תועובשב בלח ילכאמ תליכא גהנמ

שקרפ יסוי

'ו-'ה ןויליג ,ו"נשת , דמח הדשב

המדקה
אבוה הז גהנמ .תועובשה גחב בלח ילכאמ לוכאל גהנמה לארשי תוליהק ברקב םסרופמו עודי
.םינורחאה והוקיתעהו ,'ג ףיעס ד"צת ןמיס א"מרב ,תועובש ,אנריט קיזייא 'רל םיגהנמ תוהגהב

,('דכו תובית ישאר) זמרה ךרד לע םהמ ,טשפה ךרד לע םהמ ,הז גהנמל ואבוה םיבר םימעט
:
(1) םה גהנמל רתוי םימסרופמה םימעטה .דוסה ךרד לע םהמו רסומה ךרד לע םהמ

תחת בלחו שבד" :רמאנש ,בלחל הלשמנ הרותהש ןוויכו ,הרות ןתמ גח אוה תועובשה גח .א
.(אי ק"ס ב"מב אבוה ,ב"נ 'יס וב לכ) בלח ילכאמ תליכאב םיגהונ ,(אי ,ד ,םירישה ריש) "ךנושל

תווצמו הלבנ רוסיא :הרותה לכ לע לארשי ינב ורהזוה הרות ןתמבו ,הרותה הנתינ תועובשב .ב
ילכאמ תליכאל שורדה לכ תא ןיכהל םוי ותואב ולכי אלש ןוויכו ,'דכו רשבה רשכה יניד ,הטיחשה
,תועובש ,םימעטמה רפס) בלח ילכאמ לוכאל וחרכוה ,ולביקש םישדחה רשכהה יניד תובקעב ,רשב
'מע ד"ח ,ןוסבוקעי .י.י ברל הניב ביתנ רפסב הז םעט לע רמאנש המ ןייעו .ב"י ק"ס ב"מ ;ח"פ תוא
.(ףפור םעט אוהש ,154

'הל השדח החנמ םכבירקהב םירוכבה םויבו" :רמאנ (אל-וכ ,חכ ,רבדמב) גחה תונברק יקוספב .ג
ילכאמ תליכאל זמר ירהו ,בלח םה "םכיתועובשב 'הל השדח" לש תוביתה ישאר - "'וגו םכיתעבשב
.(ו ,גק ,ךורע ןחלוש רוציק ;ה ,דצת ,ןחלושה ךורע) הז גחב בלח

הבוטה ךרדה יהמ ררבלו ,הז גהנמ םויקמ תועבונה תויתכלהה תויעבב דקמתהל ינוצרב הז רמאמב
.גהנמה םויקל רתויב

בוט םוי תחמש תווצמ .א
:ם"במרה קספ
:רמאנש וילא םיוולנה לכו וינבו ותשאו אוה ,דעומב בל בוטו חמש תויהל םדא בייח"
תוילק םהל ןתונ םינטקה ?ןחמשמ דציכ .(די ,ז"ט ,םירבד) "'וגו ךנבו התא ךגחב תחמשו"
םיתושו רשב םילכוא םישנאהו ,ונוממ יפל םיטישכתו םידגב םהל הנוק םישנהו ,םיזוגאו
(חי-זי ,ו ,ט"וי) ."ןייב אלא החמש ןיאו ,רשבב אלא החמש ןיאש ,ןיי
:רמאנ םש .םיחספב ארמגהמ ם"במרה תקיספ לע השקה (ט"כקת ןמיסב) ףסוי תיבה
.ןייב ?םחמשמ המב .ךגחב תחמשו :רמאנש ,לגרב ותיב ינבו וינב חמשל םדא בייח :ר"ת"
...םהל יוארב םישנו ,םהל יוארב םישנא :רמוא הדוהי 'ר
רשב ונייה רשבב אלא החמש ןיא םייק שדקמה תיבש ןמזב :אריתב ןב הדוהי יבר :אינת
,(ז, ז"כ ,םירבד) "ךיהל-א 'ה ינפל תחמשו ,םש תלכאו ,םימלש תחבזו" :רמאנש ,םימלש
(.טק םיחספ) ."ןייב אלא החמש ןיא ,םייק שדקמה תיב ןיאש ,וישכעו
,דבלב ןיי תייתשב אלא ,רשב תליכאב תמיוקמ בוט-םוי תחמש ןיא שדקמה תיב ןברוח ירחאש ירה
ךורע ןחלושב ,ןכאו ?רשב ידי לע םג תמיוקמ הזה ןמזב החמש תווצמש ם"במרה בתכ עודמ ,ןכ םאו
םילכוא םישנאהו") ם"במרה ירבד לש אפיסה תא ,וז אישוק חוכמ ,טימשה (ב ףיעס ט"כקת ןמיס)
.רשב תליכאב תמיוקמ בוט-םוי תחמש תווצמ ןיא ,ע"ושה ןרמ תעדל ,ונימיבש עמשמו .("'וגו רשב
.(כקת ןמיס) ברה ע"ושב קספ ןכו

החמשה רדגב רוקחל בתכ השירדה :םיקסופהו ם"במרה ישרפמ ןודל וברה וללה ם"במרה ירבדב
:רשבב
יווה וישכע ןכ םג ,ןכ םאו ,חמשמ אוה ומצע דצמ םא ,םעטה ןיעדוי אל ונא ,םוקמ לכמ"
אלא החמש ןיא - ברק וניאש וישכעו ,חמשמ היה ןברקה תובישח דצמ וא ,רשבב החמש
(ט"כקת ןמיס ,השירד) ,"ןייב
ןיאו ,רשבב אלא החמש ןיאש") תובב יתשל וירבד קליחש ,ם"במרה תעד שרפל הארנש בתכו
ותובישח רקיעש ןכתי רשב ךא ,חמשמ ומצע תמחמ ןייד ,הווש םמעט ןיאש ,("ןייב אלא החמש
:(חצת 'מע) ם"במרה לע "הנשמ רדס" רפסב בתכ הזל המודב .ןברקה ינפמ איה
וא :רמאק יכהו ,תוקלחתמה ןיוו םה ןיווהו ,ינתק וא וא ל"ז ונברד רמול ךירצ יאדו אלא"
םילכוא' :ונבר רמאקד המ ,םישנא יבג ןידה אוהד ימנ אליממו ...תונדגמ וא םיזוגא וא תוילק
וניאו ,בוט-םוי תחמש תבוח ידי תאצל יגס והיינימ דחבד ...רמאק וא וא ימנ ,'ןיי םיתושו רשב
(חצת 'מע ,הנשמ רדס) ."דחי ןהיתשל אקווד ךירצ
לע י"בה תיישוק ץרתל ףיסוהו ,(אנק 'מע ,ב"ח ,םינמז) הקזחה דיל ושוריפב חפאק י"ר שריפ ןכו
ורמא אל ,"ןייב אלא החמש ןיא" :ארמגב ורמאשכש ם"במרה ןיבהש ,םיחספב ארמגהמ ם"במרה
רמוחו לקב דמלנ רשבד ,"ןייב םג אלא ,רשבב אקווד החמש ןיא" :הנווכה אלא ,רשב יטועמל תאז
תיבש ןמזבש ,םיחספב ארמגה שוריפב ם"במרה ירבד ריבסהל בתכ (ט"כקת ןמיסב) ח"בה םג .ןיימ
תאבה :תוחמש יתש תולולכ ותליכאבש ןוויכ) םימלש רשבב היה החמשה רקיע ,םייק היה שדקמה
תיב ןיאש וישכע לבא ,(ותייתש - דבלב תחא החמש הלולכ ןייב וליאו ,רשב תליכאו 'הל םימלש
ףוס ל"הבהו ,ה ןמיס ,הציבד ב"פ ,ש"שיה כ"כו) ןייב אלא ,רשבב החמשה רקיע ןיא ,םייק שדקמה
.(ט"כקת ןמיס

אל וז הווצמש יאדווב ךא ,תדרוי הזה ןמזב רשב תליכא בויח תמרש ,הלוע ולא םישרפמ ירבדמ
.הזה ןמזב םג תמייק איהו ,הלטבתנ

:רשבב החמש שי ,םייק שדקמה תיב ןיאש ,הזה ןמזב םגש ךכל ואבוה תורורב תויאר יתש

,"דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא" רוסיאב הנדה .גפ ןילוחב הנשממ תאז חיכוה (ל"נה) ח"בה .1
התב ,טוחשל יתרכמ המא :ועידוהל ךירצ ורבחל המהב רכומה הנשב םיקרפ העבראב" :רמאנ םש
תוברהלו תודועס תושעל לארשי ךרד הנשמב םיטרופמה םינמזבש י"שרפו) ."טוחשל יתרכמ
רבכ רכמש ינשה הנוקל עידוהל ךירצ ךכיפל ,דיימ הטחושל אלא וניא המהב חקולה םתסו ,החמשב
(:ה) הרז הדובעב ארמגבו ,"ונב תאו ותוא" רוסיא לע הלה רובעי אלש ידכ ,התב וא המא הז םויב
בוט-םוי ברע :ןה ולאו .("רשב אלב רשפא יא םימי ולאו" :וללה םינמזה לע (ינהב ה"ד) י"שר בתכ
ןאכמש ,ח"בה בתכ ".הנשה שאר ברעו תרצע ברעו חספ לש ןושארה בוט-םוי ברעו גח לש ןורחאה
.םימלש רשב וניא םא םג ,רשבב החמש שיש שרופמ

:רמאנ (ב ,ו"כ) תינעת תכסמב הנשמב .באב העשת ברעב תולבא ינידמ חיכוה (םש) חפאק י"ר .2
רשב אוה לכוא לבא :אנת" :(א ,'ל םש) אתיירבבו ,"ןיי התשי אלו ,רשב לכאי אל ...באב העשת ברע"
םימלשכ אוהש ןמז לכ" - התנעו - "?המכ דע - חילמ רשב" :הלאש (.ע) ןירדהנסב ארמגהו ."חילמ
ןמזב םגש ארמגב שרופמ ירה ."החמש היב תיא ימנ םימלשכ אוהש ןמז לכ... (דחא הלילו םימי ינש)
תוא ,ז"ט קרפ ,םירבד ,המימת הרותב םג האבוה וז היאר) רשבב החמש שי םייק שדקמה תיב ןיאש
.(הכוסד ד"פ שיר ,ביבח ןב ם"רהמל םירמת תופכ רפסבו ,גס

:רשבב בוט-םוי תחמש תווצמ םויק לע ינויער רבסהב ךיראה המימת הרותב
רשב לוכאל יעצמא קר םניא םימלשהו ,רשבב אלא החמש ןיאש הנווכה רקיעד הארנ ילו"
ןיינעה ןיא יאדוובד ןעי ,ןילוח רשב לוכאל בויחה ,שדוק רשב ןיא םאש ימנ יכה ןיא לבא ,שדוק
,החמשל ררועמש ןייל המוד הזבו ,החמשל ררועתהל ףוגה לע לעופ רשבהש ,וטושפ ידמ אצוי
היל הווה אל יכה ואל יאד ,החמשל תמרוג ותייתשש ,ונייהו ,'שונא בבל חמשי ןייו' :בותככ
...םיחספב ורמאש המו ...'םימלשב אלא החמש ןיא' :אלא ,'רשבב אלא החמש ןיא' :רמול ארמגל
בויח ןיא הזה ןמזבד הנווכה ןיאד הארנ ...ןייב אלא החמש ןיא םייק שדקמה תיב ןיאש וישכעש
,שפנהו ףוגה תוררועתה לע תלעופ רשב תליכאש עבטה הנתשנ אל יאדוובד ,רשב לוכאל ללכ
חמשל דבל רשבה היד הניא ,שודק םוקמב אלו ,שדוק רשב יווה אל רשבהד ןוויכד הנווכה אלא
םירבדבו ,םש המימת הרות)
(2) "תוררועתה תפסותל ןיי דוע ךירצ אלא ,המילש החמש שפנה תא
(ד תוא ,ז"כ קרפ
הארנ ןכש ,רשב תליכאב תגהונ הניא החמש תווצמ םויכש רבוס םנמא םא ןודל שי ע"ושה תעדל םג
:ומצע ע"ושה ירבדמ תויאר יתש איבהל ןתינ ,החמש ךייש ןילוח רשבב םגש ךכלש

םהב ןיטעממו ,רעצ ימי ולאש ,תינעתה דע בא ח"רמש םימיה תעשתב רשב לוכאל רוסיאה .א
.(ט ףיעס א"נקת ןמיס ,ח"וא ע"וש) החמשב

.ןייבו רשבב תמייקתמ םירופ תחמשש ע"ושה קספ (ז ףיעס ו"צרת ןמיס) םירופ תוכלהב .ב

שי הזה ןמזב םגש םינורחאה בור תעדש ,(ג"ל ןמיס ו"ח) תעד הווחי ת"ושב ףסוי ע"רגה בתכ ןכו
.
(3) רשב תליכאב גחה תחמש םייקל הרותהמ הווצמ

,הבוח ןיאש םירבוסל םגו ,(4) בוט-םויב רשב לוכאל הבוח שי םיקסופה בור תעדלש ,ןאכמ אצויה
םוקמב בלח ילכאמ לוכאל ,םיבר וגהנש גהנמהש טושפ ,ןאכ רומאה לכ רואלו ,איה הווצמ ירה
.(5) ךכ גוהנל ןיאו ,ט"וי תחמש תווצמל הריתסב דמוע ,רשב ילכאמ

תירשב - תרחאהו ,תיבלח תחא החורא .ב
:איהו ,גחב רשב לוכאל הבוחה ןיבל ,גחב בלח ילכאמ לוכאל גהנמה ןיב הרשפ ןיעכ עיצהל היה ןתינ
,הרואכל ,הזבו ,דבלב רשב ילכאמ לוכאל םויה תדועסבו ,דבלב בלח ילכאמ לוכאל הלילה תדועסב
.אמלע ילוכל הבוח ידי םיאצוי

ןמיסב) הבושת ירעשה איבהש םינורחאה תקולחמב הנותנו ,הטושפ הניא וז הצע םג ,םלוא
תעדל ךא ,ןנברדמ איה ןושאר הלילב בוט-םוי תחמש (ח"ס ןמיס) הירא תגאשה תעדלש ,(ט"כקת
(טי ק"ס ט"פ ןמיס ד"ויל) הבושת יכרדב בתכו .אתיירואדמ איה (ד ק"ס ו"מקת ןמיס) םהרבא ןגמה
ילוכל הז ןיאו ,דבלב הירא תגאשה תעד לע םיכמוס בלח ילכאמ קר הלילב םילכואו םימכחתמהש
.
(6) אמלע

ןל אמייקש יפ לע ףאש ,ךובנרטש השמ 'רל (דיק ןמיס ז"ח) םינמזו םידעומ רפסב בתכ ךכמ הלודגו
תועובשב םגו ,םייתש ךירצ ןנברדמ םוקמ לכמ ,רשבו תפ הב לכואש תחא הדועסב אצוי הרותהמש
.הליחתכל ןכ גוהנל שי - (בלח ילכאמ לוכאל גהנמה תורמל)

גהנמב קויד .ג
דציכ רבסהו ,גהנמל ףסונ םעט אצמנ וירבדב .ד"צת ןמיס ףוס ,א"מרב עיפומ הז גהנמ ,ליעל רומאכ
(.פ.י - ינש בוט-םוימ יקופאל) ןושאר םויב בלח ילכאמ לוכאל
(7) תומוקמ המכב ןיגהונו" :ומייקל שי
ןכ ,הגיגחל רכזו חספל רכז - חספ לילב םיחקולש ןילישבת ינשה ומכ אוהש םעטה ל"נו .תועובש לש
םוקמב אוהש ןחלושה לע םחל יתש םהמע איבהל ןיכירצו ,רשב לכאמ ךכ רחאו בלח לכאמ םילכוא
.(8) "םירוכבה םויב ןיבירקמ ויהש םחלה יתשל ןורכיז הזב שיו ,חבזמה

:(די ק"ס) הרורב הנשמה ריבסהו
ויהש םחלה יתשל רכז תושעל ךירצ תועובשב ךכ ,ןברקל רכז םישוע חספבש םשכש"
."רשב לכאמ ךכ רחאו ,בלח ילכאמ םילכוא ןכלו ,ןיאיבמ
תפסותכ אלא ,רשב ילכאמ םוקמב אב בלח ילכאמ לוכאל גהנמה ןיא ,א"מרב אבומה יפלש ,אצוי
:אנריט קיזייא 'רל םיגהנמה תוהגהב ,גהנמה רוקמב שרופמ ןכו .החורא התואב רשבה תליכאל
,(ד"נתת ןמיס) אפזוי ץמוא ףסוי רפסב אוה ןכו ."רשב אלב החמש ןיא יכ ,רשב םג לוכאל ךירצו"
:זנכשא יגהנמ יפסאמ ןיב אוה םג היהש
ינפמ ,ןכא .וכומסיש המ לע םהל שיו ,תועובשד 'א םויב בלח ילכאמ לוכאל ןיגהונ םיבר"
."ןהירחא רשב לוכאל םיכירצ ,ןייו רשבב אלא החמש ןיא ל"זח ורמאש

א"מרב אבומה גהנמה לע רוערע .ד
בלחו רשב יניינעב רהזיהל שי תועובשה גחבש בתכ (זי ק"ס ב"מב אבוה ;א ,ז"שמ) םידגמ ירפב
הרות וניתובא גהנמו" :(ח ק"ס) םהרבא ןגמה ןכ ומכו .ד"ויב ראובמכ ,הנשה לכב ןירהזנש המ לכב
.
(9) "רוסיא ידיל אובי אלש רהזי ךא ,איה

דמוע (החורא התואב רשבו בלח לוכאל) א"מרב עיפומה גהנמהש ,(גפ ,ןילוח) םייח תרותה ריעהו
םעפש איבה (ג"עק ןמיס ח"ואב) ףסוי תיבה ירהש ,בלחו רשב תוכלהב הכלהל קספנל הריתסב
רימחהל ומצע לע רזג ןכלו ,הדועסל הדועסמ ןמז רבעש תורמל ,ויניש ןיב הניבג ם"רהמה אצמ תחא
ףוע רשבב םנמא) רשב ירחא הניבגב םירימחמש םשכ ,הניבג ירחא (המהב) רשבב ןמז תייהשב
לע הארי תחא הדועסב הניבגו רשב לכואהש ,(םיטפשמ תשרפ) רהוזב בתכנ ןכו .(ם"רהמה לקה
(םש) ףסוי תיבה בתכו .ךכ לע והושינעיו ,האמוטה תוחוכ והוריכיש ידכ ,סלוקמ ידג תרוצ ורשב
ןוכנו בוט ,ותוארל וניכזש ונא לבא" ,רהוזה ירבד תא האר אלש ןוויכ ףוע רשבב לקה ם"רהמש
."ףוע רשבב וליפא רימחהל

השיש תב הנשי הניבגב קר (תרחא הדועסב) הניבג ירחא רשבב ןמז תייהשב םירימחמ ,הכלהל
התואב ךא ,(ד ק"ס םש ז"טבו ב ףיעס ט"פ ןמיס ד"וי א"מרב ןייע) תעלותמ הניבגב וא םישדוח
ןמיס ,א"ח ,ח"וא) השמ תורגיא ת"ושב בתכ ןכו ,י"בה בתכש ומכו ,רהוזה ירבדל שוחל יואר הדועס
.
(10) (סק

. (11) תועובשב בלח ילכאמ תליכאמ ענמיהל ףידעש ,םייח תרותה בתכ וללה םירבדה יפ לע

ןוזמה תכרבב תודועסה ןיב הקספה .ה
ןוזמה תכרבב קיספהל ,יוארכ ויפ חידהלו חנקל ,תיבלח החורא לוכאל :ךכ גוהנל שיש בתכ ה"לשב
לוכאל ךכ רחאו ,הלק העש ןיתמהל ,(הדועס התואל בשחנ הז ןיא זאש ,רהוזה ירבדל שוחל ידכ)
,ו"ע ללכ) בקעי תחנמה םגו ,(ח ק"ס ,בטיה ראבב אבומ) הלודגה תסנכ ירוישב םג ןכ ומכו .רשב
.גוהנל ןוכנ ןכש בתכ (ה ק"ס

לכ" :םיקסופ שיקל שירו ןנחוי 'ר ,(.גל) תוכרבב ארמגב ירהש ,יתכלה ישוק שי וז הצעב םג ,םלוא
ןודנבו .(ד ףיעס ו"טר ןמיס) ע"ושה קספ ןכו ."'אשת אל' םושמ רבוע - הכירצ הניאש הכרב ךרבמה
יאדוובש עדויש יפ לע ףא ,רשב תליכאל בלח תליכא ןיב ךרבמ ירהש ,הכירצ הניאש הכרב יווה ,ןנד
.דוע לכאי

אוה הכירצ הניאש הכרב רוסיאו ,הרומג השרד איה וז השרד םא םיקסופה וקלחנ ,םנמא
(.גל ,ה"ר) תופסותה תעדלש ,ןנברדמ רוסיאה רקיעו ,אמלעב אתכמסא אוהש וא ,אתיירואדמ
ם"במרהמש בתכ (ו"טר ןמיס ח"וא) א"גמהו ,אמלעב אתכמסא אוה (ןישודיקד ק"פ) ש"ארהו
.
(12) אתיירואד אוהש עמשמ (וט ,א תוכרב)

חרוא רפסב החד ןכו .דוע לכאיש עדוישכ ךרבל ןיאד ,ןאכ שי אמלע ילוכל רוסיא םינפ לכ לע ,ךא
(ל"נה הבושתב) השמ תורגאב ,תאז תורמלו .ה"לשה ירבד תא (םש ,הבושת יכרדב אבומ) רושימ
.המואמ ונירבדמ ריעה אלו ,ה"לשב אבומכ גוהנל בתכ

ידכ הכירצ הניאש הכרב תבשב ךרבל םיריתמה לע םתעד םיכמוס וז הטישכ םירבוסהש ,הארנו
,הדועסה ךותב תוריפ ול ואיבה םא ,תבשבש בתכ ומצע ה"לשה ןכש ,
(13) תוכרב האמל םילשהל
הכרבל םורגל רתומ תבשבש ,הנורחא הכרב םהילע ךרבל ידכ הדועסה רחא דע םחינהל לוכי
ינבל תווצל ריתה (בי ףיעס ו"ר ןמיס) ןחלושה ךורעבו .תוכרב האמל םילשהל ידכ ,הכירצ הניאש
תוריפה תא חינהל רסא ךא ,רחא ירפ לע םעפ לכ ךרבי זאו ,תוריפה תא וינפל ואיבי אלש ותיב
,(וכ ןמיס ו"ח) תעד הווחי ת"ושב קספ ןכו .םהילע ךרבל זא קרו ,הדועסה רחא דע וינפל םיחנומה
הניאש הכרבל םורגל רוסא תבשב םג ותעדלו ,םהילע קלח םהרבא ןגמהו .רתומ יאדווב הז ןפואבש
ףכב ןכ ומכו ."תוכרב האמ תווצמ םושמ הכירצ הניאש הכרב ששחב ומצע סינכי אלד" ,הכירצ
ו"מ ןמיס) ב"מה בתכ ןכו .ףסוי יכרבו ל"סח ,תונורכיזה רפס ,ז"רגה םשב (ל תוא ו"טר ןמיס) םייחה
,ןכ םאו .(רקיע ןכש רבוסש חכומ זט ק"ס בנקת 'יס צ"העשב וירבדמו) א"גמה םשב (די ק"ס
ירה ,םירסואלו ,ונניינעל ןידה אוה הכירצ הניאש הכרב ךרבל רתומ תבשבש םירבוסל ,הרואכל
.רוסא ונניינעב

:םיאבה םימעטהמ רימחהל שי ונניינעבש ,ד"נעל הארנ ךא

וניא תבש תדועסב בשויה ןכש ,תועובשה גח תדועסב בשויל תבש תדועסב בשויה ןיד המוד וניא .א
ילכאמ וינפל ואבויש עדוי תועובש תדועסב בשויה וליאו ,הדועסה םויסב תוריפ וינפל ואבוי םא עדוי
הארנ תועובשב וליאו ,הכירצ הניאש הכרב וז ןיאש רמול ןכתי תבשב ןכלו ,החוראה ךשמהב רשב
.הכירצ הניאש הכרב וזש

ולא תויורשפא) גהנמה םויקל תופסונ תויורשפא שיו ,תבשב ףא ורימחה םיקסופהמ םיברש ןוויכ .ב
.
(14) תולקמה תועדה לע ךומסל אלש ףידע ,הכירצ הניאש הכרב ששחל סנכיהל ילב ,(ןמקל ואבוי

תירשב הדועס ולכאי תיבלחה הדועסה םויס רחאלש ךכל ונווכתה וז העצה ועיצהש םיקסופה םא .ג
,תישעמ הניא וז העצהש ירה ,(ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ךרצנה תיזכ רועישב תפ תליכא תללוכה)
רתי דבלמ ,תפ תיזכ ולכאי ןהיתשבש ,תודומצ תודועס יתש לוכאל םילגוסמ םניא ישניאד אבור ירהש
רחאלש ךכל התייה םתנווכ םאו ,(היינשה הדועסב רשבו ,הנושארה הדועסב בלח) םילכאמה
וזש ללכ הארנ ןיא ,תפ אלב והשלכ רשב לכאמ ולכאי ,(תיבלחה) תירקיעה הדועסה תא ומייסיש
,רודיהב לפטה תא םימייקמש אצוי הז ןפואבו ,"רשבב אלא החמש ןיא" :םרמאב ל"זח תנווכ
.רקיעה תא םיחינזמו

חנקל ,הלילב תיבלח החורא לוכאל גוהנל שי (הכירצ הניאש הכרב ששח) הז םעטמש ובתכש שיו
,ךכ גוהנל ןיא רהוזה ירבד יפלש יפ לע ףאו ,ירשב לוכאל ןכמ רחאל דיימו ,ךרבל אל ,וחידהלו הפה
ןכ) ירמגל בלח ילכאמ תליכא גהנמ לטבל רשאמ ךכ גוהנל ףידעו ,רתוי טושפ הז גהנמ םוקמ לכמ
בתכ (ל"נה) השמ תורגאבו .(דמת 'מע ה"ח ,ףסוי טוקליבו ,ח ק"ס ט"האב ,זט ק"ס ב"מב בתכ
.ןכ גיהנהל וצר אל - רוסיא ששחל אובל אלש ידכ ךא ,תושעל רתוי בוט היה ךכ גהנמה ןיינע דצמש

הבושת יכרדה תצעו ,תויורשפאה םוכיס .ו
תויעבה תאו ,תויורשפאה תא םכסנ .ויגהנמו תועובשה גח תווצמ םויקל תובר תויורשפא וניאר
.תורשפא לכב תוכורכה

,התכלהכ בוט -םוי תחמש תווצמ םימייקמ ךכ םיגהונ םא - תוחוראה לכב רשב ילכאמ תליכא .1
.בלח ילכאמ לוכאל גהנמה תא םימייקמ ןיא םלוא

.רשבב בוט-םוי תחמש תווצמ םימייקמ ןיא - תוחוראה לכב בלח ילכאמ תליכא .2

בוט-םוי תחמש תבוח ידי אצוי הזבש םירמוא שי םנמא - םויב רשבו ,הלילב בלח ילכאמ תליכא .3
אצי אל אתיירואדמ םגש םירמוא שיו ,הבוח ידי אצוי אל ןנברדמ ךא ,(םויב רשב תליכא) אתיירואדמ
.הבוח ידי

ןכ תושעל םיקסופ שיש ףא - רשב ילכאמ לוכאל ךכ רחאו ךרבל ,הלילב בלח ילכאמ תליכא .4
.הכירצ הניאש הכרבל שושחל שיש הארנ םוקמ לכמ ,(השמ תורגא)

רהוזה תעדל - רשב תליכא דימו ,(הכרב אלל) החדהו הפה חוניק ,הלילב בלח ילכאמ תליכא .5
גהנמה הזש ובתכש שיו .הדועס התואב רשבו בלח לכוא ירהש ,ןכ גוהנל ןיא (ףסוי תיבה קספ ןכו)
.(ףסוי טוקלי) ףידעה

:רתויב הבוטה תיארנה איהו ,תפסונ הצע תאבומ (םש) הבושת יכרדב
תרצעב בלח ילכאמה תדועס לוכאל יתובאמו ייתוברמ יתלביקש גהנמה רתוי ינפל ןוכנ"
םיכרבמו ,יערא תדועס ךרדב קר ,
(15) תפ אלב ,הבר אשודיקה תעשב הליפתה רחא ףכית
גהנמה והזו ,ןייו רשבב תירחש תדועס םילכואו ,רתויו העש םיניתממו ,הנורחא הכרב
."אמלע ילוכל הבוח ידי אצוי הזבו ,ד"פל רחבומה
תועובשה גח לע (רענניצ לאירבג 'רל) לאירבג יעטנ רפסבו ,יקסניצקוט מ"ירהל י"א חולב אוה ןכו
ילכאמ לוכאלו שדקל תירחשבו דבלב רשב לוכאל הלילב :איה העצהה ,ונייהד .(ג הרעה ו"כ קרפ)
.בוט-םויל יוארכ רשב לכוא ,ןמז תייהשו הנורחא הכרב רחאלו ,(הדועס רדג הזב ןיאש) תפ אלב בלח

(16).ןנורתפ לע תואב ליעל ואבוהש תויעבה וז העצהב ,ןכא


:תורעה


1 הרעה
רצוא :םיגהנמל םיפסאמה ירפסבו ,(ה ףיעס ד"צת ןמיס) ןחלושה ךורעב ןייע םיפסונ םימעטל
ברה לש ורפסב הבחרהבו .(וכרת-אכרת תויתוא) םינידה ירוקמו םיגהנמה ימעט ,םיגהנמו םיניד
רוזח .(197-207 'מע) "תועובשה גח - תרצע" קינלצ יולה 'נ

2 הרעה
תיישעתב לחש חותיפה בקע תאזו ,ונימיב הלח אל רשב תליכא תבוחש םינעוטל הבושת ןאכמו
(רתוי ףא םיתעלו) תוחפ אל םייגיגחו םיחבושמ ויהי ולא םירצומש ךכל םרוגה ,בלחה ירצומ
וניא הז .רשב ילכאמ תליכאמ תעבונה החמשהמ התוחפ הניא םתליכאב החמשהו ,רשב ילכאממ
ףוגה תוררועתהל" (דיתעב) םרוג רשבהש איה "רשבב אלא החמש ןיא"ש רבדה תועמשמ ירהש ,ןכ
רוזח .החמשב םישח (הווהב) הליכאה ןמזבש אלו ,"שפנהו

3 הרעה
,ףוע רשבב םג המייקל ןתינ ךרוצה תעשב ךא ,המהב רשבב איה הווצמה רקיעש ,םש דוע בתכו
רשבמ רתוי הנהנהו ,ותאנה תדימב יולת לוכהש בתכ (איק ןמיס ,'ז קלח) םינמזו םידעומ רפסב ךא
רייא ,דר-גר תרבוח) "הירומ"ב םטשרבלה השמ ברה לש ורמאמב ע"עו .החמש תווצמ םייק ףוע
אל (!ינש) בוט-םויבש ךכ לע דואמ רעטצהש זנאצמ םייח 'ר לע רפוסמ םש .(גס-אס 'מע ,א"נשת
רוזח .ךכ לע דואמ חמשו ,המהב רשב תיזכ ול איבה וידיסח ילודגמ דחאש דע ,המהב רשב ול היה

4 הרעה
- גנעתהל אוה בויחה תבשב וליאו ,חומשל אוה בויחה בוט-םויב .הז ןיינעב בוט-םוימ הנוש תבש
-םויל תבש הוושה (ומ ,ט"פ ,םירדנל ש"מהפב) ם"במרה ,םנמא .(ח"נ ,והיעשי) "גנוע תבשל תארקו"
ךכמ עבונ בויחה ילואו) ,"בוט-םויבו תבשב ןיי תותשלו רשב לוכאל התא בייחד" :הז ןיינעב בוט
תוא ,ב"פ ,תישארב) המימת הרותב חיכוהל ךיראה ןכו (י"ה ל"פ תבש 'להב ש"מכ ,ול אוה גנועש
םגש עמשמו ,"םימש ידיב היולת ותחמשש תבש אצי..." :רמאנ םש ,ד"ה הליגמד א"פ ימלשוריהמ (ה
,תויארב ךיראהש ש"יע ,החמשל ףסונב והז ,גנוע איה תבשש יוצמש המו ,החמש םוי תארקנ תבש
ונבר ידימלתב ךא ."רשב תליכאב םיביוחמ אליממ ,החמשב ביוחמ תבשד יתבתכש המ יפלו" :םייסו
(ו תוא ב"מר ןמיס) םייחה ףכב בתכו ,תבשב רשב לוכאל הבוח ןיאש שרופמ (ג"פ שיר ,תוכרבל) הנוי
,םש) ך"שה ירבדכו ,(א ףיעס א"מש 'יס ,ד"וי) ע"ושהמ עמשמ ןכו ,בנקת 'יס ח"וא רוטהמ עמשמ ןכש
מ"מרל המלש הרותבו .(א"קערב ש"עו) ."תבשב ןיי תותשלו רשב לוכאל םדאה לע הבוח ןיאש" :(ז ק"ס
ירבד לכ האר אלו ,וירבד הפי ןוויכ אלש המימת הרותה ירבד לע ריעה (דמ הרעה ,ב"פ ,תישארב) רשכ
קר ,תבשב החמש בויח אנידמ ןיאד רורב רבדהו" :םייסו ,(החמש ןיד תבשב ןיאש םירבוסה) םינושארה
נ"ר 'יס) תבש תוכלהב ע"ושבו .(גכ ק"ס ,ב"נקת 'יס) ב"מב כ"כו ."רשב לוכאל בויח ןיאד אליממו ,גנוע
םוקמ לכב..." :(א ק"ס במר 'יס) ב"מב ריבסהו ,"ותלוכי יפכ תונדגמו ןייו רשבב הברי" :רמאנ (ב ףיעס
רקיע םדא ינב בור םתסה ןמש יפלו ,גנוע םהל םיבושחה םיקשמו םילכאמב והוגנעי וגהנמ יפל םוקמו
ע"עו) ."ותלוכי יפכ תונדגמו ןייו רשבב הבריד ב"ס נר 'יסב אתיא ךכל ,תונדגמו ןייו רשבב םגוניע
סחיבו ,הז ןיינעב דוע .(םש תורעהבו ,ול ףיעס ד"נפ ,ז"ט ףיעס ב"מפ ,ב"ח ,התכלהכ תבש תרימשב
,(34-35 'מע רקיעב) ןרוג המלש ר"הל דעומהו תבשה תרותבו (םש) המלש הרותב ןייע ,החמשל גנוע ןיב
רוזח .388-390 'מע ,די ,ןימוחתב "תבש תורימז" רקוט ילתפנ ר"דה לש ורמאמב הנורחאלו

5 הרעה
רתוי חמשו רתוי הנהנ םדא םאש ד"עלנ ,בוט-םויב רשב תליכאב הווצמ שיש יפ לע ףא ,םנמא
החמש ןיא ורמא אלש" :הכוסד ד"פר ן"רהמ הארנ ןכ .בלח ילכאמ לוכאל ול רתומש ,בלח ילכאמב
:(הס ןמיס) הירא תגאשה תבושתב אוה ןכו ."בכעל אל ךא ,רחבומה ןמ הווצמל - רשבב אלא
חומשל ביוחמש ,תיללכ החמש אלא ,תיטרפ החמש הניא ,לגרב וניווטצנש החמש תווצמד..."
רישעה ,םדא לכב ןיוושש תווצמ ראשל ימד אלו ,חומשל ודיב תלוכיש החמש ינימ לכב בוט-םויב
...ורשוע בור יפלו ותלוכי יפכ חומשל ביוחמ םדאו םדא לכ וז החמש לבא ,טיעמי אל לדהו הברי אל
ינימ ראשב תגהונ וז הווצמ ימנ ,החמש ימלש ונל ןיא וניתונוועבש ,הזה ןמזב וליפא הז יפלו
ארמגב ןנירמאד ונייהו ,ונממ הנהנש המבו ול יוארב וילע תלטומ החמש תווצמ םדא לכב ...תוחמש
רנ קרפ ,הכוס 'סמ) ה"לשב בתכ הזל המודבו ."בוט-םוי תחמשמ יעונמאל יתא אמלד :םימעפ הברה
אצומ ובבלש רבד לכב ,לגרב תושעל םדא בייח ,וחמשמה רבד לכו ,היוארה החמש לכ" :(חנ ,הוצמ
שרופמ ןכו ."תושעל םדא בייח ול אוה החמשש רבד לכו לויטו הייתשו הליכאכ ,חור תרוקו החמש
ףאו ,ול ברעהו וכיחל םעטומה יפלו ,םדא אוהש המ יפל לוכהו" :תועובש תוכלה ,םויה רדס רפסב
רוזח ."רעטציש ןניעב אל לבא ,ומצע גנעל אלא ןיינעה ןיא ,ןייו רשבב היהי אלש יפ לע

6 הרעה
תגאשה תעדל הבוח ידי םיאצוי הלילב בלח ילכאמ םילכואהש הבושת יכרדה בתכ עודמ ,ע"צו
ןכלו .ןוקת אתיירואד ןיעכ ,ןנבר ןוקיתד לכ ירה ,ןנברד איה הלילב החמש תווצמ םא םגש ,הירא
רוזח .םינמזו םידעומ רפסב בתכש ומכ ד"נעל הארנ

7 הרעה
רוזח ."םוקמ לכב" :םיסרוג שיו

8 הרעה
ןולע"ב ץנרול המלש 'ר לש ורמאמב הנורחאלו ,(סק ןמיס א קלח ח"וא) השמ תורגא ת"ושב ע"ע
רוזח .א"מרה םעט רבסהב ,ד"נשת ןוויס ,"תובש

9 הרעה
בתכ ןכ .בלח ילכאמ לוכאל גהנמה בקע ,בלחו רשב ינידב תועובשב ולקהש םיקסופהמ שי ,םנמאו
,החנמ תדועסב הניבג לוכאל תועובשב םיגהונ שיש ,וב-לכה םשב בתכ ז"אהש (ח ק"ס) ט"האבה
קוחה בתכ ןכו .רשבה איצוהל ויניש ץוצחיו ויפ ץחריש דבלבו ,תירחש תדועסמ תועש שש ןיאש ףא
ךא ,תחא הדועסב רשבו בלח ילכאמ לוכאל ריתהל םעט שיש השמ ןורכיז םשב (אי ק"ס) בקעי
רוזח .הזמ קחרי ושפנ רמוש

10 הרעה
אל רהוזהד ארמוח יאהש בתכש (גכ ןמיס ב"ח) ןמפוה צ"דרל ליעוהל דמלמ ת"ושב ןייע ךא
רוזח .וז ארמוחל םוקמ ןיא ןידה יפ לע םיגהונלו ,ללכ הטשפתנ

11 הרעה
תא ,עמשנ לכה רבד ףוס" :ונניינעב בתכש ,(בצרת תוא) השמ הטמ רפסב היוצמ וזל תדגונמ השיג
םוש םדא הנשי לאו ,ךורוי רשא לכ רוסת לא וניתובא גהנממו ,רומש ויתווצמ תאו ,ארי םיהל-אה
ול םינתונה שי ,גהנמה לש ודמעמל תוינוציקו תודגונמ תושיג תומייק םינורחאה ןיב ,ןכאו ."גהנמ
לולכ גהנמהש בתכש (אע ,ג"יר ןמיס ,םיגהנמ) םייח אשמב י'גאלאפ םייח 'ר] אתיירואד לשכ ףקות
לע הריבע ששח םיגהנמ םויק יאב שיש שדיחש (זק 'יס ד"וי ת"וש) ס"תחהו ,"רוסת אל" רוסיאב
:בתכש (ביק 'יס טפשמ חרוא ;דפ 'יס ןהכ תעד) ל"צז קוק ה"יארה םתמועלו .[אתיירואד רדנ רוסיא
:בר דובכב גהנמל סחייתמ אוה םג ,תאז תורמלו ."שממ ןנברדכ רומח אל אוה גהנמהש עודיו"
,ה"יאר תורגא) "ולש תרוסמה תא דחא לכ קזחל ונא םיחרכומו ,וניתובא יגהנממ זוזל ונל רוסא"
טפשמ חרוא) "ל"ז שפנ יחונ םישודקה וניתובא גהנממ תונשל אלש אוה דסומ דוסיו" ,(א 'יס ד"ח
תויעבה תורמל ,גהנמה תא םייקל יתכלהו ישונא ץמאמ תושעל שיש יאדו ,ןכ םאו .(ט"מק 'יס
לש ורפסב ע"ע הז ןיינעבו .רשפאה לככ תויתכלה תויעבב טעמלו תוסנל שיש אלא ,וב תוכורכה
רוזח .(א"פ ג"חו א"פ ב"ח ,ב"פ א"ח) לארשי יגהנמ - רברפש לאינד 'פורפ ברה

12 הרעה
ןכו ,ם"במרה ירבדב ךכ שרפל חרכה לכ אצמ אלש ,בתכ (טל תוא ,'כ קרפ ,תומש) המימת הרותבו
הז ןיינעב ם"במרה לש תשרופמ הבושת םהמ הטמשנו .(ה תוא ז"לק ןמיס ,ח"וא) שיא ןוזחה בתכ
רוזח .(זמקת דומע ,ג קלח ,ףסוי טוקליב הז ןיינעב בתכש המ ןייעו)

13 הרעה
בייח :ריאמ יבר רמא" :(:גמ תוחנמ) ארמגב אתיאדכ ,תוכרב האמ םוי לכב ךרבל םדא בייח ירהש
עבש קר שי הליפתבש ,בוט םויו תבשבש ,ארמגב םש ורמאו ,"תוכרב האמ םוי לכב ךרבל םדא
ןמיס) ע"ושה קספ ןכו .תונדגמו תוריפב תורסחה תוכרבה תא םילשהלו לדתשהל ךירצ ,תוכרב
רוזח .(א ףיעס צ"ר ןמיסו ,ג ףיעס ו"מ

14 הרעה
הכרבל וששח אלש םש םג שיו ,םייתשל הדועס קלחל וריתה םהבש םיפסונ םירקמ ונאצמ םנמא
- ינשהו ,היינשה הדועסב רחאתמ רשאכ תבשב תישילש הדועס םייקל - דחאה :הכירצ הניאש
.תבשב תויהל לחש חספ ברעב תישילש הדועס םייקל

עיגהש דע ,רקובה תדועס הכשמנ םא" :(ג ףיעס ,א"צר ןמיס ,ח"וא) ע"ושה קספ ,ןושארה ןיינעב
היגהו ,"...דועסיו איצומה תכרב ךרביו ,וידי לוטייו ,ןוזמה תכרב ךרביו ,הדועסה קיספי - החנמה ןמז
םדוק תישילש הדועס השעי אל ...החנמ ללפתיש רחא לוכאל רשפאש עדויש ימ לבא" :א"מרה
קלחי אלו ,החנמ רחא לכאיש ףידעה א"מרהש (השעי אל ה"ד ,םש) הכלה רואיבה בתכו ."החנמ
םשב (ג ,א"צר) ם"שרהמל הרות תעדב ןכ ומכו .הכירצ הניאש הכרב םושמ ,םייתשל ותדועס
הרורב הנשמהמ םגו .הכירצ הניאש הכרב םושמ םייתשל הדועסה תא קלחל רוסאש ,א"בטירה
ל"נו" :הזל ששוחש הארנ (ה ,א"צר) םהרבא ןגמהמו .רתיהל ול אטישפ אלש הארנ (זי ק"ס) ומצע
קלחי אל ,תירישע העש םדוק לוכאלו רוזחל לכויש עדוי םא ,תבש יאצומב בוט-םוי לח םא וליפאד
ןמיסבש ףאו) ."הכירצ הניאש הכרב םושמ ,ןכ תושעל רוסאש םירמוא שי אהד ,םייתשל ותדועס
ןל אמייק אלד םעטהו ,.חיק תבשב תופסותה םהש ,םירימחמהכ ןל אמייק אלד בתכ ו ק"ס ו"טר
ריבסה מ"מ ,ךרוצל אלש תוכרבב הברמ םושמ ןאכ ןיא ,תבש דובכל השועש םושמש ,םתומכ
.(ףידע תופסותה ידי םג תאצל רשפאד אכיהש א"גמה תעדש לקשה תיצחמב

ןיב טעמ תכללו םוקל וכירצה ,הכירצ הניאש הכרבל ששח היהי אלש ידכ ךא ,ריתהל ובתכש שיו
העש יצחכ קיספיש בתכ (חפק 'יס ,א"ח) שיא ןוזחה תורגאבו .(די ק"ס ,םש ,ב"מ) תוחוראה יתש
,לויטב וא הרות ירבדב תודועסה ןיב הקספההש בתכ (ח ,א"צר) ןחלושה ךורעב ךא .תוחוראה ןיב
.אצי - ללכ קיספה אל םא םגש אנידל רקיעה ךא ,אמלעב רודיהל איה

תדועס תא קלחל םיגהונה שי - תבשב תויהל לחש חספ ברעב תישילש הדועס - ינשה ןיינעב םגו
םילטונ בושו ,המ ןמז םיקיספמ ,ןוזמה תכרב םיכרבמ ,םחל םילכוא :םייתשל רקובה לש ץמחה תפ
,ד"מת ןמיס) ב"מבו .ןוכנה אוהש (ד ,ו"טק) דירפצנג ש"רל ךורע ןחלוש רוציקב בתכו .םילכואו םיידי
שיש ,תבשב תויהל לחש חספ ברעב תישילש הדועס םויקל תוצעה רתי ןיב בתכ (ח ק"ס
תוהש ול שי םא הז לכ ךא ...םייתשל תפ לש תירחש תדועס קלחיש בוט"ש ובתכש םינורחאהמ
,הז ןיינעב דועו) ."הכירצ הניאש הכרב ללכב היהי אלש ידכ ,תוהש הזיא קיספהלו םייתניב ךרבל
תוכלה לע "שדוק יארקמ" רפסבו ,ס הרעהבו ,בי ףיעס ,ונ קרפ ,ב"ח ,התכלהכ תבש תרימשב ןייע
.(וס הרעהו דמ ףיעס ,חמ דומע ,יררה השמ ברל רדסה ליל

אלש ,(ו ,ו"טר) א"גמה בתכש ומכו ,רתוי רימחהל שי ונניינעבש הארנ ,רמאמה ףוגב רומאכ ,םלוא
קיספהל אלש רימחהל ,תופסותכ) יכה ןל אמייק אלד ףא" :םייתשל הדועס קלחל םיריתמ ןיינע לכל
רמאנ רבכ ירה ךא ,"ףיסוהל רוסא תוכרב האמ םושמ לבא ,תישילש הדועס םושמ ונייה ,(החוראב
רחא ןפואב ןיינעה תא רותפל ןתינש ןוויכ ,ונניינעבו ,"ףידע - תופסותה ידי םג תאצל רשפאד אכיה"ד
רוזח .יפט ףידע - (ןמקל ראוביש ומכו)

15 הרעה
,טמר ןמיס) תבש תוכלהב הכלה רואיבה ירהש ,תיתכלה היעב תמייק וז הצעב םגש ןייצל יואר
ידכ תאזו) תונוזמ ינימ לוכאל אלו ,שודיקה רחאל דיימ איצומה ךרבל יוארש איבה (רתומ ה"ד
דבלבו ,לקמ ומצע הכלה רואיבה ףאו ,לקהל וגהנ רבכ הזב םלוא .(הדועס םוקמב שודיק םייקל
גהנמה (תונוזמ לוכאל) אוה ןכו" :(ח ףיעס ג"ער 'יס) ןחלושה ךורעב ןכ ומכו .וז הליכאב עבשי אלש
,תומלשב תבש תדועס דימ לוכאל בוט רתויו" :ףיסוה ךא ,"תבש לש תירחש שודיקב ונלצא טושפה
ד ףיעס ט"פר ןמיסו ,בי ףיעס ט"מר ןמיס ןחלושה ךורעב ע"עו) ."הדועס םוקמב שודיק רקיע והזד
םיגהונלו .(םש תורעהבו בכ ףיעס דנ קרפ ,ב"ח) התכלהכ תבש תרימשב ןייעו .(הזב בתכש המ
רקובה תדועס תא דועסל :ףסונ ןורתפ עיצהל ןתינ שודיקה רחאל תפב הדועס דועסלו הזב רימחהל
רוזח .בלח ילכאמב דועסל החנמה תדועס תא וליאו ,רשבב

16 הרעה
.גהנמ יוניש םושמ הזב שיש ,בלח ילכאמ תליכא דעומ תא תונשל שושחל ןיא הז גהנמ םיגהונלו
ג"ל תריפס גהנמב יוניש יבגל הבושתב (טנק ןמיס א"ח ח"וא) השמ-תורגאה תבושתמ חכומ ןכ
רקיעד ,דחא גהנמל םיבשחנ םה םיגהנמה השולשש ,שדח רבד אנימא ןכלו" :רמועה תריפסב םוי
ןובשחל הז גהנממ תונשל ןיאשרו ...םהיניבש תותבשה םע םוי ג"ל לבאתהל ךירצש אוה גהנמה
גח ךשמב בלח ילכאמ לוכאל אוה גהנמה רקיע ונניינעב ה"הו ."םהמ רחא גהנמל םוי ג"לה
רוזח .תיתכלה היעב התייה םדוקה גהנמב םא טרפב ,גהנמל גהנממ תונשל רתומו ,תועובשה