחהו ל"נה םיקוספה תא ארוק היה ןזחהש ףא וגהנ תוליהק תצקב
,תדחוימ הכרב ל"זח ונקת ןכו ,ןברוחה רכזל דסונ אוה ףא הפוחב סוכה תריבש גהנמ .הלמב
לגתו שישת שוש" תכרב איהו הרקעה םילשורי ןברוח ריכזהל ,םינתחה תוכרבמ תחא
."הרקעה