חרזמה תוצרא ידוהי לצא ןיאושנ יגהנמ

ירעי םהרבא

ג"כשת ג"פ םיינחמ


יגהנמל תוחדינ תוליהקל לארשי ץרא יחולש לש תויוסחייתה רקוס רמאמה :תיצמת
.ןיאושינ

ידימ ונילא ואב ,חרזמה תוצראבש לארשי יחדנ ןיב ןיאושינ יגהנמ לע ונידיבש תועידיה בור
םיחדינ תומוקמל רודחל זעה לארשי ץראמ חילשה .ןהה תוצראל ואציש לארשי ץרא יחולש
אצמש םידוהי תרזעל תודוה ךכב חילצה אוה .םהילע םולחל ףא וזעה אל םייפוריא םיעסונש
ייחבש ףא ,לארשי יחדנ לכל תפתושמ ןושל התיהש ויפבש תירבעה ןושלה תרזעבו ,םוקמ לכב
אל חרזמה תוצראל ואב לארשי ץרא יחולש .םהיפב הרוגש תרחא ןושל התיה םוי םוי
תא ריכהל וקיפסהו םוקמ לכב םייוסמ ןמז והש ,םיחאל םיחאכ אלא ,םירז םילכתסמכ
יחדנ יגהנמ לע םכרצ לכ דומעל םמצעל הבוח וארש אלא דוע אלו .דשח לכ ררועל אלב םהייח
.לארשי ץראל םבושב םהילע רפסל ידכ ,לארשי

תנשב י"אבש םישורפה תדע תוחילשב אציש ,ריפס בקעי 'ר היה הלא םיחולשבש דחוימ דחא
הילרטסוא ,ודוה ,ןמית ,םירצמ תא רבעו םינש שמחל בורק תוחילשב ההש ,(1858) ח"ירת
תודחוימ תולוגס ."ריפס ןבא" םשב םיקלח ינש ןב רפסב ראית ויתועסמ תאו .ןוליצו דנליז-וינ
םג תאטבתמה ,ובש תמאה תדימ לכה לעו .ויתועסמ-רפסל דחוימ ךרע תוושמה הז חילשל ול
ויניע ."תמא רבד שובכלו םילעהלו ונרשב וניחאמ םג עשפ רבד תוסכל" סח אוה ןיאש הזב
לכה תאו ,עומשל יוארש המ לכ תוטלוק וינזאו תוארל יאדכש המ לכ תוארל החוורל תוחוקפ
קד רומוהב ,ררושמ לש יתונמא ןורשכב ראתמו רקוח לש תרוקיב ןחבמ ךרד ריבעמ אוה
דחאכ השענו לארשי יחדנ םע גזמתמ אוה .ורואית-אשונל הבהא אלמ בלבו תפטוש ןושלבו
.הטמל הלעמלמ םהילע טיבהלמ אוה קוחרו ,םהמ

וזיאב תוארל ןוצרה רתויב ותוא ךשמ ,רבע םהיניבש לארשי יחדנ ןיב ןיאושינה יגהנמ יבגל
,םיארומאהו םיאנתה ימיב לארשי ץראב םיגהונ ויהש םימודק םיגהנמ םהיניב ורמתשנ הדימ
תעשב ןישודקל הלכה יבאל ןתחה ןתונש "רהומה" ןיעכ םיגהנמל דחוימב ובל םש אוה ךכיפלו
.המודכו הפוחהו ןישודיקה ןיבש ןמזה קחרמלו ןיכודישה

יפ לע ףא ,וימיב ןמית ידוהי םהב וגהנ ןיידעש םיגהנמ ינש תרוקיב-חור הררוע הז תמועל
ותשא תא שרגל לוכיו תחא השאמ רתוי אשונ שיאש גהנמה םהו םדק ימיב לארשיב וגהנש
.ךליאו םשרג וניבר ימימ םיבר תורוד ינפל ולטבתנ זנכשא ידוהי ןיבש םיגהנמ - החרוכ לעב
:ןמית ידוהי לע ורבדב ,ריפס בקעי 'ר בתוכ הז ןינעב

רשא ץראב גהנמה ןכ יכ ,ןהילעבל הניה ףסכ תנקמו ,םישנ שולש םג םייתש שיאל"
םא ,איה הבוטה ,תונבה טפשמ יפל ,ןהיבאמ (תולותבה רהומכ) וחקי ףסכב םהיתושנ
היחאו המאל וא ,היבאל (ןדנה) הדנה סוראה ןתי ןהיפל ,תדחוימ םא ,ראות תפי
השעי היניעב בוטכ היבאו ,םימודק םימיב םינפל רשאכ ,איה המותי םא םילודגה
באכ םאו ,רישעאו תונב יל ןתנ רשא 'ה ךורב רמאיו רזכאכ וקיחב םתתל םא ,ןדנהמ
הפרח לבא ,התבותכ ףסכ םע םיכרענ ויהיו הלכה ותבל ןיטושק הזמ השעי אוה ,ןמחר
ךרע הל ןיאו הרשכו הפי הניאש הארנ יכ ,היבאל ןתמו רהומ ילב אשנתש הלותבל איה
."םימד

וביחרי ןיאושנהו ,ןיכודישה תעב םהיתוסורא שדקל ,בורה י"פע ,םלצא גהנמה דוע ןכ"
היהיו ולדגי רשא תעב םישנ וחקי םירוחבה ...םהיכרצ לכ םהינש וכירעיש ןמזו תע דע
אל ,ודי גישת אל רשאו .ותיבל ףרט איבהלו טפשמכ הלותבה רהומ םלשל םדיב חוכ
ידכ םהינבל ןתמו רהומ ונתי אל תובאה בורה י"פע יכ ,ול תנגוהה השא אשי הרהמב
םג וסראתי תונבה לבא .ויניעב הרשי רשא השאה םע םייח הארי ושפנ למעמו ,םאישהל
הישודיק ףסכ לבקמ היבאו ,רחא הנמדקי ןפ ,תוטועפה תנועמ תוחפב ףאו ,ןתונטקב
."הנותחה םישוע זאו ,(הנש ב"י תב) שיאל היואר היהתש דע הל ןיתממ סוראהו .תדכ

,ויניעב ןח אצמת אל ותשא רשא שיאה" :ריפס בקעי 'ר בתוכ ,ןמיתב םישנ יתש תאישנ ןיינעב
התוצרל ךירצ ,הילע תרחא ול תחקל הצורו ,וירוענ תשא הנקז יכ וא ,ול הדלי אל יכ וא
ןיטגהו םינידהו) החרכ לעב הנשרגי וא ,התושר ילב אשונ ,הצרת אל םאו .ףסכ יצרבו םירבדב
םירבוע םידבכנו םירשי אלו ,ןכ םישוע םיבוטו םיבר ןכ לע .תרחא חקיו (לוזבו לקנב םינכומ
םישנה לכ לע תלפונ הלודג המיא ןכלו .וב ואובי םירעבנ םילקו חותפ רעשה לבא רסומה ךרד
ייחב ץפח שיאל שפונו החונמ ,הבהא איבהל ךרדה וז אל םנמאה יכ ,םהיניעל ןהילעב ריקוהל
בלל םיקלוד םיתפשל המ .ברועכ רוחש בלה םא םדואמ םיתפש ומדא ןח רקש .ץראה לע רשוא
:םינומדקה יפב וז הרוסמ המוש רבכו ?םקנ ילחגל רחנ הכותו הבהא תוקיפמ םיניעל המ ?ער
ףוסו ,תורואממ טוקשי אלו תורורממ חוני אל םלועל יכ ,"תומ ילכ ןיכה ולו ,םישנ יתש ולו"
'ה ול חיכוה רשא םימיענב ולבח לפנ רשא שיאה ירשא ,והואנשי ןהיתש האנש תילכת ,רבד
."הייחב הילע המע תונש ףיסוי אלו ובבלכ השא

ץראל ןמית ידוהי תביש םעו ,ונוקית לע אב רבדהש הארתו ,ריפס בקעי 'ר ,ךיניעמ רפע הלגי ימ
.לארשי תנידמב לארשי תודע ראש לככ ,תחא השא אלא ןאכ םיאשונ םניא לארשי


,םאבש ריעב הנותחב ףתתשהל ריפס בקעי 'רל ול ןמדזנ ןמיתב ותוהש ישדח תנומש ךשמב
:היטרפל התוא ראתמ אוהו אענצל תיברעמ תינופצ

וידי םיעבוצו והערמ ירוחבו ןתחה יבורק ופסאתי עובשב ישילש םויל רוא"
,החמשו התשמ םישועו ,חכו ,יונל אוהו ,וכלי םיפחי יכ ,(אנח-לא) םדמדא עבצב וילגרו
הדועסה רחאו ,ודי תסמכ שיא ,הלודג הדועס ושעי יעיבר לילב .טפשמכ ודקריו ורמזי
יערמ םירוחבהו םיבוהאה םיער םע םיעדוימה םיבורקהו .םהיתבל םיאורקה וכלי
רשא תעבגמה תא חולגה רחא והושבלי םהו ויערמו ןתחה תא חלגל םש וראשי ןתחה
ודקריו וננרי ורישי ,םהיעדוימו הלכה יחאל תועבגמ םג ןתונ ןתחהו ,הלכה ול החלש
שדחל הדעה ישארו םינקזה דוע ופסאתי זא .הלילה יצח דוע וכיראי הככ .ולהציו
ןמשב תולובט םידגב תואלב) םידיפלו הועש תורנ םיקלודו םידוקירהו םירישה
ריעה ינב לכו ,תורימז תומיענב ןתחה םע הלכה תיבל םיכלוהו (םיסנה לע תומרומה
."התוא תוחמשמ םישנו ,הלכה יבורק םג ואצמי םשו .הלומהה לוקל םיפסאנ

םיזנכשאה ןיב גוהנכ ןישודק-רדסמה ברה אלו] תדכ ומצעב ןתחה ךרבמ םש"
,(םגהנמכ ןיכודישה תעב השדק רבכ םא ףאו) סוכה לע ןיסוריא תכרב [םידרפסהו
ןמיסל תשוחנו ףסכ בהז תועבטמו תעבט ודיב חקולו ,ןישודיקל ינש סוכ ול םיאלממו
ינא יל תסרואמו יל תשדקומ" :הלכה לא וילע רמואו ,ףסכהב ןישודיקה רקיע לבא ,בוט
ןוהבד ןידה אפסכבו ןידה אסכבד ארמחב אתלותב אתלכ תנאו ינולפ ןב ינולפ אנתח
הזה ףסכבו וזה סוכבש ןייב הלותבה הלכה תאו ...ןתחה ינא] ידיד אתושרל ןילעת
הדיב ןתונו ,סוכהמ ןיי התוא הקשמו ,"לארשיו השמ תדכ [ילש תושרל יסנכת םהבש
תימראב הלוכ תבתכנ ,הבותכה רטש ודיב חקולו ,םידעה ינפב תעבטה וא ףסכה
,הוגב בותכ יכיל יזחד המ לכו ...ךתבותכ יכס" :הפ לעב הליחתב הל רמואו ,םגהנמכ
יסנכת םהבש ,הב בותכ ךל יוארש המ לכו ,ךתבותכ יחק] ידיב אתושרל ןילעת ןוהבד
."הבותכה הדיב ןתונו ,יברעב םנושלב הל שרפמו ,"לארשיו השמ תדכ [ילש תושרל

ןתחהל םיכרבמו םירמזמו ,תוכרב עבש רמוא להקה לודגו ,ןיי סוכ דוע םיאיבמו"
אה אטשקמ אה" :םירמזמו ,םלוכ תא קיתעהל ךיראי ,םלצא ליגרה תוכרבבו םירישב
הז] אילעמו אבט אנמיס אהי ,אדה אחרואכ אתנקת יושי ,אימשד ארמימ ,אתחלצמ
תוחמש וברי ,[הלועמו בוט ןמיס היהי ,וז ךרדב הנקת השעי 'ה רבד ,חלצומ הז ,ןקותמ
חמשי ,ונחמשיו ונילא ואובי דוד ןב חישמ םע איבנה והילא הזה םויהכ .םיליגו םיננרו
חילצי ןמחרה בא .תונבו םינבב םהינש םג ובריו ורפי ,ןתחב חמשת הלכו ,הלכב ןתח
רומזמ רמזמ םיררושמה שארו ."ןמא ןוצר יהי ןכו םולש םהיניב עטיו ותלכלו הז ןתחל
:קוספ יצח לכ רחא םינוע הלהקמהו (א"יק םילהת) "בבל לכב 'ה הדוא היוללה"
'וגו השאה תא 'ה ןתי :תור יקוספ דוע םירמזמו .תומיענ לוקב םימעפ !היוללהו היוללה
.'וגו הנקלא תא ילע ךרביו [(כ ,'ב] 'ב לאומשבו ,[ךליאו ד"י ,'ד תור] הליגמה ףוס דע
ןתחה דגנ הכרב לש םיקוספ המכ דועו ,['י ,א"ל ילשמ] 'וגו ליח תשא :ילשמ ףוסבו
םיהלא ,יתוא םתכרב" :םר לוקב םיכרבמה להקה דגנ ןתחה דומעי ךכ רחא .הלכהו
םש םידמועה לכו ,סוכה התושו ,"םכתא חמשי םיהלא ,יתוא םתחמש ,םכתא ךרבי
תודלפו תורנ רואו ,הרמזו הריש לוקב ןתחה םע םירזוחו ,םהל ןתני רשאמ םיתוש
רזוחו ,תסנכה תיבל םיכלוהו הליפתה ןמז דע ךראתי הזה רדסו .ןתחה תיבל [םידיפל]
."ותיבל ןתחה

הדועס םישוע הליל לכבו הילא אובי אלו הלכה ינפ ןתחה דוע הארי אל תבש ליל דעו"
ןתחה דומעי ,םיבוסמה לכ םהידי ולטי רחא ,הדועס לכב .ודי תלוכיכ שיא ,ןתחה תיבב
הסורפ ןתונו בבסמו ודיבש רככה לע עצובו ,ןידכ םלוכ תא איצוהל 'איצומה' ,ךרביו
תוכרב ךרבמ םיאורקבש לודגה .ומוקמב בסי כ"חאו ,םיבוסמה לכל 'איצומה' םחלמ
,שדוק תבש לילבו .(ל"ז ם"במרה תעדכ) תוכרב עבש וילע רמוא םגו סוכה לע ןוזמה
תיבל ןתחה תא ויבורקו ןתחה יערמו םיניבשושה ואיבי זאו ,הלכה תיבב הדועסה ושעי
תבשה םויבו .הנושארב ודחאתי הזה הלילבו ,ןתמו רהומ דוע םש הל ןתונו ,הלכה
םירמואו החמשו התשמ ימי כ"חא םימיה תעבש לכו .ןתחה תיבל הלכה ואיבי תרחמל
."תדכ תוכרב עבש

.הרמזו הריש ,החמשו התשמ- םוי לכבו ,םוי רשע-םינש אופא וכשמנ ןמיתב ןיאושנה יסכט
ויהש ןיאושנ-יריש תואמ המכ ונידיל ועיגה .וללה ןיאושנה-ירישמ המכ ורפסב איבמ ריפס
.חרזמה-תוצרא ידוהי לצא ןיגהונ


ףוח לע רשא ןי'גוקל (1860) כ"רת תנש לש ץיקה ףוסב ריפס בקעי 'ר עיגה תוחילש עסמ ותואב
הארו ,הליהקה ידבכנמ דחא לש ונב תנותחל ןמדזנ םש ףאו ,ודוה-םורדב רבלמ
המודק הליהקב םיטרופמה ןיאושינה-ירדס תמועל ספאכו ןיאכ םה ןמיתבש ןיאושינה-יסכטש
רפסמ תמועל לטובמ םידוהיה רפסמו ,רתוי תחדינ הדעהש לככ :ללכה הז יכ ,וז תחדינו
ריפס בקעי 'ר .םהב החמשה לדגתו ןיאושינה-יסכט וברי ןכ ,םיבשוי םה וכותבש םעה-ינב
ןיאושינה-יסכט תא ראתל הברהש רחאלו ,ןיאושינה סכטבש םעה-דוכיל חוכב שיגרה
ןעמל ...ארוקה ידידי ךיתעגוה הנה" :הלא תולצנתה ירבד ףיסוה ,ןי'גוק ידוהי ןיב םיכוראה
רקי ךיא ןנובתת ןעמל ...םהש םוקמ לכבו רוד לכב לארשי יגהנמו השמ תד תשודק ךתוארה
דובכ קלח תתל 'ה םשל ,שדוקה תרהט לע םתושעל ןיאושינה יכרד שודק םע לארשיל שודקו
םהיתולילעכו םדקה תוצראב םיוגה יטפשמכ אלו תאזה שפנה תא ונל השעש ימל רקיו
םידוהיה ןיב וליאו ."םיבגע םהיריש לכו הלבנ רבוד הפ לכ תולכשו תוללוהב םיללהתמה
יריש ויה םירישה בור ירה ,ומעט יפל ויה םהלש הנותחה-יריש לכ אלש ףא ,ןהה תוצראב
.ןויצ תבישל הליפת ירישו ,הלואג-יפוסיכ

ספדנ רפס יפ לע תצקמב ,ןי'גוק ידוהי לצא ןיאושינה ירדס לע ריפס בקעי 'ר לש ורואית הזו
:ויניע הארמ יפל תצקמבו ,םלצא אצמש

'ב ליל אוהו ינימש לילב תלבוטו םימי העבש הנומ ,אשיל הלכה תא ןתחה עבתש םוימ"
תיבב תצחורו הלכה םיפפוחו םוי דועבמ הפוחה תיבב םישנ ץבקתהל וגהנו .[עובשה לש)
תיבל תוכלוהו הלכה םע םישנה תואצוי 'ב לילבו .םגהנמכ תוררושמ םישנהו הפוחה
הלילה הזו .האס םיעברא וב שיש ןיעמב הלכה תלבוטו תולוחמבו םיפותב הליבטה
ררושל] ברה ליחתמ הפוחה תיבל ועיגהשכו הלכה םע םישנה תורזוחו .אפאק ארקנ
תיב לכו ,"ךריע 'ה ,הנב יכ ונר ,הנועממ הנוי ,הנבלכ הפי" :ותליחת הלואג יריש
,הפוחה תיבל הלכה םע םישנה תוסנכנו .[ךרוא אב יכ ירוא ימוק :ןומזפב םייתסמ
לע ודי תא ברה חיני כ"חאו תקשנמו היניע לע הדי תחנמו הלכה ינפל רפסה ןיחתופו
יכ :בותככ ['א 'ס היעשי] חרז ךילע 'ה דובכו ךרוא אב יכ ירוא ימוק :רמואו הלכה שאר
רוא הארנ ךרואב םייח רוקמ ךמע יכ .[ה"ק ,ט"יק םילהת] יכשח היגי 'ה ירנ ריאת התא
דקפ 'הו .[א"י ,ט"כ םילהת] םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה .['י ,ו"ל םילהת]
הקבר תא וכרביו ['א ,א"כ תישארב] רבד רשאכ הרשל 'ה שעיו רמא רשאכ הרש תא
,ב"כ תישארב] ויביוא רעש תא ךערז שריו הבבר יפלאל ייה תא וניתוחא הל ורמאיו
דאמ דאמב יפיתו תלכא ןמשו שבדו המקרו ישמו שש ךשובלמו ףסכו בהז ידעתו .[ז"י
םאנ ךילע יתמש רשא ירדהב אוה לילכ יכ ךיפיב םיוגב םש ךל אציו הכולמל יחלצתו
יערו יחא ןעמל ךיתונמראב הולש ךליחב םולש יהי .[ד"י-ג"י ,ז"ט לאקזחי] 'ה ינדא
הארו .['ט-'ז ,ב"כק םילהת] ךל בוט השקבא וניהלא 'ה תיב ןעמל ךב םולש אנ הרבדא
ומל ןיאו ךתרות יבהאל בר םולש .['ו ,ח"כק םילהת] לארשי לע םולש ךינבל םינב
ט"כ םילהת] םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זע 'ה .[ה"סק ,ט"יק םילהת] לושכמ
יבתכ] םירפס עבראו םירשעבו םיבותכבו םיאיבנבו הרותב תורומאה תוכרבה ללכ .[א"י
ןמ אוער אהת ןכ .ךערז ערזו ךערזבו ךב ןומייקתיו ןואובי לכה תוכרבה ןתוא [שדוקה
םינבב םימי יכיראתו ילדגתתו יכזתו יברתו ירפת .ןמא ורמאו אעראו אימש הירמ םדק
רמאל השמ לא 'ה רבדיו .לארשיב תוצמ ימייקמו הרותב יקסוע םינב ינבו םינבב תונבבו
ךרמשיו 'ה ךכרבי םהל רומא לארשי ינב תא וכרבת הכ רמאל וינב לאו ןרהא לא רבד
לארשי ינב לע ימש תא ומשו םולש ךל םשיו ךילא וינפ 'ה אשי ךנחיו ךילא וינפ 'ה ראי
םינש עבשו תובוט םימי ךרוא לודג םולש יהי .[ז"כ-ד"כ ,'ו רבדמב] םכרבא ינאו
,הכרב ,הרוא .תויממוק תוכילהו הפוקז המוק םר ,תונתמ בורב תוכרב עיפשמ ,תומיענ
תחנ ,םיניע תריאמ ,ןח תיול ,הדובכ השורי ,הרהט ,דסח ,תוכז ,רדהו דוה ,רורד ,הליג
ךל ןתי .[ב"א רדס י"פע] המימת טקש ,הממור ןרק ,הקדצ ,תודפ ,הונע ,דוס ,חור
,םולש ךל רשא לכו םולש ךתיבו םולש תאו ב"הועל בוט קלחו ז"הועב בוט רכש ה"בקה
."ךל ופיסוי םולשו םייח תונשו םימי ךרוא יכ ,םולשו זוע ךיניעב הארת

םירמואו םהידי םילטונו [םינוש םיריש] תוחבש ולא םירמואו הפוחה תיבב םידעוסו"
."םולשל םהיתבל םיכלוהו ןוזמה תכרב

בהז םישי ןתחו .הפוחה תיבב םישנו םישנא םיצבקתמ םויה תוצח רחא ישילשה םויבו"
ותוא םיאורו םינקזה דיב ןתונו לטונו שארה לע ןתונו ףרוצה לטונו ,ילכה ךותב ףסכו
."םולשל םהיתבל םיכלוהו םגהנמכ תוררושמ םישנו .[ןישודיקל הטורפ הוש וב שי םא]

םידגב שבולו ופוג ץחורו ושאר רעש חלגמ ןתחהו הפוחה תיבב םישנא םיצבקתמ דועו"
הדועס םישועו םיאנ םישובלמ םישבול םיניבשושה ןכו .[ושאר לע ףינצב] רטעתמו םיאנ
'וגו יל םירמואב יתחמש תולעמה ריש :םירמוא הדועסב ןתחה אובישכו ,הפוחה תיבב
:םירמואו םידעוסש םוקמב ןתחה תא םידימעמו .[ב"כק םילהת] ךל בוט השקבא דע
כ"חאו ,[ז"ט-ו"ט ,'ח רתסא] 'וגו הרוא התיה םידוהיל 'וגו ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו
'ה ,ךלמ 'ה ,םלוע ךלמו םייח םיהלא אוה תמא םיהלא 'הו :רמואו ןתחה תא ךרבמ
ןוצר יהי ,הזה שודקה להקה תושרמ הזה ןתחה תא ךכרבא .דעו םלועל ךולמי 'ה ,ךלמ
הלדגאו הכרבאו לודג יוגל ךשעאו :בותכש ארקמ ךילע ומייקתי הזה ןתחה לעו 'ה לא
:בותכש ארקמ ךילע ומייקתי הזה ןתחה לעו .['ב ,ב"י תישארב] הכרב היהו ךמש
.['ג ,ב"י תישארב] המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו רואא ךללקמו ךיכרבמ הכרבאו
לעו .לכב ךכרבי ןכ ,['א ,ד"כ תישארב] לכב םהרבא תא ךרב 'הו םימיב אב ןקז םהרבאו
והכרביו וידגב חיר תא חריו ול קשיו שגיו :בותכש ארקמ ךילע ומייקתי הזה ןתחה
הזה ןתחה לעו .[ז"כ ,ז"כ תישארב] 'ה וכרב רשא הדש חירכ ינב חיר האר רמאיו
תישארב] 'וגו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיהלא ךל ןתיו :בותכש ארקמ ךילע ומייקתי
תישארב] 'וגו ךרזעיו ךיבא לאמ :בותכש ארקמ ךילע ומייקתי הזה ןתחה לעו .[ח"כ ,ז"כ
עשוה] דימת ךיהלא לא הוקו רומש טפשמו דסח בושת ךיהלאב התאו .[ה"כ-ה"כ ,ט"מ
םילהת] 'וגו הער ךילא הנאת אל .('ח-'ב א"כק םילהת) 'וגו ךילגר טומל ןתי לא .['ז ,ב"י
לארשי ךירשא .['ח ,'ג ילשמ] אפרמו ךתומצעל יושו ךרשבל יהת תואפר .[א"י-'י ,א"צ
ומייקתי הזה ןתחה :בותכש ארקמ ךילע ומייקתי הזה ןתחה לעו .(ט"כ ,"ג םירבד) 'וגו
וכרבת הכ רמאל וינב לאו ןרהא לא רבד רמאל השמ לא 'ה רבדיו :בותכש ארקמ ךילע
."[הלכה לצא ,ליעל ומכ] 'וכו םימי ךרוא לודג םולש יהי .[ז"כ-ד"כ ,'ו רבדמב] 'וגו

לילכ :ברה ליחתמו ,ןתחה םע דחי ,ינייא תארקנש ,הדועס םידעוסו םיבשוי כ"חאו"
...הכולמל הלעשכ ,הכזש השמכ יכ ,הכלהכ ךשארב חנו ,[םימעפ שולש] הכרבל ןתח
ןוזמה תכרבבו ...םיריש דועו [ב"א רדס לע ,'וכו] ןתחה ךרבי ךורב ...ןתחה ךרבי בוהא
."םיניבשושהו הלכהו ןתחהל תוכרבב ןמחרה םירש דוע

תולוחמבו םיפותב ,יעיבר ליל איהש ,הלילה ותואב ןתחה תא להקה םיכילומ כ"חאו"
םיניבשוש ינשו טשוקמו םינבלו םיאנ םישובלמ ןתחה שובלל גהנמו .תסנכה תיבל
לש תורנ העברא ןתחה ינפל ןיקילדמו ,םיטשוקמו םינועבצו םיאנ םישובלמ םישבול
."ןישודיק תוצמל הלכה לא הפוחה תיבל וסינכהלו ותוולל להקה לכ םיצבקתמו הועש

[ו"לק םילהת] לודגה ללה לכ 'וגו בוט יכ 'הל ודוה :ברה ליחתמ םשמ ןתחה אצישכו"
תא ואיבי כ"חאו .םיבשויו הלכה תיבל ןתחה תא םיסינכמו ,'הל םיחבשו םיריש דועו
,ופוס דע ,יתחמש תולעמה ריש :כ"ג םירמואו ןישודיקל הל ןכומ םוקמל הלכה
ןתחה תא םיכילומו לודג ףוטיעב הלכה תא םיפטעמו אסכה ג"ע הלכה תא םיבישומו
ןיי סוכ םיאיבמו .'וגו הרוא התיה םידוהיל 'וגו אצי יכדרמו :םירמואו הינפל םידימעמו
זחואו ןתחה דיב סוכה תא ןינתונו ןבל טוחב םירשוקו ןיינק לש ףסכ תעבטה םינתונו
ןיי אלמ סוכה םע ,ודיב דחא ושארו סוכב דחא ושאר ,טוחה םע ודיב סוכה תא ןתחה
יכ" :םינועו ,"וניתובר תושרמ" :רמואו ,"םימשה תושרב" :םינועו ,"םכתושרב" :ךרביו
,"םילשוריב הזה םויהכ" :ןינועו "לארשיב תוחמש וברי" :רמואו רזוחו ,"ודסח םלועל
דוד ןב חישמ איבנה והילאו שדקמה תיב ןינבב בל יבוטו םיחמשו םישש" :רמואו
ךלמ וניקלא 'ה התא ךורב ,ןפגה ירפ ארוב םלועה ךלמ וניקלא 'ה התא ךורב ,ונייחב
ונל ריתהו תוסוראה תא ונל רסאו ,תוירעה ןמ ונלידבהו ויתווצמב ונשדק רשא םלועה
.ןישודיקו הפוח ידי לע לארשי שדקמ 'ה התא ךורב ,ןישודיקו הפוח ידי לע תואושנה תא
יליד ינולפ 'ר דובכ תב תינולפ אתלכ אתלותב תנא יל תשדוקמ ,יל תשדוקמ ,יל תשרואמ
היב תיאד יאמ לכבו ןידה אפסכבו ןידה אתשמד אסכב ינולפ 'ר דובכ ןב ינולפ אנא
דיב סוכה ןתונו סוכה ןמ ןיינקה תעבט ןתחה לטונ כ"חאו .ןתחה םעוטו ."לארשיו
ןמ דחא דיל סוכה תרזחמו ןייה תא הלכה תמעוטו ,"יכיישודק אב" :רמואו הלכה
ארוקו ."יכיישודק אב" :רמואו ,הלכה לש ןימי ,תרזב תעבטה ןתחה סינכמו ,להקה
ארוקו ,"םימשה תושרב" :להקה םינועו ,"םכתושרב" :ארוקה רמואו הבותכה תא ברה
םג שופתיו ןתחה ןמ הנקיו ןתחה לש תילטב תיציצה תא ברה שופתי כ"חאו .גהנמכ
הדיעהש תד הרובגה יפמ שדוקמו שודק יפמ" :ברה רמאיו ,ףנכב תיציצה שאר ןתחה
."ערגי אל התנועו התוסכ הראש" :ןתחה רמאיו ,"ערגי אל התנועו התוסכ הראש ,יניסב
,"תלבק" :ברה רמואו .םימעפ שלש רמוא ןתחה םגו ,םימעפ שלש ןכ ומכ ברה רזוחו
רמוא ןתחהו ,"ץראו םימש ןינק" :ברה רמואו .םימעפ 'ג הז םג ,"יתלבק" ןתחה רמואו
,"לארשי שדקמ ךורב" :להקה םירמואו .םימעפ 'ג הז םגו ,"ץראו םימש ןינק" :כ"ג
ללוגו ,ומע םירשכ םידע ינש םגו הבותכה ןתחה םתוחו ,הבותכה תאירק ברה םילשמו
כ"חאו ...הלכה דיב הבותכה תא ןתחה ןתי כ"חאו ,ןתחה דיב ןתיו הבותכה תא ברה
".תוחבשו תוריש םירמוא להקהו ,ומילשיש דע םגהנמכ םישנה תוררושמ

הלכה תא ןיכילומ כ"חאו .הלכה תא םישנו םישנא םיאורו ףוטיעה תא ןיחתופ כ"חאו"
תא ןיחתופשכ םירמוא להקהו ,היתוביבס םישנהו ,הטימה לע התוא ןימישמו ןוירפאל
ןיי םיאלמ תוסוכ יתש םיאיבמ כ"חאו ,[ליעל אבוהש רישה] "הנבלכ הפי" :ףוטיעה
וברי" :[םייסמו] ..תוכרב עבש ברה ךרבמו ,ברה דיב ינשהו ןתחה דיב דחא סוכ םינתונו
בא .שדקמה-תיב ןינבב בל יבוטו םיחמשו םישש םילשוריב הזה םויהכ לארשיב תוחמש
הלכב ןתח חמשי .ןמא ורמאו םהיניב םולש עטי ,תאזה הלכלו הזה ןתחל חילצי ןמחרה
ימייקמו הרות יקסוע םינב ינבו םינבב ,תונבבו םינבב םהינש םג ובריו ורפי ,ןתחב הלכו
ןישלשמו ,"לארשיב תדה ימייקמו" :תינשב ןימייסמו םילפוכו) "לארשיב תוצמ
דחא םעב ינש ןיאו דחא לא ,היוללהו היוללה ,("לארשיב בוט םש ימייקמו" :ןימייסמו
."הלחנו

שדוק תבש לילבו ...תורישו תושקב תוכרב תולילה תעבשמ הליל לכו ישימח ליל רדס"
."תבשל םיכיישה םיטויפו םיריש

תיבל ןתחה עיגישכו ,ויברוקמ םישנא םע תסנכה תיבל ןתחה ךלי רקובב תירחש תבש"
ןזחה ארוקשכו .[ב"כק םילהת] 'וגו יתחמש דודל תולעמה ריש :ברה ליחתי תסנכה
ןילילכ העברא" :טויפה הז ןזחה רמוא םישנא םישנא העבש ארקש רחא הרותב בורקל
לילכ .אבט אמש לילכ ,אתוכלמ לילכ ,אתנהכ לילכ ,אתיירוא לילכ ,אימש ןמ ןיתחנ
,אכלמ דוד לטנ אתוכלמ לילכ ,אנהכ ןרהא לטנ אתנהכ לילכ ,האיבנ השמ לטנ אתיירוא
,אתנהכ לטנ ןרהא תומימתבו ,הרות לטנ השמ תונתונעבו .איקידצ ולטנ אבט אמש לילכ
אבט אמש .אבט אמש ןילטנ אקידצד ןוהיתעד תולפשבו אתוכלמ לטנ דוד תודיסחבו
ונייחב דוד ןב חישמ אובי .ילב אל אבט אמשו ילב אבט אחשמ ,בט אבט אחשמ ,בט
אורקל דומע ינולפ 'ר דובכ ןתח םוק .ןמא ורמאו לארשי תיב לכ ייחבו םכייחב ונימיבו
:ןתחה רמואו ."ךתאצב התא ךורבו ךאוב התא ךורב" :דימ רמאיו ."דובכב הרותב
."הרות רפסב ארוקו ."הבוטו הכרב םולש םכילע" :ןזחה הנועו ."םכילע םולש"

ינבל השא תחקלו" דע "ןקז םהרבאו" ןמ הפ לע ארוק ךרביש םדוק ,ארקש רחא"
ארקש רחא .ומוקמב בשויו ךלוהו בדונו ךרבמ כ"חאו .['ז-'א ד"כ תישארב] "םשמ
,א"ס היעשי] ריטפמה ארוק ,הירחאלש הכרב ךרביש םדוק ,עובש לש הרטפה [ריטפמה]
."['ה ,ב"ס-'י


הירבט תוחילשב (1884) ד"מרת תנשב בביסש ,קרמיינ םירפא ר ,רחא לארשי ץרא חילש
תא אישהל דאדגבב גהנמה לע ויתועסמ רפסב םערתה ,הראכובו סרפ ,םירהנ םרא ,הירוסב
דחוימבו ,הכאלמ לכב תוקסועה דאדגבב םידוהיה ישנ תא חבשמ אוה .תונטק ןהשכ םהיתונב
ופתתשי ויבהוא םג ,תב ול דלוות רשא תבה ,תאז לכבו" :םלוא ,ישמה תמקרו ישמה תריזשב
יתבשי רשא תיבה תנוכשב .םבלב םתגאד ןופצל חכ ורעי רשא תב תובא המה םיטעמו ,ורעצב
,התדלוי תאו התוא שפנ תוכהל וחוכ תמחב באה ץריו ,םינכשה דחאל תישמח תב הדלונ וב
הינוריאב רפסל ףיסומ אוהו ."ותמח ךוש דע הצוחה ואיצוהל םיפסאנה וחילצה בר למעב קרו
:םש תונטק יאושינ לע

עשת וא הנומש הל תאלמב :תידאדגבה תבה תרצ וא תבה תרות תא ךוחאו אנ עמש"
הנומאב התוא שראו ,הל בטיי רשא חונמ הל שקבל היבא לע תלטומ הבוחה ,םינש
דיב ןתמו רהומ ויפכ לע לוקשיו הנש םירשע ןב וא הרשע הנומש ןב ,רחבי רשא שיאל
הכלהו לארשיו השמ תדכ ול אשנת זא ,הרשע תחא וא םינש רשע הל תאלמבו ,הבידנ
היבא תיב לא בושת זא ...זא הלעב ףוצקי םא יכ ,היבא הקני אל זא םגו ;השיא תיב לא
!השאר ןיבלה ...רשא תאזה הלותבה ,הרשע םיתש תבה יבאל יובאו יוא ךא .הירוענכ
- הנמל היהת הלקנ שיאל קר ,לופת אל דבכנ שיא לרוגבו ,ןתנת אל םיקלא-ארי קיחב
."ףסכ יצרב וילא היבא ספרתי םא

ןושש דוד 'ר .ןולטיבו תונטק יאושינבש קזנב םמצע דאדגב ידוהי וריכה םימיה תוברב םלוא
ורבע םימיב" :ויתועסמ רפסב בתוכ (1910) ע"רת תנשב ,ויתובא תדלומ ריע ,דאדגבב רקיבש
לטבל ךרוצ ואר םינברה .הנש הרשע שמח ינב םירענהו םינש עשת ליגב תונתחתמ תונבה ויה
ינבר ולטיב ןכו ."הנש הרשע שלש הלכל ואלמ ןכ םא אלא הפוח ךרעת אלש ונקיתו הז גהנמ
'ר בתוכ הז ןינעב .ןתחל ןתיל הלכה יבא בייחש תונתמה יוביר תא תודחוימ תונקתב דאדגב
םינוש םיניממ תונתמ הנושארה הנשה ךשמ ונתחל קפסל הלכה יבא היה גהונ" :ןושש דוד
,"הראייז" ארקנה ,איבנה לאקזחי לש ורבקב רוקיבל תואצוהה תא ול תתל םירופבו הכונחבו
םירשע רחאלש תבשב שדחה גוזה לש ןושארה רוקיבב תודועס ךורעלו ,רוכבה ןבה דעב שובלמ
ןיאושינה יגהנמ םצע תא םג ויתועסמ רפסב ראית ןושש ."הנותחה םוימ םוי םישלש דע
.םהירחאלש התשמה ימי תעבשו


בקעי םהרבא ימלשוריה ףרגואיגה ראית תיסרפה ןאתסדרוכבש אנס תלהקב ןיאושינ יגהנמ
.(1936) ו"צרת תנשב הב רבעש רורב

םימלשמ ןיא רהומ .ויתובורק תושקבמ ןבל גוז-תב .איה הנוכת-תבר הנותחה"
ברקב גוהנל דוגינב - אינודנ הל אוה קסופ ,היבא תלוכי-ילעב םא ,ךפהל :הרענה-יבאל
רחאל .םילשוריל ולעש הלא ןיב ףא ,תיקרוטהו תיקאריעה ןאטסידרוק ידוהי
ןמ .תחא הפיפכל הרענהו רענה תא ןה תונמזמ ,ןוגה ךודישהש תואצומ החפשמה-ישנש
ןינע םכסוה ,ולאשי אל הפוג הרענה יפ תאו ,ךודישל הרענה יבא תמכסה שקבל חרכהה
המכל םיחוד הפוחה תאו ,םדק ימיב לארשיב גוהנכ ,ןישודיק ףכית םירדסמ ,ךודישה
תבב הפוחו ןישודיק םיכרוע שי םלואו .הוצמ תדועס - ןישודיקה רחא ףאו ,םישדוח
ןכו תרחמל .ןתחה תיבל ןמזומ ולוכ להקה .'ב םויל רוא הליחתמ הפוחה תגיגח .תחא
להק לכ םיאבו םירזוח 'ה םויל רוא .םיבורקה אלא םיאב ןיא ברעב םיתרחמל
ביבח םודא עבצ ,הנח הלכל ןתחה חלוש ברע ותוא .ןתחה תחמשל םיכרבמהו םירוחבה
רעש תא ,םינרפצה תא וב םיעבוצ .םירבג לע םג אלא םישנ לע קר אל ,םיסרפה לע דאמ
..."ןקזהו שארה

שמש .הירוה תיבמ הלכה תא איבהל ןתחה תיבמ להקה ךלוה ,'ה םויב ,שמשה אובב"
רעשה לע קפדתמ להקה .וירחא רעשה תא רגסו התיבל אובל םידקה רבכ תסנכה תיב
רשפתמש דע ,חקימה לע דמועו החיתפ רכשב "שישקב" שרוד ,וחתפל ברסמ שמשהו
הלכה תא .(לימ 115 ןמוטה ךרע היה ןאריאב יתוהש ןמזב) .ןמוט השולש-םינש לבקמו
,תולוחמבו םיפותב ,הרמזבו הרישב ,הבר הלומהבו טשוקמ סוס לע וביכרי תטשוקמה
שבכ וטחשי ןתחה תיב ףסל הלכה אובב .ןתחה תיב דע ריעה תובוחרב הכולהתה רובעת
.ודבל ןתחה דובכל ,הארנה יפכ ,לוגנרת וטחשי ךכ רחא ."הלכלו ןתחל הרפכ" ,הילגרל
".ןיאושינה ליל תדועסב םילכוא רשבה תא

הנידמ םושב ,יל עודיש יפכ ,גוהנ וניאש ,דחוימ ףיעס אנס ידוהי םיסינכמ הבותכל"
,סרפו ןאטסידרוק תוליהקב ויה םיחיכש דמש ירקמ .סרפב אל ףא ,ןאטסידרוקל ץוחמ
תונבו ,התדל םינומא תרמושה הידוהיה ותשא תא שרגל דמושמה בריס רשא שיו
ישארה ברהמ תוללמואה םישנל רתיה רנבא קחצי יגח שקיב ןכל .וגנעתנ לארשי
,תונוגעה תא ריתהל לוכי אל ברה .םיברה וירוביחב םסרופמה ,םייח ףסוי 'ר ,דאדגבבש
ןישודיקה ,ותד תא ןתחה רימי םאש ,שרופמ יאנת הבותכב ובתכיש הנקת עבק לבא
ללכמ יתאציו יתדמתשנו לארשי היהא אל םולשו סח םאו" :הליחתכלמ םילטב
ןימייק אלו ןירירש אל ןילטובמו ןילטב תאזה הבותכהו יאנתו הזה ןישודיקה ,לארשי
,ונרודב םידוהיה בצמ חיבשהשמ "...רחא םדאל אשניהל רתומ תא אהת רקיעו ללכ
."ןמזה ךשמב לטבי הבותכב הז ריפחמ יאנתש חינהל שיו ,דמשה ירקמ וטעמתנ


תנידמל ולע - ןאתסיארוכו לבב ,ןי'גוק ,ןמית - ליעל תוראותמה תוליהקב םידוהיה בור
ןאכ .ליעל םיראותמה םיגהנמהמ הברה ולטבתנ ןאכו .תונורחאה םינשה הרשע שמחב לארשי
הבותכב לילכהל ךרוצ דוע ןאכ ןיאש יאדובו ,םוי רשע םינש דוע תוכשמנ הנותחה תוגיגח ןיא
םיטרופמה םיגהנמלו .רתוי םיטושפ ןאכ ושענ ןיאושינה יגהנמ ראש םג .ירשפא דמש דגנ ףיעס
.םיגהנמ רקח ירפסבו לארשי ץרא יחולש לש םהיתועסמ-ירפסב אלא רכז ראשנ אל םירכזנה
ץראה ירעש וחתפנשמו .ןויצ תבישל הוקתה תלחג לע הבר הדימב ורמש וללה םיגהנמה םלוא
.הב ושרתשנו םהינומהב תורכזנה תוליהק ינב ולע לארשי תנידמ דוסיי םע