סיפה לעפמ יסיטרכ תשיכר

ןמדירפ הנח

ז"י ןויליג לולכמ


,"איבוקב קחשמ"ל רבדה המוד אמש וא ,סיפה לעפמ יסיטרכ תיינקב ףתתשהל רתומ םאה
,יפסכ חוור םשל םהש םיקחשמה לכ םילולכ "איבוק יקחשמ" חנומב ?רוסא אוהש רבד
.ןורשכב אלו לרוגב היולת םהב הייכזהו

"םירוביגה יטלש" לעב בתוכ ,לרוגב וא המכחב םתולת תדימ יפל םיקחשמ ןיב הנחבהה לע
,תבשב וב קחשל רתומ המכחב יולתה קחשמ לכ יכ רובס אוה .(ב,הל ןיבוריע) ף"ירה לע
םה ,םירוסאה איבוק יקחשמ וליאו ,תבשב רוסאה תולרוג תלטה לש דוסי וב ןיאש םושמ
.לרוגב םייולתה םיקחשמה

תפקשה תעבונ ותעדל .("העובש" ךרע "קחצי דחפ") וניבופ ןושמש ברה אצוי וז הפקשה דגנכ
המכחב שומיש שי םיקחשמה לש בורב .םיקחשמה ביטב העידי רסוחמ "םירוביג יטלש"ה לעב
התייה וליא - הז יפלו .קחשמה יללכל םאתהב ,היעטהב םא רשויב םא ,חצנל ידכ לכשה דודיחו
.םלועבש םיקחשמה לכ תא ריתהל םוקמ היה - הנוכנ "םירוביגה יטלש" לעב לש ותפקשה
יקחשמ םג ,םיקחשמה לכ תא רוסאל שי יכ - הכלהל הלבקתנ אלש - הנקסמל עיגמ רבחמה
."םירוסא יכה וליפא ,המכוח םהב שי קוחש ינימ לכש טעמכש ,היאר איבהל הארנ ילו" :ןורשכ

הכלהב איבוק יקחשמ
יחירפמו איבוקב קחשמ תודעל םילוספה ןיב הנומ (ג,ג ןירדהנסו ח,א הנשה שאר) הנשמה
אוה רוסיאה םעט אמח רב ימר תעדל .(דכ ןירדהנס) ארמגב וקלחנ רוסיאה םעטב .םינוי
םיאנתב היולת תובייחתהה .קפסמ ומצע לע לבקמ םדאש תובייחתה איהש ,אתכמסא םושמ
אוהו ,האלמ המכסהב ופסכ תא ןתונ וניא דיספמה ."תעד רמג" ןיא ןכלו ,שארמ םיעודי םניאש
.ןלזג ןיעכ אוה ,ורבח ףסכ חקולהו .קחשמב חצניש חינמ

ודיב ןיאו ליאוה ,ןאכ ןיא לזג .םלוע לש ובושייב קסוע וניאש םושמ רוסיאהש ,רובס תשש בר
.וקלח תא הנקמו רמוג אוה ,תואדווב חצנל

תשש בר יפל .הנממ סנרפתמש תונמוא ול שישכ אוה תשש ברל אמח רב ימר ןיב לדבהה
.תודעל לוספ אמח רב ימרל .םלוע לש ובושייב קסועש ןוויכמ ,תודעל רשכ

:בתכ (י,ו ,הדבאו הלזג) ם"במר
?דציכ איבוקב ןיקחשמה"
יאנת םישועו ,םהב אצויכו ,תומצעב וא תורורצב וא םיצעב םיקחשמש ולא
לזג הז ירה ,ךכו ךכ ונממ חקיי קוחש ותואב ורבח תא חצונה לכש ,םהיניב
ךרד םניחב ורבח ןוממ חקלו ליאוה ,חקל םילעבה ןוצרבש יפ לע ףא .םהירבדמ
."לזוג הז ירה ,לותיהו קוחש
לבא .אינק אל אתכמסאד םושמ ,םהירבדמ לזג והזש אמח רב ימרכ קסופ ם"במרש ,עמשמ
:(ג,ג ןירדהנס) בתכ הנשמל ושוריפב
ידוסימו ,םלועה בושיל תלעות וב ןיאש רבדב קסעתמ אוהש יפל הז רוסיאו"
וא :םירבד ינשמ דחאב אלא הזה םלועב קסעתהל ול יואר ןיא םדאהש הרותה
וא תואיצמה תדמתהב ול ליעותש הכאלמב וא ,התמכחב ושפנ םלשתש ידכ הרותב
."הרותב תוברהלו ולאמ טעמל יוארש אלא ,תורוחסהו תויונמואה
:ד,י תודע תוכלהב בתכ ןכו
קסוע וניאו ליאוה ,אוה אלא תונמוא ול היהת אלש איהו ,איבוקב קחשמה ןכו"
."לזג קבא איהש איבוקה ןמ לכואש תקזחב הז ירה םלוע לש ובושייב
.תשש ברכ קסופש עמשמ
םתסש םושמ ,אמח רב ימרכ ם"במר תעדש ריבסמ (י תודע) ,"הנשמ ףסכ"ב וראק ףסוי 'ר
םושמ שדוחה תודעל לוספ איבוקב קחשמהש ,וירבדכ (.בכ) הנשה שאר תכסמב ארמגה
םירחאל לוחב ףא ,הנטק הנמ דגנכ הלודג הנמ לע לרוג ליטהלש (:טמק) תבש ארמגב ןכו .לזג
:י"שר שריפו .איבוק םושמ ,רוסא
לופיי םא רובסכ ,לרוגה לע ךמסש ,אתכמסא יהוזו .אינק אל אתכמסאד םושמ
הנטקה הנמה לרוגל ףא ומצע הלת ךכיפלו ,הב הכזא הלודגה הנמה לע לרוגה
.אוה לזג ךכליה ,הזב הצרתמ היה אל ,ןכש הליחתמ עדי וליאו ,קפסה לע
םעטהש תשש ברכ קסופ ם"במר םגש ,בתכ (ד"ל טפשמ ןשוח) "שדח תיב"ב סיקריס לאוי 'ר
וניאו ,תרחא תונמוא ול ןיא ךכל ףסונב םא ,תודעל ותוא םילסופש אוה רבוסש אלא .לזג אוה
הנמ דגנכ הלודג הנמל לרוג ליטהל רוסאש (טמק תבש) ורמאש והזו .םלוע לש ובושייב קסוע
.איבוק םושמ הנטק

.םהירבדמ לזג רוסיא אוה איבוקב קחשמהש ,ם"במרכ בתכ (ז"ט ,ד"ל טפשמ ןשוח) ע"וש
:ונושל הזו (ב"כש םייח חרוא ע"ושב קספ ןכו
היהי ינולפ לרוג אציש ימל רמול לרוג ליטהל לוכי ,תבשב תונמ ותיב ינבל קלחמה"
אלש םתוושהל ידכ אלא השוע וניאו ,םיווש םיקלחה ויהיש אוהו ,ולש ינולפ קלח
ידיל אוביו ,הז לע הז ןידיפקמש ןוויכ ,רוסא םירחאל לבא ,םהיניב האניק ליטי
,םהילע לרוג ליטהלו הנטק הנמ דגנכ הלודג הנמ ןתיל לבא .תבשב לקשמו הדימ
."איבוק םושמ רוסא ,לוחבו ,ותיב ינבל וליפא
ירה ,הנטקה לטונ רחאהו ,הלודגה לטונ לרוגב הכוזהו ליאוהש ,םש "הרורב הנשמ" בתכ ןכו
ותונקהל תכמוס ותעד ןיאש ,םהירבדמ לזג קבא הזב שיש ,שממ איבוקב קוחש ללכב הז
.רוסא לוחב ףא ךכיפל רומג ןיינקב

ימ אלא תודעל לוספ ןיא ןידה ןמ יכ םידמל ונאצמנ (ג,עש טפשמ ןשוח) ע"ושב א"מרה ירבדמ
.דבלב וז אלא תרחא תונמוא ול ןיאש
טשפ רבכו ...לוספ וניא ,לארשי םע קחשמ וליפא ,תרחא תונמוא ול שי םא לבא"
אלא תונמוא ול ןיאש ימ אלא לוספ ןיאו ,איבוקב קוחשל הנורחאה הרבסכ גהנמה
."אוה
:(ד,י תודע) "הנשמ ףסכ" שיגדמ ןכו
רמגבש םירישעה ךרדש ,ותוא םיבשוח ונייה אל ,סנרפתהל תונמוא ול היה םאו"
."העשה ריבעהל םיקחוש ןתכאלמ

תויבוקה יקחשמל םימרגנש םיקזנהו תואצותה
עקוש אוהו ,ויתובוח תא םלשל ידכ םיפסכ תוולל קחשמה ץלאנ םיקחשמה תא ןממל ידכ
גישהל ידכ ףייזלו בונגל םימעפל ץלאנו ותיב תסנרפ תא חינזמ ,םריזחהל תלוכי ילב תובוחב
.קחשמל ףסכ

"ץעוי אלפ" רסומ רפס רבחמו הירגלובב ןייד היהש ,ופאפ רזעילא 'ר לש וירבדמ עטק ןלהל
:("קוחש" ךרע ,ד"פקת אטשוק)
המכ דבאל ךכב םתונמואו ומל לסכ םכרד הז רשא ,םיצרפתמה ובר הזב םגו"
המכו ןוממ המכ םיעיקשמו ,תונרקבו תונגבו םיתבב ,קוחשב םימי המכו תוליל
ףוסו אצומ שי לכל ,םדי האצמ ריבכ םא ףא םנוממ תא םילכמש שיש דע ,תושפנ
ןיאש ,םהל ןיא שרופ םחל ולאש םיללוע ,בערב םילטומ םתיב ינבו ןיסמוחו ןילזוגש
םילטבמש ,הריבע תררוג הריבעו .םתיבל ףרט איבהל םלוע לש ובושייב ןיקסעתמ
שורפל םהל השק קוחשב םידמועו ,םפקות ערה רציד אנדיעב יכ ,תווצמו תוליפת
םמצע םינפמ ןיאו ,םיסח םניא םהייח לעו ,רשבה ןמ ןרופיצה תשירפמ רתוי ונמיה
ערה גהנמב לגרוהש ימו ,הניש תעשב ןושילו הליכא תעשב לוכאל וליפא קוחשה ןמ
."שיא רבגי חוכבש אל םא ,ונממ רוסי אל ןיקזי יכ םג ,קוחשה לש
תיב רבח ,הייאדה הידבוע ברה לאשנש הלאש ךותמ םיעמוש ונרודב עריאש דירחמ הרקמ לע
רופגניסב ידוהי לע ('ג ז"עהא ,ב"ח ,ח"צרת ,םילשורי ."ידבע ליכשי" ת"וש) םילשוריב לודגה ןידה
.ותשא לע קחשלו ךישמהל טילחה ,םייוגה דחא םע קחשמב ונוממ לכ תא דיספהש רחאלש
הדילוהו ,ותיבל החקלו הב הכזש יוגה לש ותושרל השיאה הרבע הז קחשמב םג דיספהש רחאל
.תורזממל ששח םהב ןיאו להקב אובל םירשכ תונבהו םינבה םא לאשנ ברהו .תונבו םינב ונממ

תויבוק יקחשמ דגנ תונקת
,(גר מ"וח ןחלושה ךורע) ותונמוא תאזש ימ לע אלא לח איבוקה יקחשמ לע רוסיאה ןיא יכ םא
יללכ ןפואב רוסאל ונקתוה תונוש תונקתו ,םידחא תומוקמב לארשי תוליהק ךכב וקפתסה אל
.איבוקה יקחשמ תא גיוסמ וא

םלועבש קוחש ינימ לכ תללוכ איבוקב קחשל אלש להקה תמכסה םא לאשנ יחרזמ והילא 'ר
:(די ןמיס "םיקומע םימ" ת"וש) ותבושתו ?דבלב איבוק וא
יפ לע ףא ,ללכב קוחשה ינימ לכ רוסאל ומיכסהש תוליהקה תמכסה ןכלו"
."ןה רוסיאה ללכב םלוכ ,איבוק םשב םנושלב םואיצוהש
לבויה רפס) םאטשרבלאה ידי לע תאבומ הילטיאבש ילרופו הינולוב תוליהקמ תרחא הנקת
םתוא הריתמ ךא ,םינש 10 איבוק יקחשמ תרסוא הנקתה .(53 'מע ,ירבעה קלחה ,ףרגל
:רעצ גיפהל ידכ ,הלחמ וא הרצ ימיל תורומח תולבגהב
יבשותמ י"דוי םוש יאשר היהי אל ,רכזנה ןמזה םולשת דעו םויהמש ,ונמכסה דוע"
תדע ותושרב אלו ולובגב אלו ותיבב קיזחהל תירב ינבמ תוליהק ןהב רשא תורייעה
"...תואייבוקה יקוחצמ קוחצ םושב קוחצל ...םירצונ אלו םירבע אל ,םיקחשמ

איבוקב קחשל אלש העובש
לע רפוסמ םש ('ד הכלה ישימח קרפ םירדנ) ימלשוריב יוצמ תאזכ העובשל קיתעה רוקמה
םימכחל אב ךכ רחאו ,איבוק יקחשמ ךרד ןוממ חיוורהל אלש העובשב ומצע לע לביקש םדא
.ותשקבל ורתענ אל םהו ,ורדנ תא ול ריתהל םשקיבו

אל ןעמל ותעובש תא ריתהל שקבמ הנופה רשאכ ,ת"ושה ירפסב םיעיפומ הלאכ םירקמ
תרתהכ ותרתהש רחאמ ,ריתהל ןיא תחאה יפל :תושיג יתש תונמתסמ .לופכ ונווע היהי
,הזע תירצי הפיחד קחשמב האורה השיג תמייק ךדיאמ .ומצע דצמ לוספ אוהש ,קחשמה
לישכהל אלש ידכ ,רדנה תא ריתהל בטומ זאו ,וילע רבגתהל לוכי םדאה ןיאש סנוא תניחבב
.הלופכ הריבעב םדאה תא

,א"ח) א"בשרה תבושת :המגודל .םירדנב ימלשוריה ירבד לע תכמתסמ הנושארה השיגה
:(ו"נשת
ונפקתי אמש אריש רמואו ,ורדנ לע לאשו אבו ,איבוקב קוחשל אלש עבשנש ימ"
- ותעובש לע רבועו קחוש ,תוער םיתש השוע אצמנו ,ומצע דימעהל לכוי אלו ורצי
םאו .רובעל רדנ ול םיריתמ ןיאו ,הריבע אוה קוחשש ,ול ןיקקזנ ןיאד ארבתסמ
."ורצי תא עיבשי - ותעובש לע רובעל ורצי ונלישכי אלש ינפמ
לש רדנ ריתהל םוקמ שי ןהיפל ,רתוי תוליקמ תופקשה תויוצמ תאז הרימחמ השיג לומ
לע רובעיש ופוסו ,ורציב טולשל לכוי אל רדונהש הרורב הנכס תמייק םא איבוקב קחשמ
.ותעובש

שי ,רוסא רבד אוה איבוקב קוחשה םנמוא םא יכ בתוכ (א"פר ש"בירה ת"וש) ש"בירה
:סונאל המוד רבדה יכ ,רדנה תרתה ןיינעב לקהל םוקמ
יתיאר הזלו ...סונאל בורק וב ליגרהש דע הירצי ףיקת קוחצה ןעי הזב לקהל שיו"
."םיקחצמה עיבשהלמ וענמנ םידיסחה םימכחה ןמ םיבר
:(א"נ) ן"רה תובושתב ךכו
יפ לע ףאו ,ימלשוריב חכומדכו אוה הריבעד םושמ ורדנ ריתהל ונל ןיאש יפ לע ףא"
."ותעובש לע רובעל אלו ריתהל ונל בוט ,ותעובש עמשי אלש ונל רורב םאש ובתכ ןכ
:(ו"ט,ח"כר ד"וי) א"מר הכלהל קספ ןכו
."הליחתכל ול ןיריתמ הרתה אלב רובעיש שוחל שיש ןוגכ הז רדנב לושכמ שי םאו"

סיפה לעפמ יסיטרכ ןיינעב
ופתתשי אל ע"ושה ןרמ תוארוה ולביקש חרזמה תודעו םידרפסהש קספ ףסוי הידבוע ברה
.ע"ושה ןרמו ם"במרה ירבדמ זוזל ןיאש ,סיפה לעפמ יסיטרכ תיינקב

הפב רמאי וליפאו ,הזב ולקי אל םידרפס .ךומסל ימ לע םהל שי םיזנכשאו ,לקמ א"מרה
םיבר ירה ,הכזי םא ירהש ,ליעומ הז ןיא ,סיפב הכזי אל םא ופסכ לע לחומ אוהש אלמ
הארנו .לזג ןיד וב שיו ,םפסכ אוה וב הכזש ףסכהו ,םילחומ םניאו הכלהב םיאיקב םניא
לזג רוסיא ששח םושמ םידרפסל רוכמלמ ענמיהל םהל יואר ,סיפ יסיטרכ םירכומהש
.םהירבדמ

ל"זחש םושמ ,לזג ששח ןיא סיפ יסיטרכ תשיכרבש הארנ אריפש אנהכ םהרבא ברה יפל
םיפתתשמהמ דחא לכ :הז ףסכ לבקי ימ לרוג ליטמ וילעו ,וינפל חנומ סרפהשכ קר ורסא
תפסות םע ול רזחוי - וינפל חנומה ופסכש ובלב חוטב דחא לכו ,איבוקה ןחלוש לע ופסכ חינמ
ורסאש איבוקב קחשמ והזו .לזג ששח ןאכ שיו ,םלש בלב הנקמ וניא וביל קמועב ןכ לע .חוורה
רוריבב עדוי הנוקה ,לעפמה תונכוסל םלושמ ףסכהש ,סיפה לעפמ ןוגכ תולרגהב לבא .ל"זח
הייפיצ לכ הנוקל ןיא .קנבב דקפויו תימוקמה תונכוסל רובעי אלא ,וילא רזחוי אל הז ףסכש
תונקהל ןווכתה אלש ששח ןיא ןכ לעו .ןיטולחל םהב הכוז לעפמה אלא ,וילא רזחוי הז ףסכש
םושמ ,לפוכמו לופכ חוור ול םורגי ףסכה םימי המכ רחאלש הווקת ובלב שי .ןיטולחל ףסכה תא
העקשהמ חיוורהל הווקמש ,קסעב עיקשמ לכל שי תאזכ הווקת .לודג םוכסב הכזי ולש רפסמהש
דמוח ללכב אל הז םגו ,לזגל העקשהה תא תושעל ידכ הזב ןיא ,תבזכנ ותווקת םאו ,עיקשהש
.ורבח ןוממ

םרכומל לוכי ידרפס םגו .םירחאל םרכומל ןתינ יכ ,ףסכ םיווש סיפה יסיטרכ :תפסונ ארבסו
םיסיטרכ תיינק ןיאו .רוסא איבוקב קחשמ וליבשב הז ןיא לכה תעדל ןכ לע .יזנכשאל םרכומל
.איבוק םושמ רסוא רבחמהש המל המוד