הרות דומלת תוכלה

ןיילק סכלאו קזיא קחצי

ט"י ןויליג ,ס"שת ולסכ,"לולכמ"

(חי ןויליגמ ךשמה)


א קרפ הרות דומלת תוכלה
ה הכלה
.דומלל היונפ ותעד ןיא הלחת השיא אשנ םאש ,השיא אשי ךכ רחאו הרות םדא דומלי םלועל
.הרות דומלי ךכ רחאו אשי יונפ ובל ןיאש אצמנש דע וילע רבגתמ ורצי היה םאו

השיא אשי ךכ רחאו הרות םדא דומלי
:טוריפ רתיב וז היגוסב ותעד תא טרפמ ונבר (ג-ב:וט) תושיא תוכלהב
םירשע ורבעש ןוויכמ .הרשע עבש ןבמ ?[הייברו הירפ] וז הווצמב בייחתנ שיאה יתמיאמ
הב דורטו הרותב קסוע היה םאו .השע תוצמ לטבמו רבוע הז ירה השיא אשנ אלו הנש
ירה הרותה ןמ לטביו ותשא רובעב תונוזמב חרטי אלש ידכ השיא אשילמ ארייתמ היהו
ימ .הרות דומלתב ןכש לכו ,הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועהש - רחאתהל רתומ הז
ןיא השיא אשנ אלו וימי לכ הב קבדו יאזע ןבכ הב הנושו דימת הרותב ושפנ הקשחש
.וילע רבגתמ ורצי היהי אלש אוהו ןווע ודיב
תוכלהב וליאו השיא אשי ךכ רחאו הרות םדא דומלי םלועלש בתכו ונבר םתס ונתכלהב
רשאכ השיא תאישנ תייחד ריתה ןכו ,הרותב דורט אוה םא ןיאושינ תייחד ריתה אוה תושיא
שי הליחתכלש תושיא תוכלהמ ןכ םא עמשמ .ותשא רובעב תונוזמב וישכעמ חורטל ךירצ
.השיא תאשל ןכמ רחאל קרו הרות דומלל שי הליחתכלש עמשמ ונתכלהמ וליאו השיא תאשל
ליג לעמ םדא לע רבודמ תושיא תוכלהב :הז ןפואב בשייו ישוקה לע דמע "הרותו הנומא" לעב
וראווצב םייחרו הרותב דורט םא קר הייברו הירפ תוצמ תוחדל ול םישרמ ןכלו ,םירשע
תייחד ןכלו הנש םירשע ול ואלמ םרטש ימ לע רבודמ ונתכלהב ,תאז תמועל .הסנרפ תדרטב
דמלי םדוקש אוה ללכה הז הרקמב .הייברו הירפ לש השע תווצמ לוטיבכ תבשחנ ןיאושינ
אוה זא השיא אשנ אל םירשע ליג דע םא ,םרב .השיא אשי וילע רבגתמ ורצי םא קרו הרות
וטרופש םיאנתה םימייקתמ ןכ םא אלא ןיאושינ תוחדל ןיא הז הרקמבו השע תוצמ לטבמ
.תושיא תוכלהב

בויחהש עבוק הייברו הירפ תוצמל סחיב תושיא תוכלהב ונבר עודמ ראבל םוקמ שי בגא ךרד
עבש ליגב לחה אוה בויחה :הז רחא הזב אלא דחאכ םיאב םניא הלוטיב לע הרהזאהו הווצמב
םושב המוד הקולח ונאצמ אל .דבלב םירשע ליגמ תלטומ הלוטיב ינפמ הרהזא וליאו הרשע
תתל שי הווצמה לש העבטמ :תווצמה לכ ראשכ הייברו הירפ תוצמ ןיא םלוא ,תרחא הווצמ
,וז הרטמל םינש שולש לש הפוקת הצקמ הכלהה .ול היוארש השיא אוצמל םדאה ידיב תוהש
ןבא) "ןחלושה ךורע" לעב .הווצמה תא לטבמכ בשחנ אוה זא אצמ אל הז ןמז קרפ ךות םאו
.תרחא ךרדב םירשע ליגל הרשע עבש ליג ןיב לדבהה המ ריבסמ (בי:א רזעה
לש ןיד תיבב ןישנוע רב אוה םירשע ןבד ,הריבע ול ןיא הנש םירשע דע אשונ וניא םא"
."סונאש אל םא ,ודיב איה הריבע - השיא אשונ וניאשכ ךליאו םירשעמ לבא .הלעמ
:(גי םש) לאושו ךישממ ןחלושה ךורע לעב
וסירכ אלימש ושפנב רעשי רשא ןמז דע ?וילע רבגתמ ורצי ןיאשכ הרותב קוסעי יתמ דע
ןיא תמאבד רמואש ימ שיו .(שובל) לכו לכמ הייברו הירפמ לטבתי אלש דבלבו ,הרותב
םירשע דע אוה רועישהד םירמוא שיו ונבתכש ומכ אנידל רקיעה לבא ,רבדל הבצק
.(המלש לש םי) רתוי אלו םינש עבראו
,השיא אשנ אל ןכלו יאזע ןבכ דימת הרותב ושפנ הקשחש ימש בתכ ונבר (םש) תושיא תוכלהב
ששוחש ימל סחיב קר רמאנ אל הז ןידש (די םש) בתוכ "ןחלושה ךורע" לעב .ןווע ודיב ןיא
תוחונ ללגב השיא תאישנ החודש ימ לע םג לח אוה אלא הסנרפ לש תודרט ינפמ השיא תאשל
ייחל ןמזו חוכ שידקהל ךרוצה בקע הרותל ויתותע לכ שידקהל ודיב היהי אל אמש ששח ינפמו
תפוקתב םגו ,תאזכ תינחור המרב םישנא תואיצמב ןיא "ןחלושה ךורע" לעב תעדל .החפשמ
.ול ינש ןיאש דחא היה יאזע ןב דומלתה

:םכסמ ןכא ןחלושה ךורע לעב
(תבשד אמק קרפ) ימלשוריב ןנירמאו ללכ [יאזע ןבמ דמלנש ןידה] הז איבה אל ף"ירה
חונ - תושעל אלש דמולה לכו .תווצמה לכו בלולו הכוס תושעל הרות דומלת םיקיספמש
אתמיקוא יפלו (.גס תובותכ) אביקע יבר לש ותב שדיק ומצע יאזע ןבו .ארבנ אלש ול
ןמ שורפל ותלוכיב היה אלש רמול חרכהבו ,שריפו אשנ אוה (:ד הטוס) ארמגב תחא
.הרותה ןמ שרופ היה םא תושפנ תונכס התייה רשפאו ללכו ללכ הרותה
היה ןכלו תונוא-ןיא תייעב ללגב תושיא ייחמ שריפ יאזע ןבש רבוס "הרותו הנומא" לעב
,ונבר תעד וז ןיאש רבתסמ םלוא ."ןווע וב ןיאש" (תושיא תוכלהב) קייד ונברש המ הזו ,רוטפ
השיא אשנ אל יאזע ןבש המ .תויאופר תויעב םושמ אלו הרותב ותוקבד איה ותשירפ תביס יכ
הב ביוחמ אוה ןיאו (:גס תומבי) םירחא ידי לע םייקתהל לוכי םלועה ותעדלש ינפמ אוה
.הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועהש םעטמ

:ךכ םכסל רשפא השיא תאשל םיאתמה ליגה ןיינעב
האיב ירוסיא תוכלה) "תונז ומכ הזש ןטקל השיא אישהל רוסא" :הווצמ רב ליג דע
.(הכ:אכ
.ךכ לע יוויצ ןיא לבא השיא תאשל רתומ הרשע עבש ליג דע
.וילע רבגתמ ורצי ןיא םא הרות דומלל בטומ לבא ,ןנברדמ יוויצ שי םירשע ליג דע
תודרט תמחמ דומלל לכוי אל ןכ םא אלא ,תישממ הבוח שי עבראו םירשע ליג דע
.וינבו ותשא תסנרפ
ןאכמו ,עבראו םירשע ליג דע םירשע ליגמ ומכ ןידה ונבר תעדל :עבראו םירשע ליג לעמ
תאשל רבכ בייח (ליעל אבוה ,המלש לש םי) םירחא לש םתעדל .םיניד יקוליח ןיא רבכ ךליאו
ליגה אלש רבוס (ליעל אבוה) "שובל"ה לעב .קוור ראשיהל רתיה לכ ןיאו ,יאנת אלל השיא
הירפ תוצמ לטבל ול לא הרותב וסירכ אלימ רבכ םא :דמולה לש ותשוחת אלא עבוקה אוה
.הייברו

ו הכלה
(ד:גל םירבד) "השמ ונל הוצ הרות" ודמלמ רבדל ליחתישמ ?הרות ודמלל בייח ויבא יתמיאמ
וא שש ןב היהיש דע םיקוספ םיקוספ טעמ טעמ ודמלמ ךכ רחאו ,(ד:ו םירבד) "לארשי עמש"ו
.תוקוניתה דמלמ לצא וכילומו - וירוב יפל לכה - עבש ןב

?הרות ודמלל בייח ויבא יתמיאמ
שדוקה ןושלב ומע רבדמ ויבא רבדל ליחתמ קוניתהשכ" :ףסונב אבומ (ומ בקע) ירפסב
:קספ (ח:המר העד הרוי) א"מרו "הרות ודמלמו
תורקל ומצע ליגריש ידכ ,הרותה תויתוא ותוא םידמלמ תומילש םינש 'ג ןב היהיש דימ
.הרותב

"השמ ונל הווצ הרות" ודמלמ רבדל ליחתישמ
-ש בתכ (גי:ד:גל םירבד) "המימת הרות" לעב
,ונבר השמ דע שיא יפמ שיא הרותה תלבקב הנומאל דסומ דוסי אוה ... קוספה ותוא
רסומ ינב עמש :קוספה ותוא םידמלמש ימלשוריה תעדו .תיחצנ השורי ונל איה יכו
המ םש הארו) תובא תרוסמב תירסומו הנומא ןיעמ דוסי ןכ םג הזש ,(ח:א ילשמ) ךיבא
.(דוע בתכש
םינבל הדמלל הבוחה אוה הרות דומלת תוצמ רקיע ,ליעל ונשגדהו ונבתכ רבכש יפכ
לכשומכ םהל רוסמל בייח אוה ,הרותה תא תורוהל ליחתמ באהש ינפל םלוא .םידימלתלו
םה אלא ,םתוא הדוב אוה ןיאו םה ובלמ אל םדמלמ אוהש םירבדהש הדבועה תא ןושאר
אוביש דומילל תאז המדקה .יניסב םלביקש ונבר השמ דע ויתובא תובאו ויתובאמ ול ורסמנ
תובישח תאו ,תרוסמה ןכות תותימא תא הליחתכלמ רבכ םינבל בטיה הריהבמ היתובקעב
הרותה תריסמב תפסונ הילוחכ ושמשי םינבה םג דיתעבש ידכ ,רודל רודמ הריסמה
.םהיאצאצל

"לארשי עמש" ... ודמלמ רבדל ליחתישמ
תאו 'ה תואיצמ תא תעדלו ןימאהל הווצמה לע הרומ אוה רשאב הרותה ידוסימ אוה הז קוספ
.(ז-א :א הרותה ידוסי תוכלהב דוע האר) 'תי ותוכלמ לוע לבקל הבוחה תאו ותודחא

תוקוניתה דמלמ לצא וכילומו ,וירוב יפל לכה עבש ןב וא שש ןב היהיש דע
:(.אכ ארתב אבב) ארמג אוה וז הכלה רוקמ
תליש רב לאומש ברל בר היל רמא .עבש ןבכ שש ןבכ [דומלל םינבה תא] םתוא םיסינכמ
םהש םושמ ,ודמלל דימלת לבקת לא] ליבקת אל תיש [ליג] דע :[תוקונית דמלמ היהש]
.[תועיבקב דומילה םהל השקו ידמ םינטק
ןב" :תעבוקש (אכ:ה) תובאב הנשמה תא תרתוס הרואכל וז ארמגש ,םישקמ (םש) תופסות
שמח אוה דומילה תליחתל םיאתמה ליגה ןכ םאו ,"'וכו הנשמל רשע ןב ,ארקמל םינש שמח
,רמולו קלחל רשפאש ץרתמ (ב:המר העד הרוי) ןחלושה ךורע .םינש עבש וא שש אלו םינש
ארמגה וליאו ,ליג לכל המיאתמה םידומילה תינכות יהמ תעבוק תובא תכסמב הנשמהש
רשפא .דמלמ לצא דמליש ידכ ,תיבה ןמ דליה תאצוהל םיאתמה ליגה והמ הלאשב תקסוע
ןיינעב וצרתש תופסות האר) ללכ הריתס ןאכ ןיאו ,שמח ליגב תיבב באה םע ארקמ דומלל
.(רחא

:םהילע (ח םש) ףיסוהו ןאכ ונבר ירבד קיתעה (ה המר העד הרוי) רבחמה
םיסינכמ ןיא ןאכמ תוחפבו ,תומילש םינש שמח ןב דמלתהל תוקוניתה תא םיסינכמ
.תומלש םינש שש ןב ותוא םיסינכמ שוחכ אוה םאו .םתוא
ןב :וז תא וז תומילשמ ארמגהו הנשמה (םש חי ק"ס א"רגה רואיבב ראובמ ןכו) רבחמה תעדל
.הנשמה לש תומלש םינש שמח ןב אוה ארמגה לש שש

ז הכלה
ארקיש דע רכשב ודמלל בייחו .ורכש ול ןתונ רכש תוקוניתה דמלמ חקיל הנידמה גהנמ היה
הרות לבא ,רכשב דמלל רתומ רכשב בתכבש הרות דמלל וגהנש םוקמ .הלוכ בתכבש הרות
'וגו 'ה ינוצ רשאכ םיטפשמו םיקוח םכתא יתדמל האר :רמאנש רכשב הדמלל רוסא הפ לעבש
ודמל תורודל ודמלתשכ ןכו ינממ םניחב םתדמל םתא ףא יתדמל םניחב ינא המ (ה:ד םירבד)
ילשמ) הנק תמא :רמאנש רכשב ודמלי םניחב ודמליש ימ אצמ אל .ינממ םתדמלש ומכ םניחב
דמלל ול רוסאש תדמל אה ,(םש) רוכמת לאו :רמול דומלת רכשב םירחאל דמלי לוכי ,(גכ:גכ
.רכשב ובר ודמלש יפ לע ףא רכשב


'וכו ורכש ול ןתונ רכש תוקוניתה דמלמ חקיל הנידמה גהנמ היה
:הכלהה ירבדב ומצע לע רזוח ונברש ריעמ "ןרהא הטמ חרפ" לעב
,ורכש ול ןתונ רכש תוקוניתה דמלמ חקיל הנידמה גהנמ היה ם"במרה בתכ הליחתב
לקשמ יפלו .רכשב דמלל רתומ רכשב בתכבש הרות דמלל וגהנש םוקמ בתכ ךכ רחאו
.םירבד תוליפכ ןאכ שי ןושאר
ןיאו תונוש תוניחב יתשמ םידמלמ רכשל סחייתמ אוה וז הכלהב יכ דמלמ ונבר ירבדב ןויע
:ןושל תוליפכ םושמ רמאנב אופא
רכשב ודמלל בייחו ,ורכש ול ןתונ רכש תוקוניתה דמלמ חקיל הנידמה גהנמ היה בתכש המ
באה לע - הבוח ףאו - רתומ יתמ :באה לע לחה ןידל סחייתמ הלוכ בתכבש הרות ארקיש דע
רכשב בתכבש הרות דמלל וגהנש םוקמ ןכמ רחאל רמאנה וליאו ,רוסא יתמו דמלמל םלשל
תדוקנמ םידמלמ רכשב ןד רכשב הדמלל רוסא הפ לעבש הרות לבא ,רכשב דמלל רתומ
.םולשת שורדל ול רוסא יתמו ול רתומ יתמ :דמלמה לש וטבמ

קוסיעב קסועש דמלמ לע רבדמ ונבר הליחתבש רבוסו קלחמ "ןורהא הטמ חרפ" לעב
דמלמב רבודמה ךשמהב ,הז תמועל .הלטב רכש שקבל לוכי אוה ןכלו ,דבלב תודמלמה
בתכבש הרות דמלמ אוה רשאכ אלא ,הלטב רכש שורדל ול ןיא ןכלו ,רחא קוסיעמ סנרפתמש
רחאמ ,םיכרפומכ םיארנ "ןורהא הטמ חרפ" לעב ירבד .םימעט קוסיפ רכש שקבל רתיה ול שי
ללכ הז רשקהב ס"שב רכזומ וניא הלטב רכשו ,ורוביח לכב הלטב רכש ןיינע ריכזמ וניא ונברו
.ונבר ירבדב םסינכהל השקו ,דואמ םיקוחד אופא וירבד !דבלב םידבע רכש ןיינעב אלא -
לע ססובמ הז רוסיא .רקיע לכ םידמלמ רכש שורדל ןיא הליחתכל ,ונבר תעדלש רבתסמ
ףא םניחב ינא המ" :ךכ שרדנ (.זל םירדנ) ילבב דומלתב רשאו ואיבמ ונברש קוספה תשרד
ךשמה יפל .םניח הדמלל שי בתכבש הרות ףאש עמשמ ,"םניחב ימנ ארקמ - םניחב ימנ םתא
וא ,םידליה לע הרימשה דעב אוה ,לוטיל םיאשר תאז לכב םידמלמהש רכשה ,ארמג התוא
תרומת םולשת תובגל רתיה ןיא לבא ,םימעטה קוסיפ ןוגכ :םיינכט םיאשונ דומיל דעב
.ומצע דומילה

:תצקמב הנוש קוספ ותוא תשרד (ג:ד םירדנ) ימלשורי דומלתב
םיקוח" רמול דומלת ?ןכ םוגרתו ארקמ לוכי .םניחב םתא ףא םניחב ינא המ
ארקמ םניחב םידמלמ םתא ןיאו םניחב םידמלמ םתא םיטפשמו םיקוח - "םיטפשמו
."םוגרתו
ארקמ דומיל לע רכש לבקל םידמלמל וריתה לארשי ץרא ימכחש עמשמ ימלשורי ותואמ
.הליחתכל

רבדה ילבבה יפל וליאו ,ארקמ תארוה לע רכש שורדל הליחתכל רתומ ימלשוריה יפלש אצוי
םניאש םיידדצ םידיקפת יולימ לע רכש שורדל רשפאש םושמ אוה רתיהה לכו ,רוסא ורקיעב
.שממ הארוה

.הנידמה גהנמב יולת ארקמ דומיל לע םידמלמ רכש יכ ,הכלהל עבוק ונבר הלא םירבד רואל
,ילבבה לש רתיהה לע ךומסל אל םיפידעמ רוביצהו םידמלמה םהבש תומוקמ םנשיש ןכתי
םימעטהש ינפמ וא אוה רכש לע הזכ רותיו .םימעט קוסיפ וא הרימש רכש שורדל רשפאמה
רוסיא ריתהל םיאבה םירתיה קר רבד לש ופוסב םהש ינפמ וא ,םייטנבלר דימת אל רתיהל
לכל ןיא הפ לעבש הרות דומיל לע ,הז םע דחי .הצרפ תאיצמ ידי לע תינדמל ךרדב הרות
.םולשת שורדל רתיה םוש תועדה

םא ?באה השעי המו .דמלמה לש וטבמ תדוקנמ הרות תארוה לע רכשה תלאשב ונקסע ןאכ דע
- ונבל בתכבש הרות תארוה לע םלשל בייח אוה זא םידמלמ רכש שורדל אוה םוקמה גהנמ
שרוד וניאש דמלמ שפחי באהש ףידע הפ לעבש הרות דומיל לע .םיבותכו םיאיבנ הז ללכבו
.רכש םלשל ול רתומ זא הזכ דמלמ אצומ וניא םא קרו - םולשת

[ץראה ברקב ןכ תושעל יהל-א] 'וגו 'ה ינוצ רשאכ םיטפשמו םיקוח םכתא יתדמל האר
ודמל תורודל ודמלתשכ ןכו .ינממ םנחב םתדמל םתא ףא יתדמל םנחב ינא המ (ה:ד םירבד)
'וכו ינממ םתדמלש ומכ םנחב
תכסמב .םניחב םתא ףא םניחב ינא המ :(םדוקה רובידב ליעל האר) ךכ שרדנ קוספה ארמגב
:רמול דומלת ?רכשב דמליש םניחב אצמ אל םאש ןיינמו" :הכישממ ארמגה (.טכ) תורוכב
."הנק תמא

םכתא דמלמ [ונבר השמ=] ינא המ :ךכ השרדה ךלהמ תא וניבה (םש םירדנ) א"שרהמו ן"ר
"המימת הרות" לעב רמוא וז הנבה ךרד לע .םניחב םירחאל םתא םג ודמלת ךכ ,םניחב
:תוישוק יתש השקמ אוהו "הז שוריפ לובסי אל תורוכבב אתיירבה םויסש"
?דימלתה בויחב םייסמו םניחב םירחאל דמליש דמלמה בויחב תחתופ אתיירבה דציכ
?קוספב שרופמ הז רבד הפיא לבא ,םניחב דמיל ונבר השמש אוה ןוכנו תמא
ונבר תטיש ותעדל איה וז ךרדו ,הייגוסה תנבהב תרחא ךרד עיצמ "המימת הרות" לעב ןכל
:ןאכ
תאז לכבש םייסמ הז יפלו .םניחב ינממ םתא ודמלת ךכ םניחב ה"בקהמ יתדמל ינא המ
.ירייא ידימלתב ןיינעה לכו ,רכשב דומלי םניחב דומלל דימלתה אצמי אל םא
."המימת הרות" לעב שריפש יפכ ונבר ירבד לש םטושפמ עמשמ ןכא

ינממ םתדמלש ומכ םנחב ודמל תורודל ודמלתשכ ןכו
.ץראה ברקב ןכ תושעל :ופוסב רמאנש הממ קוספ ותואמ שרדנ הז ןידש ןכתי

רוכמת לאו :רמול דומלת רכשב םירחאל דמלי לוכי ...רכשב ודמלי םנחב ודמליש ימ אצמ אל
.רכשב ובר ודמלש יפ לע ףא רכשב דמלל ול רוסאש תדמל אה ,(םש)

:השקמ "ןרהא הטמ חרפ" לעב
ינפל" לע באה רבוע ירה ... ונבל הפ לעבש הרות דמלל דמלמל ףסכ תתל באה לוכי ךיא
?"רויע
:ץרתמ אוהו
תא םייקל לוכי באה ןיאש םוקמבש דמלל "הנק תמא" לש קוספה ם"במרה איבה ןכל
.רכש תתל רתומ ,דמלמל רכש תניתנ ידי לע אלא "םכינב תא םתא םתדמלו" הווצמה
- הרותב שרופמ ואל עיקפהל - הנק תמא - הלבק ירבד לש םחוכב דציכ :השק ורואיב םלוא
ונה רכש לטונה דמלמהש ךכ לע קלוחש ימ ןיא ,עקפוה ואלה יכ רמאנ םא ףאו ."רויע ינפל"
.דמלמל אלו דמולל ןתינ הז רתיה ירה - "הנק תמא" בותכה רתיה רחאל םג ןיירבע

"ךיתורות ורפה 'הל תושעל תע" ללכה םושמ אוה ןתינש רתיההש ראבל שיש הארנ ןכל
םלשמ אוה רשאכ "רוע ינפל" לע רבוע דמולה םנמאו ,(.ס ןיטיג ןייעו וכק:טיק םיליהת)
תא תשדקמ [הרות דומלת] הרטמה ,רתוי הבוט הביטנרטלא ןיאש ןוויכמ לבא ,דמלמל
.הריבע םהש ףא - [םולשת] םיעצמאה

םידימלת דמלמה ברל אלא ןתינ וניא ארקמה תארוה תרומת רכש לוטיל רתיההש אופא רורב
.הרות דומלת תוצמב םיווצמ דבלב םה יכ - תודימלת אלו -

לאו :רמול דומלת רכשב םירחאל דמלי לוכי ... רכשב ודמלי םנחב ודמליש ימ אצמ אל
רכשב דמלל ול רוסאש תדמל אה ,(םש) רוכמת
:םהילע ופיסוה םלוא םנושלכ ונבר ירבד תא איבה (ה:ומר העד הרוי) ךורע ןחלשו רוט
- סנרפתהל המב ול ןיא םא .רכשב לכה דמלל אנדיאה וגהנש ש"ארה יבא ינודא בתכו
.ירש - ונתמו ואשמו ויקסע לכ חינמש ,חכומד הלטב רכש אוה םא - ול שי וליפאו .ירש
תילכלכ הכימת לבקל ונימיב גוהנל סחיבו הבחרהב הז ןיינעב ונבתכש המ (י:ג) ןלהל ןייעו
.דבלב ימצע דומיל רובע

ח הכלה
ןיב םירוסיי לעב ןיב ופוגב םלש ןיב רישע ןיב ינע ןיב הרות דומלתב בייח לארשימ שיא לכ
םיחתפה לע רזחמו הקדצה ןמ סנרפתמה ינע היה וליפא וחוכ ששתש לודג ןקז היהש ןיב רוחב
וב תיגהו :רמאנש הלילבו םויב הרות דומלתל ןמז ול עובקל בייח םינבו השיא לעב וליפאו
.(ח:א עשוהי) הלילו םמוי

(ח:א עשוהי) הלילו םמוי וב תיגהו :רמאנש הלילבו םויב הרות דומלתל ןמז ול עובקל בייח
טטצמ אוה ותואש עשוהי רפסמ קוספה וניא אוה הרות דומלת תוצמל רוקמה ונבר תטישל
עובקל ידכ איבנה ירבדב שמתשמ ונבר ןאכ .ליעל ראובמ רבכש יפכ הרותב םיקוספ אלא ,ןאכ
.הבוח ידי תאצל ידכ אלמל שיש הרות דומלת לש רועיש ותוא והמ

:(:טצ תוחנמ) ארמגב תונוש תועד עברא שי הז רועיש ןיינעב
תוצמ םייק תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ אלא םדא הנש אל וליפא :ימא בר רמא
ןנחוי יבר רמא .(ח:א עשוהי) "הלילו םמוי וב תיגהו ,ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל"
םייק תיברעו תירחש עמש תאירק אלא םדא ארק אל וליפא :יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ
ינפל ורמואל הווצמ :רמא אברו .ץראה ימע ינפל ורמואל רוסא הז רבדו ,"שומי אל"
ינא ןוגכ :לאעמשי יבר תא לאעמשי יבר לש ותוחא ןב - המד ןב לאש .ץראה ימע
שומי אל" :הזה ארקמה וילע ארק ?תינוי תמכח דומלל והמ ,הלוכ הרותה לכ יתדמלש
אלו םויה ןמ אל הניאש העש קודבו אצ "הלילו םמוי וב תיגהו ,ךיפמ הזה הרותה רפס
רב לאומש יבר רמאד ינמחנ רב לאומש יברד אגילפו .תינוי תמכח הב דומלו ,הלילה ןמ
.הכרב אלא הווצמ אל ,הבוח אל וניא הז קוספ :ןתנוי יבר רמא ינמחנ
:אוה תוטישה םוכיס
ירבד אלא םניא עשוהיל 'ה ירבד .הרות דומלת תוצמ רועיש תא עובקל קוספה תרטמ ןיא
יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר תטיש) הווצמל ירעזמ רועיש ןיא הז יפלו ,דבלב םיישיא הכרב
.(ןתנוי
יבר תטיש) בותכב רמאנה ןמ שרדנ הזו ,תיברעו תירחש עמש תאירק אוה ירעזמה רועישה
.(יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי
"הלילו םמוי וב תיגהו" רמאנכ ,תיברעו תירחש דחא קרפ דומיל אוה ירעזמה רועישה
.(ימא בר תטיש)
.(לאעמשי יבר תטיש) הרות דומלתל הממיה תועש לכ שידקהל הבוח אלא ,רועיש ללכ ןיא

תטישכ קסופ אוהש הארנ ,הלילבו םויב הרות דומלתל ןמז ול עובקל בייח בתכ ונברש הממ
דומלת תבוח ידי תאצל ידכ תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ דומלל קיפסמש ,ימא יבר
לע חנומ הסנרפ לועש ימ ףא - רתויש המכ דומילב תוברהל שיש רבוס ונבר הז םע דחי .הרות
.(דועו בי הכלה) ןלהל ראוביש יפכ - וראווצ

:וז תפסות םע םנושלכ ונבר ירבד וקתעוה (א:ומר העד הרוי) ךורע ןחלושו רוטב
קיפסי ,ןמזה תודרט ינפמ וא ,דומלל ללכ עדוי וניאש ינפמ דומלל ול רשפא יאש ימו
תישארב) םימכח ושרדש ומכ .ומצעב דמול אוה וליאכ ול בשחתו ,םידמולה םירחאל
.(חי:גל תישארב) ךילהואב רכששיו ךתאצב ןולובז חמש :קוספב (טצ הבר
:('וכו אקסע דבע אנבש ,הרותב קסע ללה :.אכ הטוס יפל) ףיסומ (םש) א"מר
ומע קולחיו הסנרפ ול איצמי אוהו הרותב קוסעי אוהש ורבח םע תונתהל םדא לוכיו
.ול ןתיש ןוממ ליבשב וקלח ול רוכמל לוכי וניא הרותב קסע רבכ םא לבא ,רכשב
:דמל רבכש דומילה רכש תא רוכמל לוכי דמולה ןיא עודמ ראבמ (ח:ומר) ןחלושה ךורע
איה התשעש שפנהו ,םירחאל הניתנבו הריכמב הניא אבה םלוע רכשד ,טושפ םעטה
הווצמה םהינש ושעד אליממ תיצחמב םיפתתשמ הליחתמשכ ךא .רחא אלו הרכש גישת
.ןולובזו רכששי ומכ
ילעבו דבלב שרדמב אלא ארמגב עיפומ וניא "ןולובז רכששי םכסה" הנוכמש המש ןיוצי
.הכלהב ותוא ולילכה - ונבר דבלמ - הכלהה

הרות דומילל הלא תוביטנרטלא - זמרב ףא ולו - ריכזמ וניא ללכ ונברש הדבועה ןיוצת ןכ
ליעל ונבתכ רבכ .ףילחת ךכל ןיאו הרות דומלתב בייח לארשימ שיא לכ אלא ,יאמצע ןפואב
:הרות דומלת תוצמל םימעט ינש שי ונבר תעדלש

םא אלא ןתכלהכ תווצמה תא םייקל רשפא יא ."בוט השעמ אהי אל העידי גשות אל םא"
.ןהיקודקדו ןהיטרפ לכ לע ןהיתוכלה םיעדוי ןכ
לוכי אל הרותה תומכח דמול וניאש ימ ."הנוכנ הפקשה ... אהי אל העידי גשות אל םא"
האר) ןתכלהכ ותאריו ותבהא ,'ה תעידי תווצמ םייקל לוכי אל אוה ןכלו 'ה תגשהל עיגהל
וייח לכ תילכת איטחמ הנוכנה הפקשהה תא גישמ וניאש ימ .(הרותה ידוסי תוכלהל החיתפ
.(דנ:ג םיכובנה הרומ) 'ה תא תעדלו תולכשומה גישהל איהש

ייח תא ספות ונבר הב ךרדה ?ומצעב דמלי אל םא ולא תויחרכה תועידי בידנה גישי דציכ
תווצמה םויק יכ ,ןרכשב רוחסימל חתפ תחתופ הנניא טרפב הרות דומלת תוצמו ללכב תווצמה
םלועה תאו םדאה תא ןקתל ידכ אלא - הרבעהל תונתינ ילואש - תויוכז רובצל ידכ השענ אל
םג האר) ףילחתכ שמשל לוכי אל םלועבש ןוה לכ .תומלשה לא ךרדב תוינחורבו תוימשגב
.(הנידמה ה"ד א:ג הבושתה יכבנב

ט הכלה
ויה ןכ יפ לע ףאו םימוס םהמו םימ יבאוש םהמו םיצע יבטוח םהמ ויה לארשי ימכח ילודג
השמ יפמ שיא יפמ שיא העומשה יקיתעמ ללכמ םהו .הלילבו םויב הרות דומלתב םיקסוע
.ונבר

'וכו ןכ יפ לע ףאו םימוס םהמו םימ יבאוש םהמו םיצע יבטוח םהמ ויה לארשי ימכח ילודג
:תונוש תוביסמ הרות דומלת תוחדל לוכי םדא
הרותב קוסעל ןמז רתונ אל תיבה ינבל הסנרפ תאבהב דימתמ קוסיע בקע
דומלל תבשלו םיתע עובקל חוכ ןיא תיסיפ תופייע ללגב
הרות דומילל יונפ אל אוה םיקפוסמו םיידיתע םיקסעב דורט שארהש ינפמ

:תושחמהו תואמגודב אצוי ונבר הלא "םיצורית" דגנכ
בייח םינבו השיא לעב וליפאו םיחתפה לע רזחמו הקדצה ןמ סנרפתמה ינע היה וליפא
הלילבו םויב הרות דומלתל ןמז ול עובקל
ששתש לודג ןקז היהש ןיב ... ןירוסיי לעב ןיב ... הרות דומלתב בייח לארשימ שיא לכ
םימ יבאושו םיצע יבטוח ןכו וחוכ
רוחב ןיב ... רישע ןיב ... הרות דומלתב בייח לארשימ שיא לכ

םימ יבאושו םיצע יבטוח
םודק םע) ירמוש רישב .תוחפשו םידבע ידי לע ושענו םדק ימע לצא ויה תויוזב הלא תודובע
הריכזמ הרותהו םימ בואשל תואב תוחפשהו םיצע ששוקל םידבעה םיאב :רמאנ (לבבב בשיש
ליק הדוהי לש ורואיב יפל) .(י:טכ םירבד) םירגה רחא םימה יבאושו םיצעה יבטוח תא
.(א"נשת ,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,ארקמ תעד ,אכ:ט עשוהיל
ענמ אל רבדה ,תושיתמו תויוזב תוכאלמב וקסעש ל"זחמ ויהש ףא לע יכ שיגדהל שקבמ ונבר
.רודל רודמ הרותה הרסמנ םכרדש חור יקנע תויהל םהמ

י הכלה
םירבד) ךייח ימי לכ ךבבלמ ורוסי ןפו :רמאנש ,ותומ םוי דע ?הרות דומלל בייח יתמיא דע
.חכוש אוה דומילב קוסעי אלש ןמז לכו ;(ט:ד

חכוש אוה דומילב קוסעי אלש ןמז לכו ;ךייח ימי לכ ךבבלמ ורוסי ןפו :רמאנש
:החכשה ךילהת לע םיטרפ היובא ןב עשילא םשב אבומ (ו:דכ) ןתנ יברד תובאב
ןיאו םישדח השש בשי ?דציכ .םינש יתשב חוכשלו הנש םירשעב הרות דומלל םדא לוכי
רזח אלו םישדח רשע םינש ;אמט רוהט לעו רוהט אמט לע רמוא אצמנ ,וירחאל רזוח
חכשמ אצמנ ,וירחאל רזח אלו ישדח רשע הנומש ;הזב הז םימכח ףילחמ אצמנ ,וירחאל
ישאר חכשמ אצמנ ,וירחאל רזוח ןיאו םישדח העבראו םירשע ;ויתותכסמ ישאר
ישאר חכשמו םכחב םכח ףילחמו אמט רוהט לעו רוהט אמט לע רמאש ךותמו .םיקרפ
לצע שיא הדש לע :המלש רמא וילעו .םמודו בשויש ףוס ויקרפ ישארו ויתותכסמ
וינבא רדגו םילורח וינפ וסכ םינושמק ולכ הלע הנהו ,בל רסח םדא םרכ לעו ,יתרבע
.ולוכ םרכה לכ ברח דימ ,םרכ לש ולתכ לפנש ןויכו (אל-ל:דכ ילשמ) הסרהנ
.דומילה לכ תא טאל טאל םיחכוש םידמולש המ לע םירזוח אל םאש רמוא היובא ןב עשילא
וא הנש םירשע דמל רבכ םא וליפא ,ותומ םוי דע ודומיל לע רוזחלו דומלל בייח םדא ןכל
לכ תא תעדל הבוח םג שי אלא ,דומלל הבוח שיש דבלב וז אלש םידמול ונא בותכה ןמ .רתוי
.(ח:ג תובא םג האר) .ךייח ימי לכ ךבבלמ ורוסי ןפו :רמאנש ,ןורחאה םויה דע דמלנה

חכוש אוה דומילב קוסעי אלש ןמז לכו ;(ט:ד םירבד) ךייח ימי לכ ךבבלמ ורוסי ןפו
ןושל הזו .יניס רה דמעמב ואר לארשי ינבש םיסנל סחייתמ ,איבמ ונבר ותואש ,הז קוספ
:ולוכ קוספה
ךבבלמ ורוסי ןפו ,ךיניע ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ דאמ ךשפנ רומשו ךל רמשה קר
.ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו ,ךייח ימי לכ
אוהו ,למסמ הז דמעמש המו יניס רה דמעמ תחכש ינפמ ריהזמ קוספה ,וטושפ יפל
ארמגבו (ח:ג תובא) הנשמב םנמאו .ודומלת תא חכושש ימ לא אקווד סחייתמ וניא
."ואלב רבוע ודומלתמ דחא רבד חכושה לכ"ש הז קוספמ ושרד ל"זח (:טצ תוחנמ)
ינש בותכה ןמ םידמול םה אלא ,דבלב דחא ואל ןאכ ןיאש םירבוסה םיארומאה ןמ שי
.השלש וליפאו םיוואל

עודמ .תווצמה ןיינמב הז ואל הנומ וניא ונבר עודמ לאוש (הרותו הנומא) ךובנרטש השמ ברה
םיעצמאה לכב טוקנל שיש ךכל דבלב אתכמסאכ בותכה תאבהב ונתכלהב קפתסמ אוה
רוסיא ןאכ שיש ל"זח תועיבקמ םלעתמ אוה רשאכ ,הרותה תועידי לע רומשל ידכ םיירשפאה
.שממ הרות

אל תוצממ ברה ןתוא חכשש תווצמ ,ח"כשת םילשורי ,רפוס םתח ןוכמ ,תווצמה רפס) ן"במר
התונמל שי יכ עבוקו ונבר לע קלוח אוה .הלאש התוא לאש (ב הווצמ ,ן"במר תעד יפכ השעת
דמולו תוחנמ תכסמב ל"זח תשרדמ ןיטולחל םלעתמ ן"במר הז םע דחי םלוא .תווצמה ןיינמב
ריסנ אלו יניס רה דמעמ חכשנ אלש ונענמנש" ונייה ,וטושפ יפל ונממ עמתשמה תא בותכה ןמ
ץרית "רתסא תליגמ"ש המ םש ןייע) ."םימיה לכ םש ונבלו וניניע היהי לבא ,ונתעדמ ותוא
.(ונבר תטישב

םה ןיא ,תווצמה ןיינמב וז הווצמ םיללוכ םה םא ףא תווצמה ינומש ,הלוע ליעל רמאנה ןמ
.דבלב ינויער רסמ לש יפוא ילעב םירבד אלא בייחמ רבד תוחנמ תכסמב השרדב םיאור

וא ואל לע הריבעכ םיוסמ השעמ םיבישחמ ל"זח וב רשא דומלתב דיחיה הרקמה הז ןיא
הכלהה ירפסב וא תווצמה ןיינמב שרופמ ןפואב יוטיב ידיל אב אל רבדה ןכ יפ לע ףאו ,השע
:(.גי) תוכרב תכסמב רמאנה אוה ךכל המגוד .םיקהבומה
םהרבא ךמש היהו :רמאנש ,השעב רבוע 'םרבא' םהרבאל ארוקה לכ :ארפק רב ינת
םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו :רמאנש ,ואלב רבוע :רמוא רזעילא יבר .(ה:זי תישארב)
.(םש)
.םיקסופה ירפסב םירבדה ואבוה אל םוקמ לכמ ,ארמגב וחדנ אל וללה םירבדהש יפ לע ףא
:ךכ לע ריעמ (.גי תוכרב) א"שרהמ
אל וליפאו .השעו ואל היב תיאד םיקסופה והורכז אל "םרבא" םהרבאל ארוקה יכ עדו
.ןויע ךירצו .ארוסיא אהימ היב תיאד ריכזהל והל יוה ,אמלעב אתכמסא קר היה

חכוש אוה דומילב קוסעי אלש ןמז לכו
רוסיאה (םדוקה רובידב טוריפ האר :טצ תוחנמ) ארמגהו (ח:ג תובא) הנשמה תנקסמ יפל
ימ םג הז ללכבו הלטבו תולשרתה ךרד בלה ןמ הרותה ירבד תא ריסהל אוה בותכה ןמ שרדנה
בייח אוה ןכ לעו ,םושלש וא לומתא דמלש הממ קלח חוכשל לולע אוה םג :רידת דמולש
סנוא תמחמ ודומיל חכושש ימ ,הז םע דחי .(בי הכלה) ןלהל בתוכ ונברש יפכ ודומיל לע רוזחל
.הז רוסיאב ללכנ וניא


רמאמה ךשמה