איה םימשב אלגרבנזיא הדוהי

ה"נשת ןויס ,י ןויליג ,לולכמ
,לארשי ינב לא רמאת הכ ,השמ לא 'ה רמאיו" .םיקלא תולגתהב אוה הרותה לש התוכמס רוקמ
תעדל תארה התא" :השמ ירבדב דוע ךכו .(טי ,כ תומש) "םכמע יתרבד םימשה ןמ יכ םתיאר םתא
ושא תא ךארה ץראה לעו ךרסיל ולק תא ךעימשה םימשה ןמ .ודבלמ דוע ןיא םיקלאה אוה 'ה יכ
.(ול-הל ,ד םירבד) "שאה ךותמ תעמש וירבדו הלודגה

וינפל ונעט רשאכ .השמ לצא החיכש ךרד התיה ןורתפ ןהל ןיאש תולאש רותפל ךרדכ 'ה לא היינפה
- "וניבא יחא ךותב הזחא ונל הנת ,ןב ול ןיא יכ ,ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל" דחפלצ תונב
הכלהב אלו .(ו-ד זכ רבדמב) "'ה ינפל ןטפשמ תא השמ ברקיו" ןכ לעו ,הבושתה תא השמ עדי אל
םירקמ .'ה יפמ הבושתה תא לביק אוהו ,הכלהה יהמ השמ עדי אל םיפסונ םירקמב אלא ,דבלב וז
דחפלצ תונב תשרפ ,(גכ-י דכ ארקיו) ללקמה תשרפ ,(ול-בל וט רבדמב) ששוקמה תשרפ םה הלא
.(די-א ט רבדמב) ינש חספ תשרפו ,(אי-א זכ רבדמב)

וכישמה םיאיבנה .ץראל לארשי תסינכ םע המייתסנ תיתכלה הלאש לע הבושת תלבק לש וז ךרד
ןיבל ,הכלהה רוקמכ ה"בקה ןיב קתנ רצונ תאז לכבו ,ץרפנ היה אל 'ה רבדו ,הכורא הפוקת אבניהל
.הכלהב תולאש 'ה תא םילאוש ןיא השמ תוממ .הכלהב תולאשל ןורתפכ וירבד
א דומע זט ףד הרומת ילבב דומלת
.השמ לש ולבא ימיב וחכתשנ תוכלה םיפלא תשולש :לאומש רמא הדוהי בר רמא
.(בי ל םירבד) "איה םימשב אל" :ל"א !לאש ,עשוהיל ול ורמא
...התעמ רבד שדחל יאשר איבנה ןיאש "תוצמה הלא" :םהל רמא !לאש ,לאומשל ול ורמא
."איה םימשב אל" היל רמא !לאש סחנפל ורמא
.התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש - תוצמה הלא :םהל רמא !לאש :רזעלאל ל"א
םימשב אל" השמ רמאש קוספהו .השמ לש ותומ אוה ,לאומש ארומאה ירבד יפל ,עבוקה עגרה
ינבל הרסמנ איה ,םימשב דוע הניא הכלהה .הרותה דומיל ךרדב הנפמ תדוקנ תויהל ךפוה "איה
.םדא

יכ" :תובורקו תוירשפא ןהש ,תווצמה תרימשל סחייתמ קוספה .ךכל ןווכתמ וניא ורשקהב קוספה
ימ רמאל אוה םימשב אל .אוה הקחר אלו ךממ אוה תאלפנ אל םויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה
.(בי-אי ל םירבד) "...הנשענו התא ונעמשיו ונל החקיו המימשה ונל הלעי

תורוד המכ םדקש אנת לש וירבדמ חוקל ,םימשמ ןתינ הכלהה קספ ןיאש רמואה קוספה שוריפ
,וירבחו סונקרוה ןב רזעילא יבר תקולחמב ,יטמרד עוריאב רסמנ קוספה לש הז שוריפ .לאומשל
:אעיצמ אבב תכסמב רפוסמ ךכו .יאנכע לש ורונת תשרפב
ב דומע ,טנ ףד ,אעיצמ אבב ,ילבב דומלת
םא :םהל רמא .ונמיה ולביק אלו םלועבש תובושת לכ רזעילא יבר בישה םויה ותואב :אנת
.חיכוי הז בורח - יתומכ הכלה
...המא האמ ומוקממ בורח רקענ
.בורחה ןמ הייאר ןיאיבמ ןיא :ול ורמא
.וחיכוי םימה תמא - יתומכ הכלה םא :םהל רמאו רזח
:ול ורמא .םהירוחאל םימה תמא ורזח
...םימה תמאמ הייאר ןיאיבמ ןיא
.וחיכוי םימשה ןמ - יתומכ הכלה םא :םהל רמאו רזח
!םוקמ לכב ותומכ הכלהש רזעילא יבר לצא םכל המ :הרמאו לוק-תב התאצי
."איה םימשב אל" :רמאו וילגר לע עשוהי יבר דמע
?"איה םימשב אל" יאמ
תבתכ רבכש ,לוק-תבב ןיחיגשמ ונא ןיא ,יניס רהמ הרות הנתינ רבכש :הימרי יבר רמא
.(ב ,ג"כ תומש) "תטהל םיבר ירחא" הרותב יניס רהב
רמא - ?אתעש איההב אוה ךירב אשדוק דיבע יאמ :היל רמא ,והילאל ןתנ יבר היחכשא
.ינב ינוחצינ ,ינב ינוחצינ :רמאו ךייח אק :היל
תוכמס האובנל ןיא - "איה םימשב אל" יכ הנעטב ,לוק-תב הרמאש םירבדה תא החוד עשוהי יבר
,עבוקה ןורקיעה אוה "תטהל םיבר ירחא" ןורקיעה :םירבדה תא ריבסמ הימרי יברו .הכלה יניינעב
.הז ןורקע תונשל ךמסומ וניא איבנה םגו

"ינב ינוחצינ" רמוא אוהו ,הזה ןורקיעה םע םיכסמ אוה ךורב שודקה םגש ,ןתנ יברל והילא לש וירבד
"תמאה" יהמ :הלא םירבדמ הלועה תינורקעה הלאשה תא ררבנ ךשמהב .ןורקיעה תא קזחל םיאב
תא ליעפמה ,עשוהי יבר לש ותעד וא ,לוק-תבב יוטיב ידיל האבש יפכ ,ה"בקה לש ותעד ,תטלחומה
."תוטהל םיבר ירחא" ןורקיעה

:הכלהכ ם"במר ירבדב עיפומ הכלהו האובנ ןיב הדרפה לש ןורקיעה
א הכלה ט קרפ ,הרותה ידוסי תוכלה ,ם"במר
רמאנו ,"םכיתורודל םלוע תקוח" רמוא אוה ןכו ,םלוע דע ןתושעל ונא ןיווצמ הרות ירבד לכ
שיא דומעי םא ךכיפל .התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש תדמל אה ."איה םימשב אל"
עורגל וא הווצמ ףיסוהל וחלש 'הש רמאיו תפומו תוא השעיו לארשימ ןיב תומואה ןמ ןיב
,רקש איבנ הז ירה ...השממ ונעמש אלש שוריפ תווצמה ןמ הווצמב שרפל וא הווצמ
אל רשא 'ה םשב רבדל דיזהש לע קנחב ותתימו ,השמ לש ותאובנ שיחכהל אב ירהש
.והוויצ
וירבד תא ם"במר םייסמ ךכו .הלא םירבדל ףסונ טפשמ ם"במר ףיסומ הנשמה שוריפל המדקהב
."םימכחה ןמ אלא ,םיאיבנה ןמ דומלל ה"בקה ונשרה אלו" :הנשמל ותמדקהב הז אשונב

ךכו .לוק-תב יפ לע עבקנ ינורקע הכלה קספ יכ הארמה ,רחא רוקמל הריתסב םידמוע הלא םירבד
:ללה תיבו יאמש תיב תקולחמב הכלהה תקיספ תא ארמגה תראתמ
ב דומע גי ףד ,ןיבורע ,ילבב דומלת
הכלה םירמוא וללה ,ללה תיבו יאמש תיב וקלחנ םינש שולש :לאומש רמא אבא יבר רמא
,ןה םייח םיהלא ירבד ולאו ולא :הרמאו לוק-תב האצי .ונתומכ הכלה םירמוא וללהו ונתומכ
.ללה תיבכ הכלהו
ינפמ ?ןתומכ הכלה עובקל ללה תיב וכז המ ינפמ םייח םיהלא ירבד ולאו ולאש רחאמ יכו
תיב ירבד ןימידקמש אלא דוע אלו .יאמש תיב ירבדו ןהירבד ןינושו ,ויה ןיבולעו ןיחונש
.ןהירבדל יאמש
ויהש :ךשמהב ונמנש תוביסה ללגב וא ,לוק-תב ינפמ ?ללה תיבכ הכלה העבקנש ךכל הביסה יהמ
דומלל ןיאו ,תיתכלה תוכמס הניא לוק-תב ?םהירבדל יאמש תיב ירבד ןימידקמ ויהו ,םיבולעו ןיחונ
בטיה ןייעמש ימ :הכלה תעיבקב לקשמ לעב קומינ אוה ינשה קומינה לבא .הכלה יניינע הנממ
בטיה ןייעמ אוהש וילע הקזח - אוה וירבדל וילע קלוחה ירבד תא םידקמ וליפאו ,וילע קלוחה ירבדב
לש וירבדב רשאמ רתוי ותא קדצהש חינהל רשפא ,ותעדב ראשנ הז םכח םא .תקולחמה ידצב
.וילע םיקלוחה ירבד תא ןיבהל ןוילע ץמאמ שידקמ וניא לבא ,ותדמע תא ריבסמה ,רחא םכח

ימכ העבק לוק -תב אל יכ הארמ ללה תיבכ הכלהש ךכל קומינה רבסהב הלא םימעט ינש לש בוליש
.םינבומ הקיספ תונורקע (רקיעב ילואו) םג אלא ,הכלהה היהת


האובנ םוקמב לוק-תב
האב ,האובנה הקלסתנשמ .הכלה יניינעב דמעמ ןיא איבנל םג .הכלה יניינעב דמעמ ןיא לוק-תבל
.המוקמב לוק-תב

:וז העפות ארמגה תראתמ ךכו
א דומע אי ףד ,ןירדהנס ,ילבב דומלת
,לארשימ שדוקה חור הקלתסנ - יכאלמו הירכז יגח םינורחאה םיאיבנ ותמשמ :ןנבר ונת
.לוק-תבב ןישמתשמ ויה ןכ יפ לע ףאו
ןאכ שי :םימשה ןמ לוק-תב םהילע הנתינו וחיריב הירוג תיב תיילעב ןיבוסמ ויה תחא םעפ
תא םימכח ונתנ ,ךכל יאכז ורוד ןיאש אלא ,(ונבר השמכ) הניכש וילע הרשתש יוארש דחא
!ארזע לש ודימלת ,וינע יה ,דיסח יה :וילע ורמא תמשכו .ןקזה ללהב םהיניע
דחא ןאכ שי :םיימשה ןמ לוק-תב םהילע הנתינו ,הנביב הילעב ןיבוסמ ויה תחא םעפ בוש
לאומשב םהיניע תא םימכח ונתנ - ךכל יאכז ורוד ןיאש אלא ,הניכש וילע הרשתש יוארש
:ותתימ תעשב רמא אוה ףא .ללה לש ודימלת ,וינע יה ,דיסח יה :וילע ורמא תמשכו .ןטקה
לע יתימל ןדיתע ןאיגס ןקעו ,אזיבל אמע ראשו ,אלטקל יהורבחו ,אברחל לאעמשיו ןועמש
תודיתע תובר תורצו .הזיבל םעה ראשו ,הגירהל םהירבח ,ברחל לאעמשיו ןועמש] .אמלע
.[םלועה לע אובל
:לוק-תב לש תופסונ תויולגתה יתש לע רופיס שרדמה ףיסומ הלא םירבדל ךשמהבו
גי הקספ ח השרפ הבר םירישה ריש
ליזאד אילט וחצנ הרמאו ,םישדוקה שדוקמ תאצוי לוק-תב לודג ןהכ ןנחוי עמשש השעמ
.וחצנ םויה ותואבו ,ןכ היהו העש התואו םויה ותוא ובתכו .איכוטנאב אברק אחגאל
תליטב :תרמואו םישדוקה שדוק תיבמ תאצוי לוק-תב קידצה ןועמש עמשש השעמ
ימרא ןושלבו ,ויתוריזג ולטבו ןיקולסויג גרהנו ,אלכיה אברחימל האנס רמא יד ,אתדיבע
.ןעמש
.הכלהה תקיספ תא אל ךא ,האובנה תא הכישממ איה :הלא םירבד יפל רורב לוק-תב לש הדמעמ
לבא .ותאובנ חכמ הכלה קסופ וניא איבנה םגש םשכ ,הכלה יניינעב לוק-תבל דמעמ ןיא ןכ לע
םחוכב ןיאש םירבד םדא ינבל תרסומו ,תודיתע הלגמ איה ,םיאיבנה תרוסמ תא הכישממ לוק-תב
.תעדל


?לוק-תב יהמ
יוטיבה שוריפ המו ?ליגר לוקכ ןזואל תעמשנ איה םאה ?תרבדמ לוק-תב רשאכ םיעמוש קוידב המ
?לוק "תב"
במ,ב םיכובנ הרומ ,ם"במר
,והועמש רשא רובדה הז יכ .םיאיבנ ותשאו חונמ אלו ,האיבנ הניא תירצמה רגהש עדת
הווליי דחא ןיינע אוהו ,דימת םימכחה הורכז רשא לוק-תב תומדכ אוה ,םתעדב הלעש וא
.ןמוזמ וניאש שיאל
.עמוש אוהש המדמ עמושהש ימינפ לוקכ וא ,ינוציח לוקכ לוקה תב תא ם"במר דימעמ הלא םירבדב
לש ובלב הלועה ,תימינפ השוחתכ לוקה תב תא ןיבהל ןתינ "םתעדב הלעש וא" טפשמה יפל
.תושעל המ ול רמולו וכירדהל ידכ ,הובג רוקממ וילא םירמאנ םירבדה יכ שח אוהו ,םדאה
17 'מע תוילגרמ תאצוה זיראפמ לאיחי 'ר חוכיו
הרבה קר שממ לוקה ןושל אלו ,לוק תרבה ןושל הז בישהו ,לוק-תב ןושל המ והולאש
.לוק-תבב םישמתשמ ויהו ונממ האובנה הקספ לארשי תולג םוימו ,תאצויה

179 'מע אנולצרב י"רל הריצי רפס שוריפ רפס
,לוק-תב ןירוק ויה ןכל ,תואר םוש םיאור ויה אל לבא ,לוקה תא םיעמוש םיאיבנה ראשו
קמעב רבוע אוהו ,הלעמל םידוקינ םירה םיהובג םירה ןיב רבועה םדאכ המוד אוהו
םדאה קותשישכו ,ןידוקינה ןתוא ךותב סנכי לוקה ,רבד רבדי םדא רשאכ ,ךוותב םירהה
ךומנ לוק םאו ,םר לוקב הנעי םר לוק םא :ורובידב רמאיש המ לכ םירהה ןמ ול רוזחי ולוק
.לוק-תב םיעמוש ויה הזכו ,חורה םא יכ םש ןיאו ,ךומנ לוקב הנעי

לוק-תב ה"ד ו ,זט תומבי בוט םוי תופסות
'ה לוק תא עמשיו" רמאנש ומכ ,וילא לוק ,ול לוק וניאש יפל ,"לוק-תב" ארקנש ,הארנ ילו
הגרדמב ,ותמגודו וניעמ אוה ,וב ונאש הז לוק לבא .שממ האובנ והזש ,"וילא רבדמ
.היבאל תבה אוהש ,"לוק-תב" ול םיארוק ןכלו ,ונממ הטמל

,דהל המודו םומע ,ינוציח לוק .לוק תינבת ,לוק-דה לוק-תבב םיאור םינורחאה םישוריפה תשולש
.עומשל וילעש םירבדה תא םדאל רסומה


?איבנה ירבדב וא םכחה ירבדב ,תמאה ןכיה
םא :תינורקעה הלאשה תא דימ הלעמ "לוק-תב" ירבד ןיבל םימכחה ירבד ןיב תירשפא הריתס
,ומצעבו ודובכב אוה ךורב שודקה ילואו ,איבנ וליפא וא ,לוק-תבו ,דחא רבד םירמוא םימכחה בור
רשאכ "ינב ינוחצינ" רמאו ךייח ה"בקה יכ ,ןתנ יברל רמא והילא ?תמאה ןכיה ,רחא רבד םירמוא
ינוחצינ ה"בקה רמא םאה :תראשנ הלאשה לבא .לוקה תב לש הקיספה תא לבקל ברס עשוהי יבר
תונורקע תא ורמשש ךכב ינב ינוחצינ אמש וא ,לוק-תב ירבד תורמל ,תמאל עלק עשוהי יבר יכ ,ינב
?תמאה ןמ וליפא ועתרנ אלו ,הקיספה

.וז היעב ןורתפב תונוש תושיגב ןיחבהל ןתינ
טי תוכרב ,חתפמה רפס ,ןאורקמ םיסנ בר
וניא יכ ונעידוהו ,יניסב ונל הנתינ רבכו ,המימת 'ה תרות יכ ,רמולכ ,איה םימשב אל
ןמ הייאר לא ךרטצנש ידכ ,קפס אלו ןורסח ונתרותב ןיאו ,דחא רובד הנממ ףילחמ
.םימשה
יכרדל םתונמאנב םייבקע םה םא תוארל ,םימכחה תא תוסנל ידכ האצי לוקה תב םיסנ בר תעדל
,םימכחה תא תוסנל אלא ,רזעילא יברכ הכלהש עידוהל התייה אל לוקה תב תרטמ .הכלהה תקיספ
ןתונה איבנה לע ,המצע הרותה ירבדמ תרכומ תאזכ העפות .לוק-תב דגנ ודמעי םא תוארל ידכ
ךכל קומינהו .םירחא םיהלא דובעל רמא איבנה לבא ,רבד רשא תפומהו תואה אבו ,תפומ וא תוא
לכב םכיקלא 'ה תא םיבהא םכשיה תעדל םכתא םכיקלא 'ה הסנמ יכ" אוה ,םיאב תפומהו תואהש
הנביב שרדמה תיבב לוקה תב תעפוה התיה םיסנ בר תעדל .(ד גי םירבד) "םכשפנ לכבו םכבבל
םיחיכומה תפומו תואל המודב ,רקש תרבדמה לוק-תב :גי םירבדב םיקוספה רואיתל המודה רבד
אל ,םירבדב קוספה ירבד יפל ,'ה תא בהואה .הנתיא ותנומא םא האורה תא תוסנל ידכ ,רקש
.ותנומא תא םישיחכמה תותואמ םג םשרתי

:תפסונ הבושתל תורשפא הלעמ ,ויתושרדב ן"רה
רשע דחאה שורדה ,ן"רה תושרד ,ן"ר
הרותה תווצמל םעט ןיאש בושחיש ימ תעד לע ךשמייש יואר הז יכ ,ןויע םוקמ שי הנהו
יואר ונניא ומצע דצמ רבדהש רחא ,הז יפלו .דבלב ןוצרה רחא תוכשמנ ןלוכ אלא ,ללכ
,דבל ןוצרה רחא ךשמנ ורהטמ וא והאמטמש המ לבא ,לשמ ךרד ,רוהט וא אמט תויהל
םירבד ויהיש רשפא יאש ,רודה ימכח וחיניש המ לכ רחא ךשמנה ,הז יפל ןכ םא הנה
.ללכ הנוגמ רבד וניתושפנב אוהה ןיינעהמ ךשמייש רשפא יאו ,תמאה ךפה לע
תמא תופקשמ תווצמה םאה :םיכובנ הרומב ם"במר הלעהש היעבל הלא וירבדב סחייתמ ן"רה
אוה ונילע ה"בקה רסאש רוסיאה אמש וא ,םיקיזמה םירבדה תא ונילע רסא ה"בקהו ,תטלחומ
קזנה תא תופקשמ תווצמהש ,הנושארה השיגה יפל .םיקיזמ םירוסאה םירבדהש ךכל הביסה אוה
םילוכי אל םימכחה לכו ,קיזמ רבדה .רוסא רבד וריתי םימכחש ליעוי אל ,םמצע דצמ םירבדב םייקה
.קיזי אל בוש ,ותוא וריתה םימכחש הרקמב יזא ,רוסא אוהש ינפמ קר קיזמ רבדה םא .תאז תונשל
היינשה העדה .קיזמ המ ונל התליג 'ה תמכח יכ ,המכחה רחא ךלוה לכהש תרמוא הנושארה העדה
.קיזמל רבדה תא ךפה 'ה ןוצרו ,ןוצרה רחא ךלוה לכהש תרמוא

תושרב ,םימכחה בור רשאכ ,ךכ םא .ןוצרה רחא ךלוה לכהש השיגה יפל הלאשל ןורתפ עיצמ ן"רה
.לטוב רוסיאהו ,רוסיאה ןמ עבונ ובש קזנה יכ ,ותוא לוכאל קיזי אל בוש ,רוסיא וריתה תוכמסבו

:הז רבסהמ ן"רה גייתסמ םירבדה ךשמהב
ונממ הרותה והתענמש המ לכש ןימאנ לבא ,תעדה הזב רחבנ אל ונחנאש ירחא לבא
,ןכ םא תעדה הז יפל ,ותביס עדנ אלש פ"עאו ,וניתושפנב ער םשור דילומו ,ונילא קיזמ
,ונתוא קיזי אוהה רבדה אלה ?היהי המ ,רוהט אוהש אמט דחא רבדב םימכחה ומיכסישכ
.רוהט אוהש םימכחה וב ומיכסהש פ"עאו ,לועפל ועבטבש המ לעפיו

תיעיברה הלעמב םח לשמ ךרד לע - אוהו ,הווש אוהש דחא םס לע םיאפורה ומיכסי וליאו
ועבט יפכ לבא ,םיאפורה וב ומיכסיש המ ףוגב םוחה תלועפ ךשמית אלש קפס ןיאש -
.ומצעב

אוהה רבדה עבט הנתשי ךיא ,שפנב קיזמ אוהש דצמ ,הרותה ונל התרסאש רבדה ןכ
.אלפה דצ לע קר רשפא יא הז ?רתומ אוהש םימכחה ומיכסהש דצמ
,קיזמ הרותה הענמש המ לכש םינימאמ ונא .ןוצרה רחא ךלוה לכהש העדה תא לבקמ וניא ן"רה
וטילחיש םימכח םאה ,ךכ םא .קיזמ המ ונל הליג ותמכחב ה"בקהו ,המכחה רחא ךלוה לוכה :שוריפ
,קיזמ וניא םיוסמ םס יכ וטילחי םיאפור םאו ?םרוג אוהש קזנה תא ולטבי רתומ אוה רוסא רבדש
?קיזהל קיספי אוה
(ךשמה) רשע דחאה שורדה ,ן"רה תושרד ,ן"ר
אוהו ,דימת לופייש רשפא היהש דספהה ןקתל החיגשה הרותהש ,וז הווצמב ןיינעה
,הזה ידימתה דספהה הנקיתו .תורות יתשכ הרותה השעתשו ,תקולחמהו תועדה דוריפ
םטפשמ היהו ,ןוקית הזמ ךשמיי בורה לעש ,רודה ימכחל תוקפסה תערכה הרסמשכ
תויה םעו ...המכחב םהמ הטמל אוהש יממ תוטעומ םילודגה םימכחה תואיגש יכ .קדוצ
אוהה דספהל הרות הששח אל ,המ רבדב וגשי תורזהו אלפה דצ לעש ,רשפא םימעפלש
רתוי ןקתל רשפא יאו ,דימת ךשמנה ןוקיתה בור דצמ ותוא לובסל יואר יכ ,טעמ לפונה
...הזמ
תטלחהב םייולת םניא רקשהו תמאה .טלחומ רקש שיו תטלחומ תמא שי יכ ן"רה רמוא וז הבושתב
אלא ,תמאל ועיגי דימת םיברהש ינפמ הניא םיבר ירחא תכלל הרותה תווצמ .טפשמ תיב וא ןיד תיב
הכלה עבקי דחא לכש איה םיבר ירחא הכילהל הביטנרטלאה .תמאל ועיגי ללכ ךרדב םיברהש ינפמ
.רתוי תנכוסמ וז ךרדו ,ומצעל

הבורמה ןוקיתה ינפמ ,הלאה תוטעומה תואיגשה תא לבקל בטומ .תוטעומ םילודגה םימכחה תואיגש
.םימכחה בורל תויצהמ ךשמנה

.ךוניחה רפס לעב םג טקונ וז השיגב

םג שי תקולחמה ידצמ דצ לכב וירבדל .אי,זי םירבדל "רקי ילכ" שוריפה לעב ןתונ תרחא הבושת
.לעפוי הזיא עבוק בורה .רקש םגו תמא
אי,זי םירבד ,רקי ילכ
,ותרהט הרותה םאו .ואמטל םינפ המכו ורהטל םינפ המכ שי הרהטו האמוט רבד לכב
.האמוט ינפ םיארמה םינפה ןמ רתוי םיבורמ םה הרהט ינפ םיארמה םידדצהש ינפמ אוה
.לוספו רשכו ,רוסאו רתומ רבדב ןידה אוהו ,ךפיהל ןכו

עדויש דע ןירדהנסל [ןייד] םינממ ןיאש "תונוממ יניד דחא" קרפ ףוס ל"זר ורמא הז םעטמו
דגנ קוספל העש תארוהל םיכירצ םימעפל םאש ,רבד לש ומעטו .הרותה ןמ ץרשה רהטל
תרבסל ףרצל איבנה וא םכחה לוכי זא - "ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" םושמ ,הרותה
...טועימה רחא ךלילו ,בורה תמחמ וחדינ רבכש תורבס טועימ ותוא "'הל תושעל תע"

תורבס שיש ליאוה ,הרותה ןמ אמט אוהש רבד לע רוהט םיקסופ הטמ לש ןיד תיב םאו
ול שיש תורבס טועימ לא ורהטל ומיכסהש הרטמלש ןיד תיב לש אבור ךומס ,ורהטל םג
תושעל הטמלש ןיד תיבל םג חכ 'ה ןתנ יכ ,האמוט לש הבור ערתאו ,ורהטל יכה ואלב
.הרהט דצל םיטונה תורבסה וברתנו ,ןאכלו ןאכל תורבס
תועדה בור ללגב איה ,רוסא רבד יכ העיבקה .םיברועמ רתומו רוסא שי רבד לכב ,הז רבסה יפל
טועימל םתעד תא ופרצ השעמל םה ,רוסאה תא וריתהו םימכחה בור "ועט" םאו .ורסואל תוטונה
,טלחומ ןפואב רוסא רבד תועטב םימכחה וריתה אל ןכ לעו .ןכ ינפל דוע רוסאה תא וריתהש תועדה
םתעד הפרטצה ,וריתהל טילחה וישכע םימכחה בור רשאכו .והורסא תועדה בורש רבד וריתה אלא
.רבעב התחדנש טועימה תעדל