הנשמה תורוקמ רקחמ תודלות לע


חנימע חנ

א"משת ,ןסינ ,דמח הדשב
אובמ
ךס .תוינשמל םיקרפהו םיקרפל תותכסמה תותכסמל םירדסהו םירדסל תקלחנ עודיכ ונתנשמ
תדה ימוחת לכמ הקוספ הכלה ןהבו תוינשמ יפלאו םיקרפ 523 ,תותכסמ 63 ,םירדס 6 לכה
תובר לבא ."הנשמ םתס" :תונוכמה ןהו ןרמוא םש אלב תוימתס תוינשמה לש ןבור .תידוהיה
.םינוש םיאנת 128 ונתנשמב םירכזנ לכה ךס .םיאנת לש םמשמ ורסמנ תורחא

ךכו
(2)לבב יארומאו (1)י"א יארומא םידיעמ ךכ ,"אישנה הדוהי 'ר תנשמ" איה ונתנשמ
.שרופ אל - אישנה הדוהי 'רל הנשמה הסחייתנ המ לע םרב .(3)םידומלתב תורעהמ לבקתמ
וא ,ונוצרכ ןרדסו תוינשמ ץביקש םושמ וא ,ותעדכ םתסו תוינשמב ןידב עירכהש םושמ רשפא
הריצי הניא איהש דימ שוחי ונתנשמב ןייעמה ,םוקמ לכמ .תוינשמ שדחמ ךרעו ןנגסש םושמ
ןכו םהיתוברמ וללהו ויתוברמ אישנה הדוהי 'ר לביקש תיתכלה תרוסמ אלא ,דחא רוד לש
וא ולא תוינשמב תרוסמה תעגמ הפוקת וזיא דע ?לובגה ןכיה :הלאשה הלועו הפצ ןכל .האלה
?ויתובר לצא דציכו ?אישנה הדוהי קר לצא ולבקתנ ןה הרוצו ןונגס ףורצ הזיאב ?תורחא
.ןואג ארירש ברו ןואג הידעס בר םינואגה ויה ולא תויעבב וקסעתנש םינושאר

הלודגה תסנכה ןמזמ תורוד רשע דחא ךשמב הפרטצנש הריצי הנשמב האר
(4)ןואג הידעס בר
,חכתשת אלש בתכה לע תיתכלהה תרוסמה תא ולעה האובנה הקספנשמ .שודקה ונברל דע
היה אל אישנה הדוהי 'ר ימי דעש (5)ןואג ארירש בר רבס ודגנכ .תוכלה הב ופיסוה רוד לכבו
הנש םכח לכ .םילבוקמו םיעובק םידיחא ןונגסו חסונו עובק רדס תיתכלהה תרוסמל
וסרג םימכחה לכו הנושל תא עבק ,ונתנשמ תא יבר רדיסשמו .הצרש רדסבו ךרדב וידימלתל
.תחא ןושלבו דחא הפב

בר לש ותעד ולביק (הנשמל המדקהב ם"במרה) ם"במרה ןכו (ימיב ה"ד ב"ע גל מ"ב) י"שר
ןושמש 'ר .הידעס בר לשל המוד ןושלב בתכ
(6)הלבקה רפסב ד"בארה לבא ,ןואג ארירש
רדיסש יפ לע ףא יברד" (7)"תותירכה רפס" יגולודותמה ורפסב בתוכ תופסותה ילעבמ ןוניקמ
אלא יברל םדוק תורודס ויה תוינשמה" ןכו "ול לבוקמה ןושלמ ערג אלו ףיסוה אל הנשמ
."ומע ויהש םימכחה לש םתנשמ יפ לע הכלהה תא םתס אוהש

רקחמה תישאר
.ש ידי לע םיכורע ק"נר יבתכ) "ןמזה יכובנ הרומ" (ק"נר=) למכורק ןמחנ 'ר לש ורפסב גי רעש
תא ק"נר הוותה הז רקחמב .ונתנשמ תורוקמב ןושאר רקחמ אוה (גלר-טפק 'מע ץיבודיבאר
תורפס לע ,םיאנתה תורפס לע ורקחמ תא דסי אוה .וירחא ואבש הנשמה ירקוח לכל ךרדה
תוינשמב קימעמ חותינ לעו דומלתה תורפסב םירזופמ םיגשומו תורמימ לע ,תירוטסיה
.ונתנשמ תותכסמבו

ךכ לע עיבצה אוה .םימודק תורוקמ ועקתשנ ונתנשמב יכ הרורב הערכה ללכל עיגה ק"נר
יכו (9 'מע מ"הונלמ ןיטשפא .נ.י הארו ב"ע גנ ילבב) הנשמ ןושלב קפקפ ומצע יבר רבכש
יאמד ,יקיתופא ,יקיתייד ,סופורטופא :ןוגכ תינוויה ןושלב םייתכלה םיגשומ םירוזפ הנשמב
התייה תינוויהש העשב ועבקנ אלש רשפא יאש ,תללוכו הבחר הכ םתועמשמש םיגשומ .ב"ויכו
- תורהטו םישדקלו ,לארשי ץראב ףופצ בושיי אוה - םיערז תוכלהל עקרה .ץראב תטלש
.תיבה ימיב הנשמב ורדסנו םנושלב ועבקנ ולא םירדסב תוינשמה ךכיפל ,שדקמב הדובעה

בתכ) ינשה וינוח ןב ןועמש ימי תא עבק ק"נר ?ותנשמבש תוינשמל רתויב םודקה ןמזה והמ
תויאר הזיא לע" ונושלכ ,תאז (ךליאו 162 'מע א"ח םינושאר תורוד הארו בס-ס 'מע ק"נר
תיבל תוינשמ סחייל תורשפאה תא לטבמ ק"נר ."ארבסהו לכשה תערכהמו ל"זח ירבדמ
תוכלהל דחייתנש ומצע "הכלה" גשומהו ,ארקמה ןושלל הרזו תדחוימ תירבעה ןושלה .ןושאר
.הרזע ימיב הרותה תאירקב טשפתנש םוגרתה ןושל ,תימראה ןושלמ רזגנ הנשמה

תורוקמב רכזנש (דר-דצק םש) "םירפוס" יוטיבה לע ק"נר ךמס ןאכ ?ןועמש ימימ עודמ לבא
,הימחנו הרזעב םירכזנה "םירפוסה" ןמז אוה ,ינש תיב ימי תישארבש ,לבקתמ ונממש ,םינוש
ותעדל .בותכל דומצב ודמלנ םהישוריפ .הרואיבבו הרות ירפס תקתעהב םימכחה וקסע
ג"הנכה תפוקת םויס םע ןכל .הלודגה תסנכ ישנא תפוקת םע תחא איה "םירפוסה תפוקת"
ןוויכו .הרצקה ןנושלב תועובקה ,בותכה ןמ דרפנב תוכלה :ונייה ,הנשמה תפוקת הליחתמ
אופא הליחתמ ותאש ירה ,וינוח ןב ןועמש אוה ג"הנכ יריישמ קידצה ןועמשש רובס ק"נרש
.םיאנתה תפוקת

ןודנול ,ןיסחוי רפס) ןופיסויב הטטוצש הרמימ איה ,ויתודתי ק"נר ךמס וילעש רחא רוקמ
,(ב"ע די הגיגח) דומלתבו (ז"פק ןמיסו 'כ ןמיס הבושת ירעש) םינואג תבושתב הדוסיש (ג"ירת
,רעיש אוה ,תירוטסיה תרוסמכ תאז לביק ק"נר .םירדס 6 ללהמו םירדס 600 ויה ללה דע היפל
םתוא לש םידירש ןה
(8)והשלכ יביטאיצוסא רשק ןתוא דחאמש ,הנשמבש הכלה יצבק ןתואש
תחא תכסמל תודחא תוכלה גוראל םימכח וגהנ ללהל ןועמש ןיבש הפוקתב ותעדל .םירדס 600
(ח"מ-ז"מ ד"פ םידי :ןוגכ) ףתושמ אשונ לש (ח"מ-ז"מ ד"פ מ"ב :ןוגכ) רפסמ לש רשק ידי לע
רודיס רחאל םג ורמתשנ ןהמ המכו .ב"ויכו (םיניינק - א"פ ןישודק ןוגכ) הווש הנוכת לש
וימימ קרו ,םתסב הנשמה תא ונש ללה לש וימי דע .םירדסו תותכסמב םיאשונ יפל תוינשמה
יאמש תיב תנשמ תא םג ללה תיב תנשמב ונש ךכו ,דיחיה יברדו ןיבורמה ירבד הנשמב ונש
.( ב"ע גי ןיבוריע)

(9)"תולודג תוינשמ" ארוק אוה ןהלש םיאישנה לש הלודגה הבישיה לש הנשמ ןיב ןיחבה ק"נר
13 הנש ומצע יבר .'דכו "ארפק רב תנשמ" "יול יבד ןישודק" ומכ םיאנת לש תיטרפ הנשמ ןיבל
שמתשה הלודגה הבישיה לש תללוכה הנשמה דוסיל לבא ,(א"ע אמ םירדנ) הנשמ לש םינפ
'ר לש "תולודג תוינשמ"מ ותנשמ דוסיל חקל ריאמ 'ר אוהו .ריאמ 'ר וב זחאש ןושלו רדסב
:ורמאש והזו .הלודגה הבישיב ועירכה התומכש ,ללה תיב לש םתנשמ הנש אביקע 'רו .אביקע
.(א"ע ופ ןירדהנס) "אביקע 'רד אבילא והלוכו ריאמ 'ר הנשמ םתס"

א"פ ק"ב ןוגכ) רתויב הרצקה תדחוימה ןנושל יפ לע ונתנשמב תומודק תוינשמ לע עיבצה ק"נר
רואבכ ופסונש םירחואמהו םימודקה ןהידבר ןיב דירפמ אוה תורחא תוינשמבו (ב"מ א"מ
.(טר-חר 'מע ז"הנמ) המלשהכו

תודימ תכסמב .תויודעו אמוי ,דימת ,תודימ תותכסמ חותינל ק"נר שידקה תדחוימ הריקח
הנושה אנתה אוהש תכסמה לש ןושארה רדסמה ןיב ןיחבה אוה ,תורחאה תותכסמב םג ומכ
לש "םימתוסה" םתוא הנכמ ק"נרשו םהינפלש רודיסה לע םיפיסומש םיאנת ןיבל תכסמה לש
.תכסמה

תוכלה הנוש אוה ןכל .בקעי ןב רזעילא 'ר (10)םיארומאה תודעכ אוה תודמ תכסמ לש הנושה
יבר לבא "'וכו ןשי אמא יחא תא ואצמ תחא םעפ" :(ב"מ א"פ תודמ) ןוגכ ןושאר ףוגב םישעמו
ןייצל ידכ תאזו ,(ט"מ א"פ םש) "רמוא בקעי ןב רזעילא 'ר" ףיסוה הנשמה לש "םתוסה"
דיחי תעד איה ותעדש ךדמלל ומש תא ףיסוה רחא םוקמבו ,י"באר לש ותנשמ איה וז הנשמש
.ותומכ עירכהל ןיאו

לש ותבישיב ויה אל םה ,ריאמ 'רו יסוי 'ר ,הדוהי 'ר ,לואש אבא ,םיקלוחכ םירכזנ תכסמב
תיטרפה םתנשממ םתעד ףיסוה "םתוס"כ ,יברו ,תיטרפה םתנשמב וילע וקלח ךא ,י"באר
תודחא תוכלה תורכזנ הדוהי יבר לש ומשמש יפ לע ףאו .י"באר לש "תולודגה תוינשמ"ב
םילקשל תודימ תאוושהמו .ןפיסוה יבר אלא ותנשממ הניא "תודימ" (ג"מ א"מ ו"פ םילקש)
ותנשמל שמתשה רבכ ומצע י"בארש ק"נר אצמ ,(ו"מ ב"פ תודמ ,ה"מ ד"מ ג"מ ו"פ םילקש)
.תיבה ןמזב יחש ןנח ןב יסוי אבא תנשמ ול המדקש הנשממ

אביקע יברד אבילא והלוכ
ורקחמ-ורפס תא לקנרפ הירכז 'ר םסרפ ןכ ירחא םינש 8 ,1851 תנשב אצי ק"נר לש ורפס
הצוחמו הנשמב םיאנתה לש םתנשמ יוליגל ורקחמ תא שידקה לקנרפ .ז 'ר .
(11)"הנשמה יכרד"
רדס" :םה רפסב םייזכרמה םיקרפה ךכיפל .הנונגסו הרודיס הנשמה ןיינב ןפוא רואיתלו ,הל
אנת לכ לש ותשוח לע םיטרפ יטרפ ץביק אוה ."הנשמה יללכ"ו "םדומיל תכולהמו םיאנתה
תוקמעה תא רסח ורפס ךא ,המוצע תואיקבב הנשמה לש תוינונגסה היתורוצ לע דמעו
.ק"נר לש תופירחהו

הרדסמ היהש יברו ,דחא ןמזב הרדסנ אל הנשמהש ,לקנרפ .ז עבוק 'ג ללכ הנשמה יללכ קרפב
ןמ תוינשמ ריסה אל אוה .תורודס תותכסמ םגו תורודס תוינשמ וינפל אצמ רבכ ןורחאה
,הבר הפסוה ןהילע ףיסוה אוה לבא ,םידימלתה יפב תורוגש רבכ ויה יכ וינפלש רודיסה
.םייקה רודיסבש תוינשמה ןיב ףיסוה הלא תוינשמו ,ורוד ימכח יניעבו ויניעב וארנש תוינשמ

םירפוסה ימיל ףא תומודק ןהמו תומודק דואמ תובר תוינשמש חינה ,ק"נרמ רתוי ,לקנרפ .ז
ח"פ) הטוסב (קרפה ףוס דע ה"ממ ב"יפ) םיעגנ תכסמב תוינשמה ןוגכ ,(5 'מע הנשמה יכרד)
ימימ ןנושלב ודרשש ,שרדמ ןונגסב ןהו הנשמ ןושלמ ןתרוצב תוגרוח ןהש (ב"מו א"מ
רדס ףא .תיבה ימימ םישדקו םיערז רדסב תוינשמהש רובס ק"נרכ לקנרפ םג .םירפוסה
םג תומודק תוינשמ .הרהטו האמוטב תורזג ורזגנ םיבכמה ימיב יכ ,םודק ורקיעב תורהט
תנשמל ומדק ןכו ,חטש ןב ןועמש ןקית התוא דואמ הנשי איה הבותכה תנקת ןכש םישנ רדסב
.ול ומדקש םיאנת םהב ורכזנש תוינשמה לכ אישנה הדוהי 'ר

הכלה קרש הנשמ ןיבל ומצע םכחה יפמ הרמאנש הנשמ ןיב (296 'מע םש) ןיחבה לקנרפש אלא
עשוהי 'ר רמא" :ןוגכ ,ומצעב רבדמכ אנת ירבד איבמ רדסמהשכ .רדסמה לש הנונגסו ותומכ
םאיבמ אוה בורל ,"ינולפ 'ר רמא" וא "רמוא ינולפ 'ר" ןכו (ג"מ דפ םידי) 'וכו "בישמכ ינירה
'ר ירבדכ" וא ,"רסוא ינולפ 'ר ריתמ ינולפ 'ר" ואבש םוקמב לבא ,רמואה יפמ ואציש ןושלב
.םנושלמ לקנרפ תעדל איה םיאנת לש אירטו אלקש .אנתה ירבד ןכות רדיס רדסמה ,"ינולפ

(29 'מע םש) לקנרפ רבס ,ךליאו ללה רודמ קר ונינפל שי םרמוא םשב םימכח ירבדש ןוויכ
הלודגה תסנכ ישנא םינושארה תורודה .םדומילו םתערכה ךרד תא םימכח וניש הז רודמש
אלא ,מ"ומה ךרד תא שרפל ילבמ ,תוריזג ורזגו תונקת ונקת םה "תונקתה ימכח" םה תוגוזהו
ימכח" םה יאמשו ללהמ םיאנתה תורוד לבא ,תומש ורסמנ אל ןכ לע ,ןידה תיב תוכמס חוכמ
תא ורסמו ,מ"ומ םג ונל וריאשה ןכ לע ,הרבסו דומילב הכלהה תריקחב וקסע םה ,"הכלהה
.ולבקתנ ודומלת חוכמש םכחה םש

'ר המלו ,הנשמ רודיס דסיש ןושארה אוה אביקע 'ר .רדס אלב תוכלהה ונשנ אביקע 'רל דע
לכ השע"ש אביקע 'ר לע רמאנ וב נ"רדאב דחא ,תורוקמ ינש לע ותעד ךמס לקנרפ .ז 'ר ?אביקע
אבילא והלוכו ריאמ 'ר הנשמ םתס" :רמאש ןנחוי 'ר לש הרמימ ינשהו "תועבט תועבט הרותה
'ר תוקולחמו ה"בו ש"ב תוקולחמ ,תומודק תוינשמ רדיסו ליחתה אביקע 'ר ."אביקע 'רד
,אביקע 'רמ עמשש תוכלה ףיסוהו ודימלת ריאמ 'ר ךישמה וירחא ,עשוהי 'רו רזעילא
הנשמה הארקנש דע ףיסוהל הברהו ,וירחא ףיסוה אישנה הדוהי 'רו ,ורוד ינבו ע"ר תוקולחמו
.ומש לע

ןאנששו םהלש הנשמה רודיסב ריאמ 'רו אביקע 'ר וטימשהש תוינשמ ףיסוה אישנה הדוהי 'ר
עירכה ,תונוש תואסרג ךותמ תוינשמ לש תקיודמה הסריגה תא ררבו רקח םג יבר .הדוהי 'ר
םימכח ,אמק אנת ןושלב הנשמב עבק ויתוערכה תאו ,וימי לש לודגה ןידה תיב תעד לע הכלהב
.תקולחמ ןושלב וא ,םתסב ,םירמוא

הנושאר הנשמ
אתגולפו הנושאר הנשמ" ןאמפוה דוד 'ר לש ורפסב םסרפתנ ,הנשמה תורוקמב טרופמ רוריב
,לקנרפ .ז לש "הנשמה יכרד" ירחא הנש 20-כ תינמרגב הליחת אצי רפסה .(ד"ערת ןילרב) "יאנתד
לבא ,לקנרפו ק"נר וינפל ולעה רבכש הממ טעומ יונישו לק שודיח אלא ןאמפוה לש ורפסב ןיא
:םה ןאמפוה לש ותטיש ירקיע .תטרופמ ןכ לעו תיזכרמ איה הנשמה תורוקמ תייעב ורפסב
רודיסב לחוה יאמשו ללה ימימ ,שרדמה ןונגסב ע"בשותה תרוסמ התייה ינש תיב ימי תישארב
ורדסנ תינקספו הרצק ןנושלש ולא תוכלהו ,שרדמה ןמ הקוספה הכלהה תדרפה ידי לע הנשמ
,הנשמב םיבר םייוניש הנשמב ואב יבר דעו זאמ ,"הנושאר הנשמ" םיארקנה םהו ,םירדס השישב
.תירוקמה ותרוצב ונתנשמב עקתשנ "הנושאר הנשמ" לש יראה קלח לבא

ךרדב דומילה היה "םירפוסה" תפוקתבש לקנרפו ק"נר לש םתעד תא לביקו רבס ןאמפוה
ןימאמ אוה ,ןואג ארירש בר תרגיא לע ךמס אוה .תידעלב ךרד וז התייה ותעדל ךא ,שרדמה
ןב ףסויו ןוליפ לש םהירפס לע עיבצה אוה ,תוקיתע תורוסמ ויה ארירש בר לש וידיבש
,"םינשרד"ל המיאתמה תינוויה הלימב םיארקנ "םימכח" םהבש ,(6,7 'מע םש) והיתתמ
שרדמ לע תזמרמ םהב הכלההש תוינשמ לע הארה ןכ ."שרדמ" הנוכמ ע"בשותה תרוסמו
םג האר לקנרפכ .הנשמל םדק שרדמהש חיכומ ותעדלש רבד ,שרדמב םרוקמש וא םהל םדקש
.םודקה ןונגסל דירש ,ארפסו ירפסב םג תואצמנשו הכלה שרדמ ןהבש תוינשמב ןאמפוה
ולא ,"תוירוטסיה"ה תוינשמה ןה ,םדק ימימ ודרשש תומודק תוינשמש רעיש םג ןאמפוה
םיחספ) םירצמ חספ :ןוגכ ,וגהני אלו רתוי תוגהונ םניאו םודק רבעל תוסחייתה ןהינידבש
הלרע) הצרא םתסינכב לארשי ואצמש תונליא (ג"מ ח"פ ב"ב) דחפולצ תונב תשורי (פ"מ ט"פ
ןמוקמש ריכהל ןיידע רשפא ולא תוינשמבו ;(ד"מ ד"יפ םיחבז) תומבה רוסיא (ב"מ א"פ
.
(12)ונממ ודרפוה כ"חא קרו ,שרדמב היה ןושארה

?הנשמל שרדמה ןמ רבעמה היה יתמיא
תא שרפש (12 'מע הנושאר הנשמ 'כ ןמיס הבושת ירעש) ןואג תבושת לע ןאמפוה ךמס ןאכ
םלועה ןכסמתנו טעמתנ ךליאו ללה ןמ" :וז ןושלב הנשמ ירדס 6-ל הנשמ ירדס 600-מ רבעמה
ירבדמ ןיבה ןאמפוה ."דבלב םירדס 6 אלא יאמשו ללהמ ונקת אלו הרות לש הדובכ השלחו
,הדומיל לע דיבכהש בר רמוח הללכ שרדמה ןונגסב הכלהה תרוסמש ךכ לע זמרמ אוהש ןואגה
תרוסמה תא ורציק
(13)ש"ב ינקזו ה"ב ינקז ימיב ,םהירחא רקיעבו ,יאמשו ללה ימיב ןכ לע
הנשמ" התייה וז .םיאשונ יפל םורדסו הקוספה-הכלהה תא שרדמה ןמ ודירפהש ידי לע
.המוקממ הזז אל איהו "הנושאר

ןתרוצבו ןנושלב ורמתשנש תוינשמ לש הרוש לע ןאמפוה עיבצה ,ותטיש תא ססבל ידכ
תוינשמה .ו"מ-ב"מ ג"פ םירוכב :ןוגכ ,הנושאר הנשמ רודיס לש ןמזה ןמ ןהש חכומו ,המודקה
וליפא תיבה רהל ועיגה" (ד"מ ג"פ םירוכב) רמאמה אצמנ םשו םירוכיבה תאבהב ןניינע
אוה ,ספירגא ימיב ורמאנ םירבדהש ןאכמ עמתשמו ,"ויפתכ לע לסה לטונ ךלמה ספירגא
,י"פ םיחספ תנשמ תא המילשמה (ב"ע זק םיחספ) אתיירבב רכזנ םג ספירגא .ןושארה ספירגא
עודיש ,זורכ ןב וניבג תא םיללוכ ,םילקש תנשמבש שדקמב םינוממה .חספ ליל רדס ןיינעב
תוינשמ ןיב רשק אצמ ןאמפוהש ןוויכו ,(ב"ה ה"פ םילקש ימלשורי) ספירגא ימיב יחש וילע
םיקלחש אצוי ,דימתל הרפו אמוי תוכסמ תוינשמ ןיבו ,םילקש תכסמ תוינשמו ,דימת תכסמ
.ספירגא ימימ םה וללה תותכסמה לכב

הב (ב"מ ה"פ ןירדהנס) תושפנ ינידב ןירדהנסב הנשמה איה ,םהה םימיהמ תרחא הנשמ
.ריעצ ןיידע היהשכ ,ראות אלל וז הנשמב ז"ביר ."םינאתב יאכז ןב קדבו השעמ" :רמאנ

אלש יתד גהנמ םניינעש תוינשמ םג "הנושאר הנשמ" רודיס לש תוינשמה ןיב הנומ ןאמפוה
חספ ןברק תטיחש (ד"יפ םיעגנ) םיערוצמה תרהט :ןוגכ ,תיבה ןברוח ירחא םניד םהב ושדחתנ
ימי תאלמ (ב"פ תינעת) תוינעת רדס (ג"מ-ב"מ ה"פ הכוס) הבאושה תיב תחמש (ה"פ םיחספ)
.(ו"פ תוחנמ) רמועה ןברק רדס (ט"מ-ז"מ ב"פ ריזנ) ריזנ

יכ ,"הנושאר הנשממ" םידבר ודרש ,תיבה ןברוח ירחא ויהש םימכח יפמ ורמאנש תוינשמב
.הילע תופסוהב וא ,התסרגב מ"ומב ,"הנושארה הנשמה" רואיבב בורל וקסע םה

הנשמה דוסי
תורוד" יולה .א.י 'ר לש וירפסב אצמנ הנשמה תורוקמ לע קימעמו טרופמ ,ףיקמ ,לודג רקחמ
הזב םייארומאו םייאנת תורוקמ חותינ לש םוצע עפש וירפסב עיצמ אוה ,
(14)"םינושארה
הלגתמ אוה .הנשמה תווהתה לע ותטיש ירקע תא חיכוהל ,הדיחיו תחא הרטמב הז רחא
עירכמ קסופש ךרדכ ותופירחו ותואיקב אולמ תא סייג אוה ךא ,םיהדהל ףירחו יקבכ וירפסב
,סייוו .ה.או ץרג .צ ,לקנרפ .ז ,ר"יש ,ק"נר םע תובר סמלפתמ אוה .ול תייצל הבוחש ,הכלהב
םימיאתמ םניא תורוקמהשכו ,הנומאה ירקיעב ועגפ וליאכ תופירחב םהירבד תא לטבמו
.םיקוחד םישוריפב הריתי תופירחב םשרפלמ ענמנ וניא אוה ותטישל

:םהו (829 'מע ד"ח "םינושאר תורוד") תוכרעמ שולש יולה .א.י האור הנשמה תווהתהב
.הנשמה דוסי .1
.הנשמה דוסי ירורב .2
.הנשמה תמיתחו םינורחאה םיאנתה לש תולבקה ירורב .3

ודי לע הנוכמש המו ,ג"הנכ ישנא ימיב רבכ התייה הכורעו הרודס הנשמ ,יולה .א.י תעדל
רבכ םיברל רסמנו ,ונינפל אוהש ומכ ונושל לכב עובק עבטמב עבקנו רדסנ "הנשמה דוסי"
.םהה םימיב

לכב ררבל םהימיב ולחה םהו ,הרודס הנשמו תלבוקמ הכלה "הנשמה דוסי" היה יאמשו ללהל
לכבש הפוקת איה יאמשו ללה ןיבו ג"הנכה ןיבש הפוקתה .השורפו הנשמה ירבד רדגל עגונה
הפוקתמ ןיא - הנשמל רשאבו ,הדירי לש הפוקת וז ,ע"בשותה ימכחלו הפ לעבש הרותל עגונה
"םינושאר תורוד") "תיעצמאה הפוקתה" :םשב תאזה הפוקתה תא הנכמ יולה .א.י .םולכ וז
שוביכה לש הפוקתה וז ,לארשי ץרא ידוהיל הארונו השק הפוקת התייה וז .(202-162 'מע א"ח
רדנסכלא תארקל אציש הז אוה ג"הנכ יריישמ היהש קידצה ןועמש .סודרוה ימי דע ינוויה
האמ חקל סוגאל ימלת .לארשי ץרא לע תויונערופה ואב רדנסכלא לש ותומ ירחא דימו ,לודגה
םע םיקבולסה תפוקת האב ךכ רחא ,םירתונה תא סמרמל םש יאדו ואבצו ,םייובש ףלא
ןורחא ,ןועמש ימיב התיה הוולש לש הרצק הפוקת .םיאנומשחה דרמו סוכויטנא תוריזג
יאמשו ללהמ קר ,יולה .א.י תעדל ,ןכל .םיקודצה ידי לע םימכחה ופדרנ זא לבא ,םיאנומשחה
.הנשמה דוסיב םישורפו םירוריב לש הפוקת וזו ,ע"בשותה תריציב הפוקת ,שדחמ ,תחתפנ

ןה ,ש"בו ה"ב ,יאמשו ללה תוקולחמש יולה .א.י הארמ תוינשמ לש הכורא הרוש חותינב
הדוסיב הנשמה :קרפ ,ךליאו 144 'מע א"ח) םהינפלש "הנשמה דוסי" שורפב תוקולחמ
:א"מ א"פ ןישודיק :אמגודל .(הילע םיאנתה תפוקתו
,האיבבו רטשב ףסכב תינקנ ,םיכרד יתשב המצע הנוקו םירבד השולשב תינקנ השאה"
."'וכו הטורפ הוושבו הטורפב םירמוא ה"ב .רניד הוושבו רנידב :םירמוא ש"ב ףסכב
תפסונ אמגוד 217 'מע א"ח) הנשמה דוסיבש "ףסכ" הלמה שורפב אופא םיקלחנ ה"בו ש"ב
,ג"הנכה ימימ רבכ תדמועו תמייק תלבק איה "הנשמה דוסי"ש .(א"מ א"פ םיחספ תנשממ
לכ דוסיב ןהש ןנברדמ תוללוכה תונקתה לכ :(ךליאו 315 'מע א"ח) האבה העפותה םג תדמלמ
תושרופמ ןניאש דע ,העודי הכלהכ םהב הריכמ הנשמהו תוימינונא תונקת ןה הכלהה ימוחת
תא םילסופ ןיבואש םימ ,תוירעל תוינש .ארמוחל אתיירואד קפס :ןוגכ .המצע הנשמב
רוסיא תובש רוסיאכ ,תבש תוכלה תודסוימ ןהילע תוינורקעה תונקתה לכ ןכו ,הווקמה
וא תושרופמ ןהמ שיש ב"ויכו םוחתל ץוחמ האיצי רוסיא ,הצקומ רוסיא ,תילמרכמ האצוה
תונקתה לש ןורחאה םנמז .(345-317 'מע םש הארו ,זי והימריכ) םיבותכו םיאיבנב תוזמורמ
קר םהו םהינקתמ םש לע תונקתה תוארקנ ךליאו וז הפוקתמ יכ ,ג"הנכה ןה תוימינונאה
לודג ןהכ ןנחוי תונקת ,(16)םיאנומשח לש ד"יב תונקת ,(15)רזעוי ןב יסוי תונקת :ןוגכ םיטרפב
.(17)חטש ןב ןועמש תונקתו ,(ש"עמ ףוס האר)

רקחמב הלבקתנש הירואתה תא עקעקלו רותסל הרטמב ,יולה .א.י שידקה ויחותינמ הברה
קרו שרדמה תטישב ע"בשותה דומיל ךרד היה ינש תיב ימי תישארב היפל ,הנשמה תורוקמ
292 'מע ג"כ א"ח םינושאר תורוד) שרדמה ןמ התוא ודירפהש ידי לע הנשמה תא ודסי ךכ רחא
ויתוקפס טשפ תורודה לכב םימכחה ןמ דחא אל ףא יולה .א.י תעדל .(468 'מע ד"ח ךליאו
דוסי"מ וא קפסה תא וטשפ םה ררועתנש קפס לכב ,שרדמ יפ לע הכלה קספו ,םיבותכ שרדממ
םש) "ונעמש אל" :ורמאו ללכ וטשפ אלש וא ,םהיתובר תלבקמ וא ,לכה לע לבוקמה "הנשמה
שפחל וגהנ םימכח ,ולביקש תוכלהל אתכמסאו זמר אלא םניא תושרדה .(ךליאו 486 ד"ח
(א"ע זכ ןילוח) :ןוגכ הטושפ רתויה הלבקל וליפא ,הלבק לכל ארקמב תואתכמסא
םוקממ 'רקבה ןב תא טחשו' רמאנש ?ראווצה ןמ איהש הטיחשל ןיינמ אנהכ בר רמא"
".'וכו שפנה םד ןניעב ?ונזאמ אמיאו 'וכו ללכמ חש ?ובנזמ אמיאו 'וכו והטח חשש
ןהילע ואב יאמשו ללה תפוקתמו .לכ יפב הרוגש התייה הירדס תשש לע "הנשמה דוסי"
םכח לכ .דחא ןונגסב םיעובטו םיעובק ויה אל ולאו ,םיאנת לש תופסוהו תומלשה ,םישורפ
תוקפס ,הנשמ תונושל וברתנ ךכו ,(258 'מע ג"כ א"ח םש) ונונגסו ונושלב וידימלתל םתוא רסמ
דוסי ירורב" ןיבל "הנשמה דוסי" ןיב וניחבה הנשמ שרפל םאובב םיאנתה ןכ לעו ,תוקולחמו
וא רדגל םסחייתהבו 'דכו "ורמא אל" "ורמא המב" ןושלב וסחייתה הנשמה דוסיל ."הנשמה
ויה אל יולה תעדל .(ה"מ א"פ ןיטג תמגודכ) "ורכזוה אל" םנושלב אב ,הנשמה דוסי לש שורפ
רדס ,דימתה רדס ויה אל ןכו ,תודימ תכסמב שדקמה ןיינב לש םירואיתה לכ "הנשמה דוסי"ב
'מע ה"כ א"ח םש) שדקמה תדובעב םירושקה םירדס ב"ויכו פ"כהוי תדובע רדס ,חספה
הזוזמ ןיליפת ,תיציצ יניד :ןוגכ ,לכל םיעודיהו םוי םוי וגהנש םיניינע הנשמב ורדיס אל ,(79-81
ירחא הנושארל ורדסנ אמויו דימת ,תודימ תותכסמו ,שדקמה יניינע םג ורדוס אל ןכל ,'דכו
.בקעי ןב רזעילא 'רו הפצמה שיא ןועמש יבר ידי לע ןברוחה

לש הלודגה אתביתמב םירורבה ימיב הרדסנ איה ,הנשמה דוסימ הניא איה םג תויודע תכסמ
ש"ב תוקולחמ הב ואבו ,הנשמה דוסי תמלשהל םיצוחנה םירבד הנשמל ףיסוהל ידכ ,הנבי
.רודה ינקז לש תולבקו ,ה"ב ירמוחו ש"ב ילוק ,ש"בכ תורוהל ה"ב ורזחש םירבד ,ה"בו

הנביב ןברוחה רחאל םג הכשמנ ,יאמשו ללה ימימ הלחהש ,הנשמה דוסיב םירורבה תפוקת
ינפמ וחרב םירחאו םימכחה ןמ םיבר וגרהנ אבכוכ רב דרמב .אבכוכ רב דרמ דע השואבו
תובישי אל םגו הלודגהו תללוכה אתביתמה המייקתנ אל המחלמה ימי לכב .דמשה תוריזג
ןכל .םהיתובר תולבק םימכחה לש םדיב ופפורתנ םידודנהו תופידרה תובקעבו ,תויטרפ
ןוכנה חסונה תא םייקל ,תוסירה םמוקל םנייעמ רקיע היה דמשה תוריזג רחאל ושגפנו ובששכ
ומייתסנ רבכ םירורבה ,הנשמה דוסי רורבב רתוי קסע אל הזה רודה .םהיתולבק לש קיודמהו
ימלשורי) אמגודל ,ורמאנ המבו םירבדה ורמאנ ךיא תולבקה רורבב אלא ,המחלמה םדוק
(א"ה ג"פ הגיגח
'ר רמא ,הרשע םיתש רמוא יסוי 'ר ,הרשע שולש רמוא ריאמ יבר ?שדוקב תולעמ המכ"
אביקע 'ר תא יתמשמש רלדנסה ןנחוי 'ר רמא ,הרשע שולש אביקע 'רמ יתעמש ךכ ריאמ
."'וכו תובשוי יתמשמש אלש המ תודמוע
,ע"בשותה תודלותב תישילשה הפוקתה ,יולה תעדל ,ןכ לע ,הליחתמ אבכוכ רב דרמ רחא
םש) אישנה הדוהי 'ר ידי לע התשענ המיתחה רקיע .הנשמה תמיתחו תולבקה ירוריב תפוקת
התעיבקו ןידה תערכהב הרקיעב איה יולה תעדל ?הנשמה תמיתח יהמ .(258 'מע ג"כ א"ח
שרדנ ןיידעש םוקמב םירצק םירואב לש תופסוה ןכו ,םיברו דיחי תקולחמב וא םתסב הנשמב
.רואב

יאמשו ללהמ ליחתנ
לע רזח קבלא .1923 תנשב תינמרגב םסרפתנו קבלא ךונח ידי לע ךרענ הנשמב ידוסי רקחמ
.1959 תנשב רואל אציש "הנשמל אובמ" ורפסב תירבעב םג ויתונקסמ ירקע

הרודס הנשמ התייה אל ,הנביב םרכב םימכח וסנכתנש סוניכה דע :וז איה קבלא לש ותטיש
הרטמב תוכלה ץבוק ורדיסש הנושארה םעפב .ונוצרכ וידימלתל הנש םכח לכ ,הנושלב העובקו
איהו ,"תויודע תכסמ" התייה ,ולא םיעובק ןושלבו רדסב םהידימלתל םתוא ונשי םימכחהש
.תיבה ןברוח ירחא הנביב םימכחה סוניכב הרדסנ

רודיסב לחוה הנביבש הז אלא ןורתפ ןהל אצמ אלש תויעב יתש ינפמ קבלא עיגה וז ותנקסמל
.הנושארל הנשמ

תויונשה תוינשמש העפותה לע קבלא דמע (82 'מע הנשמה אובמ ,קבלא .ח) הנשמב ויתוריקחב
םג תונשנו תורזוח ,ב"ויכו דחא םכח תויודע :ןוגכ ,ינוציח רודיס יפל תויודע תכסמב
יונישב ןהמו תויודעב ןנושלב םש ונשנש ןהמ ,ןנכת יפל םיאתמה ןמוקמב תורחאה תותכסמב
יולהו ןאמפוה ק"נר לש םתעדכ הנשמ ירדס השיש ויה רבכ םא :היעבה ינפל דמע קבלא .ןושל
?םיינוציח םינמס יפל ןאכ וצבקנ המלו ,תויודע תכסמב םג וללה תוינשמה ולפכנו וצבקנ המל

:רמאנ תכסמה שארב תויודע אתפסותב
ירבדמ רבד שקבמ םדא אהיש העש הדיתע :ורמא הנביב םרכב םימכח וסנכנשמ"
המוד הרות ירבדמ רבד אהי אלש 'וכו אצומ וניאו םירפוס ירבדמ ,אצומ וניאו הרות
."'וכו יאמשו ללהמ ליחתנ ורמא ,וריבחל
אמש וששח הנביב םרכב םימכח וסנכנשכ תיבה ןברוח רחאלש ,ןאכמ עמתשמ קבלא תעדל
וטילחה ךכלה ,םישקובמה הרות ירבד םידימלתה ואצמי אלש לארשימ הרות חכתשת
תויודע תכסמ תא ורדסו יאמשו ללהב וליחתהו ,ןהילעב תומש יפל תוכלה רודיסב ליחתהל
אמש םיששוח םהו ,הרותה ילודג םיאב הנביל :המת קבלאו .יאמשו ללה תקולחמב הליחתמה
ושקבי עודמ הכורעו הרודס הנשמ תמייק םא ?םיששוח םה המל ,לארשימ הרות חכתשת
םדוק הרדוס תויודע תכסמ :תויעבה יתשל ןורתפה .םואצמי אלו הרות ירבד םידימלתה
םתנשמב ,הרודס הנשמ םהל התייה אל הנביב וסנכתנש םימכחה .תורחא תותכסמ ורדוסש
,םשקובמ תא םידימלת ואצמי אל תורצו דובעש לש וז הפוקתבש וששח ןכ לעו .רדס היה אל
ןמזב תוינשמה לכ תא רדסל םהל היה רשפא יאש אלא ,הנשמ רודיס רדסל הנביב וליחתה ןכל
םימכחה ואובי הירחאש הווקתב ,הלק ןתריכזו דחוימ ןמיס ןהלש תוכלה וצביק ןכל ,רצק
םימכחה וכישמה הנביב סוניכה ירחא םג םנמאו .תוינשמה לכ רודיסל דע ,רודיסב וכישמיו
רודיס" ,(ח"יפ ןתנ 'רד תובא) תועבט הרותה לכ השעש רמאנ אביקע 'ר לע .הנשמ רודיסב
ימלשורי) "תודגאו תוכלה שרדמ ןיקתהו" (ד"ה א"פ םיבז אתפסות) "םידימלתל תוכלה
הרות התייה אוה אלמלאש ,ותעשב ארזעל אביקע 'ר תא ומידו ,(ג"ע חמ ה"פר םילקש
תותכסמו םירדסב ןנכת יפל תוינשמה ורדסנשכו .(חמ 'סיפ בקע ירפס) לארשימ תחכתשמ
.המוקמ לע תויודע תכסמבש תוינשמה ןמ תחא לכ ועבקו םירדסמה ורזח

,בתכבש הרותל רואיב הדוסיב ע"בשותה התייה ינש תיב ימי תישארבש לביקו רבס קבלא
הנשמ רודיסש ןאמפוהו לקנרפ ,ק"נר לש םתטיש תא החד אוה ךא ,שרדמה ןונגסב הרקיעו
'מע ןביטו ןדוסי תושרדה ,הנשמל אובמ קבלא .ח) שרדמה ןמ הקוספה הכלהה תדרפהמ לחה
תא ושמש םיכרדה יתשו ,המצע ינפב הכלה ודמלש םימכח דימת ואצמנ ותעדל .(62-40
ןה תושרדה םלועלש יולה ירבדכ אלו ,ןידה תערכהב ןיבו דומילב ןיב ינש תיב ימי לכ םימכחה
םירצמ תאיצי רמאתש יתיכז אל" :רמאש הירזע ןב רזעלא 'ר תודעכ אלא ,תואתכמסא קר
שרדממ רבעמ היה הבש יהשלכ הפוקת התייה אל ךכיפל ,"'וכו אמוז ןב השרדש דע תולילב
.הנשמל

הפצמה שיא ןועמש 'ר דימת אנת ןאמ" אנוה בר ירבדל םירקוחה רבסה תא החד םג קבלא
רמול ןווכתנ אל אוה ,תכסמה רודיסל ותנווכש "בקעי ןב רזעילא 'ר תודימ אנת ןאמ"ו "אוה
,י"באר תעדכ תודימב תומתס המכו ,הפצמה שיא ש"ר תטישב ןה דימתב תומתס המכש אלא
.תורחאה תותכסמה לככ ורדסנ ולא תותכסמו

םימודק הנשמ יצבק
ורפס אוה ,הרודיס יכרדו היתורוקמל ,הנשמה תודלותל קרו ךא שדקומה ,רתויב ףיקמ רקחמ
ירחא רואל אציש ,(1957 ם-י סנגאמ תאצוה) "םיאנתה תורפסל תואובמ" ןיטשפא .נ.י לש
ןיטשפא לש ותרות ירקיע תא ללכו רזח דמלמ .צ.ע 'פורפ .דמלמ .צ.ע ודימלת ידי לע ותומ
ם-י ,דמלמ .צ.ע) "דומלתה תורפסל אובמ יקרפ" ולש ורפסב םג "ובר תרותמ הקשמו הלוד"כ
.(ג"לשת

לש תואחסונ רורבב קדקד אוה ,תיעדמ תונדפקו תונקיידב םינייטצמ ןיטשפא לש וירקחמ
אלש תונקסמ וקיסהב רהזנו ,יגולוליפ חותינ לע דיפקה ,םינושאר ירפסו די יבתכ ךותמ הנשמ
,ק"נר לש ורפסב רבכ םיאצמנ ןיטשפא .נ.י לש תיעדמה ותשיגל תודוסיה .תורעשה לא גורחל
.בחר יעדמ סיסב לע םתוא תיתשהל ליכשה ןיטשפא לבא

ימי תישארב םירפוסה לש םדומיל ךרד לע רקחמב הלבקתנש הטישה ןמ הטס אל ןייטשפא
שודיחה לבא ,וימדוק ולעהש המ לע ןייטשפא ףיסוה אל הז ןיינעל .שרדמה ךרדב ,ינשה תיבה
ןב יסוי לש ונמזב לחה רבעמה ןייטשפא תעדל .הנשמל שרדמה ןמ רבעמה ןמז אוה ותנשמב
ןושלב הרסמנש רזעוי ןב יסוי לש ותודע איה הנשמ ךרדב הרסמנש הנושארה הכלההו ,רזעוי
"'וכו ןכד איחבטמ תיב הקשמ לעו ןכד אצמק ליא לע רזעוי ןב יסוי 'ר דיעה" :תימראה
תורפסל תואובמ) "םינושאר םינקז" םשב הכלה שרדמב םג תינשנ וז תודע .(ד"מ ח"פ תויודע)
.דיעה םמשבשו רזעוי ןב יסויל ומדקש םירפוסה ןייטשפא תעדל םהש (505 'מע םיאנתה

הגיגח) הכימסה ןיינעב ה"ב ינקזל ש"ב ינקז ןיב תקולחמ ןיינעב איה רבעמה ןמזל תרחא תודע
:הנושל הזו שרדמל הנשמ ןיב סחיה לע הבושחו הרצק המדקה ומידקה הלש (ח"מ א"פ
תוליעמהו תוגיגח תבש תוכלה ,וכומסיש המ לע םהל ןיאו ריוואב םיחרופ םירדנ רתיה"
תודובעהו ןינידה ,תובורמ תוכלהו טעומ ארקמ ןהש ,הרעשב ןייולתה םיררהכ םה ירה
."הרות יפוג ןה ןה וכומסיש המ לע ןהל שי תוירעו תואמוטהו תורהטה
ךרדל שרדמה ךרדמ ורבעש העשמ בר ןמז רבע אל ןיידעש הארמ וז המדקהב ךרוצה רבכו
.הנשמה

רשקב םיבותכל וכמסנש תוכלהה יוביר היה הנשמל שרדמה ןמ רבעמל םרוגה ןייטשפא תעדל
םה םדומיל ךרד ינפמש אלא ,תולדבנ תוקוספ תוכלהכ םירפוסה ןמזב רבכ ונשנ םהו ,ףפור
.םהמ ודמלנ אלש יפ לע ףא םיבותכל וכמסנ

המל תוחכוה ןייטשפא ףיסומ הנשמה לש תורוקממו םיינוציח תורוקממ תויודע לש הרושב
קרפ שידקה ורפסבו ,תיבה ימיב רבכ תננגוסמו הרודס הנשמ התייהש ,וימדוק ולעה רבכש
םיצבק ידירש לע תכסמ לכב עיבצמ ןייטשפא .ונתנשמב תומודק תוינשמ יצבק ידירש חותינל
אוה המודקה הנשמה ידירש תא .תודדוב תוינשמ לעו ,תוינשמ לש תורוש לע ,הכותב ודרשש
לש תויודע ,ירוטסיה ןכות ,םידחוימ םיחנומ ,תיאכרא ןושל :ןוגכ םינוש םינמס יפ לע הלגמ
הנשמבש תוכלהה תאוושה יפ לע רקיעב לבא ,םיארומאו םיאנת יפבש תרוסמו ,םיארומא
.קימעמו ןחוב יתרוקיב ןויע ךות ,םידומלתבו אתפסותב ברה יתכלהה רמוחה םע המצע
,(37 'מע םיאנתה תורפסל תואובמ) הכוס תכסמ לע תודחא תורוש קיתענ אמגודכו
לע דיעה (א"ע גמ) ילבבה רבכ .תכסמה ראשל הברה םודק רוקממ םה ה"פו ד"פ הכוס"
לכ) ,ד"מ ד"פ ןיבל (תסנכה תיבל ןהיבלול תא ןיכילומ םעה לכ) ג"ימ ג"פ ןיבש דוגינה
:תיחדנש יפ לע ףא הדיחיה הבושתה איהו ,בישהו (תיבה רהל ןהיבלול תא ןיכילומ םעה
איה ד"פש א"ז ,םייק ק"מהיב ןיש ןמזב (ג"פ) ןאכ ,םייק שדקמה תיבש ןמזב (ד"פ) ןאכ
".'וכו םה תורוקמ ינשו תיבה ןמזמ הנשמ
יצבוק השעמל ויה הז ןפואבו ,וידימלתל םכח לש תוכלה רודיס הנשמ יצבוקב האור ןייטשפא
םינוש ויה ירה ,הזל הז םימוד ויה םרקיעב הנשמ יצבוקש יפ לע ףאו .םיברו םינוש הנשמ
לש םפוריצו םרודיס ךרדבו (תוקולחמה רקיע םהו) תולבגהב ,םישורפב ,תודלותב ,םיטרפב
מ"ב) רפסמ :ןוגכ םיינוציח םינמיס יפל תורודסה ונתנשמב תוכלה לש תורוש ןתוא .תוכלה
םידי) םישורפו םיקודצ ןיב םיחוכיו ;(ו"מ א"מ ג"יפ תובותכ) דחא םכח לש תוינשמ ;(ז"מ ד"פ
םירוכב) םירבד ךכו ךכב הזל הז םיוושה םירבד ;(ד"מ-א"מ ד"פ ה"ר) תונקת ;(ח"מ ז"מ ד"פ
.םינוש םימכחמ הנשמ יצבוק לש םידירש םלוכ ,ב"ויכו (א"ימ-ה"מ ב"פ

העקתשנ םימכח וליא לש םתנשמ :וז איה ןייטשפא לש וירקחמב הלועה תיזכרמה הלאשה
ק"נר רבכ .הנשמב ק"נר לש ויחותינ תובקעב ןייטשפא ךלוה וז היעבל הבושתבו - ונתנשמב
יבר ףיסוה הילעשו ,ןנח ןב יסוי אבא עקתשנ הכותבש ,י"באר תנשממ איה תודמ תכסמש אצמ
ןיב .ונתנשמב העקתשנש םירחאה םימכחה לש םתנשמ תא אצמ ןייטשפאו ,הדוהי 'ר תנשממ
:םיאבה םימכחה תא ןייטשפא הנומ ונתנשמב העקתשנ המודקה םתנשממש םימכחה
.םילקשו הגיגחב ונל דרש ורודיסמ ,תיבה ימיב יחש ןנח ןב יסוי אבא .1
הב הנשו תיבה ןברוחל ךומס הנשמ רדיסש ללה תיבמ םכח אוהש "הנושאר הנשמ" רדסמ .2
האבוה ותנשמו ,"םהירבדל ש"ב ירבד ןימידקמו ש"ב ירבדו םהירבד ןינוש ויהש" ה"ב ךרדכ
.אביקע 'ר תנשמל דוגינכ
.דימתו אמוי תנשמ רקיע ורודיסמש הפצמה שיא ןועמש 'ר .3
.ותנשממ תודימ תכסמש בקעי ןב רזעילא 'ר .4
.ותנשממ תוינשמ ודרש אמוי תנשמבש לטובק ןב הירכז 'ר .5
.ותנשממ ןה הטוס תכסמב "תומתס"ו םילכ תכסמב תוכלה לש הרושש יאכז ןב ןנחוי 'ר .6
תוינשמ המכו ,יאמש תיב תנשמ ונתנשמב ועקתשנ ותנשממש ,סונקרוה ןב רזעילא 'ר .7
.הדוהי 'ר לש ומשמ ונתנשמב ואבוה ותנשממ
.תורחא תותכסמב תוינשמ לש תורושו ותנשממ םיניק תכסמש היננח ןב עשוהי 'ר .8
ונתנשמב העלבנ אביקע יבר תנשמ .אביקע 'ר אוה ונתנשמב העקתשנ ותנשמ בורש םכחה .9
תנשמ בור תא עיקשה אביקע 'ר לש ודימלת ריאמ יברש םושמ תאזו .המושירב שיגרנש ילבמ
הדוהי 'ר השע ,וירחא .אביקע 'ר םש תא ריכזהל ילב "םתס"ב התוא הנשו ולש הנשמב ובר
אביקע 'ר תנשמ ,םש) "םתס"ב םתוא הנש אוה םגו ותנשמב דוסיל ריאמ 'ר תנשמ תא אישנה
.(ךליאו 71 'מע

קזחה םתוחה תא הרודיס ךרד לעו הנשמה לע עיבטהש אנתה אוה אביקע 'ר ,ןייטשפא תעדל
תוכלה תויתטשב דירפה אוה ,ותנשמל םפיסוהו ולופלפמ תואמל תוכלה שדיח אוה ,רתויב
והשעמ היה ,רקיעב ךא ,בורל תולבגהו םישורפ ףיסוה ,הנשמ םאשעו הדגאו הכלה ישרדממ
ןקית ,וידימלתו וירבח ויתוברמ לביקש תוינשמה לכ תא ןחבו קדב אוהש ,הנשמה יבגל בושחה
הדוהי 'ר לש ויתובר לש םתנשמ ונתנשמב העקתשנ ,םיאנתה לכמ .ותעד לוקיש יפ לע היגהו
'רו ןועמש 'ר ,יסוי 'ר ,הדוהי 'ר ,ריאמ 'ר :אביקע 'ר לש םיבושחה וידימלת םהו ,אישנה
.אבכוכ רב דרמ רחא הרותה תא ודימעהש ,רזעילא

רמוחל תואוושה יפ לע ונתנשמב התוא הליגו םתנשמ רחא הבר תוידוסיב רקח ןייטשפא
ידי לע .םידומלתבש תותיירבלו ,הדגאהו הכלהה ישרדמ ירפסב ,אתפסותב ברה יתכלהה
תוברש אצמ אוה .םיארומא לש תויודעו ,םיאנתה תומש ,חסונהו תוכלהה לש יתרוקיב חותינ
ופ ןירדהנס) שיקל שירו ןנחוי 'ר לש םתודעכ ריאמ יבר תנשממ םהש ונתנשמב תומתסה דואמ
אצמ הדוהי 'רמ ,(99 'מע ,םש) ותומלשב ותנשממ דרש (ח"פ ןיטיג) םלש קרפ ףאו (א"ע
תוינשמ הברה ועקתשנ ותנשממ .ןיבוריעב דחוימב ,תונוש תותכסמב תובר תומתס ןייטשפא
'ר תנשממ .ובר ןופרט 'רמו (רזעילא 'ר דימלת) ויבא יאעלא 'רמ םלביק הדוהי 'רש תומודק
האמוטב תסנכנש םילכ ךיירשא" :רמא אוה הילעש םילכ תכסמ ונתנשמב העקתשנ יסוי
.ירופיצ תבישיב ויתובר לשו "הנושאר הנשמ" לש תוכלה םג ואב ונממ ."הרהטב תאציו
םילקש תכסמב םימלש םיקרפ ועקתשנ ,אביקע 'ר תנשמ תא קרו ךא הנשש ,ןועמש 'ר תנשממ
דבלמ .רזעלא 'ר תנשממ םג תונוש תותכסמב ועקתשנ תובר תומתס .תותכסמה לכב תומתסו
ןבר תנשממ םג ונתנשמב עקיש יברש ןייטשפא אצמ ,אביקע 'ר ידימלת תשמח לש םתנשמ
.ילבבה ןתנ 'ר תנשממו ,לואש אבא תנשממ ,ויבא לאילמג ןב ןועמש

הנשמה לש םיירוטסיהה תודוסיה
ידי לע
(18)"הכלהה לש םיירוטסיהה תודוסיה" :םשב בושח רקחמ םסרפתנ ב"ישת תנשב
רקחמל עיגה אוה .הנשמה תורוקמ רקחמב השדח השיג חתפ אוה הז רקחמב .רעב קחצי 'פורפ
יתרבחהו ינחורה דוסיהש ,רעבל ול ררבתנ .םייניבה ימיב תוליהקה ןוגרא רקחמ ךרד הנשמה
תא הרצי איה ,הנשמב ןומט ,ןמזהו םוקמה יאנתב םייונישה תורמל ,תוליהקה ןוגרא לש
.תורודה לכב ולבקתנ היתונקתו ,רתא לכב םידוהיה תא וחנהש םיינחור-םייתרבחה םיגשומה

רמולכ .יח יתרבח-סומסינגרוא לש תוכלה ץבוק הבש תירוטסיה הדועתבכ הנשמב ןנובתה רעב
תיתרבח תירוטסיה תואיצממ םיחוקלה םיקוח אלא שרדמה תיב לש הריצי ןניא תוכלההש
לש הייח חרואו היתופקשה תא הנכת ירקיעבו הדוסיב תפקשמ הנשמהש אצמ רעב .היח
השמש התווהתה תישארמו ,לארשי ץראב תיטסינלהה הפוקתה תישארב תידוהיה הרבחה
תוצובק תרוצב דימ ועיפוה הבש תוכלההו ,תנגרואמ הרבח לש םיילאיר םיכרצל הנשמה
,תוערואמ הב םיפקתשמ .רוביצ ייח לש םימלש םימוחת רידסהל ואבש תוכלה לש תומלש
ידי לע חרזמה שוביכ רחאלש הפוקתה ןמ םידיסח-םירכיא תרבח לש תונומאו תונוכת
איה הנשמה לש לארשי ץרא .הזמ םיאנומשחה תנידמ תמוקתו ,הזמ םיכודאידהו רדנסכלא
רפסב רכזנכ "םירכונה תמדא" וא "םימעה ץרא"מ לדבנה השודק לש םוחת ,הדוהי ץרא
."םיה תנידמ" תונוכמ ןהו לארשי ץרא לש היתולובגל ץוחמ ויה תוינוויה ףוחה ירע .םיבכמה

רדנסכלא ימיב תינוויה תוברתהו תידוהיה תוברתה ןיב שגפמה ןמ הרצונ הנשמהש רובס רעב
תילאידיא הרבחל ופאש ינשה תיבה ימי תישאר לש תידוהיה הרבחהו לארשי ימכח .ךליאו
םייטפשמהו םיירסומה םיכרעה לולכמ לכ לע םיאיבנהו לארשי תרותב היתודוסיש תיהולא
לש תויתרבחה תוינוגראה תומגמהש םימכחה וליג ,ןווי תוברת םע בורק עגמ רצונשכ .םהבש
םתוברתבש םייפוטואהו םיילאיצוסה םילאידיאבו סילופה ירע תריציב םייוטיבש - ןווי יטבש
וקצי םה ,הדוהי ץרא לש תימינפה היצוטיטסנוקה תריציב םהב ועייתסה םה .םהל המיאתמ -
םיינוגרא םייתרבח-םייביטמרונ םילכב םיאיבנהו השמ תרות לש תיארקמה תשרומה תא
היניינע םג ויהש םימוחתה לכ תא תינוציחה םתרוצ יפל םיללוכ הנשמה ירדס השיש .םישדח
,ירוביצהו יחרזאה טפשמה :םהו םהיתונידמב םינוויה יטבש לע תלבוקמה הקוחתה לש
אצמו רעב שפיח ןכל .הרהטו האמוט ינידו םידעומ תוכלה ,םירוכיב ,תורשעמ ,תונברק
תואמגוד לע עיבצנו .םיינוויה םיקוחה לש םירוענה תפוקתמ תויגולנא הנשמב תוכלהל
סוגאפואיראה תצעומל המוד היניד יטרפב ןירדהנסה תוכלה .ינווי אוה ןירדהנס םשה :תודחא
םוקמב ואצמנ םה .הנטקה םתנידמ ילובגב תמצמטצמ הניאש תובישח הל וסחיי הנותא ינבש
.הרזעב התייהש תיזגה תכשלב חבזמה דצב שודק

,דואמ המודק וז הנשמו ,ןוויב םילבוקמה השוריה יקוחל המוד ב"מ ח"פ ב"בב תולחנה רדס
הנותא יקוחב םג העודי הניא האווצה ,"יקיתייד"ה איה ,האווצה תא תעדוי הניא ןיידע איה
.םינושארה

השימחב בייח ורבחב לבוחה :לשמל .סילופה יקוחל תוליבקמ תוינשמ רעב אצמ ןיקיזנה ינידב
םיחנומ .(19 וכ תומש) דבלב תבשו יופר ורכזנ הרותב .תשובו תבש ,יופר ,רעצ ,קזנ :םירבד
לבוחה וא הכמה לע םילח ןווי יקוח יפל .ןווי יקוחב םייטפשמה םיחנומל םימיאתמ הלא
יפל לכה - תשוב יכ תעבוק הכלהה .שרדממ ודמלנ אל תשובו רעצ .העיבת לש םינוש "תומש"
םג .ןיירבעה תנווכב תינתומ ןובלעה תעיבתש ,םינוויה לש םתעדכ ,שייבתמהו שייבמה
הלבקה שי סנק לש בוצק םולשת היינשהו ,דמוא יפ לע םולשת - תחא ,קזנה יניד תקולחל
.ןוי יקוחב

,תורשעמו תומורת ,תיעיבשו האפ תוכלהב םג ןווי יקוחל תולבקה לע רעב הארה וירקחמב
.הרהט תוכלהו םינכש תוכלה ,הגגשב חצור

תא ושביג םה ,תינוויה תוברתהמ תוברואה תונכסה לע לארשי ימכח ודמע רשאכ יכ רובס רעב
יתלבה תועפשהה דגנ המוח דימעהל ידכ תועובק ןושל תועבטמבו ןושלב תוכלההו םיגהנמה
,ובתכנ אלש יפ לע ףאש ,הפ לעב תוכלהה תרוסמ לש תדחוימה ךרדה החתפתהו ,תויוצר
.תיטרפו תירוביצ היצוטיטסנוק תרותב ,הנשמה הדסונו ,םידימלתהו םירומה בלב ותרחנ

הנשמה לש םודקה רודיסה
תותכסמל אובמ" ורפסב ןייטשלקניפ .א.א עיגה ןתנ יברד תובאו תובא תכסמב רקחמ ךרד
אצמ ןייטשלקניפ .הנשמה לש םודק רודיסל עגונה ןיינעמ ןויערל
(19)"ןתנ 'רד תובאו תובא
.םירמאמ לש םינוש םיצבק השימח דחי וכרכנ נ"רדאו תובא יקרפבש

;יאמשו ללה דע םלועה תובא ירמאמ
;וידימלתו יאכז ןב ןנחוי 'ר ירמאמ
;ינש תיב ימי ףוס לש םינקז העבש ירמאמ
;"סדרפ"ל וסנכנש העברא לש םהירמאמ
.רפסמ לש ינוציח רשקב םירושקה םיימתס םירמאמ ץבוק

הנוש הזה ץבוקה .וימדוקל ישימחה ץבוקה ןיב רשקה תא ןיבהל השקתה ןייטשלקניפ
תובא לש הסחיב ןורתפה תא שפיח אוה ןכל ירמגל רחא גוסמ אוהו ןכותבו הרוצב וימדוקמ
.הללכב הנשמה לא

:תועפות יתשל ובל תא םש אוה ךכל רשקהב
ךמעו ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ" :רמאמה תא תובא יקרפמ קרפ לכל םידקהל גהנמה .1
,ןירדהנס תכסמבש "קלח" קרפ שארב רמאמה אוהש ,"ץרא ושריי םלועל םיקידצ םלוכ
.ב"הועב קלח םהל ןיאש ולאב וניינעש
תא עצמאב קיספמ אוהו ,ןירדהנס תנשמ תואחסונ בורב ירישעה קרפה אוה "קלח" קרפ .2
.תכסמה לש ןורחאהו אי קרפה אוה תוטעמ תואחסונב קרו ,ד"יב תותימב תכסמה ןיינע

תכסמב היה קלח קרפ לש ירקיעה ומוקמש הרעשהל ןייטשלקניפ תא האיבה וז היבוברע
?יתמו המל .ןירדהנסל רבעוה ,הנשמה לש םודקה רודיסב יונישה רחאלו ,תובא

:הז היה תיבה ימיב הנשמה ירדס תשש לש םרדסש ותעצהל ןייטשלקניפ אב ןאכ
,םישדק .א
,תורהט .ב
,םיערז .ג
,דעומ .ד
,םישנ .ה
.ןיקיזנ .ו
תיבה ימיב היה םישדק רדס .תונברקב ,םינהכל בושחהו בורקה רדסב הליחתה הנשמה
ינידל םיקקזנ שדוקב דובעל םאובב םינהכהש תורהטל ורבע םישדקמ ,"םייח חרוא" תניחבב
רבע םהמ .הנוהכ תונתמ תא םהב תוללוכש םיערז תוכלהל הנשמה התנפ םהמ .הרהטו האמוט
םישנ תוכלה כ"חא ,םידעומב שדקמה תדובעב םירושקה םיבר םיניינע וב םגש דעומ רדסל
וא בר יב רב לכל אלו םיניידו םימכחל עוצקמ אוה תונוממ יניד יכ ,ןיקיזנל ףוסבל קרו
תוכרעמב םלועה לש הירוטסיה רואית לש אובמ חתפ ,הנשמה לש םירדסה תשש ינפל .םינהכל
יכרדו ץרא ךרד ,תודימ יללכ לש הרושו ,(ט-ו תוינשמ םילכ) שדקמה תגספל דע הרשע לש
:תודועת יתש ויה הנשמל םויסכ .תובא לש ישימחה ץבוקה אוה הז אובמ .דומיל
,ב"הועל קלח םהל ןיאש ולא לע הרהצה .1
.ינשה תיבה ימי ףוס דעו השממ הכלהה תרוסמ תא תראתמה הדועת .2

וארו ,רוביצהו םעה לש העדותה זכרמב תורהטהו תוברקה ודמע אל בוש ,תיבה ןברוח ירחא
קר הנשמה רדס תא וניש ןכ לעו ,םוי םוי ייחל בורקה רדסב הנשמב דומילה תא חותפל ךרוצ
.ףוסל תורהטו םישדק םירדסה ורבע ךכ ידי לעו םיערז רדסב דמלל וליחתהש ךכב

עודיכש ,תחא :תועפות יתשב הנשמב םודקה רדסה לע ותטישל עויס אצומ ןייטשלקניפ
היקרפב ןכ לעש ,םינהכ תרות שרדמבו ,ארקיו רפסב תוקונית דמלל םיליחתמ ויה לארשיב
תשמשמ רדס לכב הנורחא תכסמ לכש ,הנימב תדחוימ העפות איה ,היינשה .הדגא םינושארה
תורהטב .םתרהטל תובזו םיבז לש תונברקב הנד םיניק תכסמ - "םישדק"ב :אבה רדסל רבעמ
םירוכיב תכסמ - "םיערז"ב .תופילקו םישרוש תורפ יצקוע תאמוטב הנד ןיצקוע תכסמ -
רוסאש םימי ןיינעב תוכלה תללוכ ןטק דעומ תכסמ - "דעומ"ב .תועובש גח דעומב תקסוע
תכסמב המייתסנ "ןיקיזנ" ,םיניינק תוכלהב קרפ שי ןישודק תכסמב - "םישנ"ב .םישנ תאשל
,םיפרשנה ןה ולא ,םילקסנה ןינמ :ויה םינורחאה היקרפו תובאו תוכמ תא הללכש ןירדהנס
.יניסמ ע"בשותה תרוסמו ,ב"הועב קלח םהל ןיאש ולא ,םיקולה ,םילוגה ,םיקנחנה ,םיגרהנה

תא הפוסב ודימעה ,ןיקיזנ רדסב יוניש ושע ,םיערזב וליחתהו הנשמה רדס הנתשנש רחאל
תורחאו תונברק תוכלה שי "תוירוה"בש ."םישדק" רדסל רשק היהיש ידכ "תוירוה" תכסמ
םיאתה אל "םישדק" ינפל הנשמל החיתפ שמישש ץבוקה םג התעמ .םינהכ תרותב ןרוקמש
תחא תכסמל םוריבעה ןכל ,המייתסנש המב הנשמה תא םייסל םוקמ היה אלו ,ומוקמל בוש
תוכמ - ןירדהנסל תובא לש רשקהו .ןיקיזנ רדסב המוקמ תא ועבקו ,תובא תכסמ איה המצעל
הישקע ןב היננח 'ר" :תוכמ תא תמייסמה הנשמב תובאב קרפ לכ םייסל גהנמב ןיידע דרש -
ןעמל ץפח 'ה' רמאנש תווצמו הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר :רמוא
".'רידאיו הרות לידגי וקדצ


:תורעה


שיר ימלשורי) הנוי 'ר ,(ב"ע דס ןישודק ימלשורי) ןנחוי 'ר ,(א"ע אמ תומבי) שיקל שיר .1
.(הגיגח
רוזח
.(ב"ע אי םש) ףסוי בר ,(ב"ע דס תומבי) הבר ,(ב"ע הצ תובותכ) הובא רב הבר .2
רוזח
תועובש ;יבר ןיתינתמל ימגס ןאמ ידכמ :ב"ע ב הציב ;הנשמ ףוס ןתנ 'רו יבר :א"ע ופ מ"ב .3
.ןיללכ יכרד יוללכ תיל :א"פ הגיגח ימלשורי ;ןל םיגס יכיה היפוג יברו :א"ע ד
רוזח
ומשמ ואבוהש םירבדו יולגה רפסמ עטקב (928-942 םינשה ןיב ארוס ןואג) ןואג הידעס בר .4
.דצק 'מע "םינושארל ןורכז" רפסב דחא יארק ידי לע
רוזח
אצי ,ןואג ארירש בר תרגאב (968-998 םינשה ןיב אתידבמופ ןואג) ןואג ארירש בר .5
םש" רפסבו (גי-א 'מע ג"לשת התורפסו םיארובסה תפוקת .א :האר) תובר תורודהמב
.ירבע םוגרתב 1906 אשרו .א"דיחל "םילודגה
רוזח
.ז"כשת םילשורי םוליצ תרודהמ "םימיה תורוקו םימכחה רדס"ב הלבקה רפסל החיתפב .6
רוזח
.םוליצ תרודהמב שדחמ אציו ,1885 אשרו תותירכ רפס .7
רוזח
.ב"ויכו עברא ןהש םייתש ,םולש יכרד ינפמ ,םלועה ןוקית ינפמ :ןוגכ .8
רוזח
.'וכו הייח 'ר לש ןוגכ תולודג תוינשמ ולא :ג"ע חמ תוירוה ףוס ימלשורי הארו .9
רוזח
.(א"ע ז"ט אמוי) אנוה ברו (ד"ע גל ב"פ אמוי ימלשוריב) והבא 'ר .10
רוזח
.ט"ישת א"ח שדחמ ספדנ ,ט"ירת איספיל ,הנשמה יכרד לקנרפ .נ .11
רוזח
,ארפסב םירוזפ תומוקמבו 35-13 וכ םירבדל ,9 דכ םירבדל ,18-17 גי םירבדל ירפס האר .12
.ז"מ ה"מ ב"יפ םיעגנ ,ו"מ-ה"מ ו"פ ןירדהנס ,ח"פ הטוס ,ג"מ-ו"מ ה"פ ש"עמ תוינשמו
רוזח
םינואגה תבושת רוביחמ ש"בו ה"ב ינקז ימיב רודיסה רקיעל עיגה ןמפוה ,15 'מע םש האר .13
אלא הרות םידמל ויה אל ןקזה לאילמג ןבר דעו השמ תומימ" :א"ע א"כ הליגמב רמאמהו
."דמועמ
רוזח
.1918-1906 םינשב ומסרפתנ ד,ג,א םיקלח "םינושאר תורוד" יולה .א.י .14
רוזח
.(א"ע די תבש) תיכוכז ילכ לעו ,םימעה ץרא לע האמוט ורזג ןנחוי ןב יסויו רזעוי ןב יסוי .15
רוזח
תשאו היוג החפש ,הדנ םושמ בייח היוג לע אבה ורזג יאנומשח לש ןיד תיב :ב"ע ול ז"ע .16
.(הנוז וא) שיא
רוזח
םדא אהיש :םירבד השולש חטש ןב ןועמש ןיקתה :ב"ע נ א"יה ח"פ תובותכ ימלשורי .17
ילכל האמוט ןיקתה אוהו ס"יבל ןיכלוה תוקוניתה ויהישו ,ותשא תובותכב ןתונו אשונ
.תיכוכז
רוזח
ץראה חול ,ב"כשת זכ ןויצ ,ב"ישת זי ןויצ ,הכלהה לש םיירוטסיהה תודוסיה :רעב .י .18
.ג"כשת א"כ ךרכ דלומ הירוטסיההו הנשמה ,ב"ישת תנשל
רוזח
.אק-דק 'מע ,א"ישת קרוי וינ ,ןתנ 'רד תובאו תובא תותכסמל אובמ ,ןייטשלקניפ .א.א .19
רוזח