ידוחייו יתוכיא דסומכ הללכמה
(ימדקא-ינרות)


ןמרפוק הדוהי

ס"שת ןוויס ,כ ןויליג ,"לולכמ" :ךותמ1 קרפ

תחאו םירשע םע (ה"כשת תימדקאה הנשה) 1964 רבוטקואב הירעש תא החתפ הללכמה
ץראה ןמ תודימלתה בכרה .הילגנאמ תחאו ץיוושמ תחא ,ץראהמ ןהמ הרשע עשת ,תודימלת
:ןמקלדכ היה

סניפ רפכ אביקע ינב לש אנפלואה תורגוב
(הפוקת התואב ץראב הדיחיה אנפלואה)
"בקעי תיב" תורגוב
םילשורי ברוח תורגוב
,הטיסרבינואב תחא הנש ודמל ןהמ םייתש] םייתד םינוכית תורגוב
לכ אלל) הטיסרבינואב ןהידומיל תא ובזע ,הללכמה תחיתפ םעו
.[הללכמב ןהידומיל תא וליחתהו (הללכמב היצטידרקא
(5)

(5)
(4)
(5)


שמח

שמח
עברא
שמח


ולכיו (הלועמ דע הבוט) האלמ תורגב תדועת תולעב ויה ןושארה רוזחמה תודימלת לכ
הפוקת התואב .וב דומלל ושקיבש ימדקא גוח לכלו ,ץראב הטיסרבינוא לכל לבקתהל
תלגוסמ התייה אלש הדימלתל - יאנג ןושל ןיעמ ,ןוכיתב "יגוגדפה לולסמה" היה
תורש אלל ןוכיתהמ רשי ואב תודימלתה לכ .תורגבה תוניחבל תשגל תדמעומו
.ימואל/יאבצ

תב העונצ הריד) ןיינב אלל - ?ןגו תיב תנוכשב שדח דסומל הלא תולועמ תודימלת ךשמ המ
תודרופמו תורזופמ תוריד שולש דועו ,(דרשמו הירפס "םידומיל ןינב"כ השמיש םירדח השולש
קינעהל תנווכתמ איהש תודמעומל העידוה הללכמה .תויטנדוטס תונועמכ ושמיש רשא ,הנוכשב
,עודי יתלב דסומל תיאטיסרבינוא המרב תודימלת ךשמ רשא רבדה אל הז לבא - ןושאר ראות
הללכמה איה - ' "הללכמ" םתס' ש ,םיידרחו םייתד םיגוחב לבוקמ זאמו] "הללכמ" םשל טרפ
.[ןגו תיבב
תוכיא דסומב ושיגרה ןושארה םויה ןמ רשאב ,הללכמל וכשמנ הלא תויטנדוטסש רורב הארנ ונל
('תובישיה םלוע'ב תלבוקמה המרב) תווצמו הרות ייחב תינדפק הרימש - דסומה ייחב ןה ,הרורב
ומייס ןושארה רוזחמה תודימלת לכ יכ ןיוצי .תודהיה ידומילב תידוחיי םגו תדחוימ המרו ,דחמ
:טרפל וננוצרב .ללכב דעו ראותל דע הללכמב ןהידומיל קוח תא ןמזה אובב החלצהב

תווצמו הרות תרימשב תיתוכיא המר
/הדימלת לכ לע "הקזח" התייהש ,יתדה ךוניחה לש דסומ תודלותב הנושארה םעפה התייה וז
ךוניחה תכרעמל תפנוסמ התייה הללכמה .תווצמו הרות תרימשב הדיפקמ איהש תרגוב
איהה תכרעמה םע םיינורקעו םיידוסי ,םירורב הפקשה ילדבה תורמל ,תיתד-תיתכלממה
,הדסוויה זאמ קהבומ ינרות דסומכ הלהנתה הללכמה .(דועו ,ד"בח תשר - ךכל תופסונ תואמגוד)
תיטאמויסכא התייה הדימלת לכ .תיתד הטיסרבינוא וא יתד רנימסמ ןיטולחל הנוש התייה הזבו
םאתהב הייח תא הלהינו ,םכח דימלת הרות ןבל אשניהל הפאש ,תווצמו הרות ייחב הדיפקמ
.(םיצרמה תושנ לצא ומכ ,תיטאמויסכא התייה האושנה תיטנדוטסה לצא שאר יוסיכ)

תינרות הללכמכ הללכמב הנומאה תודוסי
:ינרות דסומ לש םיקהבומה תודוסיה ינש לע הלוכ היונב התייה הללכמב תווצמו הרות תרימש
.םימכח תנומא (ב) םיימשה ןמ הרות (א)

ןכותב ןה םהיתותוא תא ונתנו ,הללכמב תודהיה ידומיל לכ לש סיסב וויה הלא תודוסי ינש
.ידומילה יפואב ןהו ,ידומילה

ך"נת ידומיל
תיב שודיח יוטיב ידיל אב ןאכ .ך"נת היה תונושארה היתונשב הללכמב דמלנש ישארה עוצקמה
ךוניחב דומלתל ליבקמב) תבה ךוניחב ישארה עוצקמהש ,("הללכמה תרות" הנוכמה) ונשרדמ
יפ לע אל ,בחורבו קמועב הללכמב דמלנ ך"נת .('ודכו לארשי תבשחמ אלו) ך"נת אוה (ןבה
.ךדיאמ יטסינמוה עוצקמכ תורפסמ קלחכ אלו ,דחמ תיאטיסרבינואה הטישה

:הללכמב ך"נת דומיל לכ םייקתה םיביכרמ השולש לע
יתכלהה ביכרמה (א)
יתבשחמה ביכרמה (ב)
.ינשרפה ביכרמה (ג)
:הללכמב ך"נתה דומיל יונב םיטביה השולש לע
רפסה לע םידמול (א)
רפסה תא םידמול (ב)
.רפסה ןמ םידמול (ג)

:םידומע השולש לע יונב "הללכמה תרות" יפ לע ך"נת דומיל
תילאוטקלטניא תודדומתה (א)
תילאנויצומא תוברועמ (ב)
.תיתפקשה תוהדזה (ג)

תרות" םשב רשא ,"שולש לש הינופמיס"ל דחי ורבח ,ל"נה םידומעהו םיביכרמה םיטביהה לכ
...יאתילת ןאירוא אנל בהיד אנמחר ךירב : (א ,חפ תבש) ל"זח לש םנושלכו ,תארקנ "הללכמה

לע רתוול ההובג המר תולעב תויטנדוטס איבה רשא הכישמה חוכש ,תואדווב רמול אופא ןתינ
עודי יתלב דסומב םידומילב (!רומיה היה םג הזו) םרימהלו ,םיילאנויצנבנוק הטיסרבינוא ידומיל
ידומילב ןהו הלש םוי םויה ייחב ןה ,הללכמה לש תינרותה תוכיאה היה ,עודי יתלב דיתע תארקלו
לע הידומיל תא וא התמשרה תא הלטיב אל הדימלת ףאש איה המישרמ הדבוע .הבש תודהיה
טרפ (אוהה לודגה דעצה תא ושע ןה םגש ,םיאבה םירוזחמב םג ךכו) הטיסרבינואל רובעל תנמ
('ודכו ןיד תכרוע ,האופר ,קוסיעב יופיר ןוגכ) רחא עוצקמ דומלל רובעל םהל ונצעי ונאש ,תודדובל
,(ונתכרדהו ונתצע יפ לע ,רומאכ) הללכמב הנש ירחא ורבע םנמאש הלא לכ .הללכמב ןיאש
תחא הנשב ונלצא ולביקש תיתשתהו תודוסיה ."הללכמה תורגוב"כ הזה םויה דע ןמצע תא תואור
.טרפב ,הרות ןב ,גוזה ןב תריחבבו ללכב םייחב ןכרד תא ועבקו ,םינשו םימי ךרואל ןהל ודמע
.3 קרפב ןלהל הזב ןייעו

הל ןיאש תידוחייו תדחוימ העפותל המרג ,םידומילב ןהו םייחב ןה ,תינרותה תיתוכיאה המרה
תואטיסרבינוא לש םירוטקר ףאו םירוספורפ ,םיצרמ .ההובגה הלכשהה תכרעמב ערו חא
ןיעמ ,דבלב תחא הנש אלו) הללכמה לש האלמה תינכתה תא דומלל ןהיתונב תא וחלש ,תורחא
,ןוירוג ןב ,ביבא לת ,ןליא רב ,תירבעה הטיסרבינואהמ םירוספורפ לע רבודמ .("הבישי תנש"
.דועו 'גלוק ןילקורב (תארקנ "'גלוק ןרטס" םשב רשא תונבל הללכמ שי הלש) הטיסרבינוא הבישי
,תונושה תונילפיצסידב םינוש םיימדקא םיגוח וחתפנ (ןלהל האר) ונלצאש ירחא ,םירקמ םג ויה
עוצקמ ותואל גוח שארכ שמיש היבאש (עבטה יעדמ ןוגכ) הנילפיצסידה תא ונלצא הדמל תבהש
!ולש הטיסרבינואב
לע ,רומאכ) תודהיה תועוצקמ - הללכמב דמלנש ישארה עוצקמה היה ,תונושארה םינשב רומאכ
תאז ושע הללכמה לא תונופה ןמ לטובמ אל קלחש רורב היה םינש רובעכ .("הללכמה תרות" יפ
קפיס אל דסומהש יפ לע ףא ,(קהבומ ינרות דסומ) ושקיב ןהש גשומה תא דסומב ואצמש םושמ
תחיתפ העבק הקימנידה ןכל .וב תוחמתהל ושקיבש ימדקאה גוחה תא דומלל תורשפא ןהל
ינשמ עוצקמכ לבא ,רבכ ודמלנ תועוצקמה ןמ קלח) אלמ ימדקא גוח תרגסמב םיימדקא םילולסמ
,יגולוכיספ ץועי ,הימיכ ,היגולויב ,תירבע ןושל ,הקיטמתמ :ןוגכ םיגוח הז רחא הזב וחתפנ .(דבלב
םייתאמכל דע הלדגו המשרהה הכלה ,הלא םיגוח לש םתחיתפ םע .דועו הקיסומ ,תילגנא
.הנשב הנש ידימ 'א הנשב תודימלת

,תקהבומ תימדקא המר הללכמה העבק תונושה תונילפיצסידב םג ,תודהיה תועוצקמב ומכ
ההובגה המרה .ץראב הטיסרבינוא לכב ליבקמ ימדקא גוח לכ םע תוותשהלו תורחתהל הלוכיה
ראותל רשי הטיסרבינוא לכב תולבקתמ ,םינושה םיגוחב הללכמה תורגובש ךכ ידיל האיבה תאזה
לולסמה תחיתפ תא דחוימ ןפואב ןייצל שי .ישילשה ראותה לא רישי לולסמל םימעפלו ,ינשה
התייה הללכמהש ןיוצי] החותפה הטיסרבינואה םעטמ ,הללכמב בשחמה יעדמב ינשה ראותל
.[בשחמה יעדמל תורומ הרישכה רשא ,ץראב ןושארה ההובג הלכשהל דסומה

רותב .ידוהיה םלועה לכב הנושארה תימדקאה תינרותה הללכמל ונלש הללכמה התייה הזב
,ב"הרא ,הילגנא ,הלוכ הפוריא) םלועה לכמו ,ץראה לכמ תולועמ תודימלת תכשומ איה תאזכש
שארב אוה הכישמה חוכש גילפד ןאמ תיל .(הילרטסוא ,הקירפא םורד ,הקירמא םורד ,הדנק
,תודהיה ידומיל הז םא - הז שרדמ תיבב השענ רשא לכב ההובגה תיתוכיאה המרה הנושארבו
תוראשנ ל"וחמ תויטנדוטסה ןמ תובר) לארשי ץרא תביח ,הארוהל הרשכה ,םיימדקא םידומיל
.םיימוי -םוי הרות ייחו (הרות ןב - גוזה ןב םע ןתיב תא ןאכ תונובו ץראב

הילע תלטומה תוירחאל הרע הללכמה יכ (ןלהל הזב ןייעו) תשרופמו הרורב הרוצב ןייצל שי
שי ךרוצה יפל ןכל .הרוהט תינרות תרגסמב םירוהט םיימדקא תועוצקמב תקסוע איה רשאכ
ינרות דסומ ןיבש בולישב םייתייעב תויהל םילולעה םיאשונ ,םע תודדומתהו ,לא תוסחייתה
גוחה) תיתייסנכ הקיסומ ,(עבטה יעדמל גוחה) ןיוורד ,(ץועייל גוחה) דיורפ :ןוגכ ,ימדקא דסומו
תונש שמחו םישולש לכ ךשמב יכ ןיוצי ןאכ םג .דועו (ך"נתל גוחה) ארקמה תרוקיב ,(הקיסומל
,תונושה תואטיסרבינואה תחאמ תויטנדוטס ורבע אלש הנש התייה אל ,הללכמה לש המויק
.(לבוקמכ היצטידרקא תתל ונלוכי תונושה תונילפיצסידב) םש םידומילה ןמ ובזכאתהש ירחא
רפס תיבל ,םיטפשמל רפס תיבל ולבקתנ רבכ רשא תויטנדוטס תולבקתמ הנשב הנש ידימ
ןביל לא םיבורקה תועוצקמב ללכ ךרדב - הללכמה לש תרגסמב ןמוקמ תא ואצמו ,האופרל
.ימדקא-ינרות דסומכ הללכמה תכישמ בקע ,ןוצרמ ןהילע ורתיווש תועוצקמה םתוא לאו


2 קרפ
:תיגולויצוס הניחבמ הללכמה לש התוידוחיי
ןיאש ,ידוחייו דחוימ תויטנדוטסה בכרה היה ,(1 קרפ שיר ןייע) הללכמה לש ןושארה רוזחמה זאמ
,הזה םויה םצע דע רמשנ הז בכרה .(ל"וחב םג ונל עודיש המכ דעו) לארשי תנידמב ערו חא ול
:הללכמב דחי ורבח .םמרג ןמזהש םימיוסמ םייוניש םע

לע ןלהל ןייעו - תחא קר התייה הללכמה דוסיי ןמזב) ץראה יבחר לכמ תונפלואה תורגוב .א
.(הז חותיפב הללכמה לש הקלח

הללכמה לש המוקמ לע ןלהל ןייע) םילשוריב תימלוש תיב גוסמ םיינרות תודסומ תורגוב .ב
.(רפס יתב לש םישדח םיגוס חותיפב

,(דועו הינתנ ,ןג תמר ,הפיח :ןוגכ) תורגב תדועת תולעב הלא ןה ,רפורפ "בקעי תיב" תורגוב .ג
.(ץראה יבחר לכב "םירנימסה") ךרע תווש הדועת תולעב הלא ןהו

ידכ) תורגבה תוניחבל תשגל ןנוצר בקע ,רפורפ "בקעי תיב"ב ודמל אל רשא תוידרח תודימלת .ד
.םילשורי היבצבו ברוחב תימלוש תיבב תוידרח תודימלתו ,ד"בח ןוגכ (הללכמל עיגהל

לכ לע ידרחה ךוניחה ללוש ותוא ,"ימואל תורש"ל סחיה תא תידרח תב לש דדומכ תחקל לבוקמ
.(תימלוש תיב ןוגכ ,דסוממ אלה ןהו - "בקעי תיב" - דסוממה ידרחה ךוניחה ןה) וינווג
םיזוחא םישימחמ הלעמל תצקש הדיעמ םינשה לכ ךשמב הללכמל תומשרנה לש הקיטסיטטסה
דוע קפסמ (ימואל ידרח) ל"דרח הנוכמה רוטקס .ב"י התיכ ירחא רשי תועיגמ הללכמל תונופה לש
ללכ ךרדב) םייתד םיינוכית רפס יתבמ תואב רתיה וליאו ,תודימלתה רוביצ לש םיזוחא םיעבראכ
.(תינרות המגמ

ךרד רובע ,רפורפ "בקעי תיב"מ הבחרה תשקה לכ תא ללוכה ,תויטנדוטס לש הז דחוימ בכרה
העפות יהוז - ל"הצ תורגובל דעו ,תונבל יאבצ תורש ללושו ימואל תורש בייחמה יל"דרחה ךוניחה
רשאכ הקומע רתוי תועמשמ תלעב איה העפותה .לארשי תנידמב הל המוד ןיאש תיגולויצוס
ליבשב .ינשמ גוחכ וא ישאר גוחכ וא תודהיה תועוצקמ תא תדמול הדימלת לכש ןובשחב םיאיבמ
םא .תיללכ הנילפיצסידב וליפא הללכמב דומלל האובל תירקיעה הביסה יהוז תודימלתה בור
םג אלא (3 קרפ ןייע) הנילפיצסידכ קר אל הללכמב םידמלנ תודהיה תועוצקמש ןובשחב איבנ
ןמ הקוחר תיארנ תאזה תיגולויצוסה העפותהש ירה ,םייביטאמרופו םייביטמרונ תועוצקמכ
.רתויו הסרפ ק"תכ הליגרה תילארשיה תואיצמה

לבוקמכו ,דסוממה ידרחה ךוניחב לבוקמכ) "תאב ןיאמ" תדמעומה תא תלאוש הללכמה ןיא
תיטנדוטס לבקל םיברסמ וללה - "לארשי תורוא" תללכמו ןליא-רב ןוגכ םיימדקא תודסומב
ןאל" - אלא (ימואל תורישב התייה אלש תיטנדוטס לבקל םיברסמ וללהו ימואל תורשב התייהש
תודמול לש תחא הצובקל ויהו ,הלא םע דחי הלא דחא םידומיל לספס לע תודמול ."תכלוה תא
.ץפח הבילש םוקמב תחא לכ - תונילפיצסיד לש לודג רחבמ םע דחי שדוקה תרהוט לע הרות
ןב םע הרות לש תיב תונבל הפיאש לשו ,הדיפקב תווצמו הרות תרימש לש םיברה םירטמוליקה
"ללה" תרמואה הדימלת ןיב םילידבמה םירטמילימה ןמ רתוי םייתועמשמו רתוי םיבושח ,הרות
,"תויתתיכ"ל תקהבומה הייטנה .אוהה םויב "ללה" תרמוא הניאש התרבח ןיבו תואמצעה םויב
.דסוממה ידרחה ךוניחב הנשב הנש ידימ תרבוגו תכלוה םילדבה לש םירטמילימ לע תוגלפתהל
ידיסח בקעי תיב וניצמ ,ןכ ירחא ."ידיסח בקעי תיב"ו "יאטיל בקעי תיב" ןיבש הנחבאב ליחתה הז
.היוטנ תוגלפתהה לש דיה דועו - (זלעב) ידיסח בקעי תיבו ,(ץינזיו) ידיסח בקעי תיבו (רוג)
דועו דועו "םיכרבא תונבל בקעי תיב"ו ,"ןשי בקעי תיב"ו "שדח בקעי תיב" וניצמ יאטילה רוטקסבו
- דחאמה תא שיגדהל שיש תסרוג הללכמה ידי לע תגצוימה םלועה תפקשה .רופסלמ ובר יכ
תמקה קידצהל ידכ םהב ןיא ונתעד יפלש םילדבה םתוא ,םילדבהה תא שטשטל ילב םנמא
תנומאו םיימשה ןמ הרות דוסי לע תווצמו הרות תרימשב הדפקה איה דחאמה .םידרפנ תודסומ
תיטנדוטס לכל תתל שי ,תאז םע דחי .אבס לארשי ךרדב םימש תאריו הרות תבהאל ךוניח ,םימכח
םדא לכמ םכחה תכרדה יפ לע תאז .םשה תדובעב הלש םומיסקמה ידיל עיגהל תונמדזהה תא
םהיתועד ךכ ,םיווש םניא םישנא יפוצרפש םשכ" - ונימכח לצא ויתובקעבו ,"וכרד יפ לע רענל ךונח"
."ומלועב ותבוח יהמ םדאה לצא תמאתיו ררבתי" - ל"חמרה לצא םהיתובקעבו ,"תווש ןניא

לש יסכודותרואה רוביצה תא תרשמה ,םלועב ונימב דיחי ,ימדקא-יכוניח-ינרות דסומ ונינפל ירה
,(וינווג לכ לע) ידרפס (וינווג לכ לע) יזנכשא ,ינרות יתד ,יל"דרח ,ידרח :וינווג לכ לע םלועהו לארשי
תינכתב תורידס תודימלת תואמ עשתל בורק - היפויתא תואצוי ,םימעה רבחו היסור תואצוי
תוצרא תואצוי תוחפשממ תויטנדוטסה זוחאש ןייצל יוצרה ןמו יוארה ןמ .ןושאר ראותל האלמ
רוזאמ] ילארשיה ימדקאה םלועב לטובמ אל גשיה והז .שילשמ הלעמל אוה הללכמב םאלסיאה
תודמול םויכ .[החלצהב ןהידומיל תא ומייס ןלוכו ,החפשמ התואמ תונב (!)רשע ודמל ,ריפש
הפוחה תא תוכרוע הלא תודימלתש לבוקמ .םימעה רבח תוצראמ תויטנדוטס םינומשכ הללכמב
ןתטילקל הללכמה תמורתמ קלחכ ,(ףסכ ןיא םניח) הללכמה לש תחוורמה הירטיפקב הנותחהו
.ץראב הבוטה

.1 קרפב ונגצהש יתוכיא-ימדקא-ינרותה שודיחל ליבקמה ,יגולויצוסה שודיחה והז


3 קרפ
:לארשיב הרבחהו ךוניחה לע הללכמה תעפשה
השולשמ תבכרומ םידומילה תינכת רשאכ ,ךוניחל תימדקא הללכמכ הללכמה הדקפת הכ דע
:םיביכרמ
.תודהיה ידומילל םיגוחה לש ביכרמה .א
.תונושה תונילפיצסידה לש ביכרמה .ב
.ילאנויספורפ יגוגדפה ביכרמה .ג
תנידמב הנושארה ,ךוניחל תימדקא הללכמכ הרכה לבקל התוא התכיז הללכמב םידומילה תמר
.ההובג הלכשהל הצעומה תאמ האלמ הרכה תלעב ,לארשי
םינש קר הרכה ולביק רשאו ,םינש תורשעב הנממ םיקיתו ,םירחא םירנימס המידקה תאזב
ילעב תודסומ לצא לבוקמכ ,"יבול" ןיא ונלש הללכמלש ןייצל םג שי .ונלש הללכמה ירחא הברה
,תילארשיה הרבחב בטיה העודי "יבולה" לש ותעפשה רשאכ ,רחא וא הז יטילופ ןווג
.היאר תוכירצ ןניא תומסרופמהו

ךוניחב קוסעל ונפ רשא הללכמה תורגוב יפלא תעבראכ לש ןתעפשה תא הרצקב ןאכ ןייצנ
.(רקחמלו םירחא תועוצקמל ונפ תואמ המכ דוע) הארוהבו

(ינרותה רקיעב) ד"ממה ךוניחה
.יתדה ךוניחב םירומה רדח לש ותרוצו ותומד תא הצקה לא הצקה ןמ וניש הללכמה תורגוב .א
תורומש הנושארל - תווצמבו הרותב תוקיבד ןהש ןהילע החיכומ ןתוזח רשא תורומ לש ןתעפוה
וקלח ןשובל םצעב תורומש ןכ ינפל בצמה תמועל תאזו ,הכלהה תעיבק יפ לע תושובל ד"מחב
.הלא רפס יתבב הרותה דמעמב הרורב תינפתל המרג - (!)ילג שירב ךורע ןחלושה לע

וחתיפ ,הללכמה תרות יפ לע תודהיה תועוצקמ תא םינש ודמל רשא ,הללכמה תורגוב תורומ .ב
דוע אלו ,תודימלתה לע ביבח השענ ך"נתה דומיל .וניתומא ורעש אל רשא ך"נתב שדח דומיל
.רחא וא הז יטסינמוה דומיל וא תורפס דומיל לע היצאיראו ןיעמ היה

רשי הללכמה תורגוב לבקל רפסה יתב ילהנמל הנתנ תונילפיצסידה דומילב ההובגה המרה .ג
.םינושה תועוצקמב תורגבל שיגהל הללכמה ןמ

דימלת תשא - הרומה .ןוכיתה תודימלת לצא הכיפהמ ללוח לוח + שדוק לש רידנה ףוריצה .ד
,הרבגלאב ינש רועיש ,הרותב רקובב ןושאר רועיש דמלל העדיש - ללוכב ךרבא ללכ ךרדב ,םכח
תוליגר ויהש תודימלת לצא הכיפהמ הללוח ,הסדנהב יעיבר רועישו םיאיבנב ישילש רועיש
.רידא אוה יכוניחה טקפאה ןאכ .םייללכ םידומיל ןיבו שדוק ידומיל ןיב תוחוכה תדרפהל

יבחר לכב (היימינפ ילב) "היבצ" תודסומו תוינפלואו (היימינפ םע) תונפלוא לש ןתוחתפתה .ה
.הללכמה לש הלעפמ האצותכ קרו ךא הרשפאתה ,ץראה

ןגמ ,הללכמה תרצותמ םינוזינ םעונ תודסומ לכ - ידוסיה רפסה תיבב הדימה איהו ןידה אוה .ו
.םייניבה תביטחל דע (הללכמב ךרה ליגל גוחה) םידליה

,טרופפר רפס תיב) םיינוכיתו םיידוסי רפס יתב לש םישדח םינז וחתפו וחתיפ הללכמה תורגוב .ז
.(דועו תימלוש רפס תיב

.(ללכה ןמ תאצוי אלל טעמכ) תויתדה תוללכמה ראשב תודמלמ הללכמה תורגוב .ח

ונלצא תודמלמ ,ישילשו ינש ראותל ןהידומיל תא ומילשה רשא ,הללכמה תורגוב םיעבראכ .ט
.הללכמב

תחא .הללכמב ונלצא ימדקא גוח ישארכ תושמשמ (ישילש ראות תולעב) הללכמה תורגוב יתש .י
.םילשוריב קדצ ירעש םילוח תיבב ריכב אפורל האושנ תחאו ,תידרח הבישיב הבישי שארל האושנ
.הללכמה תודימלתל MODEL ROLE תניחבב ןה ןהיתש

רוזאב תיתד הללכמ שארכ תשמשמ ,ישילשה ראותה תא המילשה רשא ,הללכמה תרגוב .אי
.הלפשה

.(ל"וחב ןהו ץראב ןה) תואטיסרבינואב תודמלמ (ישילש ראות תולעב) הללכמה תורגוב .בי

הללכמה תאז התייה ,הנידמה םוק זאמש ררשאלו רשאל ,יתדה ךוניחה יגוח לכב םכסומו לבוקמ
תוכיאב ןה ,יתדה ךוניחה םודיקל רתויב תיתועמשמהו הלודגה המורתה תא המרת רשא ונלש
דע - תועוצקמה לכב תידומילה המרב ןהו ,תווצמו הרות ייחל ךנחל םירומאה תודסומכ תודסומה
.ללכב דעו תורגבל

("בקעי תיב") דסוממה ידרחה ךוניחה
רנימסהמ "בקעי תיב" לש ("רנימס") םינוכיתב תודהיה תועוצקמ תא תודמלמ הללכמה תורגוב .א
ןה אקווד .םורדב םיקפוא רנימסל דעו ,זכרמב ןג תמרב "בקעי תיב"ל דעו תפצב (ןוכית טסופ)
.תותיכ תוכנחמכ שמשלו תודהיה תועוצקמ תא דמלל תויואר ואצמנ רשא

תותיכב דימעהל ,"בקעי תיב" לש ("רנימס") םינוכיתה תשר תאמ ךוניחה דרשמ תשירד םע .ב
.הללכמל התייה הינפהש יעבט קר הז היה ,תונושה תונילפיצסידה תא דמלל ראות תולעב תורומ
הללכמה תורגוב ןה םייללכ םידומילל תווצה לכ טעמכ רשא "בקעי תיב" לש רפס יתב םנשי
[!הללכמב הרזחב תאצמנ איהש השיגרה תורומ תבישיבש ,תחא הרומ-תרגוב הריעה]

םייללכה תועוצקמב םידומילה תמר תא תולעהל ,םירוהה תאמ ןכו ,דרשמה תאמ השירדה םע .ג
תומלפודמ יתלבה תורומה הנלכות ןהב תודחוימ תותיכ חותפל הללכמל ונפ ,"בקעי תיב" ןוכיתב
ןהידומיל תא ומילשה רבכ הלא תורומ לש תובר תורשע םנמאו ,ןושארה ראותה תארקל דומלל
.(פ"וא םעטמ) הללכמב בשחמה יעדמב ינשה ראותל תוכישממ ףא קלח .ןושארה ראותל
בשחמה יעדמ ידומיל לכ תא תזכרמה הללכמה תרגוב יהוז ,םילשוריב םיוסמ "בקעי תיב" ןוכיתב
.ללכב דעו תיאסדנה תדועתל דע

דסומ היה אל הכ דעש םוקמב הנומידב שדח "בקעי תיב" ןוכית החתפש איה הללכמה תרגוב .ד
.דסומה שארב תדמוע איהו ,"בקעי תיב" לש

תרשכהל לולסמ ,םילשוריב ידרחה ךוניחה לש תומלתשהל ס"יבב הנושארל וחתפ ס"שתב .ה
ןלוכ - הללכמב גוחה תורומ תוצרמ ומע ,הללכמב ץועייל גוחה שאר דמוע לולסמה שארב .תוצעוי
.ץועייב ישילש/ינש ראות תולעב הללכמה תורגוב

ועוניו" תניחבב) דסוממה ידרחה ךוניחל הללכמה המרתש רתויב תיתועמשמה המורתה ילואו .ו
ךוניחה לש תצרחנה תודגנתהה .תימדקא הלכשה ינפמ דחפה קוליס התייה ("םיפיסה תומא
רבדה .תאז ךוניח תכרעמ לש תודוסיה דחא התייה ,"ימדקא" םע היצאיצוסא לכל דסוממה ידרחה
תלוכיה ןיבו תאז הדועת ןיב רשקה ללגב ,תורגבה תוניחב לע טלחומה רוסיאב ףא יוטיב ידיל אב
םידומיל תוידרח תויטנדוטס תודמול םינש שמחו םישולש הז הנהו .םיימדקא םידומילל לבקתהל
ןהיתואמב תואושנ ןה אלא ,"ולקלקתה" אלש ,"הער תוברתל ואצי" אלש דבלב וז אל .םיימדקא
םיחיגשמ / הבישי ישארל תואושנ ףא ןהמ תובר תורשע .ידרחה םלועה ןמ םיכרבאו הבישי ינבל
השק .ץראה יבחר לכב ,תוהובג ןהו (ןוכית ליגב) "תונטק" ןה ,תוידרח תובישיב ם"ימר / םיינחור
תורומה בור רשאכ ,םיימדקא םידומיל דגנ ויתודימלתל ףיטהל בקעי תיב ("רנימס") ןוכית להנמל
תורגוב ןנה - םהינשב םימעפלו תודהיה ידומילב םימעפלו םייללכ םידומילב םימעפל - ודסומב
לש תונוכנה יכ ,קפס לעמ הלענו רורב ונל .ידרחה רוטקסה ןמ הרות ינבל תואושנ ,הללכמה
האצותו אצוי לעופ איה ,תימדקא הלכשה םהיתודימלתל קינעהל םימיוסמ םיידרח תודסומ
ונלצא ודמל הללכמה תונש ךשמב .איהה תכרעמה לע הללכמה לש טקפאה ןמ תיביטלומוק
תודהיב ןה - תווצה ןמ דואמ לודג קלח ,ידרחה רוטקסה ןמ תודימלת תואמ שמחו ףלאמ הלעמל
'טקפמיא' תושעל 'יפורטציאל איזח' תניחבב אוה הז לכ .ידרחה םלועהמ םה - תונילפיצסידב ןהו
לבא ,(םינש שמחו םישולש) אובל הששוב תלחוימה האצותה םנמא .ולוכ ידרחה רוביצה לע
הנתשת ,דבעידב לש ידרחה ךוניחב םויה השיגה יכ םיחוטב ונא .קפואב תיארנ רבכ אתלחתאה
דיתעב יכ חינהל רשפא ,איבנ ןב וא איבנ תויהל ילב .הליחתכל לש הללכמה תשיג לא איה ףא
םידומילה ךשמהל דע ,תינורקעה ונא ונתדמע תא םג דסוממה ידרחה ךוניחה ץמאי ,קוחר אלה
הנידמה תבוטלו ,טרפב ידרחה רוביצה תבוטל - (ךכל תויואר ןהשו תולוכיש הלאל) ינש ראותל
.ללכב

:םינש שמחו םישולש ךשמב ,אופא וניכז
.יתדה ךוניחל הרות סינכהל .א
.ידרחהו יל"דרחה ךוניחל הימדקא סינכהל .ב
.ץראב םירומ תרשכהל תימדקא המר סינכהל .ג

!"רומג ול םירמוא - הווצמב ליחתמה" :ונב םיוקי יכ םיעיצמ ונא ןכ לע רשא


4 קרפ
:קינעהל ונתשקב
םיבשחמב .כט.ב ראות .א
תואנובשחב .כט.ב ראות .ב
בשחמה יעדמב .ס.ב ראות .ג
הקיטמתמב .ס.ב ראות .ד
עבטה יעדמב .ס.ב ראות .ה

תינרות תוכיא לעבו ,ההובג תימדקא המר לעב ימדקא דסומכ הללכמה תודוא ונתעיבק רואל
.תידוחיי
.ונימב דיחי יגולויצוס דמעמ לעב ימדקא-ינרות דסומכ הללכמה תודוא ונתעיבק רואלו
.ידרחה רוטקסה לע ןהו ד"ממה רוטקסה לע ןה ,ךוניחל הללכמכ הללכמה תעפשה רואלו

םיגוחה ,רמולכ .יעבטה "םתיבכ" הללכמה תא םיאורה םיגוחמ ונילא תוינפה תולדגו תוכלוה
אדחב ימדקא דסומו ינרות דסומ לש בולישה תא םיאורה (דסוממ אל) םיידרחהו םי"לדרחה
תוצפח ןניאש הלאמ לטובמ אל קלחב תואב הלא תוינפ .שממ הליחתכל לש רבדכ אתחמ
ומכ ראות תושקבמה שי ןהיניב .ןבלל בורק וניא עוצקמהש םושמ ללכ ךרדב - םירומ תרשכהב
הליחתכל רשא הלא ןה היינשה הצובקה .(הז בלשב - תואנובשח וא םיבשחמ) היגולונכטב .כט.ב
.רוהטה ירקחמהו יעדמה דצה תא תושקבמ

סופמקל תב םיחלוש ןיאש (םיל"דרח םגו םידסוממ םיידרח םג) םיינרותה םיגוחה לכב קצומ דוסי
ונדצמ ונא .ל"נה םילולסמב חותפל הללכמל היינפה ןכל .הקוור איה דוע לכ יאטיסרבינואה
וא-ו ינש ראותל ךכ רחא דומלל הנשקבת רשא הלאל שורדה דודיעה לכ תא ןתינ ,הללכמב
לכ היהת אל ,ןושארה ראותל הידומיל תנש ףוסב האושנ רבכ הליגרה הדימלתהו תויה .ישילש
רשאכ] .ךדיאמ תוימדקאה היתופיאש ןיבו דחמ םיינרותה הייח ןיב טקילפנוק לכ היהי אלו ,היעב
םדוק "רטסימ"ה :ימופב אלגרמ ,רטסמ ראותל םידומיל ךשמה רבדב ילא הנופ תיטנדוטס
[.א.מל תמדוק "אמיא" :"רטסמ"ל

ןתיי ילוא רשא ,םויה דסוממה ידרחה ךוניחה תדמעל רומג דוגינב איה הללכמה לש תאז הדמע
םיימדקא םידומילל ףקות לכב דגנתי לבא ,דש ואפכ וליאכ ,ןושאר ראותל הקיתשבש המכסה
לכל ילאנימרט ראות איהה תרגסמב ןושארה ראותה ראשיי השעמל ךכ .ידרחה סופמקל ץוחמ
.רבד

תוער םייתשש רמול היהי רשפא .דא.בל רבעמ םיראת קינעהל הללכמל םירשפאמ ןיא דוע לכ
:הל ושענ

תרגסמב םיימדקא םיראת גישהל ויתופיאש תא אלמל דבוכמ רוביצ לש רכינ קלחמ םיענומ .א
.םהייח חרוא תא תמאותה

,תונושה תונילפיצסידבו תודהיה תועוצקמב בר ןיינע ןהל שיש ,תויטנדוטס הללכמה לע םיפוכ .ב
,ןיינעו קשח לכ אלל תושוע יגוגדפה דצה לכ תא .תיגוגדפה הרשכהב ןיינע לכ ןהל ןיא רשאכ
ינש ראותל ךישמהל הלוכי איה ותועצמאב רשא ,(.דא.ב) ןושארה ראותל שרדנ אוה רשאב
.ישילשו

:תוער םייתש תניחבב אוה םג הזכ בצמ

.הרומ תויהל הצפח הניא רשא הרומ רישכהל הנידמה יבאשמ זובזב .א

- עוצקמב ןיינע לכ ןיא הצובקה ןמ םיוסמ קלחל רשאכ ,הרשכהה תכרעמל רתויב עירפמ םרוג .ב
.ףצקו ןויזב ידו

תשקה לא דבלב תודהיה ידומילמ הללכמה תא המדיקו הריבעה תיתרבחה הקימנידהש םשכ
הקימנידה ךכ ,(היוטנ דיה דוע םג הזבו) םויה הללכמב תודמלנה תונילפיצסידה לש הבחרה
םישדח םיקפוא תחיתפ תבייחמ יתדהו יל"דרחה ,ידרחה רוביצב בטיה תשגרומה תיתרבחה
,לארשיב הובגה ךוניחה יכרצ תא רתויב הנמאנ תרשת תאז תוחתפתה .הלאה םיגוחה תונבל
.תילארשיה הרבחה תראפתל ,הלא םיבחר םיגוחב הבוטל היתותוא תא ןתיתו