תבשב םימ םומיח

רואמ באז

.ןטק דלי ידי לע וליעפהל ןתינו ,הלעפהל לק רישכמה .קוניתל (1)םיקובקב םמחמה רישכמ םייק
:הלא ןה ןטק ידי לע הז רישכמ תלעפהב תויעבה
?ןטק ידי-לע השענה תבש לוליחב רוסיאה והמ
?רחא ידי-לע תבשב לושיב עונמל ידכ לק רוסיא לע רובעל בויח שי יתמ
םיקובקבה-םמחמב םימה לושיב תא עונמל ידכ ןנברד רוסיא לע רובעל באל רתומ םאה
?ןטק ונב ידי-לע
?והשלכ רוסיא לע רובעל ילב םיקובקבה-םמחמב םימה לושיב תא עונמל ןתינ םאה
ונממ עונמל ידכ םיקובקבה-םמחמל (תבשה םחיממ) םיחתור םימ ףיסוהל רתומ םאה
:רמולכ ?ףרשיהל
?הריכל הריכמ םימ ריבעהל רתומ םאה
(1
?הפורג שא ארקנ הזכ רישכמ םאה
(2
?"רונת ךות" ארקנ הזכ רישכמ םאה
(3
רישכמה תא הבכי טטסומרתהש ךכל םורגל ,םימח םימ תסנכה ידי-לע ,רתומ םאה
?רהמ רתוי
(4
?לוחל שדוקמ הנכהל תבשחנ לוח ךרוצל רישכמה תרימשב החרטה םאה
(5
םאה ,הדאתה םקלחו , 50° c דע וררקתנ ונפסוהש םינושארה םימהש רחאל
? 95°c הרוטרפמטב םימ דוע םהיבג-לע ףיסוהל רתומ
(6
?למשחה עקשמ עקתה תא איצוהל רתומ םאה - טטסומרתה יוביכ רחאל

?ןטק ידי-לע השענה תבש לוליחב רוסיאה והמ .א
ארקיו) "םה ץקש יכ םולכאת אל" :םיואלה יקוספ ירותיימ ארמגה תדמול (2)תומבי תכסמב
ןרהא ינב םינהכה לא רומא"ו ,(ב"י ,ז"י ארקיו) "םד לכאת אל םכמ שפנ לכ" ,(ב"מ ,א"י
לע םילודג ריהזהל ידכ תינש ובתכנ הלא םיקוספ השולשש ('א ,א"כ ארקיו) "םהילא תרמאו
"והשמ"ב וליפא רמאנ הז רוסיאו ,םיידיב ןטקל רוסיא ליכאהל לודגל רוסא :רמולכ - םינטק
םיקוספ השולש הרותה תרתיימ ךכ םשלו ,הנוהכ ירוסיאב וליפאו ,(דאמ הנטק תומכ)
.םימלש

ןיא ,תבשב הכאלמ השעש וא ,תורוסא תולכאממ דחא לכאש ןטק" :בתוכ (3)ם"במר םג
לבא ,ומצעמ השעש - םירומא םירבד המב .תעד וב ןיאש יפל ,ושירפהל םיווצמ ןיד-תיב
םג תאבומ וז העד ".םירפוס ירבדמ םירוסאש םירבד וליפאו ,רוסא םיידיב וליכאהל
.(4)ךורע-ןחלושב

הזש יאנתב ,םיידיב וליפאו ,ןנברד רוסיא ןטק ליכאהל רתומש ודמל (5)ן"רהו א"בשרה םלוא
.וכרוצל
ינפמ הבכת לאו הבכ ול םירמוא ןיא תובכל אבש ירכנ" :תרמוא (6)תבש תכסמב הנשמה
תיב תוחתפמ ודבאשכ ,אנסוב רב קחצי בר ירה :ארמגה השקמ ".ןהילע ותתיבש ןיאש
הז םוקמב קחשל םידלי ,תדפ יבר לש ותארוה יפ -לע ,חלש ,(7)תבשב םיברה תושרב ושרדמ
לע רובעלמ םינטקה תא וענמ אלש קר אל ירה .וילא םואיביו תוחתפמה תא ואצמיש ידכ
םינטקהש בותכ הנשמב וליאו ,תאז תושעל םהל ומרג הנווכב אלא ,תבשב האצוה רוסיא
:ךכ ןנחוי 'ר ידי-לע תצרותמ וז היישוק .תבש לוליחמ םענמל ונא םיביוחמו ,ונילע םתתיבש
תא השוע אוה ויבא תעד לעש דליל רורב רשאכ אוה ,רוסיאה תא ןטקמ עונמל בויחה
ויבא וליאכ רבדה בשחנ זאו ,והשעממ הצורמ ויבאש שיגרמו האור אוה :רמולכ ,השעמה
הוהד ,וילע דמוע ויבאו ,ךכב ול חונש והאורו ויבאב הפוצ קוניתהש" :ךכ תושעל ותוא הויצ
אלו םש ודבאנש ןעידוה אל" ןאכ ןודנה הרקמב ,תאז תמועל .(8)"תושעל והוצמ אוה וליאכ
.(םש י"שר) "ול חונש ותעדב וריכה

תעדל השוע היהיש אוהו ,ול ןיעמוש ןיא תובכל אבש ןטק" :(9)הכלהל ם"במר איבה ךכו
םיחיכומ (11)תבש תכסמב ."ודיב תוחמל ךירצ תובכל אבש ןטק :(10)בתכ ע"ושבו ;"ויבא
ויבא תעדל השעמה השענ םא לדבה שי זאו ,ךוניחל עיגה אלש ןטקב אקווד רבודמש תופסות
.רוסיא רובעלמ וענמל ויבא בייח ,ךוניח ליגל עיגהש דלי .אל וא

ידכ ,ונב דיב תוחמל הרותה ןמ באה בייוחמש רמואו ףיסומ ,(12)ןויצה רעשב ,הרורב הנשמ
רשא ךרגו ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל" לע רובעי אלש
המ :(14)א"ער תיישוק תבשייתמ תאזבו .ןנברדמ פ"כע בייח ולש וניאש דליבו .(13)"ךרעשב
רמאנ "םוליכאת אל"ש ?(אתליכמב אצמנה שרדמב) "ךנבו התא"ל "םוליכאת אל" ואלה ןיב
,באה יווצ לע רמאנ אל "ךנבו התא" וליאו ,הרותב בותכה לכ לעו ,יווצ וא השעמ לע אקוד
.אקוד תבשב השענו ,באל חונש השעמ לע אלא

רתוס הרואכלו ,ןנברד קר אוה ויבא תעדל השועב רוסיאהש דמלנ (15)ל"הבב ו"סר ןמיסב]
[.ע"צו ,ומצע תא

ןיא תבש יבגל .ויבא תעדל השוע םא םג "םוליכאת אל" לש ואל שי (16)"הניב ירמא"ה תעדל
ואל ךירצ תבשב ןכלו ,תבשחמ תכאלמ בשחנ רבדה ןיא - השועש ןטקש ןוויכמ ,קיפסמ הז
.ויבאב ומכ תבשב אתיירואד רוסיא םייק רחאב םג וירבדלו ,"ךנבו התא" - דחוימ
:םידמל ונאצמנ
- ךוניח ליגל עיגה אל ןיידע םא ףא - דליל תתל וא תווצל םדא לכ לע הרותה ןמ רוסא
."םוליכאת אל" ואלב תאזו ,רוסיא תושעל
,השעייש באל חונש רוסיא תושעל ול חינהל ויבאל רוסא - ךוניח ליגל עיגה םרטש ףא ,דלי
דליל חינהל רחא םדאל םג רוסא םירפוס ירבדמ ."ךנבו התא" ואלב ,אתיירואדמ תאזו
.הרותהמ אוה םג הז רוסיא "הניב ירמא"ה תעדלו ,םדא ותואל וב חונש רוסיא תושעל
,רוסיא לכ לע רובעל ול חינהל ויבאל רוסא - (17) ותנבה יפל דלי לכ - ךוניח ליגל עיגהש ןטק
(19) א"יו .(18) "וכרד יפ- לע רענל ךונח" :אוה ךכל רוקמהו ,ןנברד ןיב אתיירואד ןיב
,בייח םדא לכ אתיירואדבש (17 ב"מ איבה ךכו) עירכה (20) א"חהו .ךוניחב בייח םדא לכש
.באה קר - ןנברדבו

באהש ןוויכמ ,ןאכ ןיא םג יווצו ,ךוניח ליגל עיגה אל דוע דליה םא וליפאש ,ךכמ אצוי ונניינעל
רוסיא ךכב רבוע - ונב לש הז השעמב ול חונ באהו רחאמ - תבשב ןכ תושעל והוויצ אל
"ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל" לש אתיירואד


?רחא ידי-לע תבשב השענה לושיב עונמל ידכ לק רוסיא רובעל בויח שי יתמ .ב
םדוק ואיצוהל םירחאל רוסא - רונתב תפ תבשב קיבדמהש ,תרמוא (21)תבש תכסמב ארמגה
שי רונתהמ תפה תאצוהבש ןוויכ ,ךרבח הכזיש ידכ אטח :םדאל ול םירמוא ןיאש ,הפאייש
ורבח תא ליצהל ידכ רוסיא רובעל םדאל רוסא :רמולכ .(22)הצקומ לוטלטו הידר רוסיא
.רתוי רומח רוסיא לע רבוע ורבח םא וליפא ,והשלכ רוסיאמ

ךכב רבוע וברש תורמל ,ןירוח-ןב ויצחש דבע ררחשל וריתהש ,(23)ןיטיגב ונאצמ ,תאז תמועל
.ןתחתהל דבעה לכויש ידכ ,(ה"מ ה"כ ארקיו) "ודובעת םהב םלועל" לש אתיירואד רוסיא
,אתיירואד רוסיא ךכב רובעיש תורמל ,הררחשל הבר תא ופכ ,(24)ןירוח-תב היצחש החפש
ירחא ןברק בירקמו ,המלשהד השע לע רבוע ןהכ - (25)םיחספב םג .םירחא איטחת אלש ידכ
ןהכ - (26)ןיבוריעבו .תרכ וב שיש השע אוהש ,חספ ןברק תווצמב ורבח תא תוכזל ידכ ,דימת
םושמ רוסאש תורמל וינישב הכתחל ורבחל וריתה - הדובעב ותרסואה תלבי ול התיהש
ליצהל ידכ םירוסיא לע רובעל םישנאל וריתה ולא םירקמב .הדובעב וריתהל ידכ ,תובש
.םירוסיאמ םהירבח

קיבדמה תמגודכ ,העישפב השענ רוסיאה רשאכ :ךכ (27)תופסותה ידי-לע תבשוימ וז הריתס
תמגודכ ,סונא לבא .וליצהל ידכ רוסיא לע םירבוע אל - (28)גגושב השע םא וליפא ,רונתב תפ
לק רוסיא לע רובעל רתומ - םתוא םיאיטחמש םישנאכ ,סנואל בורק וא ,ןהכה וא ,דבע ויצח
.(29)רומח רוסיאמ רחא ליצהל ידכ

לארשי ללכמ האיצוהל ידכ תבשב ותיבמ ותב תא ואיצוהש ימ :(30)ךורע-ןחלושב וניצמ ןכו
ןוויכמש (31)םינורחאה םיריבסמו .אתיירואד תבש לוליחב וליפא התלצהב לדתשהל הוצמ -
רוסא העישפב לבא .םירומח םירוסיאמ הליצהל ידכ לק רוסיא רובעל רתומ ,הסונא איהש
לע ךמתסהב ,וריתה ג"מפהו ר"אה - ןנברד םירוסיא .אתיירואד םירוסיאב הילע תבש ללחל
-ןחלושב בותכ ,תפ קיבדמה יבגל לבא .(32) הבר הוצמב הדיזמל םג ,תופסותב 'א ץורית
רחאל לבא .הליקס רוסיא לע רובעי אלש ידכ ,תבשב התודרל ומצע ול קר רתומש(33) ךורע
רתומ ומצע ול .גגושב השע םא וליפאו ,הליקס רוסיאמ ורבח ליצהל ידכ רוסיא רובעל רוסא
((34)םרוקמב וקפתסה םינורחאהו) .ע"ושהו ם"במרה תעדל מ"כב

: םוכיסל
רוסיאהש יאנתב ,רתוי רומח רוסיאמ רחא ליצהל ידכ אתיירואד רוסיא לע רובעל רתומ
, ימעפ-דח רוסיאמ ליצהל ידכ רוסיא לע רובעל רוסאש ןכתיי ךא ,(35) סנואב השענ רומחה
םשל רוסיא רובעל ילב ורבח תא ליצהל רשפא םא ,תאז תמועל ,(36)סנואב השענ םא וליפא
. ימעפ-דח רוסיאב וליפאו ,דיזמב וליפא (37) "ארוסיאמ ישורפא "ןידמ תאז תושעל בייח - ךכ

. רתוי לק אתיירואד רוסיא ידי-לע וליפא , רוסיאמ ומצע ליצהל דימת בייח םדא

לע רובעל היה רוסא ,גגושב וליפא ,םיקובקבה םמחמ תא קילדמ היה לודג םא : ונניינעל
לק רוסיא לע רובעל בייח אוה ,ומצע קילדמה לבא .תבשב לושיב רוסיאמ וליצהל ידכ רוסיא
. תבשב לושיב רוסיאמ לצניהל ידכ ,אתיירואדמ וליפא ,רתוי

? ונב ידי-לע םמחמב םימה לושיב תא עונמל ידכ ןנברד רוסיא לע רובעל באה לע םאה . ג
וענמל בויח ןיא ,ומצע תעד לע השעו ,ךוניח ליגמ תוחפ ןטקה םא ,'א ףיעסב רומאה יפל
באה ,ומצע תעדל השעו ,ךוניח ליגב ןטקה םא .ךכ םשל רוסיא רובעל ןכש-לכו ,תבש לוליחמ
. דליה לש והשעמב רוסיא לע רבע אל באה ךא ,רוסיאמ וענמלו וכנחל הווצמ (םדא לכ א"יו)
ןידמ .םימה לושיב עונמל ידכ ןנברד רוסיא לע וליפא רובעל באל רוסא , הז הרקמב, ןכל
םא .רומח רוסיאמ וליצהל ידכ ,רשפא םא ,רתוי לק רוסיא תושעל ןטקל רמול וילע ךוניח
, הלעמל רבסומכ" ,םוליכאת אל "ואלה לע לודגה רבוע - לודג יווצב השעמה תא ןטקה השע
ידכ, ןנברד םירוסיא ןכש-לכו ,רתוי לק אתיירואד רוסיא וליפא רובעל לודגה בייח ןכלו
. והשלכ רוסיא רובעל רוסא ,הז הרקמב ,םירחאל .הז ואלמ ומצע תא ליצהל

רובעל באה בייח הז הרקמב" .ךנבו התא "רוסיא באה לע לח ,ויבא תעדל ןטקה השוע םא
שי םאש יאדוו ,הז אתיירואד רוסיאמ ומצע תא ליצהל ידכ רתוי לק אתיירואד רוסיא וליפא
. ךכ םשל ןנברד םירוסיא רובעל וילע ,ךכב ךרוצ

םימה לושיב תכאלמ תא ךא ,ןקתל ןתינ אל םמחמה תקלדהב התשענש ריעבמה תכאלמ תא
- רישכמה יובכ ידי-לע וא ,וכותמ םימה תכיפשו הצקומה רישכמה לוטלט ידי-לע עונמל ןתינ
. אתיירואד רוסיאמ ומצע תא באה ליצי ךכ .ןנברד תוכאלמ ןהיתש

?רוסיא רובעל ילב םימה לושיב תא עונמל ןתינ םאה .ד
בשחיי ,יונישב תאז השעיי םאו ,(38)ןנברד רוסיא הזש ,רישכמה יוביכ איה תחא תורשפא
,לק רוסיא אוהש , (39)ןנברד ירתכ רבדה
.ליעלד םיאנתב אלא רתומ וניאו
:םינפוא המכב הצקומ אוהש ,רישכמהמ םימה תא איצוהל איה היינש תורשפא
. (40)רוסאה רבדל סיסב
.1
.(42)לוחד ןידבועל ותזזהב שושחל שיו ,(41)רוסיאל ותכאלמש ילכ
.2
.(43)למשחל רבוחמ ותויה ללגב - סיכ ןורסח תמחמ הצקומ
, םיבצמה לכב תאז תושעל יואר ,(44)רתומ ,קפרמב ותלפה ןוגכ ,ופוגב הצקומ לוטלטו רחאמ
.רחא רוסיא רובעל ילב רוסיאמ םדא ליצהל םיבייח דימתש ןוויכמ
.3

ענמיהל ידכ ונוממ לכ תא ףא זבזבל םדא בייח ,לקלקתי אוה רישכמה תלפה ללגב םא
.רוסיאמ ורבח תא ליצהל ידכ ןוממ דיספהל ביוחמ ןיא לבא .(45)והשלכ ואל לע רובעלמ
(ד"לש ד"וי א"מר)


?ולוקלק עונמל ידכ םוקמוקהמ םיחתור םימ םיקובקבה םמחמל ףיסוהל רתומ םאה .ה

?הריכל הריכמ הרבעה תרזג הז הרקמב שי םאה .1
הלבהש הריכמ וליפא ,הריכל הריכמ ריזחהל רתומ" :(46)בתוכ ,ימלשוריה םשב ,ם"במר
."הריכל הנומטמ אלו הנומטל הריכמ אל לבא .הבורמ הלבהש הריכל טעומ

ןתונכ יוהד תרחא הריכל וז הריכמ םיריזחמ ןיאש בתכ ימלשוריב" :(47)בתוכ םחורי ונבר
."תבשב הליחתכל

ןתיל םימח םימ לש םוקמוק םינמוטש םעה תצקמ תחת הלודג הלשכמ" :(48)בתוכ הנוי ונבר
,ב"סי דחאהו וב תדלוס די ןיא דחאהש םימעפ ,קמטצמ לישבתהשכ תבשב הרדקה ךותל
םוקמוקה ךותמ םתוא םירעמשכ ב"סיו םיחתור םימה וליפא דועו .תבשב םילשבמ ואצמנו
".הרידקב ךכ-רחא םילשבתמו םתחיתר הקספ

.לושיב רחא לושיב ןיאש רבוס אוה .וילע קלחו ,הנוי 'רה ירבד תא איבה (49)ן"רה לבא

ןימח םימ לש םוקמוק םוי-דועבמ ןימטהל םיגהונה דיב תוחמל שי" :(50)קספ ךורע ןחלש
רוסיאהש וירבדמ עמשמ הרואכל ."קמטצמ לישבתהשכ תבשב הרדקה ךותל םתוא םינתונו
היהי הריכל הריכמ לבא ,"תדלוס די"מ ןנטצנ ןומטהש ןכתיי יכ ,הרידקל ןומטמ קר אוה
א"רגה) שי לבא .(51)הריכ התוא יבג-לע ריסל ריסמ ןכש-לכו ,ם"במרה תעדכ ,ריבעהל רתומ
,רחאל דחא שא רוקממ ריס תרבעהב וליפא םייק ששח ותואש ןרמ ירבדב ודמלש (ד"ויב
ירבדב ודמלש (54)שיו .הריכל הריכמ הרקמ לכב ורזג ןכל .תדלוס-דימ תוחפ היהי דחא אמש
ידיל אוביו ,ןנטצנ יוריעב אמש ריסל ריסמ ריבעהל רוסא הריכ התוא יבג-לע וליפאש ןרמ
.י"בה רוקמ םהש ,הנוי 'ר ירבדכ ,לושיב

ריתה ןכלו ,חלב לושיב רחא לושיב ןיאש ,א"בשרכו ן"רכ קספש ,א"מרכ םיגהונל ,תאז תמועל
ששח ןיאש ןוויכמ ,הרידקל ןומטמ וליפא הליחתכל ריבעהל רתומ ,(55)תצקמב םחש ןמז לכ
.תצק ןנטצנשכ וליפא (56)לושיב

לבא ,הריכל הריכמ הרבעה תריזג ןיא ,ליעל ,ןרמב 'א העדכ וא א"מרכ םיגהונל ,ונניינעל
םמחמל םוקמוקהמ םימ ריבעהל רתיה ןיא ,ןרמב תונורחאה תועדה יתשכ םיגהונל
.וב-תדלוס-דישכ וליפא םחימל םחיממ הרבעה תריזג דצמ םיקובקבה

?"םוטקו ףורג" ארקנ םחימה םאה .2
יבג-לע תבש-ברעמ תוהשהל םיריתמה תטישל וליפאש הדמל ,(57)הריכ קרפ תליחתב ארמגה
.הפורג הריכ יבג-לע קר אמלע ילוכל רתומ תבשב ריזחהל ,הפורג הניאש הריכ

,תצק הננטצנ ותרדק ירהש ,שאה תא תותחל אובי אמש :ךכל םעטה רבסומ (58)תופסותב
.ריעבמ תכאלמ לע רובעיו

וליפא הילעמ הרדקה לטנו המוטקו הפורג איהש הריכ" :('ב ג"נר)ךורע ןחלושב אבומ ןכו
".תחתור איהש ןמז לכ הריזחהל רתומ - תבשב

תארקנ םא .תראשנ םימכח תרזגש ןכתי לבא ,התותחל רשפא יא רבכ הרואכל - הסוכמ שא
שאל םרוג יוסיכש ודמל(61)םינורחא דועו רבחמה .םינורחאה וקלחנ - אל וא הפורג הניא
,ל"ירהמ ירבד תא איבה ,ותמועל ,(59)הרורב-הנשמ .יותיחל םיששוח אלו ,הפורגכ בשחיהל
ןוזח םג .רונתה יבג-לעש הביזעמה קיפסמ אלו ,רכיהל ףד דוע םישל ךירצ הסכמה לעש
תא הנשמ וניא יוסיכ וליאו .שאה ףוגב רכיה תושעל ךירצ הפורג ארקיהל ידכש דמל (60)שיא
.שאה ףוג

וניא אוה ,רותפכ שי םא .שאה תא לידגהל תורשפא לכ ןיא םיילמשח םומח יפוגב ,ךכל ףסונב
ךרוצ ןיא ,ךכ-םא .רישכמה תא טטסומרתה הבכמ וב םוחה תא הנשמ אלא שאה תא לידגמ
,םתמועל ,שי ךא .םינורחאהמ קלח (62)וקספ ןכו .םימכח תרזגל םוקמ ןיאו ,יותחל שושחל
תרזג ,םוחה תא ריבגהל תורשפא הנשיש לכו ,ןאכ םג תמייק םימכח תרזגש ונעטו ורימחהש
.(63)וזכ שא יבג-לע ריזחהל רוסאו ,ריבגי אמש ,תדמוע הניעב םימכח

תורשפא ןיאש וליפא ,הסוכמ תילמשח שא יבג-לע וליפא ריזחהל םירסואה שי :םוכיסל
שאה דוע לכ וריתהש שיו ,(63)םוחה תא ריבגהל רשפא רשאכ קר ורסאש שי .(60)הריבגהל
.(62)הסוכמ

.ףורגכ בשחנ םוחה תרבגהל רותפכ רב שיש םיקובקב םמחמ םא םיקסופה תקולחמ וננודנל
הניאש שאל הרזחה ארקנ הזש ןויכמ וכותל םחימהמ םימ םישל רשפא-יא םירימחמה תעדל
.תבשב התושעל רוסאש ,הפורג

?"ךות" ארקנ םמחמה םאה .3
רב אמח בר רמא ובלח 'ר רמאו ,םיריזחמ ףא םירמוא ללה תיב" :בותכ (64)תבש תכסמב
תבשב ריזחהל רתיהה לכש ונדמל ."רוסא הכותל לבא ,הבג-לע אלא ינש אל :בר רמא אירוג
ךרדכ וכותב דימעמ םאש ,ן"רהו א"בשרה םיריבסמו ,הכותל אל לבא ,הריכה יבג-לע קר אוה
לבא ,הבג-לע אקודו" :הכלהל (65)ךורע-ןחלושה קספ ןכו .לשבמכ הארנ רידת םילשבמש
."רוסא הכותל

וא (66)רונת ךות לש רוסיאה ללכב םה םא םינורחאה וקלחנ ,ונימי לש היפאה ירונת יבגל
ןאכש ןוויכמ ,םה ףא ורימחי וננודנבש ןכתיי ,רונתב םיליקמה תרבס יפל וליפא ךא ,(67)אל
.(68)ל"זח לש רונת ךותל רתוי המוד הזו ,וידדצ לכמ ילכה ךותב שממ םימה


?םיחתורה םימה ללגב טטסומרתה ידי-לע רישכמה יובכ תמדקה םורגל רתומ םאה .4
ןיב ןיאלמ ןיב םילכה לכב הציחמ ןישוע" :סננ ןב ןועמש יבר רמוא (69)תבש תכסמב הנשמב
ןיאש יפל םימ ןיאלמ םישדח סרח ילכב רסוא יסוי 'ר .הקלדה רובעת אלש ליבשב ןינקיר
".הקלדה תא ןיבכמו ןיעקבתמ ןהו רואה תא לבקל ןילוכי

.רתומ יוביכ םרגש סננ ןב ןועמש 'רכ (71)ע"ושו (70)ם"במר וקספו
,דספה ןיאשכ םלוא ,דספה םוקמב קר אוה הז ןידש ,יכדרמה םשב םש א"מרה ףיסוהו
(72)םינורחאה וקספ ךכ .תוכאלמה ראש לכ לש םרג ןכו .יוביכב אמרג רוסאל םירימחמ
.(73)לקהל דספה םוקמבו ,אמרג רוסאל

ןכל .ותוא הבכמ טטסומרתהש דע ,רישכמה ךותל םימחה םימה תכיפשמ ןמז חקול ונניינעב
רבדהש ןכתי םלוא .רישכמה דספה םוקמב וריתהל רשפאו ,יוביכ םרג קר והזש רמול דצ שי
.ןפוא לכב רוסא רבדה זאו וחוככ בשחנ

?לוחל שדוקמ הנכה הווהמ רישכמה תלצה השעמ םאה .5
:(75)הציב תכסמב רמאנ ןכו .(74)"לוחל ןיכמ ט"וי ןיאו ט"ויל ןיכמ לוח" :ונינש אתקיספב
וליפא ,רחמ ךרוצל ותוא םישוע ןיא ,ותושעל רתומש רבד וליפאו ,"ורבחל ט"וימ ןיפוא ןיא"
.לוחל שדוקמ הנכה רוסיא אוה הז רוסיאל .לוח ךרוצל ש"כו ,ט"וי אוהש

תא רדסל ןוגכ ,אחרט קר אוהש רבדב וליפא הנכה רוסיא תבש תכסמב ונאצמ ךכ
.הכאלמ ךרס םוש וללה םירבדב ןיאש תורמל ,(77)רחמ ךרוצל םילכ תחדה ןכו ,(76)תוטימה
.(78)הכלהל םג קספנ ךכו

םושמ הרוסא םג - "לוחב ונתכאלמ תושעל לכונש ידכ ןשינ" ןוגכ הרימא םג ,ןכ לע רתי
.(79)הנכה

שדוקמ הנכה השעמ הווהמ רחמל םמחמה תרימש ךרוצל םימ תפסוהכ השעמש הלוע ןאכמ
.לוחל

50°c -ל ועיגהש רחאל םמחמבש םימה ג"ע 95°c לש םיחתור םימ ףיסוהל רתומ היהי םאה .6
?תודאתהל םיליחתמו
לושיב רחא לושיב שיש תוטישכ םיקסופ ונא .חלב לושיב רחא לושיב שי םא םינושארה וקלחנ
רועישמ רתוי םח ןיידע אוה םא לבא .ןנטצנ חלה םא קר הז רוסא ךישש יאדו םלוא .(80)חלב
םימח תוחפ םימ ג"ע םיחתור םימ תורעל רתומ ןכל .לושיב רוסיא היהי אל ע"וכל ,תדלוס די
.תדלוס די רועישב ןידע םהש יאנתב םהמ

?תדלוס דיה ובש םוח והמ

.(82) 40°c מ וליפא וששחש שיו (81) 45°c לש םוחמ ס"י רועישל םיששוח םיקסופה תיברמ
.הזכ םוחל םמחל רוסאו ,ס"י רועש רבכ בשחנ רבכ הז ילואש ,הרמוח ןידמ הז לכ םלוא
םימ תורעל רתומ היהיש ונייהד ,אלוקל ס"יל וזכ הרוטרפמט בישחהל ונווכתה אל םה לבא
רתוי אוה ס"י רועישש ןכתיש םושמ ,ןמוח תלדגהל איבהל ךכבו 50°c לש םימ ג"ע םיחתור
.ילכבש םימה ולשבתי םיחתורה יוריע י"עו לודג

רוסאו ,תדלוס-די תגרדב לזונה בשחנ אל ןיידע 49.7°c רועש דעש (83)מ"גאה קיסמ ןכל
.לושיב ןידמ ומוח תא ריבגהל תבשב

50°c לש הרוטרפמטב םהש םמחמבש םימה לע 95°c לש הרוטרפמטב םימ ףיסוהל ,ןכל
.ותושעל רוסאו אתירואד לושיב ששח שי ,תודאתהל ולחהו


רישכמה תא הביכ טטסומרתהש רחאל עקשהמ עקתה תא איצוהל רתומ םאה .ו
?ולוקלק תא עונמל ידכ   
ורסאש שי .םינורחאה ילודג ןיב תקולחמב הנותנ תבשב ילמשח לגעמ רבחל רוסיאה תביס
והולתש שיו ,(86)לושיב רוסיא וב ודמלש שי ,(85)הבכמו ריעבמ םושמ שי (84)דילומ םושמ
.(88)הנובב

תמייק .אתירואד הכאלמ םוש הבוכמ רישכממ עקת תאצוהב ןיא ,הנורחאה הטישה ןמ טעמל
.(87)דספה םוקמב רתומה די רחאלכ לוטלט י"ע רוטפל ןתינ התואש ,הצקומ תיעב קר
למשח טוח תאצוהב וירבדל ןכלו ,(80)רתוסו הנוב םושמ ילמשח לגעמב שיש א"וזחה תטישל
"טוחה תא היחמש" ונושלמ ודמלש הלא .(89)חתמ וב ןיאש וליפא הריתס םושמ שי ריקל רבוחמה
הבוכמש םג חתמ וב שיש םמחמה עקת תאצוהב היהי ,(90)םרז אלב חתמב וליפא רוסיא שיש
.דספה םוקמב וליפאו יונישב וליפא ואיצוהל ריתהל לכונ אל ןכלש ,רתוס לש אתירואד רוסיא

:תורעה

טטסומרתל םירבוחמה םומח יפוגש ,קונית קובקבמ טעמ בחרה ,סוכ ןיעכ ,ילמשח רישכמ
םירמושו ,קובקבה תא םיממחמ םימה .קובקבה תאו םימ טעמ םיסינכמ וכותל .ויתונפדב
.היוצרה הרוטרפמטב ומוח תא
(1
.ד"יק תומבי
(2
ז"כ ז"י תורוסא תולכאמ תוכלה
(3
.'א ג"מש
(4
.ןאכ ל"הבו ו"ט 'יס א"ערב ע"עו
(5
.ד"יק תומביו .א"כק תבש
(6
:ג"יק תומבי
(7
.םש תומביב י"שר
(8
'ז ב"י תבש תוכלה
(9
.ה"כ ד"לש
(10
.הינימ עמש ה"ד .א"כק תבש
(11
.ד"נ צ"העש ד"לש
(12
.'י 'כ תומש
(13
'יס 'ג קלח רזעיחאו ד"ל ךוניח תחנמו 'ד 'יס שאמ לצומב ע"עו ,םש תומביב ס"שה ןוילגב
.ג"נ א"פ
(14
.ה"גה ה"ד ל"הבבו 'ו ו"סר
(15
.'ז 'יס תבש תוכלה
(16
.'ג ג"מש ב"מ
(17
ןעוטש ויתעדי יכ פ"הע אריו 'רפ המכחה ךשמב 'יעו ח"י ז"כ תורוסא תולכאמ ם"במר
.הלבק ירבדמ קר הז רענל ךונחו ,הוצמל רוקמה םשש
(18
תולכאמ 'להל א"י ד"כ תבש 'לה ןיב ז"דב ומצע רתס הרואכל ם"במרה .א"כק תבש 'סות
בייח ןכל הרומח תבשש ןעוט "םירועש ץבוק" .םינורחאה יבושיב ןיעו ,ז"כ ז"י תורוסא
.תווצמ ראשב כ"אשמ
(19
.'ז ג"מש ב"מו 'ג ו"ס ללכ םדא ייח
(20
..ד תבש
(21
.'מ ד"נר ב"מב אבוהו הבר והילא
(22
.:א"מ ןיטיג
(23
:ח"ל םש
(24
..ט"נ
(25
.:ג"ק ןיבוריע
(26
.:ב"ל ןיבוריעו םש ןיטיגו 'ב ץורתב םש תבשב
(27
.'מ ד"נר צ"השב ןכו 'סותה םשב ד"נר םהרבא ןגמ
(28
תנתמ ןידמ אוה םררחשל רוסא וללגבש השעהד ,הבוט הניא החפשו דבעמ היארהש ןכתיו
רובעל ןיינעל היאר ןיא כ"א ,םניח תנתמ ארקנ אלד ןינמ םילשהל ידכ וליפא רתומ לבא םניח
רתוה ןכל שדקמב תובש ןיא ןהוכב ןכו . 'ו 'לה םידבע 'להמ 'ט 'פ מ"מ 'יע .רומג רוסיא לע
[.ינש ץורת 'סותה ובתכ הז ללגבש ןכתי[ ?ל"נמ רומג רוסיא לבא
(29
.ד"י ו"ש
(30
.ו"נ ק"ס ב"מב ןכו םש א"מ
(31
.ו"מ ו"ש צ"העשו 'ה ו"ש ג"מפ
(32
'ו ד"נר ע"וש
(33
..'ע 'יס א"ח םירשימ בבודו ,'ה 'ט תבש הנשמ םחל
(34
.(שלשל קלח ו"ש ס"ס ג"מפה) .קלחל םינורחאה יצורתבו ,רסאש א"מרב 'י ח"כש 'יעו
(35
.ח"נ ב"מ 'יעו 'ה ו"ש ג"מפ
:ב"ל ןיבוריע
(36
.'מ ק"ס ד"נר ב"מ
(37
'ב קלח ם"שרהמ .ד"לקו .ב"מ תבש[ רוטפו םחפל ךירצ וניא ירה ,ריעבמ דצמ הז םא
א"וזחלו ,]ו"עק 'מע למשח ךרע תידומלת 'קיצנאו ג"יק 'מע הכלהה רואל למשחה ,ו"מר ס"וס
.אתירואד רוסיא היהי רתוס דצמ הזש .'ט ק"ס 'נ 'יס)
(38
.'עו ח"כ ב"ל כ"שש
(39
.ג"מ ג"ח קחצי תחנמ ,ח"ל ח"וא 'ה קלח ידבע ליכשי ,'ו 'יס ו"ח רזעילא ץיצ
(40
,ד"י המלש תחנמ ,ג"ל ח"ח ורבדנ זא ,63 ד"ע שא ירואמ ,'נו ט"מ 'ג ח"וא השמ תורגא
.א"כ ה"ל ג"י כ"שש
(41
.78 'מע שא ירואמ
(42
'מע תבשה תוצק ,לואש אבא צ"ברגה םשב (אגרש ךורב 'רל) רמאש ךורב ,ו"ט בלה תנווכ
.ז"מק
(43
.'ל ב"מו 'ח א"יש
(44
.םש א"מרבו ו"נרת ח"וא י"בב םג ואבוה ד"בארהו א"בשרה
(45
.א"י 'ג תבש 'לה
(46
.ג"נר י"בב אבוהו ג"ח םחורי 'ר
(47
יקומינבו ,םינמוט המב 'רפ ן"רב אבוהו 'ג 'יס 'א ללכ 'ה םוי הבושתה תרגאב הנוי 'ר
.בהובא קחצי 'ר רבסהב ג"נר י"בבו ף"ירה יפדב י ארתב אבב ףסוי
(48
'ד ד"נר
(50
לבא ס"יה ןיאש קר רוסיאהש ןרמב דמל (:ח"לק ףד תוטמשהב) לט ילגאה ךכמ רתויו
.הנוי 'רה תא ללכ איבה אל ע"ושב ןרמש הזמ ותייארו ריבעהל רתומש הדומ ןרמ םג ס"יב
(51
.ג"נר 'יס עיבר ובא םרמע 'רל םע יביתנ ,ב"מ 'א םימה הוקמ ת"וש
(52
.'א ז"נק ד"ויו ,'א ו"נרת ח"וא
(53
.ב"כ 'ד תעד הוחיו ,ט"צ 'א י'גאלפ םייח 'רל םייח בל
(54
.ו"ט ח"יש
(55
.ד"פ ג"נר ב"מ ןכו ב"ל ג"נר א"גמ
(56
:ו"ל תבש
(57
.אל ה"ד ס'ותב םש
(58
.א"פ ג"נר
(59
'ט ז"ל תבש א"וזח
(60
.ג"צ 'א ח"וא מ"גא ,א"י ג"נר םייחה ףכ ןכו 'ג ג"נר
(61
.ה"מ 'ב תעד הוחיו ז"כ ד"ע 'ד ח"וא מ"גא ,ו"לק ח"וא יבצ רה
(62
.א"טילש בישילא ש"ירגה ינרוה ןכו ,ה"כ 'א כ"שש 'יע
(63
.ז"ל
(64
'ב ג"נר
(65
.ז"י 'א כ"שש ,'ח ז"ל א"וזח
(66
.ו"כ ד"ע 'ד ח"וא מ"גא
(67
.טריביונ .י.י ברה
(68
.כ"ק תבש
(69
'ד ב"י תבש 'לה
(70
.ב"כ ד"לש
(71
.'כ ג"כו ב"י 'י כ"ששו ,א"כ 'א רמוא עיבי ,הזב תועדה רואב 'יע
(72
רמוא עיבי ב"י 'ח רזעילא ץיצ ד"ס 'ד קחצי תחנמ ה"מ 'ב בקעי תקלחו 'ג ז"ער ב"מ 'ע
'א .ג"ק ח"כו א"צ ה"כ ג"י כ"ששו ט"י
(73
תומש הבר אתקיספ
(74
.ז"י הציב
(75
.ג"יק תבש
(76
.ח"יק תבש
(77
.'א ג"קו ט"י ב"ש ב"מ ןכו 'א ג"קו'ג ב"ש א"גמ'ו ג"כש ע"וש
(78
.'ע ח"כ כ"שש 'ד ק"ס צ"ר ב"מו 'ב ז"טת
(79
.'ד ח"יש ע"וש 'יעו ש"ארהו י"שר
(80
.'ג 'א כ"ששו ,ךבריוא ז"שרגה תעד 'ו קלח םעונ 'יע
(81
.'ב קלח ןויצל רוא
(82
.ו"ט 'א כ"ששב ןכו ב"נ ס"וס 'ב ד"וי
(83
.ח"ל ג"ח קחצי תחנמו ז"ס ףד ב"ח רזעילא תחנמ
(84
'יצנא ,'ח 'ו רזעילא ץיצ ,86-87 'מע תבשב למשח ינינעב םירמאמ ץבוק ,שא ירואמ 'יע
.ךפסנבו ד"עק 'מע למשח ךרע תידומלת
(85
.ה"עק 'מע למשח ךרע תידומלת 'יצנא ע"עו 'נ 'ס ח"וא א"וזח
(86
.ח"כ ג"י כ"שש ו"ק 'ב ח"נ 'א קחצי תחנמ ,ח"נ 'א בקעי תקלח
(87
א"וזחה יבתכמב תבשב למשח יניינעב םירמאמ ץבוקב ע"עו ,'ט ק"ס 'נ 'ס תבש א"וזח
.61-69 'מע
(88
'מע חפסנבו ט"סק 'מע למשח 'ע תידומלת 'יצנאו ,'ח ס"וס ח"וא םירואיבו םישודיח
.ב"נרת
(89
.ט"פרת למשח ךפסנ תידומלת 'יצנאו 'ט 'ס א"ח בשוח השעמ ד"י 'ח ח"וא ב"וח
(90