םישורג םירוהל םידלי

(טטשניפ) טדימשרפוק תירוא

ט"י ןויליג ,ס"שת ולסכ ,"לולכמ"


1 קרפ
:אובמ
יפל ץראב ,תונורחאה םינשב דחוימב תטלוב םלועבו ץראב ןישוריגה רועישב היילעה
יתד יתכלממה ךוניחב םג .ןישוריגה רבשמב דדומתמה ישילש דלי לכב רבודמ ,הכרעה
,םידלילו םירוהל השק רבשמ םנה ןישוריג .םישורג םירוהל םידליה רפסמב תדמתמ הילע שי
םיינפוגה םהיכרוצ תא םידליל קפסל הרומאה תיתחפשמה תכרעמה תא םירערעמ םה ןכש
,םידליה לצא תושק תוישגר תובוגת" .ןוחטבו הנגה ,הכימת תשוחת םהל קינעהלו ,םיישפנהו
- "ןישוריגל תוולנה תוחיכש תועפות ןה תיביטינגוקהו ,תיתרבחה םתולגתסהב םיישק תווהתהו
המרב אשונב לופיטל ךרעיהל ,ס"היבב םיצעויה ונתוא תובייחמ ולא תודבוע .(יקסנלימס)
חווטה תוכוראו תוידימה תובוגתה תא רוקסא וז הדובעב .תישיאה המרל ףסונב תיתכרעמה
.םידליה לש תולגתסה לע םיעיפשמה םימרוגה תא ךדיאמו ,םידלי לצא ןישוריגה ךילהתל
,ןישוריגה רבשמ תא םירבועה םידליה לש םינושה םיאליגה ןיב הנחבה השעא ךכ ךרוצל
.םינותנ םה וב השקה רבשמב םידליל עייסל םילוכי םיצעויה ונא דציכ ,ףוסבלו

 

2 קרפ

:ןישוריגל םידלי תובוגת
:(הנש דע) רצקה חווטב תובוגת .א
ואצמו ,םינש רפסמ ךשמב ןישוריג ידלי ירחא םירקוחה ובקע ,ןייטשרלאו לש הרקחמב
תובוגת תמועל ,ןישוריגה ירחאש הנושארה הנשל רתוי תינייפואה םידלי לש תובוגת םנשיש
םהיתובוגתב םיטלוב םילאודיבידניא םילדבה םנשי .תובר םינש רחאל םג ועיפוהש תורחא
תרמוח תא םתסיפת ,תויסיסב תושיא תונוכת ,ןימ ,ליגב הצוענ םתביסש ,םידלי לש
ןוימד ונשי ,רעצו ןדבוא לש היווח ןישוריגב רבוע דליה .דועו םהירוה תוגהנתה ,םהיתושגר
:םיאבה םיבלשה תא רבוע דליה ,(ןולייא) לבא יכילהת דוביע ןיבל ןישוריגב ןדבואה דוביע ןיב

וליאכ דליה גהנתמ םיתיעל ,הלטבל וא השקה תואיצמה תא תוחדל הסנמ דליה - השחכה
.םיקחדומו םישחכומ םויאהו הדרחה ,באכה .ןישוריגהמ ללכ עפשומ ונניא
םתוגהנתה ללגב ןישוריגל םיארחא םמצע תא םיספותה םידלי לש המשא תשוחת - המשא
.הערה
וחינזהו ותוא ושטנ וירוה יכ שח דליה ,הבהא ןדבואב דליה לע םימיאמ ןישוריגה - סעכ
.םהירוה יפלכ סעכו תוניוע םישח םיבר םידלי שי ךכ םושמו ,ותוא
הטונ אוה (יקלח ןפואב וליפא) ןישוריגה לש תואיצמה תא ןיבמ דליה רשאכ - שואיי
ידודנ ,ןובאת דוביא :ןוגכ תוינפוג תוערפהב אטבתהל לוכי הז בלש ,לבאו ןואכיד תושגרל
,םירבחבו םידומילב ןיינע דוביא םג .ונואכדו ותולבא תא םיאטבמ ולא לכ ,יכב ,הניש
.ןואכיד םיאטבמ דדובתהל הייטנו
.השדחה תואיצמה תא לבקמ דליה וב המלשה בלש עיגמ ףוסבל

םע םיסחי ,תישיא תוחתפתה יבלש ,ליג ילדבה אלל םידליה בור לצא תופצנ ולא תובוגת
האצמ ןייטשרלאו ,ליג יפל ןתמצועב תונתשמ ולא תובוגת םלוא .תמדוק תוסנתהו םירוהה
תפוקתב םידלי דועב ,תיביסרגר תוגהנתהל רתוי וטנ (8-10) םיריעצ םידליש ,הרקחמב
ךמס לע .הליעי תודדומתהו היצרגטניא לש רתוי הבוט תלוכי וליג תרחואמה ןויבחה
:הבוגת יכרד לש תוירקיע תוצובק המכ והוז םינוש םירקחמ

,םידליה לש םינואה רסוחו סעכה תא תאטבמ וז הבוגת - תינפקות הרוצב םיביגמה םידלי
הילע ,לקשמ דוביא ,םינפב תותיווע ,תואקה ןוגכ תוינפוג תובוגתב םיתיעל תאטבתמ
,םירוהה לש בל תמושת ךושמל םה ולא תויוגהנתה תרטמ .דועו הביק ביכ ,לקשמב
-תמושת תטסהש עדומב אלש וא עדומב הבשחמ ךותמ ,םירחא םייתועמשמ םימרוג וא
םידלילש םירובסה שיו ,םירוהה תורשפתהל ילוא איבת םייורש םהש רומחה בצמל בל
.ךכל יוטיב איה םתבוגתו םסעכו םתדרח לע הטילש ןיא
.םהירוה ןיב םיכוותמ םישענה םידלי
:ןוגכ םינוש םיעצמאב שומיש ךות קבאמב דצל םיכפוהו - םירוהה דחא םע םיהדזמה םידלי
.וילע םימויא ,הרוהה םע רשק קותינ
ליג תליחתב םידלי ברקב דחוימב - בוחרל וא םיבורק לא תיבה ןמ םיחרובה םידלי
.תורגבתהה
תויהל אל תנמ לע תאזו - תיתרבח תוליעפב תוברועמ ידי לע תיבה ןמ "םיחרובה" םידלי
.םינוא רסוח לש השוחת ךותמ ,תיבב השענב ברועמ
,ברועמ דליה ןהבש תוביאכמה תודבועהמ חורבלו םלעתהל ןוצר ךותמ - ןוימדל החירב
.הקוצמה ןמזב ורובע טלפמכ שמשמ ןוימדה םלוע

:ןישוריגל םידליה תובוגת תא הרקחמב תראתמ (1990) יקסנלימס
םהמ ,םידחפב וביגה ,תואדו רסוחו תוביצי רסוח לש תואיצמל ופשחנש םידליה"
אל אמש ,דחפ ועיבה םידליה ןמ זוחא 75-מ רתוי ,רחש ירסח םהמו םייתואיצמ
םג אמש וששח שילשו ,םתוא שוטני םהיבאש ודחפ םתיצחמ ,םהיכרוצ וקפוסי
תיצחממ רתוי ,םידחפל םתבוגת ויה ...הליל יטויסו הנישב םיישק, םבזעת םמיא
םישק םיינואכד תונומסת ןווגמ וליג שילשמ רתויו ,היולג הרוצב םיאכודמ ויה םידליה
וברהו ,רתי תליכא ,תונקיר תשוחת ,זוכירב םיישק ,החונמ רסוח ,הניש יישק :ןוגכ
יקסנלימס) "םינוש םיגוסמ םיינפוג םישוחימ לע תונולתו תוקומע תוחנא עימשהל
.(13 'מע
,םירוהה םולשל הדרחו ,םהינש וא םירוההמ דחאב תרבגומ תולת ןוגכ ,תופסונ תובוגת
אצמנו ,יקסנלימס ידי לע הקדבנש הבוגת איה רקשל הייטנה .ריעצ ליגב דחוימב החיכש
םהש השוב ךותמ יתחפשמה םבצמ תודוא רקשל םיטונ ןישוריגה רבשמ ןמזב םידליש
.םהירוה םיריבעמש םירורב אל םירסמ ךותמו ,םישח

לש הזמ ךומנ ןישוריג םירוהל םידלי לש םהיגשיהש אצמנ םירקחמב - םידומילב הדירי
.9-11 ליגב דחוימב ,תומלש תוחפשמל םידלי
ןפואב םייוחד םישוריג םירוהל םידליש תוארל ןתינ םינוש םירקחמב - תיתרבח הייחד
.(ןייטשרלאו יקסנלימס) .תרוקיבה תוצובק ידלי רשאמ רתוי יתועמשמ
יבצמל םיטונו תולקב םיצרפתמ ואצמנ םישוריג םירוהל םידלי - תישגר תולגתסהב םיישק
ידלי תמועל קהבומ ןפואב םיכומנ ויה יתחפשמהו ישיאה ימצעה יומידה .תונפקותו חור
ימצע יומיד תולעבכ ואצמנ םישוריג םירוהל תונבש האצמ (1990) יקסנלמס .תרוקיבה
ךומנ ימצעה יומידה היהי ךכ ,וירוה ישורג תעב ריעצ דליהש לככו ,םינבה לש הזמ ךומנ
לש ישגר דוביע ,ילקו ןייטשראלו תורקוחה והיז ןישוריגה ירחא הנשכ .(18 'מע) .רתוי
םידליה בור .המלשה הטלב םמוקמבו ,ושלחנ לבסהו באכה ,םידליה בור לצא ןישוריגה
תויזטנפב קובדל וכישמהש 6-5 םיריעצ םידליל דוגינב תאזו ,םייפוסכ ןישוריגה תא ולביק
.שדחמ םירוהה דוחיא לע

: ךוראה חווטל םידליה תובוגת .ב
אוה םינוש תוחתפתה יבלשבו בר ןמז ךרואל םידליה תובוגת תא קדבש דיחיה רקחמה
םישוריג ידלי ירוה תא וקדב הז רקחמב ,ב"הראב ךרענש (1980) ילקו ןייטשרלו לש םרקחמ
.ךוראה חווטל םידליה לש םתבוגת לע דומלל ןתינ הז רקחמ ךותמ ,םינש שמח ךרואל
,םירישכ םישנאכ יבויח ןפואב ודדומתהו וחתפתה םידליהמ זוחא 45 יכ אצמנ ןרקחמב
ועיגה םה ,עורג בצמב ויה זוחא 41 םלוא .דיתעה תארקל בל ץמוא םילגמו ,םייתפכא
םיתיעלו ,םרשוכל תיסחי הכומנ תימצע הכרעה םע ,םיגישמ- תת ,םינגאדכ תורגבל
רבשמה רחאל רצק ןמזב יבויח ןפואב םילגתסמכ וכרעוה רשא םידלי .םימעוז םיריעצכ
ודדומתה רשאכ תרחואמה תורגבה תפוקתב וטטומתה (רצק חווטל תובוגתב רכזנש יפכ)
אטבתה יגולוכיספה רבשמה .גוז-ןב תריחב תעב ,ימיטניא םיסחי חותיפ לש הלטמה םע
ינפלש הטקשה הפוקתל וארק םירקוחה .אצומה תחפשמב םיסחיה תכרעמב תורכזיהב
תושקה םהיתויווח תא וקיחדה וא ומידרה םידליהש ךכל הנווכה - "המדרה טקפא" רבשמה
.םהייחב רומח רבשמל ועיגה תרחואמה תורגבה תפוקתב םלוא ,ןישוריגה רבשמ תפקותב
,(ילק ןייטשרלו ,רקחמב םישנהמ זוחא 66 לצא) תוריעצ םישנ לצא עיפוה המדרה טקפא
תוינימו הבהא :ןוגכ םהייח לע ךורא חווטל תוכלשה תולעב תוטלחה לבקל תוכירצ ויהש
םיעובק םידעי ושביג אל 19-23 ינב םיריעצהמ זוחא 40 ,םישנה תמועל .תורגבה ייחב
תוידוחי תויעב תומיק .םהייחב תלבגומ הטילש ושחו ,תלבגומ ךוניח תמרל ועיגה ,םהייחב
וליאו ,םהיפלכ תויתוכמס רתי וליג אלש םהיתומיאל תויודגנתה ויה םינבל :תונבלו םינבל
לצא תטלובה תפסונ היעב .ינשה ןימל סחיב ןהלש ישיא ןולשכ באה תביזעב ואר ,תונבה
תורגבתהה תישארב רבכ תינריתמ תינימ תוליעפל הכישמ איה השורג החפשמל תונב
תא תמכסמ ןייטשרלו .תבה לש תינימה תוהזב ישוקה תא אטבמה רבד ,הכלהמבו
םידלי לע תדמתמ תיגולוכיספ העפשה תעדונ ןישוריגלש" :הלש םיירקיעה םיאצממה
."העובק העפשהל ךפהל הלולעה ,םיבר

 

3 קרפ

:ןישוריג םירוהל םידלי לש תולגתסה לע םיעיפשמה םימרוגה
םייתחפשמ ,םייתרבח ,םייתוברת םימרוג לולכמב הרושק ןישוריגל דלי לש ותולגתסה
לע םיעיפשמ ןישוריגה ןמזב אצמנ אוה ובש יתוחתפתהה בלשהו דליה ליג .םיגולוכיספו
הברה ותולתו ריעצ דלי לש םילבגומה םייתרבחהו םיביטנגוקה םירושיכה ,ותולגתסה
הכלשה דליה לש ונימל םגש הארנ ,רתוי רגובמ דלי לש וזמ הפירח הבוגת םיררוג ,וירוהב
םינב לע רתוי תושק תוכלשה ןישוריגלש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ ,ןישוריגה תולגתסה לע
םינב תמועל ןישוריגה רחאל םייתנש ךות םיישקה לע תורבגתמ תונבה ,תונב לע רשאמ
הדימב עיפשמה ףסונ םרוג .ןכמ רחאל בר ןמז תויתוחתפתה תויטס תוארהל םיכישממה
םילחש לככ ,םביטו ותביבסב םילחה םייונישה ףקיה אוה דליה לש ותולגתסה לע דואמ הבר
ילכלכה בצמו ,ורפס תיבבו וירוגמ םוקמב רוגל ראשנ דליה :ןוגכ םייתביבס םייוניש תוחפ
םירקחממ ררבתמ .תוניחבה לכמ רתוי הבוט תולגתסהל דליה לש ויוכיס ךכ ,הנתשמ אל
דואמ בושחו ףסונ םרוג .הבוט תולגתסה לע תיתועמשמ העפשה שי ילכלכה בצמלש
תא דליה ספות הב הגשמהה תדימ איה ןישוריגה רחאלו ךלהמב דליה לש ותולגתסהב
תקסה ,ןישוריגב םירושקה םיעוריאה לש בכרומה ףצרה תסיפת תא תללוכ איהו ,ןישוריגה
לע הטלחהב וקלח לש הנוכנ הכרעה ,וירוה לש תושגרלו תוביסל תועגונה תונקסמ
תגשמה קרפ האר) וייח לע ןישוריגה לש תוכלשהב תמיוסמ הטילש לש השוחתו ,ןישוריגה
רחאל תורוה ידיקפת יבגל וירוה ןיב הלועפה ףותיש תדימ .(םינושה םיאליגב ןישוריגה
םידליה לש םתוברועמ יאו ,םידליה יפלכ הכרעהו הברק ,הבהא סחי ייוליגו ,ודרפנש
דליה לש םירידס םירוקיב .דליה לש ותולגתסה לע הבוטל עיפשמ םירוהה ןיב ךוסכסב
בזעש הרוהה תיבב דליה רובע םיעובק הניל ירודיס םגו תיבה תא בזעש ,הרוהה תיבב
םע חחושל םידליה תא דדועמה ישגר םילקא ורובע םיווהמו דליל םירזוע ,תיבה תא
.ןישוריגל םירושקה םיאשונב םהירוה

תאז .רתוי בוט תולגתסהל יוכיסה ,רתוי הליכשמ םאהש לככש תוארל ןתינ םירקחממ
תוליכשמ תוהמא לש ןתונוכנש םושמו ,הגשמהה תמר תובישח תא הניבמ איהש הביסהמ
םיגולוכיספ ,החפשמ ,םידידי :ןוגכ) םיימשר אלו ,םיימשר הכימת תורוקמב רזעיהלו תונפל
:םינושה םירושמב דדומתהל םידליה לש םתולגתסהל הליעומו ,רתוי הלודג ,(דועו
הצופנ ןישוריגה תעפותש לככ ,תיתוברת הניחבמ .דועו םיישפנה ,םייתרבחה ,םידומילה
תודדומתהה ךכ ,גירח תוחפ רבדכ ןישוריגה תא תלבקמ הביבסהו ,רתוי תלבוקמו ,רתוי
ןמזה יתמ" :ןיפוליחל וא "?שרגתהל יאדכ יתמ" תחוורה הלאשל .רתוי הלק היהת דליל
לכ םנשי רשאכש וארה םירקחמ ,תיעמשמ דח הבושת ןיא - "שרגתהל םיאתמ תוחפה
ולבקתי םלוכ ,ןישוריגה ןמזב םידליה ליגב לדבה ןיא יזא ,הז קרפב םיעפומה םיאנתה
תולגתסהה תמר ,םינוש םה דליה לע םיעפשמה םימרוגהו הדימב םלוא .המוד הרוצב
ותיבב שחרתמה תא חתנל עדוי וניא אוהש םושמ ,רתוי השק היהת ריעצה דליה לש
ליגה הלועש לככש ררבתמ .ול הרקי וא הרוקש המ ןיבל וירוהל הרוקש המ ןיב דירפהלו
.הלוע ולש הגשמהה תמר ךכ

 

4 קרפ
:ןישוריגה תגשמה
תוברעתהב ךרוצ שי יכ ,איה םינושה םירקחמהו םירמאמה לכ רואל תשקבתמה הנקסמה
ברקב ןישוריג יפלכ תודמעהו ןישוריגה תגשמה רופיש םשל םירגובמ לש תננכותמו המוזי
הנוכנ הגשמה .(יקסנלימס) דחי םייח םניא םהירוהש םידלי ברקבו ,םישורגה םירוהל םידלי
תנמ לע םלוא ,ידומילהו יתרבחה ישגרה םוחתב הבוט תודדומתהו תולגתסהל תמרוג
.וליגל םאתהב דלי לכל המיאתמה הגשמהה תמר יהמ תעדל שי ,ןישוריגה תא גישמהל
הגשמהה יבלש טוריפ ןלהל ,דליה לש ישגרהו יביטנגוקה יתוחתפתהה בלשב היולת הגשמה
:ליג יפ לע

:הגשמהה תמר .3-6 ליג
הרוק וא הרקיש המ ןיבו הרוהל הרוקש המ ןיב דירפהל םיעדוי םניא הז ליגב םידלי ,הכומנ
.הרוהה לש תודירפהו תוקחרתה תא השיגדמ דליה לש תיטרקנוק הסיפת ,םהל
ול תמרוג הז בלשב דליה לש תירטנצוגאה ותשיג ןכש ומצע דליב הצוענ - ןישוריגל הביסה
.ןישוריגב המשא שוחל
.דלי - הרוה ,םידדצ ינש לש םיחנומב םיספתנ ןישוריגה

:הגשמהה תמר .6-9 ליג
שלושמ לש הבחר הסיפת הנשי םלוא .ןישוריגה לש תישיאו תירטנצוגא הסיפת תמייק ןיידע
.דליו אמיא אבא
םייק ,םירוהה תא תוצרל םיסנמ ןכלו ןישוריגה תואצותל םירושק םהש הבישחה הכישממ
.וירוה יפלכ דליה לש תונמאנ טקילפנוק
םויא דליה רובע הווהמ םאה םע תוראשה ילפידאה בלשה תא ומייס אל ןיידעש םידליל
.תיבהמ באה תא הכילשה איה ןכש ,ביריל הכיפהו

:הגשמהה תמר .9-12 ליג
.תיביטנגוק הניחבמ ןישוריגה לש תועמשמה אלמ תא סופתל םילגוסמ םידליה הז בלשב
,םיינוציח םיישגר םייוטיב ןיבל םירתסנ םיישגר םיימינפ םייוטיב לש תבכרומ הסיפת הנשי
םיימינפ םיטקילפנוק תנבה ,תישיא-ןיבה המרה ןיבו תישיאה המרה ןיב הנחבה הנשי
ךוותלו םאתל וסני ןכלו ךיפה תויהל לוכי ןישוריגה בצמהש םיבשוח ןיידע לבא םירוה יסחיב
.םירוהה ןיב

:הגשמהה תמר .12-15 ליג
יתרבח רשקהב היולת-יתלב איהו םייאמצע םישנאכ םהירוה תא םיספות םידליה הז ליגב
.םיוסמ
.םיוסמ בצמל הבוגתכ ישיא ןיב וא ישיא יוטיב לכ םישרפמ םניא רבכ םה
דימת םיעדומ םניא םישנאש וספת אלו ,תואצותה ןיבל תונווכה ןיב וניחבה אל ןיידע
.םירגובמה תא הרמוחב וטפש ןכלו ,םהירובידו םתוגהנתה ןיב תוריתסל

:הגשמהה תמר .הלעמו 15 ליג
.תשרדנ המרב תיתרבח הביטקפסרפ תמייק הז ליגב
ץוחמ היגרנאה בור תא עיקשמו םירוהה ןיבל וניב קחרמ לע רומשל לגוסמ רגבתמה
.טקילפנוקב תוכבתסה ינפב ומצע לע ןגהל תנמ לע ,החפשמל

.תישיא הגשמהו תיללכ הגשמה איה הבוט ןישוריג תגשמה
תיללכ העפותכ ןישוריגה תסיפת תא וכותב ללוכה יללכה דבורב הגשמהל קוקז דליה
תוכיישה ,ןישוריגה תוכיפה-יא ,ןישוריגל תונושה תוביסה ,תיחרכה אל םלוא תלבוקמו
.ןישוריגה רחאל תויתחפשמה תואצותה תגשמהו וירוהל דליה לש
םינושה םיעוריאה ןכש ,ומצע דליל תיפיצפס - תישיא הגשמהב םג ךרוצ שי ,םלוא
דציכ תוארל ךירצ אוה ןכלו ,רתויב ינושארה ןפואב םתוא הווח אוהו ולצא םישחרתמ
.ישיאה דבורב ולצא יוטיב ידיל אב יללכה דבורה

 

5 קרפ
:ס"היב ץעוי לש ודיקפת
:ןישוריג ידליב לופיטב ץעויה תוברועמב לאנויצרה
תומייקתמ הבו ,םויה ךשמב תובר תועש אצמנ דליה הב תרגסמ אוה רפסה-תיב
תועיפשמה ,ךוראהו רצקה חווטל ,דלי רתויב תיתועמשמ תוידומילו תויתרבח תויצקארטניא
עובק םרוגכ שמשל רפסה-תיב לש ותלוכיב .םיבר םיטביהמ דליה לש ימצעה יומידה לע
דסומכ ס"היב .דליה לש וייחב םייטמרדו םיריהמ םייוניש לש ןמזב הביצי הזיחא תדוקנכו
דליל הכימת ןתיש בושח ,תומיוסמ תוגהנתה תומרונ ףקשמו ,יתרבח יארכ שמשמה יכרע
רבשמב םג ךורכ רבשמה םיתיעלש הדבועה רואל דחוימב .רבוע דליהש רבשמה ןמזב
.דועו םינתשמ םיישיא ןיב םיסחי ,תודיגב ,ןומאב רבשמכ ,החפשמב שחרתמה יכרע
םירגובמה םלוע תא אטבמה ,ס"היבב הארוהה תווצ ,איה תפסונ הבושח הדוקנ
םושמו ,דליה תיבב םימייקה םירגובמה ומכ עגפנ אל ,הז תווצ .דליה רובע יתועמשמה
. שדחה בצמל ותולגתסהבו וירוה ישורג םע ותודדומתה דליל ליעוהל םתלוכיב ךכ ב
(1990 ןמטוג)

לש וייחב רתוי ליעפו יארחא קלח םיחקול ללכ ךרדבש םירוהה ,ןישוריגה ךילהת ןמזב
רסוח םיתיעל .ס"היבל םינופ םניאו םהידלי יכרוצל םייונפ םניא ,רבשמב םיעוקש ,דליה
רופיש ןכלו .ס"היב תווצב רזעיהל םהלש תורשפאב העידי רסוחמ וא השובמ עבונ היינפה
דימלתל גואדל ס"היבב ץעויה דיקפת ,רומאה רואל .ס"היב תווצ לע לפונ הכימתה ןזאמ
.רבוע דליהש ןישוריגה רבשמ ןמזב וב ךומתלו ,תישגרו תיתרבח ,תידומיל הניחבמ

:ץעויה דיקפת
יפכ המצע העפות תא עונמל הניא ןישוריגב העינמה תינכות תרטמ :העינמ תוינכות
תמרל עיגהלו ,תושק תובוגת רבשמ תעב עונמל אלא ,תורחא העינמ תוינכותב םייקש
םידימלתל םג תודעוימ העינמה תוינכות .ןישוריגה תודוא רתוי הבחרו הקומע הנבות
.הארוהה תווצל םגו

סינכהל שי החפשמה ירשק לע םידומילה תינכות תרגסמב - םידימלתל העינמ תינכות
תודמע ויהי אלש תנמ לע ,אשונל יטנוולר עדימ קפסלו ,ושרגתה םירוהה הב החפשמה תא
יקסנלימס לש םירקחמה רואל םויה םייקש יפכ ,ושרגתהש םירוהל םידלי דגנ תוילילש
ךילהת רבשמ תא םירבועה םהירבחל םידליה לש היטפמאל איבי תודמע יוניש .ןייטשרלוו
.תיתרבח תודדומתהב םהל רוזעיו ,ןישוריגה
םידלי םידדומתמ דציכ עדימ ריבעהל תינכותה תרטמ - םירומה תווצל העינמ תינכות
ישיאה םנויסינ םע תודדומתה ףאו ,םירומה ידיקפת ,םהלש הגשמהה תמרו םינוש םיליגב
תא ךירדיש הז ןיינעב החמומ תווצ רוציל םג ןתינ .דליב הכימתל עייסמ םרוגכ םירומה לש
.ךרוצה תעב םירומה

:םישורג םירוהל דימלתב תוברעתה תינכות
ךרוצל .ןיקת יתרבח דמעמו םידומיל ךשמה תחטבהו דליב הכימת איה תוברעתהה תרטמ
תובישח תא ריבסהל תנמ לע (דרפנב וא דחיב) םירוה םעו דימלתה םע חחושל שי ךכ
ןזואו ,דימלתל תבותכ תווהל ןכו (הגשמה קרפ האר) ,דליל ןישוריגה ךילהת לש הגשמהה
דליל רתוי הבוט (ץוציפה ינפל) ןישוריגה םורט תוברעתה .דדומתמ אוה םמע םיישקל תבשק
.רתוי הלק הרוצב רבשמה תא רובעל ול תרזועו

:ןישוריג םירוהל םידליל הכימת תצובק תמקה
םידלי לש בר רפסמב לפטל לוכי ץעוי ןכש ינוגראה דצמ ןורתי ונשי הכימת תצובק תמקהל
םידימלתהש שי ונה לודגה ןורתיה םלוא .ינטרפה לופיטה תמועל תחא הצובקב םיאצמנה
הצובקה .ותוא םיווח םלוכש בצמה םע דדומתהל םתצובק ירבחל רוזעל םילוכי םמצעב
םיאצמנה םירחא םע תרושקת יצורע תחיתפבו ,רבשמב םירושקה תושגרל יוטיב תרשפאמ
הכימת קינעהלו ,רבשמה ינויפאל סחייתמה עדימ םידליל קפסל ןתינ ןכ ומכ .המוד בצמב
.(יקסנלמס) ,םיפתתשמל תיתרבח

:ךוותמכ ס"היב
הסניש ,םוקמ םירוהל רשפאל הנווכ ךותמ ,יקסנלמס לש הרפסב הלעוה ךוויתה ןויער
ףותיש ךות םימיאתמ םירודיס אוצמלו ,םידליב לופיטב םירוהל םיפתושמ םיסרטניא אוצמל
לע רתויב תיבויחו הבוט ךוויתה לש ותעפשהש םינוש םירקחממ חכוה .םהיניב הלועפ
תיעוצקמ תוכמסכ םירוהה ידי לע ספתנש םוקמה .ךוראה חווטל ןהו רצקה חווטל ןה םידלי
בוט ןוצר אטבמ ןויערה יתעדל .רפסה-תיב אוה ,םהידלי תוחתפתהל רושקש המ לכב
יתלקתנש םירקמה רואלו יתכרעהל םלוא ,ס"היב דיקפת לשו ץעויה דיקפת לש ילאידיאו
תא סינכמו ,יתואיצמ וניא םהיסחי לש יטירקה בלשב ס"היב תוברעתה יתדובעב םהב
העיצמ איה םש ,ןוליא הרפע לש הרפסב םג אבומ הזה ןויערה .םירתוימ םיקבאמל ס"היב
.רתוי םיאתמ הז יתעדל .טפשמה-יתב דיל הזה עויסה תא םיקהל

 

6 קרפ

:םוכיס
רבתסמ .ןישוריגה תועפות תא ורקח רשא םירקחמ לש םהיתואצות איבהל יתיסינ הדובעב
ןישוריג ידלי .הז אשונב םירקחמ קיפסמ ושענ אל ,ןישוריגב תדמתמה היילעה תורמלש
םידלי .םתוחתפתה לע ילילש ןפואב עיפשהל לולעה ,ךשמתמ יתחפשמ רבשמ םירבוע
.דליה דמול וב רפסה-תיבמ הכימתלו היתפמאל ,הרכהל היוארה ןוכיס תצובקל םיכייש ולא
.רתוי הליעי היהת ךכ ,רתוי םדקומ אובת דליבו הרוהב תיתכימתה תוברעתההש לככ

םידדומתמה םידלי םעו ,רבכמ הז ושרגתה םהירוהש םידלי םע תשגפנ ינא תיכוניח תצעויכ
יוטיבב הפוצ ,באכלו רעצל הפתוש ינא .םהיניע דגנל שחרתמה יתחפשמה רבשמב הווהב
לופיטב םינוא תרסח ףא םיתיעלו ,תישגר תברועמ םעפ אל ימצע תא תאצומ ףא ,סעכה
,םיישקה תא ןיבהל םהל רוזעל הלוכי ינא ובש ןפואה יבגל ,תובר יל המרת וז הדובע .םהב
.רתוי תוליעי תודדומתה יכרד אוצמל תוסנלו

:היפרגוילביב
'מע םילעופה תירפס ,החפשמב ץחל יבצמב תודדומתה - ןידע ןוזיא (1983).ע .ןוליא .1
.142-195

'מע ,םתולגתסהב רפס-תיב דיקפתו םידלי לע תועפשה- ןישוריג (1990) .י.ןמטוג .2
.ךוניחב ץועיו היגולוכיספב תורחבנ תויגוס לצא ,159-173

.ןתיב הרומז תאצוה .ןישוריגה ירחא (1984) .ג .ילק .ג .ןיטסרלו .3

.הדסמ תאצוה ,ןישוריג םירוהל םידלי לש ךוניחו היגולוכיספ (1990) .ש .יקסנלימיס .4

'מע,תודדומתהו םיצחל ,םיכרצ - 'ה ךרכ ,תורגבתהה רגתא (1991) .מ .יקסנלימס .5
.תומר תאצוה ,165-207