הליש ןכשמל לגרל הילע תווצמ

רלימ ףסוי השנמ

ח"י ןויליג ,ט"נשת ,"לולכמ"


הלשב תואבצ 'הל חבזלו תוחתשהל המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו"
:(ג א א"ומש) "'הל םינהכ סחנפו ינפח ילע ינב ינש םשו
ןושלמ .(ם"יבלמו ק"דר) וריעמ הלע ודבל אוהש ,ועמשמ - "אוהה שיאה הלעו" קוספה ןושל
,"חובזלו תוחתשהל" בותכה ךשמה םג .הלישל לגרל תולעל הווצמ התייה אלש ,הלוע הז
לש ונושל םג ןכו .היאר תלועו םינפ תייאר תווצמ הרקיעש ,לגרה תוצמל הרואכל ןיינע וניא
עימשהל ידכ ,תרחא הנשב הלוע היה אל ,וז הנשב הלוע היהש ךרדב" הדגא שרדממ י"שר
ןכו .םילגרה שולש לכב אלו ,הנשב תחא םעפ הלעש ונממ עמשמ ,"ותומכ ושעיו לארשי
."הנשל הנשמ - המימי םימימ" ק"דר ירבד

םוקמב ךיקלא 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שולש" :רמאנ האר תשרפב ןכאו
םירבד) "םקיר 'ה ינפ תא הארי אלו תוכסה גחבו תועובשה גחבו תוצמה גחב רחבי רשא
:(א"י קוספב) םש ן"במר בתכו .(ז"ט ז"ט
הארי הנשב םימעפ שלש' רמא ןכו ,'םש ומש ןכשל 'ה רחבי רשא םוקמב' ןאכ ריכזהו"
רשא דע לגרל תולעל ובייחתי אלש ןאכ ראביש וא 'וכו 'רחבי רשא םוקמב ךרוכז לכ
."םש ונכשל םוקמ םשה רחבי
אל םנמא םאה .לגרל תולעל הווצמ התייה ןכשמ היהש תומוקמה לכב אלש ,וירבדב ראובמ
?הלישל לגרל תולעל הוצמ התיה

.הפקות אלמב הלישב הגהנ לגרל הילע תווצמש חכומ א"ע 'ו הגיגח 'מגמ
דע השאל הרמא יכ ,התלע אל הנחו' ,יאמש תיב ירבדל ללה תיב תחת יבר בישה"
,הובא ל"א .הווה ויבא לש ופיתכ לע בוכרל לוכיד לאומש אהו ,'ויתואיבהו רענה למגי
."'וכו החמשב אבייחימ אל ימ אפוג הנח ךל ישקית ךימעטלו
אמויד א"פ ימלשוריבו .ש"בל ןאכמ ושקהש דע ,הלישב הגהנ לגרל היילע תוצמש ראובמ
:אתיא א"ה
תודעומה תא םיזבמ ויהש אלא הליש הברח אלש ונאצמ ,רמא אתרות ןנחוי 'ר"
"םישדקה תא ןיללחמו
:םש הדעה ןברק שריפו
לארשי ירע בבסל ךרצוה הנקלאש ,לגרל הלישל םילוע ויה אלש - תודעומה תא םיזבמ"
."לגרל ולעיש םכירדהל
בויחה יאדו לבא ,('ג קוספ ם"יבלמ) ילע ינב לש םתעפשה ללגב לגרל ולע אלש ןכתי ,כ"א
.הליש ןכשמב ףא היה לגרל תולעל

ויהש ןועבגו בונ לגלג ןכו ,רבדמב ןכשמה תא אלא טעמל אב אל ,ליעל אבוהש ן"במר ףאו
('ב ו"כ םירבד) ן"במרב שרופמ ןכו .(1) "רחבי רשא םוקמ" ללכב הליש ךא ,הלודג המב
:םירוכב יבג
הליש הז ,םש ומש ןכשל ךיקלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו ,(ב אובת) ירפסבו"
ןועבגו בונב םג לבא ,ולאה םינמזה ינשב תורוסא תומבה יכ ורמאי אמשו ,םימלוע תיבו
תומש) בותכש הממ ילואו ,ביתכ חבזמד ,ןיבירק ןניא דיחי תמבב לבא ,םירוכבה ובירקי
הלישב אלא ,ןכשמבו להאב וברק אל ,ךיהלא 'ה תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר (טי גכ
"םימלועה תיבבו םינבא תיב םש היהש
ןינעל הנושאר ,הטמל רמאנ המל הלעמל רמאנ םא :ח"ס 'יפב םש ירפסב אתיא ןכו]
,םילשורי ןינעל הינש הליש
הליש םגד ירה ,םילשורי וז 'םכיטבש לכמ' ,הליש וז 'ךיטבש דחאב' :םש ב"ס 'יפב ןכו
.['וגו 'ה רחבי רשא םוקמה השרפה לכב תארקנ
רומאה אלא םילשוריל הליש ןיב ןיאו ,הלישב הגהנ לגרל היילע תוצמש טושפ כ"או
."(:ט) הליגמב הנשמב
:םש י"שר ירבד ףורצב ,םיליהתב ב"כק רומזמ תא שרפל ןתינ ן"במר ירבד יפל
:ךלנ 'ה תיב יל םירמאב יתחמש דודל תולעמה ריש (א)
יתמ םירמואש םדא ינב יתעמש - ךלנ 'ה תיב יל םירמואב יתחמש" :י"שר
ינאו לגרל הלענו שדקמה תיב הנביו ,ונב המלש ךולמיו ,ןקז ותוא תומי
."חמש
םדא ינב דוד עמש ,לגרל תולעל הווצמ התיה אלו ,ןועבגב דעומ להא היהש הפוקתב
ונב המלש אוביו - שדקמה תיב תא תונבל ונממ ענמנש - הז ןקז תומי יתמ םירמואש
.לגרל תולעל ומע יעוגעג לע דוד חמשו .לגרל הלענו שדקמה תיב תא הנביו
:םלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמע (ב)
:ודחי הל הרבחש ריעכ היונבה םלשורי (ג)
הכותב שדקמה תיב ינב המלש הנבישכ - היונבה םילשורי" ,םש י"שר שרפ
הלישכ - הל הרבוחש ריעכ .חבזמו ןוראו שדקמו הניכשב היונב אהת
,'הלחנה לאו החונמה לא '(ב"י םירבד) רמאנש ,וזל וז בותכה המידש
."םילשורי וז הלחנ ,הליש וז החונמ
(2) לגרל הילע תוצמ הב היהיש הזב ,ולש שדקמ תרותב הלישל המוד אהת םילשוריש
אוהו .חבזמו ןוראו שדקמ הניכשב היונב אהתש םושמ ,ןועבגו בונו לגלגבכ אלו הלישב ומכ
:בותכה רמאש
:'ה םשל תודהל לארשיל תודע הק יטבש םיטבש ולע םשש (ד)
הילעב שיש ונאצמ ,דיחיה תוצמ איה הדוסיב לגרל הילע תוצמש ףא - "םיטבש ולע םשש"
ג"ל םירבד) "וארקי רה םימע" ,הרותה ןושלב םג אוה ןכו ,םיטבשל סחוימה ןינע לגרל
לש םימע" י"שרבו ."ןמת ןושנכתי אשדקמ תיב רוטל לארשיד איטבש" - סולקנואו ,(ט"י
םש יכ ."קדצ יחבז םילגרב וחבזי םשו 'וכו ופסאי הירומה רהל ,וארקי רה לארשי יטבש
ןימינבו ףסוי וכב ,ףסויל םיטבשה תועדוותה תעשבו .םיטבשה לש םתודחאו םרובח םוקמ
.םתודחא תיב םהש ,הליש ןברחו תיבה ןברוח לע םש י"שר איבהש ומכ ,םהיראוצ לע
:'ה םשל תודהל
הארי הנשב םימעפ שלש" בותכה לע ונרופסב אוה ןכ ,"האדוה" איה לגרל הילע לש הניינע
ריצקה לעו ביבאה לעו תוריחה לע תודוהל" - (ז"י ג"כ תומש) "'ה ןודאה ינפ לא ךרוכז לכ
."לכה ונממ יכ ףיסאה לעו

:ן"במרב ןכו
,ביבאה תליחתב גח תושעל רומשתש ,(וט) ביבאה שדחב רומשת תוצמה גח תא שריפו"
גח היהיש רומשת ישילשהו ,ךישעמ ירוכב ריצקה גח היהיש רומשת רחאהו רמאו רזח
,םיקלאל האדוה םהב תתל הדשה ןמ וישעמ לכ ופסאב םלכ הנהו ,הנשה תאצב ףיסאה
אלמ הבער שפנו הקקוש שפנ עיבשהל ץראה ןמ םחל איצומו םימש תוקח רמוש אוהש
ואבי וינפלמ סרפ םלטנבו ,וידבע סנרפמה ןודאה אוהש ,'ה ןודאה ינפ לא םעט הזו .בוט
."םווצי המ תוארל וילא
."'ה םשל תודוהל לארשיל תודע ה-י יטבש םיטבש ולע םשש" ןאכ רומאה אוהו

םלטנבו ,וידבע סנרפמה ןודאה אוהש ,'ה ןודאה ינפ לא םעט הזו" וירבד ףוסב ן"במר ירבדו
דסח ולבקב דבעה לש האדוהה תבוחמ איה ןכש ,"םווצי המ תוארל וילא ואבי וינפלמ סרפ
לארשימ םדא לש ואוב ןיינע אוה ךכו ,תאש רתיב ותדובעל שדחמ ומצע דימעהל ,ונודאמ
וינפלמ סרפ םלטנבו" ן"במרה ןושלכו ותדובעל ומצע דימעמו הדובעה םוקמל םילגר שולשב
."םווצי המ תוארל וילא ואבי

תוחתשהלו תוארלו תולעל םילוכי ונחנא ןיאו" םילגרה ףסומב םירמואש המ שרפתי הזבו
תדחוימה וז היוחתשה לש הניינע המו "ךינפל הוחתשנו הארנו הלענ םשו" םשו "ךינפל
?םילגרל

הז ןיינע וניצמ .האדוה לש היוחתשה ןהמ תחאו ,הל תובר תויועמשמ - היוחתשה
וחתשיו םהירבד תא םהרבא דבע עמש רשאכ יהיו" (ב"נ ד"כ) הרש ייח 'פב היוחתשהב
וחתשיו" (א"ל ז"מ) יחיו 'רפב ןכו ."הבוט הרושב לע םידומש ןאכמ" י"שרפו "'הל הצרא
אלו המילש ותטמ התיהש לע ,הטמה שאר לע" י"שר בתכו ,"הטמה שאר לע לארשי
ןכו ."וקדצב דמוע אוה ירהו םיוגה ןיבל הבשנש דועו אוה ךלמ ףסוי ירהש עשר הב היה
ודקיו םינע תא האר יכו לארשי ינב תא 'ה דקפ יכ ועמשיו םעה ןמאיו" א"ל 'ד תומשב
.הדימעה תליפתבש האדוה תכרבב ףוסו הליחת היוחתשה ןינע אוהו ."ווחתשיו

הרקיעמ איה וזש ,תורישו שומישל ומצע תדמעהו תודבעתשה לש השעמ איה היוחתשה
הזש "הצרא וחתשיו םתארקל ץריו" םיחרוא תסנכהב םהרבא לצא וניצמו) האדוה לש
ירבד םהו .(םתורישו םשומישל ומצע לכ תא דימעהל םהרבא לש םיחרוא תסנכה ללכמ
םלטנבו ,וידבע סנרפמה ןודאה אוהש ,'ה ןודאה ינפ לא םעט הזו" וירבד ףוסב ן"במרה
,ותדובעל ונמצע םידימעמ ונא וז הדות תעבהבש ,"םווצי המ תוארל וילא ואבי וינפלמ סרפ
.םילגרב הרומאה האוחתשהה איהו
.הלשב תואבצ 'הל חבזלו תוחתשהל המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו
"דעומל דעומ ןמזמ" - "המימי םימימ" םידעומה תיילע לע רבדמ קוספה םנמא םא
תאז ונאצמ הנה .התילכתל לגרל הילע תווצמ תא קוספב ונשפחו ,(י"שרו םוגרת)
,לגרל הילעה לש התוהמ איהש .האדוה לש היוחתשה - תווחתשהל יוטבב התע
.ראבתנש ומכו ,םילגרה תליפתב תאז רכזנש יפכ

םימימ" םישרפמ רומאכ שי .רכזנה קוספה רואיבב םישרפמבו ל"זחב םיכרד ינש םנמא
לכ ולע אלש המו ,הווצמכ םילגרה לכב הלוע היה תמאבש ונייהו "דעומל דעוממ" "המימי
המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו" קוספה תנווכ הזש ,ם"יבלמה בתכ רבכ ,לארשי
םתויהש ."'הל םינהכ סחנפו ינפח ילע ינב ינש םשו הלשב תואבצ 'הל חבזלו תוחתשהל
.לגרל הילעה טועימל ומרג םש ילע ינב לש

(ז) ןלהל קוספה ןושלב תכמתנש] הנשב םעפ לש הילע לע ןאכ רבודמש ,שי תרחא העד ךא
התייהש שרופמ ל"זחב םירבדה רוקמב לבא .["'ה תיבב התולע ידמ הנשב הנש השעי ןכו"
:ח"פ והילא יבד אנת ןושל אוה ךכו .םילגרה שולש לכב תולעל הווצמ
וילע לביקש תחאו הרותה ןמ שולש ,הנשב םימעפ עברא הלישל הלוע היה הנקלא"
'הל חובזלו תווחתשהל המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו' רמאנש הבדנב אוה
,ומע ןילוע ויה ויבורק לכו ויתויחאו ויחאו ותיב ינבו וינבו ותשאו הנקלא הלע ,'הלישב תואבצ
,םהלש ז"על הדובע ךרד ושעש ם"וכעה ןמו םינענכה ןמ הדובע ךרד ודמל םהל רמאו
תירב ןורא ינפל תולעלו ,הדובע ךרד תושעל םיכירצ םתאש ו"ק ,קירו לבה םהש פ"עא
,ומע םלוכ ולעיש םהל רמא .אימלע ימלעלו םלעל הימש ךירב םייקו יח לא אוהש ,'ה
םישנהו דבל םישנאה ןיצבקתמ ויהו ,ריע לש הבוחרב םינל ויה ךרדב ומע םילועשכו
התייהו .ןטקה םע לודגו השאה םע השאהו שיאה םע רבדמ היה שיאה ןכש ,דבל
,הלישבש םיהולאה תיבל םהל םירמואו ,וכלת ןכיהל ןהל םילאוש ויהו ,תשגרמ הנידמה
םהיניע דימ .דחיב ךלנו ונמע ואובת המל םתאו ,םיבוט םישעמו הרות אצת םשמש
ומע ולעש דע ,םעפה דוע םהל רמא ןכו .םכמע הלענ םהל םירמואו ,תועמד תורגשמ
ושיגרה תרחא הנשבו ,םיתב הרשע ומע ולע תרחאה הנשלו ,םיתב השמח האבה הנשל
הנשל הלוע וניא וז הנש הלוע היהש ךרדבו .םיתב םישש ומכ ומע ולעו ,תולעל םלוכ
ךניחו ,תוכז ףכל לארשי לכ תא עירכמ הנקלא היהו ,ןילוע לארשי לכ ויהש דע ,תרחאה
התא הנקלאל ל"א תוילכו תובל ןחוב אוהש ה"בקה .ודי לע םיבר וכזו תוצמב םתוא
ךממ איצוא ינא ,ךדי לע םיבר וכזו ,תוצמב םתוא תכנחו ,תוכז ףכל לארשי תא תערכה
,תדמל אה ,ודי לע םיבר וכזיו ,תוצמב םתוא ךנחיו ,תוכז ףכל לארשי לכ תא עירכיש ןב
."לאומש - הנקלא השעמ רכשב
הנקלאו ,הרותה ןמ הליש ןמזב םג הגהנ לגרל הילע תוצמש הלוע והילא יבד אנת ירבדמ
שי ךא .(3)הבדנב וילע לביקש תחאו הרותה ןמ שולש ,הנשב םימעפ עברא הלוע היה
ךרצוה המלו ,הלישל לארשי לכ ולע אל המל ,הרותה ןמ וז הווצמ הגהנש ןוויכ :לואשל
םיהולאה תיבל םהל ורמא ,וכלת ןכיהל םעה ולאששכ :דועו ?וז הוצמל םכנחל הנקלא
הילע תוצמ םייקל םיכלוהש ורמא אל המלו ,םיבוט םישעמו הרות אצת םשמש ,הלישבש
.הבדנב לביקש תדחוימ הילע לע ונינפלש קוספהמ א"בדתה דמל ךיאו ?לגרל

אלש אלא ,הלישל הנשב םימעפ שולש ולעו ,לגרה תווצמ לארשי ומייק םנמאש הארנ
,ךכב יד אלש םכנחמ היה הנקלאו ,םירחא םינמזב הלישבש םיהולאה תיבל תולעל ופיסוה
המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו" קוספהמו ,תפסונ םעפ הלעיש הבדנב וילע לביקו
.קוספב תראותמה איה הבדנבש וז היילעש והילא יבד אנת דמל "'הל חובזלו תוחתשהל
ותיבו אוהה שיאה קרש ועמשמש "אוהה שיאה הלעו" בותכ ןאכו ,לארשי לכ ולע םילגרב
בותכה רמא המלו ,היאר תלועב םיבייח ירה ,לגרה תילעב רבודמ היה וליא ,דועו .ולע
םיחבז חובזל תדחוימ הילע לע רבדמ קוספהש יאדו אלא ?התייה םימלש חובזל וז היילעש
"המימי םימימ" ביתכ ןכלו ,הנשו הנש לכב וכרד הנשמ היה הבדנבש וז היילעבו .ללפתהלו
םישנא רתוי ומע םילועו םיאב ויה הנש לכבו (אב תשרפב י"שרפכ) הנשל הנשמ ונייהד
יכ ,ןכ השע לגר לכבש רמא אלו ,ומע רתוי ולעו וכרד הניש הנש לכבש טקנש המ ןבומו)
רמא אל ,וכלת ןכיהל םעה ולאששכ ןבומו ,(הרותהמ בויח הז היה ירהש ,םלוכ ולע םילגרב
,הלישבש םיקלאה תיבל ,רמא קר ,המה םג ולע לגרב יכ ,לגרל הילע תוצמל הלועש הנקלא
הנש השעי ןכו" ןלהל רמאנש המש ל"י א"בדת תעדלו .םיבוט םישעמו הרות אצת םשמש
הילע התואב היה הז לכ ,"לכאת אלו הכבתו הנסיעכת ןכ 'ה תיבב התולע ידמ הנשב
.ק"ודו ,גחה תחמש התיבשה אלו התכב אלש יאדו םילגרב ךא ,הבדנבש

הלעש יאדו ירה ,"וריעמ" ל"ת המו ,"וריעמ אוהה שיאה הלעו" קוספה ןושל םג ןבוי הזבו
תשגרומ התיה וריעמו ,םתוכזלו לארשי תא ךנחל ,תילכת התיה המצע ךרדהש אלא .וריעמ
.ותיילע

ןיא ,"דעומל דעומ ןמזמ" םידעומה תיילע לע רבודמש םישרפמהו ל"זח תעד יפל םלואו
היארה איה לגרה תוצמ רקיעש ףא .איה הוצמ הילעה םצעש יאדו םילגרבש .הזב ךרוצ
המצעל הווצמו תילכת איה אלא ,הווצמ רשכה קר הניא הילעה ךא ,ק"מהיבל אובל
ןיא המ ינפמ" ב"ע 'ח םיחספב 'מגה ןושלו .(הוצמ רשכה קר הניאד א ה"כ הכוס א"בטיר)
לוכאל אלא ונילע אל אלמלא ,םירמוא םילגר ילוע והי אלש ידכ םילשוריב רסוניג תוריפ
אל' (אשת יכ 'רפ) בותכה ןושלו .המשל אלש הילע תאצמנ .ונייד םילשוריב רסוניג תוריפ
. "'הנשב םימעפ שלש ךיקלא 'ה ינפ תא תוארל ךתולעב ךצרא תא שיא דומחי

םיקלאל ישפנ האמצ" - הפיאשהו תוקקותשהה ,ההימכהו ןואמצה ,השירדהו שופיחה
תילכת ולא לכ ,(לגרל תולעל :י"שר 'ג ב"מ םיליהת) "םיקלא ינפ האראו אובא יתמ יח ל-אל
ול וכלתש ושרדת ונכשל םעטו" (ה בי םירבד) האר 'רפ ן"במר ירבד םה םהו - המצעל םה
לא 'ה רה לא הלענו וכל והער לא שיא ורמאתו ,םשה תיב ךרד הנא ולאשתו םיקחרמ ץראמ
ךימעפ ופי המ" ('ז רישב) קוספה תא (ג הגיגח) ל"זח ושרד ז"ע .(ג ב היעשי) בקעי יקלא תיב
.לגרל ןילועש העשב לארשי לש ןהילגר ןיאנ המכ "בידנ תב םילענב

תוארלו תולעל םילוכי ונחנא ןיאו" םילגרה לש ףסומה תליפתב םירמוא ונאש והזו
,וריעמ אוהה שיאה הלעו קוספב רומאה אוהו ,המצעל תילכת הילעהש ."ךינפל תוחתשהלו
.ותיילע התיה ךרדה לכב וריעמ רבכש


:תורעה


ןכומ 'הל תיב תושעל השע תוצמ" :בתכ א"ה הריחבה תיב תוכלהמ א"פב ם"במרבו .1
רבכו ,שדקמ יל ושעו רמאנש הנשב םימעפ שלש וילא ןיגגוחו תונברקה וב םיבירקמ תויהל
,'וגו התע דע םתאב אל יכ רמאנש העש יפל היהו ונבר השמ השעש ןכשמ הרותב שרפתנ
ואב םשמו וקלחשו ושבכש הנש הרשע עברא לגלגב ןכשמה ודימעה ץראל וסנכנש ןוויכ
ואבו 'וכו הרקת םש התייה אלו וילע ןכשמה תועירי ושרפו םינבא לש תיב םש ונבו הלישל
תיבל ואב ןועבגמו שדקמ םש ונבו ןועבגל ואבו ברח לאומש תמשכו שדקמ םש ונבו בונל
'הל תיב תושעל "שדקמ יל ושעו" תוצמ רדגש ם"במרה ירבדמ ראובמ .ל"כע ,"םימלוע
אלו ,הנמש תושדקמה לכב םייקתה הנשב םימעפ שלש וב גוחלו תונברקה תברקהל ןכומ
ושעו" וז הווצמל ם"במרה איבהש קוספה םג .העש יפל ויהש אלא םימלועה תיבמ ונתשנ
."הנשב םימעפ שלש וב גוחל" השענ ןכשמה םגש ירה ,ןכשמה לע הרותב רמאנ ,"שדקמ יל
ןרקה ם"במרה ירבדמ ןכ קיסה רבכו ,תושדקמה לכב הגהנ לגרל הילע תוצמש ראובמו
תונבל הווצמה ומייק וללה םיתעה לכבד עמשמ" ,הלישב ה"ד ב"ע ז"טק םיחבז הרוא
תעדל כ"א ."הנשב םימעפ 'ג וינפל גוחלו תוארהל שדוקמ תויהלו רובצ תונברוקל שדקמ
.ןועבגו בונ לגלגב ףא אלא ,לגרל הילע תווצמ התייה הלישב קר אל ם"במרה
רוזח
םש רשא - םיטבש ולע םשש" ,הלישל וז הילע א"ואב שרפמ םיליהתב י"שר םנמא .2
ורמאש המ פ"ע ונייהו ,"הכותב ןכשמה עבקנו םירצממ ולעשכ םיטבש ולע הלישב
םילשורי ןיא אחא 'ר רמא" (א"כ ןמיס חלשיו תשרפ) אמוחנת שרדמו ,םש םיליהת שרדמב
ןיא אחא 'ר רמא" (א"כ ןמיס חלשיו תשרפ) אמוחנת רמאנש ,םיטבשה תוכזב אלא תינבנ
,ודחי הל הרבוחש ריעכ היונבה םילשורי רמאנש ,םיטבשה תוכזב אלא תינבנ םילשורי
ןכשמה תעיבק לע הלישל וז הילע שרפמש ירה ,"'וגו םיטבש ולע םשש וירחא ביתכ המ
תוצמ לע הלישל וז הילע ללכ שרפמ וניאו ,ץראל וסנכנו םירצממ םיטבש ולעשכ הלישב
.לגרל הילע
רוזח
יתיארו ,בתכ "ובל תחמשב הנעמ םיקולאה יכ" פ"הע ('ט 'ה) תלהקב י"שר םנמא .3
הנשל ןתוא הלעמש ךרדבו םילגרב הלישל תולעל לארשי תא ךירדמש הנקלא הז שרדמב
הלעו בותכה וסחי ךכיפלו ,םליגרהלו רבדה םסרפל ידכ תרחאה הנשל הלעמ היה אל וז
הארו .לגרל לארשי ולע אלש א"ה א"פ אמויד ימלשוריה תעדכ ונייהו "וריעמ אוהה שיאה
'וכו םילגר ימעפל לארשי תא ךירדמ היהש הנקלא השעש םשכ" תוכרב ףוס ימלשורי
ש"רדמ ע"עו .הגיגח שיר ןייע ,םילענב ךימעפ ופי המ קוספה ש"ע אוה "ימעפ" ןושלו
.ו"קס ןויצה רעשב ו"נר 'ס הרורב הנשמ ןייעו ."ויה םילגר ימעפ" ('ב 'רפ) רדנ רדתו פ"הע
רוזח