הפ לעבש הרותה תודלותב תופוקתה לע

ןג תמר ,חונימע חנ ר"ד

ט"לשת ולסכ ,דמח הדשב :ךותמ

,הדגאה תורפס תוחתפתה ,בתכה לא ע"בשותה תרוסמ תולשלתשה תא רקוס רמאמה :ריצקת
.הירוטסיהה ךרואל ת"ושהו הלבקה :ריצקת

;םינואג ;םיארובס ;םיארומא ;םיאנת ;ת"וש ;הלבק ;שרדמ ;הדגא ;הכלה ;ע"בשות :סקדניא
;םיתוכ ;םייסיא ;םיקודצ ;ןירדהנס :סקדניא


אובמ

ישנא וא םירפוסה ,ארקמה תפוקת :ןלהלדכ תופוקתל הקולחה תלבוקמ ע"בשותה תודלותב
. (1) םינורחאהו םינושארה םינואגה ,םיארובסה ,םיארומאה ,םיאנתה ,תוגוזה ,הלודגה תסנכ
:ןוגכ ,םינושו םיבר םיניינעב הלשמ הירוטסיהב ,עודיכ ,הדחייתנ הפוקת לכ

תודלותב םרב .ב"ויכו םיירוטסיה תוערואמ ,הלכשה ,םייפרגואיג תולובג ,םייתרבח םיאנת
:םהו (2) רתויב תערכמו הנוילע תובישח םינייפאמ ינשל ע"בשותה

.ע"בשותה תרוסמ לע תעבוק העפשה םהלש ,םינוילעה םייתכלהה תודסומה .1

תוכמסהו הלודגה הצופתה ןהלש תויטננימודה תויתכלהה תויתורפסה תורגסמה וא תורוסמה .2
.הברה
  
תונורקעה פ"ע םישדח הרוצו ןכות םירצויו הכלההו תרוסמה תולובג תא םיביחרמ םינושארה
תורבוע וכרדש רוניצה םה םינורחאה .יניסמ השמל הכלהה תודוסי לש םינתשמ יתלבהו םיעובקה
.םעה תורדש לכו םהידימלת םימכחה רובצ לא ,תושדח דומל יכרדו תונויערה ,תוטישה ,תוכלהה
.תופוקתה ןמ תחא לכב הלאה םינייפאמה ינש לש םתעפשה תדמ המו ,ויה המ ראתנ הז רמאמב

.(ס"הנפל תישישה האמ) "ןויצ תביש" דעו "יניס רה דמעמ"מש הפוקתה איה - ארקמה תפוקתב

תכסמב רומאכ ,םיאיבנהו םינקזה ,עשוהי ,השמל הכלהה תויוכמס וסחייתנ ארקמה תפוקתב
םיאיבנו םיאיבנל םינקזו םינקזל עשוהיו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לבק השמ" : (3) תובא
תרימשו םויק לש ןיינע לכב עירכהל םחוכבש תוכמסה ילעב םה ."הלודגה תסנכ ישנאל הורסמ
םיכלמה ןמ וז תוכמס הללשנ . (4) םהימי לש לודגה ןיד תיב ישארכ םדמעמ .םיטפשמהו םיקוחה
םתוח ןיא יאדובו .ע"בשותה תרוסממ קלח חרכהב הניא םיכלמה לש םהיטפשמו םהיקוח ןכל . (5)
."םיקולא יניעב ערה ושע"ש םיכלמה לש םהיטפשמו םהיקוח לע םיקולא רבדו יניס רה דמעמ

הניא ,רחא ךלמ וא הז ךלמ ימיב תבייחמ המרונ פ"עבש הרותה תרוסמ התיה הדימ וזיאב היעבה
ףקיהב יולת וניא ע"בשותה תרוסמ לש המויק יכ .תרוסמה לש המויק םצע יבגל תיתוהמ הלאש
םא הלאשהו (6) .רחא רודל וריבעהלו םיקולא רבד תא תאשל וחוכב דחא םדא םג ,התוטשפתה
לש וימיב וגהנ םולכ .דבלב הכרעה לש הלאש איה והשלכ ךלמ ימיב ע"בשותה תרוסמ המייקתנ
הלאכ תוכרעהו .ואל םא יניס רהמ םיקולא רמאמב דמועו םייק היווצש תרוסמה פ"ע ךלמה
.םיכלמ ירפסב ונל ורסמנ

םיווהמה םיטפשמו םיקוח ןיבל ץראב ארקמה תפוקתב וגהנש םיטפשמו םיקוח ןיב תוהז ןיא ןכל
.ינש תיב ימכח י"ע תאזכש רותב הרכוהשו לארשיב הלבקתנו הטשפתנש יפכ ע"בשותה תרוסמ תא
וא ונדיבש םייתורפסה תורוקמב הדרשש וז קר איה ארקמה ימי לש ע"בשותה תרוסמ וז הניחבמ
.(7) ןהילא הקיז הל שיש

תרוסמ יפל ארקמה ירפס תרוסמ הנושארו שארב איה ארקמה ימי לש ע"בשותה תרוסמש ןאכמ
תרוסמ" יוטיבב יתוהמה דוסיה .ינשה תיבה ימיב עודיש יפכ הילא הוולתמה תונשרפהו ןתאירק
ואצמנש ינפמ ינש תיב ימי לש תרוסמה י"ע וחדנש םיטפשמו םיקוח .תופיצרה איה "ע"בשותה
םניא ערפמלמ ןכ לעו ,תופיצרה דוסימ םהב ןיא ,ע"בשותה לש החורל הרומג הריתסב םידמוע
תובקעב ןיד יתב תוערכה בקע וחדנש תוכלה לבא .ע"בשותה תודלותמ קלחכ בשחיהל םילוכי
,מ"ומ ,הכלה ירוריב תובקעב וא ב"ויכו םיירוטסיה תוערואמ ,ילכלכ בצמ ,םייח יאנתב יוניש
.(8) ע"בשותה תודלות לש דרפנ יתלב קלח םה ב"ויכו תורדגה

ןמו תוריפחה ןמ םיפקתשמה םייח חרואו תרוסמ ראתמ יגולואיכראה רקחמה ,ךכיפל
ןמ הלועה תרוסמה ןיב ע"בשותה לש תרוסמה תא תולגל שקבמו םייגולואיכראה םיאצממה
:וז ןושלב רקחמה תרטמ תא חסנל רשפא .םיאנתה תורפס לש תרוסמה ןיבל םיאצממה
.ןושאר תיב ימי לש הילארל הקיז וא םויק ול שי םיאנתה תרוסמב ונל עודיה לכמ המ

לכ הילע ונל ןיא ,תיטננימוד איה פ"עבש הכלהה תרוסמש ונל עודי ינש תיב ימיבש דועב ,הנהו
תויודע הל ואצמנ אלו ,ארקמה ירפסבש תויודעב רכז טעמכ הל ןיא .ןושאר תיב ימיב תויודע
,הרותל ץוחמש ארקמה ירפסבש תוכלהה טועימ םג ,ןכ לע רתי .םירחא םיאצממבו תורוקמב
רבכו .הבותכה תרוסמל ץוחמ פ"עבש הפינע תרוסמ לש ילאירה המויק םצעב קפסה תא םיררועמ
:םהילע תולבוקמה תוישחומה הדגאה יכרדב העפותה לע וביגהו ,םיארומאה וז היעב לע ודמע
תוקפס לכ ינממ לאש עשוהיל ול רמא ןדע ןגל ונבר השמ רטפנש העשב בר רמא הדוהי בר רמא"
ותרשמו :יל תבתכ ךכ אל ?רחא םוקמל יתכלהו תחא העש ךיתחנה םולכ יבר :ול רמא ,ךל שיש
תוכלה תואמ שלש ונממ וחכשנו עשוהי לש וחוכ ששת דימ .להאה ךותמ שומי אל רענ ןונ ןב עשוהי
יקודקדו תווש תורזגו ןירומחו ןילק תואמ עבשו ףלא אנת אתינתמב .תוקפס תואמ עבש ול ודלונו
.(9) "השמ לש ולבא ימיב וחכתשנ םירפוס

יוטיבב השמל וסחייתנ ,תיאנתה תרוסמה לש םוצעה עפשה ךותמ ,תוטעומ תוכלה קר םנמאו
,דוד ,לאומש ,עשוהיל תונקתכ וסחוי תורחא תודדוב תוכלהו (10) "יניסמ השמל הכלה" עודיה
ונל הריתוהש םיאנתה תרוסמ .ואל עמוש התא ןה ללכמו (11) םירחא םיאיבנו םיכלמ ,המלש
טעמ אלא ןושאר תיב ימיל ע"בשותה תרוסממ סחיל החוכב ןיא ,םתפוקת לע תובר הכ תויודע
.(12) דאמ

ןמויקש תונוש תוכלה המכ לע םיעיבצמ םהו .הברה ולעה אל םהירקחמב םה ףא ע"בשותה ירקוח
:הפ לעבש תרוסמב ויהש םיפסונו םינוש ,םיבר םיטרפ אלל ןמייקל תורשפא ןיאו ארקמב שרופמ
תבשב הכאלמ רוסיאו הנשה רוביע ,שדוחה שודק ,הטיחש ,תולבא ,םוביי ,הלימ תוכלה :ןוגכ (13)
.(14)

רדנסכלא ידיב י"א שובכ דעו ינש תיב ימי תישארמש הפוקתה איה - (15) םירפוסה תפוקתב
.י"אב יסרפה ןוטלשה תפוקת וז (ס"הנפל תיעיבר האמ)

ויה תחא תרוסמ יפל (16) .הלודגה תסנכל הנוילעה תיתכלהה תוכמסה הסחייתנ םירפוסה תפוקתב
םישולש םהמו םינקז 85 ג"הנכב ויה תרחא תרוסמ יפל ,םיאיבנ המכ םהבו םינקז 120 ג"הנכב
.(17) םיאיבנ המכו

ונקת םה" :ןוגכ ,םיללוכ םייוטיבבו םידדוב םייאנת תורוקמב קר שרופמ ג"הנכה לש המושיר
.(18) "הרותל גייס ושע םה" ,"תולדבהו תושודק תולפת תוכרב לארשיל

תבש תוכלהב דחוימב ,הרותל גייס רדגב ןהש תוכלה לש םוצע עפש שי םיאנתה תורפסב ,םרב
ןורתפ וז הלאשל ןיא (19) ?הלודגה תסנכ ישנא םתוח עובט םהמ וליאב ,הרהטו האמוט תוכלהבו
תוכלהה לכ תא הלודגה תסנכ ישנאל סחימ (20) "םינושאר תורוד" לעב יולה .א.י .יעמשמ דח
השלשו םינש תוינשמ לש דאמ לודג רפסמב ןיחבה אוה .אישנה הדוהי 'ר תנשמ ,ונתנשמ דוסיבש
לכב דירפנ םא ותטישל ."הנשמה דוסי" םשב הנכמ אוה ןוילעה דבורה תאו םידבר רתויו
התיהש ג"הנכה ימימ הכורעהו הרודסה הנשמה תא לבקנ ,"הנשמה דוסי" תא ונתנשמב תומוקמה
.םיברל הרסמנ איה ךכו ,ונינפל איהש ומכ הנושל לכב םדי לע העובקו העובט רבכ

ע"בשותה ירקוח ללכ ךרדב .ע"בשותה ירקוח לש םבור לע תלבוקמ הניא יולה .א.י לש ,ותעד
םיאצממ ונידיב ןיאש םושמ ,הכלהה םוחתב הלודגה תסנכה לש התוליעפ תא ראתל וטעימ
םירפוסלו ,רפוסה ארזעל ע"בשותה תודלותב תועמשמ תבר תוליעפ סחיל וטנ םה לבא .םירורב
.(21) הימחנו ארזע ירפסבש םירואיתה דוסי לע ,וירחאש

(תוכמס בתכ) ןותשינ ודיבשכ הלודג םילוע תרייש שארב י"אל רפוסה ארזע עיגה ,ארזע רפס יפל
התוא דמללו ,השמ תרות פ"ע םעה תא טופשל םיניידו םיטפוש תונמל סרפ ךלמ אתסשחתראמ
קוח לארשיב דמללו תושעלו 'ה תרות שורדל ובבל ןיכה יכ" :רמאנ וילע .(ךליאו 11 'ז ארזעב) םעל
םיקולאה תרות רפסב ארקיו" םשור בר דמעמב הרותב האירקל םעה תא סניכ אוה ."טפשמו
הילע רשא הנמא םיתרוכ ףא וז הפוקתב .('ח קרפ הימחנ) "ארקמב וניביו לכש םושו שרופמ
הנתנ רשא םיקולאה תרותב תכלל העובשבו הלאב" בא תיב ישארו םיול םינהכ םירש םימותח
.('י הימחנ) "ויטפשמו ונינודא תווצמ לכ תא תושעלו רמשל םיקולאה דבע השמ דיב

"לכש" "שרד" "ןבה" םישרושה ןמ םיוטבה םיבר (םימיה ירבדכ) םירחאה הפוקתה ירפסבו נ"ועב
ילעב לש גוס םינייצמ "םיניבמ"ו "םיליכשמ" :ןוגכ .םיבותכה דומל יבגל תינכט תועמשמ םהלש
לא ליכשהל" ואבש רמאנ םהילעו .רפוסל םיפדרנ תומש םהו .הרות םידמלמה םירומ ,דיקפת
.(22) הב רוקחלו ןנובתהל ונייה "הרותה ירבד

,ורקיעב ינשרפ דיקפת ונייה ,הרותב םעה תא ליכשהל התיה םירפוסה לש םתוליעפ רקיעש ןוויכ
ארירש בר ימימו "שרדמה"ו "םוגרת"ה ימוחתב הפינע תיתורפס תוליעפ םירפוסל םיסחימ ןכל
הכלהה תולבק תא םג ורסמו ודמל םירפוסה תפוקתבש םירקוחה ברקב םג העדה הטשפתנ ןואג
םהילא שיש הלאכל וא םימיאתמה תוארקמה לא ונייה ,בתכבש הרות לא םיקובד תורזגו תונקת
תופוקתב . (23) "הכלהה שרדמ" ןונגסב התיה םהיתוברמ םידימלת ועמשש הלבקהו .יהשלכ הקיז
םירפוס םשה דחייתנ ,"הנשמה" - "העומש"ה ןונגס תא םג המצעל השבכ הלבקהש תורחואמ
.(24) דבלב ארקמה ידמלמל

תישאר) סודרוה לש וימי דעו י"אב םינוויה ןוטלש םע הליחתמש הפוקתה איה - תוגוזה תפוקתב
.(הריפסה

תכשלב ומוקמש םילשוריבש לודגה ןידה תיבל הנוילעה תיתכלהה תוכמסה הסחייתנ וז הפוקתב
71 ןירדהנסב ויה תחא תרוסמ יפל ."ןירדהנס" ינויה םשב הנוכמ רשאו ,תיבה רה לעש תיזגה
תראותמ םיאנתה תורפסבש תרוסמב (ו"מ א"פ ןירדהנס) םינקז 70 תרחא תרוסמ יפל םינקז
תדמוע איהו ,המואה ללכ לש תוירוביצ תויעבב תערכמו תקקוחמ היצוטיטסניאכ ןירדהנסה
ודימלת) ירופצמ אתפלח ןב יסוי 'ר ןירדהנסה תא ראתמ וז ןושלבו .הפינע תיטפשמ תכרעמ שארב
.(25) (אביקע 'ר לש

ןיבשוי דחאו םיעבש לש ןיד תיב אלא לארשיב תקולחמב ןיברמ ויה אל הליחתמ"
דחאו תיבה רה חתפ לע בשוי דחא ,השלשו םירשע לש ןיד יתב ינשו תיזגה תכשלב
.לארשי תורייע לכב םיבשוי השלשו םירשע לש ןיניד יתב ראשו הרזעה חתפ לע בשוי
הזל םיאב ואל םאו םהל ורמא ועמש םא ,ןריעבש ןיד תיבמ ןילאוש לואשל רבדה ךרצוה
ועמש םא .תיבה רה חתפ לעש הזל םיאב ואל םאו םהל ורמא ועמש םא ,ריעל ךומסש
ךכ ,ירבח ושרד ךכו יתשרד ךכ רמואו .הרזעה חתפ לעש הזל םיאב ואל םאו םהל ורמא
םשש תיזגה תכשלל םיאב ולאו ולא ואל םאו םהל ורמא ועמש םא ,ירבח ודמל ךכו יתדמל
.ליחב םיבשוי םיבוט םימיו תותבשבו ,םיברעה לש דימת דע רחש לש דימתמ םיבשוי
םיאמטמה ובר ןינמל םידמוע ואל םאו ,םהל ורמא ועמש םא םהינפב הלאש הלאשנ
."'וכו ורהט ןירהטמה ובר ואמט

הליצאמ הנוילעה החגשההו ,לכיהה לצב לודגה ןיד תיב בשוי ויפל יסוי 'ר לשכ הזכ ילידיא רואית
רעב .י וננמז ןב ןוירוטסהה לצא םג אצמנ ,לארשי לכל הרות תאצוי ונממו ,השודקו תוכמס וילע
םידיסח םירכיא לש תידוהיה הרבחה הנגראתנ ,הדוהי ץרא תולובג ךותב רעב .י לש ותעדל .(26)
םילאידיאה תא הייחב הכישממה ,הצחמל תימונוטוא הנידמל ,ינוויה ןוטלשה ימי תישארב
הגהנהה .הלודגה תסנכה ימימ םידיסחהו םירפוסה יגוחו םינורחאה םיאיבנה לש תיתדה הריציהו
חורל דאמ םיבורקה םירדסו תונויער הב האצמ ,תינוויה תוברתה םע השגפנשכ ,תידוהיה הדעה לש
םהל תואינש ואצמש המ לכב ועייתסנ ךכו .היתונוצר תא שממל הדיב עייסל םייושעהו ,תידוהיה
לש תויתרבחה תורוצה פ"ע םיירוביצ הרבח ירדס ןוגראב שומיש ושע דחוימב .תינוויה תוברתה ןמ
,םיינוויה םיפוסוליפה לש םייפוטואה םיילאידיאה ןמ תונויערב ,תינוויה "סילופ" - הנידמה
םימוחתב תרכינ תינויה תוברתה םע שגפמה תעפשה .(27) ןווי ימכח לש ןויעהו רקחמה תוטישב
םימכחה תומשו ,ןירדהנס ,לודגה ןידה תיב םשמ לחה תללוכ איה רעב תעדל ,םינושו םיבר
יתבב םירדס ,(רמועה תריצקכ) םיסכטו (םירוכבו תאבהכ) תוכולהת ךרד (וכוס שיא סונוגיטנאכ)
לכ תא תינוציחה םתרוצ יפל םיללוכ םהש ,הנשמה ירדס השש דעו תונכש יסחיבו שדקמבו ןידה
:ונייהד .םינוויה יטבש לש תוימונוטואה םהיתונידמ לש הקוחתב םג םילבוקמ ויהש םימוחתה
.הרהטו האמוט ינידו םידעומ תוכלה ,תורשעמ ,םירוכב ,תונברק ,ירוביצו יחרזא טפשמ

תוברתה תעפשהב הררועתנש הלודגה הנכסה לע םיאנומשחה תפוקתב לארשי ימכח ודמעשמ קר
יוטיב ידיל םיאב םהבש תוכלה בטיה שיגדהל ולחהו םיינוציחה םידדצה ןמ םיבר וחנז םה ,תינויה
תוכלה לש המוח ודימעהו .בלבש הדובע דחוימבו ,דחא שדקמב הדובעהו ,דחא לאב הנומאה
תירוביצ היצוטיטסנוק רוציל ךרוצה עבנ רעב תעדל ןאכמו .תויוצר יתלבה תועפשהה דגנ םיגהנמו
דומעתש ידכ ,תיהולא הארשהו השודק לש דוסי שי םהב קרש תורודסו תועובק תוכלה לש תיבמופ
תרוצב פ"עב םיגהנמהו תוכלהה תא דומלל ךרדה החתפתנ ךכו .הב קבאתו ןוי תוברת דגנ
םשב התנוכ ןברוחה ירחאשו "תובא תרוסמ" םשב היורקה ,המלש תרוסמכו תוכלה לש תוצובק
.(28) "פ"עבש הרות" וא ,"הנשמ"

ןמ ןיטולחל הנוש םיאנתה תורפסב תראותמה ןירדהנסהש ,היעבב הברה וטבחתנ םירחא םירקוח
םיראתמ םניא ינורדנסכלאה ןוליפו והיתתמ ןב ףסוי ףא .םיינווי תורוקמב תראותמה ןירדהנסה
.ד.ח רקוחה .םירחא םייאנת תורוקמו יסוי 'ר ראיתש הזל המודב לודגה ןידה תיב תא םהיבתכב
םירבוסה תעדכ עירכמ (29) "ןירדהנסה תודלותב םירקחמ" ורפסב (םירקוחה לכל ףסאמה) לטנמ
.תולודג תוירדהנס יתש ויהש

לש תועמשמב שמיש אוה י"א ידוהי ןיב לבא "הצעומ" אוה תינוויב ןירדהנס חנומה לש ותועמשמ
ךכב הלודגה תסנכה ןמ הלדבנ הלודגה ןירדהנסה .הנטק ןירדהנס הנוכ 23 לש ד"יבו .ןיד תיב
.ג"הנכב םידחואמ ויהש תוינידמ-תוינוטלשה תויוכמסה ןמ תויתכלהה תויוכמסה הב ודרפנש
"תובא" וא "םינקזה" ויה וירבחו תיזגה תכשלב בשיש לודגה ןידה תיב התיה תחא ןירדהנס
."םימכח" םינוכמ תיבה ןברוח ירחאש

ישארו םילשומ םילודג םינהכ ודמע השארבו תוינוטלש תויוכמס תלעב התיה הינש ןירדהנס
.הנידמה

הכלה תורוסמ םג "תובא תרוסמ"כ תלבוקמה תרוסמה דצב ץראב ושבגתנ תוגוזה תפוקתב
הלבקתנ וז הפוקתב יכ .בר ןוימדו ,ע"בשותה תרוסמ םע דחא ףתושמ דוסי ןהל היה .תורחא
םלוכ לצא .םעבש םיגוחה לכב רוהרהו רוערע אלל "םיקולא תרות"כ בתכבש הרותה לש התוכמס
תונומא ,טפשמ ,רסומ ,דומיל ךוניחל םיבאוש הנממ ,םייחה לכ םיבבוס וילעש ריצ התשענ הרותה
.םיגהנמו תורוסמ ורשקנ הילאו הפיקמו הכובס תונשרפ המרענ הילע .םייח חרואו תועדו

דבלמ ומק ךכו .םיכרדה ודרפנ תונשרפה יכרד לש תוהמבו ןכותב ,םרב .ףתושמה דוסיה ןאכ דע
םיידומלת תורוקמו והיתתמ ןב ףסוי לש ותודע יפלו .תושבוגמ תורוסמ שלש דוע ע"בשותה תרוסמ
:עודיכ םה ולאו .תותכל םג רובצה קלחתנ תורוסמה תובקעב םינוש

.םיתוכהו םייסיאה םיקודצה ,םישורפה

.ע"בשותה תרוסמ איה םישורפה תרוסמ קר

יכרד תא התחדו תינטשפו תינויגה תונשרפל התטנ ,והיתתמ ןב ףסוי תודע יפל םיקודצה תרוסמ
- הלבקב םהל ואבש ,םהב תשרדנ הרותהש תודמ פ"ע םיבותכ ושרפש ,"םישורפה" לש שרדמה
םיקודצה וקלחנ םשורפבש םיבותכ לש הרוש ונל ודרש םייאנתה תורוקמבו ."יניסמ השמל הכלה"
.(30) םישורפהו

תרוסמ םישורפה תנשמל המודב םיקודצל היה "תינעת תליגמ"בש םייאנתה תורוקמה תודע יפל
ימכח םישורפה י"ע התחדנ םיקודצה תרוסמ ."אתריזג רפס" םשב תחנומו הבותכ תיתכלה
לע תונוחצינ רכזל םהב דיפסהלו תונעתהל רוסאש דעומ ימי ועבקנש דע ,הבר תופירחב ע"בשותה
.(31) םיקודצה

תורובחב ויח ,רובצה ןמ ולדבנ םה .םהל דחוימה םייחה חרוא םוחתב הרקיע ,םייסיאה תרוסמ
"תוזונג תוליגמ" םהל םיסחימש םירקוחה ןמ שי .(32) ןירותסמ לש תורוסמב ועקתשהו תודחוימ
.(33) הדוהי רבדמב ואצמנש

ןהו תונומאב ןהו םיגהנמב ןה ,ע"בשותה תרוסמל רתויב הבורקה תרוסמה התיה ,םיתוכה תרוסמ
םיתוכ הב וקיזחהש הווצמ לכ" :וז ןושלב ג"בשר םהילע דיעמ ןברוחה רחאלש הפוקתב .ןידב
רבתסמ םיאנתה תרוסמב םיתוכה לא יטנלובמאה סחיה ןמ ,םרב . "לארשימ רתוי הב םיקדקדמ
תורוקמה וקלחנ ןכ לעו .םירז םיטנמלא םג הב ויה ,ע"בשותל הבורק תרוסמ םהל התיהש פ"עאש
.(34) "תוירא ירג" וא "תמא ירג" םיתוכה םא

תרוסממ קותינה םרגנ םהב אל ,תונשרפו שרדמ הכלהב םילדבה ומייקתנ תורוסמה ןיבש פ"עא
תרוסמב םג םימוחתה לכב םימייק ויה םייבטוק םילדבהו םיקומע תועד יקוליח .ע"בשותה
.(ב"ע ח"פ ןירדהנס) תורות יתשכ הרותה התשענ ללהו יאמש ימיבש דע המצע ע"בשותה
ויה יאמש תיב לש המודקה הכלהה תרוסמבש םידמל ונא םייאנת תורוקמבש תויודעמ ןכ לע רתי
תורודב תלבוקמה ע"בשותה תרוסמל רשאמ רתוי םיתוכהו םיקודצה תרוסמל תובורקה תוכלה
ילכ לכו ותטימ איצויש דע בוריעב םידומ ויה אל ש"ב לש ןמצע לכ" :ןוגכ .ןברוחה ירחאש
.םיקודצה תעדכ והזו (א"ה ג"פ ימלשורי א"ע ל ןיבורע) "םשל ושימשת

םדא ןיאש ,הנוציח - הצוח ,"רז שיאל הצוחה תמה תשא היהת אל" םוביי תוכלהב ש"ב ושרד ןכו
.(35) םיתוכל המודב םה ושרפ "הצוח" שוריפו .ותב תרצ םבימ

לבא .תיבה ןברוח רחאלש םינשה ךשמב קר ע"בשותה תרוסממ וקחרתנ םנמא םיתוכהש רבתסמ
ןירדהנסה םע םהישאר תומצעתהב תיבה ןמזב רבכ ע"בשותה תודלותמ םמצע ועיקפה םיקודצה
ידכ קרו ךא יבמופ םהל ושעו תונוש תוכלה םימכח ועבק ךכ םושמ .םישורפה לארשי ימכח לש
םתקיזש ד"יב תובאו םיאישנ קר אלא תובא תכסמב ונמנ אל ןכ לעו .(36) םיקודצה לש ןבילמ איצוהל
דבלב תוגוז 6 ונמנ הלעמו הנש תואמ שלש ךשמבו .קפסב תלטומ התיה אל ע"בשותה תרוסמל
.(37)

ינרוצ ,ינונגס ,יתורפסה םאישל ועיגהש ,תויתורפסה תורגסמה םג ושבגתנ תוגוזה תפוקתב
.ןירותסמו הדגא ,הנשמ ,שרדמ ,םוגרת :םיגוס השימחמ עודיכ םהו .םיאנתה תפוקתב ,יתומכו
תורוקמה םאה ?תודיחא ןהב תמיק התייהה ,ועיגה ינונגס שוביג לש הדימ הזיאל ,ןפקיה היה המ
הבושת ןיא ןהל תומודו הלא תולאש לע ?ב"ויכו םיקרפ תותכסמ םיצבקל ופרטצנ םימוחתה לכב
םירקחמ אלב בישהל ידכמ םיטעומ םיאצממה .(38) רקחמב תועדה תוקולחו ע"בשותה תרוסמב
.םידדוב םה הלאכ םירקחמו ,םייאנתה תורוקמב םיפיקמ םייביסנטניא

םושמ ,המצע לשמ תיתכלה תורפסו תרוסמ ונדיב הריאשה אל תוגוזה תפוקתש פ"עא ,םרב
היעבה ןכ לע .הירחאש הפוקתה לש תיתכלהה תורפסב העקתנ הלוכ לכ ,פ"עבש הרות התיהש
םודק ןדוסיש ולא תא םייאנתה תורוקמה עפש ךותמ ,תולגל דציכ ,איה ,רקחמה לש תיזכרמה
:תונוש םיכרדב תונורתפה תא עיצמ רקחמה .תוגוזה ימימ
. (40) הילארו תוינושל ,תוירוטסה תויודע י"ע .ב . (39) םהידברל םייאנת תורוקמ חותינ י"ע .א
,םיקיתעה םימוגרתה י"ע .ד . (41) םיסוריפאפבש טפשמל ,םודקה ינויה טפשמל תואוושה י"ע .ג
םיינוציחה םירפסבש הכלהל תואוושה י"ע .ה .(42) ילולמ םוגרתמ וגרח םש תומוקמב רקיעב
(45) .והיתתמ ןב ףסויו ינורדנסכלאה ןוליפ יבתכו(44) תוזונגה תוליגמה

הדוהי 'ר לש ותומ דע יאמשו ללה ידימלתמ לחה הנש 20 -כ לש הפוקת איה םיאנתה תפוקתב
.(2 -ה האמה ףוס) אישנה

תורוקמ לש המוצע תורפס ונל השירוה איהש םושמ ,המצעל הפוקת איה - םיאנתה תפוקת
.הריהבו הטוהר תירבעבו הרצק ןושלב ,הקוספ הכלה ןונגסב ,םינושו םיבר םיאשונב םייתכלה

,(48) שרדמ ,(47) הנשמ ,(46) םוגרת לש תומלשו תופנע תויתורפס תורגסמ ודרש וז הפוקתמ
יוטיבה התיה הנשמה .תוינשמ ינושו םיאנת ,םימכח לש םדמעמ ךלהו רבג וז הפוקתב .(49) הדגאו
חוכמ ונייהד .המצע "הלבק"ה ןמ הל אב הפקת .דימלתל ברמ תרוסמהו הלבקה לש יתורפסה
- הלבק ןושלב תרמאנ איה ןכ לעו .הרסמנ םמשמש יונמו "הכימס" ילעב םימכח לש םתוכמס
.(52) "יתעמש ךכ" - העומש ןושלב וא (51) "ינולפ 'ר דיעה" - תודע ןושלב וא (50) "ינא לבוקמ"

םיטרפ יטרפב ראתלו רייצל ונידיב שי הפוקתה לש םיידגאו םיישרדמ םייתכלהה תורוקמה עפשמ
רסומה ,ךוניחה ,דומלה יכרד ,רודה ינב לש םייטרפו םיירוביצ - הבשחמה חרוא ,םייחה חרוא תא
ונל רשפא ןכו .ב"ויכו בוחרב תיבב ,רחסמ ,תואלקחב הילארה ןמ הברהו תועדה תונומאה טפשמה
.(53) הביבסה לש העפשההו ןונגסה ןושלה רצוא תא בטיה ריכהל

רחא רוד םהידימלתו םתנשמ םימכחה תודלות לע טרופמ עדימ הנושארל ונל שי וז הפוקתב קר
.(54) רוד

,תלבוקמו תערכמ תעבוק תחא תוכמס רסוח הפוקתה תא תנייפאמ תיתכלהה תוכמסה תניחבמ
תומייק ןברוחה רחא דע ינש תיב ימי ףוסב .ע"בשותה לש תורפסהו תרוסמה לע העפשהה הלש
.(55) יאמש תיבו ללה תיב תקולחמכ תועודיה ,תודרפנ תורוסמ יתש םיבחר הכלה ימוחתב השעמל
הנביב םקוהש לודג ןיד תיב לע םיאנת תורוקמ םידיעמ ,תיבה ןברוח ירחאש הנבי תפוקתב
.(56) ללה תיבכ הכלה ועירכה הנביב .לאילמג ןבר וירחאו יאכז ןב ןנחוי ןבר הליחת דמע ושארבו
.(57) תורזג רזגו תונקת ןקת ,הכלהו הארוה לש םינוש םימוחתב הנבי לש ןידה תיב לעפ ןכ

תערכהו תודיחא הב ןיאו ,רתויב הלודג םיאנתה תורוקמב בוברעהו תוריהבה יא ןכ פ"עא ,םרב
תויונש וא תורתוס תוערכה םהבש םיהז םיאשונב םימוד תורוקמ לש םוצע עפש הב שי .ןידה
תועדה יקוליחב תודמועו תויולת תובר תויעב .(58) תונשרפהו העבהה יכרדב וא ןנונגסב ,ןחוסינב
התיה הנביב ןידה תיבלש איה תיתכלהה תורפסה לש לכה ךסמ תלבקתמה הנומתה .הערכה אלל
לע תיטננימודו המוצע העפשה תרייטצמ ,ךדיאמ .ע"בשותה תרוסמ לע ידמל תמצמוצמ העפשה
.(59) םייזכרמ םימכח לש םתוישיא חוכל ע"בשותה תרוסמ

.(60) ףסוי ןב אביקע לש ותוישיאל וז הפוקתב התיה ,סחי לכ אלל תערכמו המוצע העפשה
הדגאהו הנשמה שרדמב ןיפנאה תבר ותריציב :תובר םיכרדב ע"בשותה תרוסמל הרדח ותעפשה
,ע"בשותה תרוסמ תא רדיסש שדח רודיסב ,דימעהש םילודגהו םיברה םידימלתב ,ןירותסמהו
.תיתרבחהו תירוביצה ותוליעפבו

'רל התיה וירחא ואבש תופוקתה לע רקיעב ע"בשותה תרוסמ לש רתויב הלודגו תדחוימ העפשה
תועידי ,האלפומה ותוישיא חוכ ,ןידה תיב אישנכ ותוכמס ופרטצנ ולצא .(61) אישנה הדוהי
השעמהו תידוהיה הרוזפה תווצק לכמ ושרדמ תיבל םידימלת ץובק ,הכלה ימוחתב תומוצע
ותנשמ תא ושעו דחי ורבח הלא לכ .(62) תהגומו הנוחב השדח הנשמ תכירעו רודיס לש ינקדקדה
.םיאבה תורודב ע"בשותה לש תרוסמה זכרמל

(3 -ה האמה תישאר) אישנה הדוהי 'ר ידימלתב הליחתמה הפוקתה איה - םיארומאה תפוקת
.(6 -ה האמה תליחת) ארוס תבישי שאר ישא בר ירחא תורוד ינש תמייתסמו

ךכיפל .ע"בשותה תרוסמ לש דומלהו הארוהה זכרמב הדמע אישנה הדוהי 'ר תנשמ הבש הפוקת וז
"רמא" לעפה תימראב ,םינשרפה תפוקת התועמשמש םיארומאה תפוקת םשב הפוקתה הארקנ
.הנשמה ישרפמ םיארומאה םהו ,שרפל ותועמשמ

,פ"עב התוא ונניש .הנשמה דומיל היה שרדמה יתבו תובישיב םידימלתו םימכח לש םקוסיע רקיע
.(63) הילא םירושקהו הל םיבורקה תורוסמהו תורוקמה לכב ונתנו ואשנ ,הב ולפלפ ,הושרפ

ןיא ןכ לע רתי .ןיינע לכב תערכמו תעבוקה תחא הנוילע תיתכלה תוכמס ןיא םיארומאה תפוקתב
לש אל םגו ,אישנה הדוהי 'ר לש וינב ינבו וינבמ םיאישנה אל םג ,ללכב ןידה יתב תועפשהל דה
.הלוגה שאר

העפשהמ םיארומאה תפוקת ךשמב ,הל םיאב התוכמסו הפקת ,ע"בשותה תרוסמ לש התושבגתה
תובישי םהב ומקוה ,םיבר םימכח וזכרתנ הלא הרות יזכרמב .םידחא הרות יזכרמב תרבטצמ
.(64) רוד לכ לש םימכחה ילודג ודמע םשארבו םידימלתל

.(65) אזוחמו אתידבמופ ,ארוס ,אעדרהנ םירעב הרותה יזכרמל המוצע העפשה לבבב

.(66) דולו ןירסיק ,הירבט ,ירופצב הרותה יזכרמל הרורב העפשה י"אב

םתריצי ףקיהש םירחא תומוקממ םימכח םג םתעפשהב וטלב ,םיעודיה הרותה יזכרמ דבלמ ,ירב
י"א יארומא םימכח לש תובר תואמ םינמנ ימלשוריהו ילבבה םידומלתב .םידומלתב בטיה רכינ
העפשהש ןויכ .תיזכרמ העפשה ידכל הריציה ףקיה עיגמ םיטעמ לצא קר לבא ,(67) לבב יארומאו
הבר ןכ לע ,םידומלתה תועצמאב םהירחאש תורודל םיארומאה ןמ הרבע ע"בשותה תרוסמ לע
.דומלתה תותכסמ פ"ע םירוזפ םהישרדמו םהיתורוקמ םהיתוערכהש םימכחה לש העפשהה

ורדס םיידומלתה תורוקמבש עדימה דוסי לעו .רתויב בר אוה םימכחה ילודג לע ונידיבש עדימה
הז ןפואב .(68) םהידיקפתו םמוקמ ,םהינמז ,ויטרפל םיארומאה לש תורודה רדס תא םירקוח
תרוסמל ,םהירבחו תובישי ישאר ,םהידימלתו םימכח לש םתמורת ךירעהל ונינפל ךרדה החותפ
הפוקתו ,תחא ריע ,תחא הבישי ינב לש םתרות שבגלו ץבקל ונא םילוכיו .הללכב ע"בשותה
םינושארה וידעצב קר ןיידע וללה םימוחתה לכב רקחמה .םינושה הכלהה ימוחתב 'דכו תמיוסמ
.(69)

.7 -ה תליחתבו 6 -ה האמב רתויו םינש האמכ לש המולע הפוקת איה - םיארובסה תפוקת

ע"בשותה תודלותב הנחבהה םצע ןכ לע רתי .רתויב תוטעומ וז הרצק הפוקת לע וניתועידי
.(70) םירורב תודוסי םויה דע הל ואצמנ אל ,המצע ינפב הפוקתכ םיארובסה תפוקתב

ףוס לש םיירוטסיה םייתורפס תורוקמ ינש לע תדסוימ המצע ינפב הפוקתל 6 -ה האמה תדרפה
ךכו .םיארומאה ימכחמ ולדבנ םיארובסה ימכח יכ שרופמ םהב אצמנ רשאו ,םינואגה תפוקת
:םיארומאו םיאנת רדסב רמאנ

העקרנו םימשה וחתמנ ןתוכזבש ,יארובס ןנבר (הארוה ףוס - אניברו ישא בר ירחא) םהירחאו"
ונקת אלא ,םולכ ןתעדמ וגילפה אלו ופיסוה אל .םיארובס ףוס ויהש אנומיסו אזיג בר דע ץראה
."ןרדסכ ייונת לכבש םיקרפ

רחאו אניבר דע רוד רחא רוד הארוה הפסוותנ הז יפלו :(ירבע םוגרתב) רמאנ ארירש בר תרגיאב
ויה התיה אל הארוה יאדוש פ"עא כ"חאו .הארוה ףוס אניברו ישא וב בותכ היהש ...הקספנ אניבר
ועבקנ תורבס המכו ...םיארובסה וניתובר וארקנ םהו הארוהל םיבורקה םישורפ ושרפש םיארובס
לש ארמגהש םינושארה ןמ ונלבקו ...אנומיס ברו אניע בר :ןוגכ םינורחאה וניתוברמ ןהש ארמגמ
."ןועבקו ןוצרת םיארובסה םינורחאה וניתובר (ןישודיק תכסמ שארב) 'וכו תינקנ השאה

תשבוגמ הריצי ונה ילבבה דומלתה םהימיבש ךכב םיארובסה תפוקת תדחייתמ ולא תורוקמ יפל
הב ורדענש תוערכהו תוהגה ,םישרדו םינוקית התמלשה ,השוריפב וקסע יארובס ןנברו הרודסו
.ב"ויכו

םה וליא ,דומלתה לש טסכטה ףוגל םהישוריפ וסנכנ הדימ וזיאב ,םהיתומלשה ףקיה היה המ
דומלתה רקחמב .הרורב הבושת ןיא הלא לכב .דומלתה תכירעב םקלח היה המ ,םהיתוערכה
.(71) הצקל הצקמ םירקוחה תועד תוקולח

.(72) אתידבמופו ארוס תובישיה יתשל תערכמ העפשה התיה ,םוקמ לכמ וז הפוקתב

ותומ םע 11 -ה האמה תיצחמ דע םיברעה ישובכ םע הליחתמה הפוקתה איה - םינואגה תפוקת
.ןואג יאה בר לש

,הזכש רותב ,ילבבה דומלתה לש תכלוהו תרבוגה הארשהבו תוכמסב תדחייתמ םינואגה תפוקת
דומלה רפס ילבבה דומלתה השענ וז הפוקתב .לארשי תיב לכל ע"בשותה תרוסמל זכרמכו דוסיכ
ילכו ,ןידה תיבב תוערכהל םייתכלה ןיכומס ,הארוה ירומל ינקספ רוקמ ,שרדמה יתבו תובישיב
.וביבס םימקרנ היתורוצו היגוס לכל םינואגה לש תיתכלהה תורפסה לכ .ויתושרדב ןשרדל יוטיב
ע"בשותה תרוסמ תשודקו ,וב םילולכ דומלתו הנשמ ארקמש רפסה תויהל לבקתנ ילבבה דומלתה
.(73) המצע ע"בשותה תרוסמ םע ההדזנש דע ,ונממ תעבונ

תוילבבה תובישיה יתש ישאר ידיב תערכמו תעבוק תיתכלה תוכמס הרבטצנ םינואגה תפוקתב
ימכח ילודג ויה םהירבחש ןיד יתב ומק תובישיה יתשב .אתידבמופו ארוס תובישי - תוקיתווה
"םימכח"ו "םיפולא" ,"הלכ שאר" יראתב ואשנ ולא םימכח .הבישיה שאר דמע םשארבו הבישיה
תא וויצ תובישיה לש ןידה יתב ."בקעי ןואג תבישי שאר" ראותה תא אשנ שארב דמועהו
העפשההו םתוישיא חוכבו .לארשי תוליהק לכל םהיתוארוהו םהיקוספ ,םהיתונקת ,םהיתוערכה
ודמל תובישיב .(74) הלודג ןירדהנס תוארוהכ םהיתוטלחה ולבקתנ תובישיה ימכח לש תרבטצמה
םהו ,םהיתוליהקב םיניידל הבישיה שאר י"ע ונמתנ םהמ םיברו לארשי תוצופת לכמ םידימלת
.רתא לכב ותוכמס תא וטילשהו ותוא וציפה ילבבה דומלתה היה םתלכשה רקיעש

תוטעמ תוליהקלו י"א תוליהקל ימלשוריה דומלתה תוכמס םצמטצנ ,ילבבה דומלתה דגנכ
פ"ע הכלה ירפס ורבחתנ םשו דבלב ימלשוריה דומלתה פ"ע תוכלה וקספו ודמל י"אב .תורחא
,הילטיא תוליהקב ע"בשותה תרוסמ לע םג ימלשוריה דומלתל היה תמיוסמ העפשה .ויתורוקמ
ונפ ןכ לעו ,ןקוחיר ינפמ לבב תובישי םע רישי רשק היה אל ולא תוליהק ימכחל .זנכשאו תפרצ
לש גוזימ םהב רצונ ךכו .לבב תובישיל םיפופכ ויהש ,הקירפאבש ןאוריק ימכחלו י"א תובישיל
.(75) תורוסמה יתש

תורוקמ לע הססבתנש םיישיא םירוביח לש תיתכלה תורפס הנושארל הרצונ םינואגה תפוקתב
תרוסמ לש תויתורפס תורגסמ לע תערכמ העפשה תויתורפסה היתורוצלו וז ךרדל ,ילבבה דומלתה
"תוקוספ תוכלה" ,(76) "תותליאשה רפס" :םה םהבש םיעודיה .תואבה תופוקתב ע"בשותה
.(77) "תולודג תוכלה"ו

השרפ לכל ,עובשה תושרפ יפל רדוסמ (8 -ה האמ) אחבשמ יאחא ברל "תותליאשה רפס"
פ"ע תולזג תוכלה חנ תשרפל :ןוגכ .השרפה ןמ חוקלה אשונ לע תושרד ןהש ,תודחא "תותליאש"
תורוקמה תא ץבקמ ,ןואג יאדוהי ברל "תוקוספ תוכלה" רפס ."סמח ץראה אלמתו" בותכה
רפסה םג רבחתנ וז תנוכתמב .דומלתה רדסכו ,הכלהה תקיספל ילבבה דומלתה ןמ םימיאתמה
.הריאק ןועמש 'רל "תולודג תוכלה"

אוה תואבה תופוקתה לכב ע"בשותה תרוסמ לע רתויב הלודג העפשה ול התיהש יתורפסה גוסה
תוקוחרה דחוימב ,תובר תוליהק .תורגא לש יפוא ןיידע ול היה םינואגה תפוקתב .(78) ת"ושה
,ילבבה דומלתה ןמ ב"ויכו ןושלב תונשרפב הכלהב תולאש רגשל וברה ,דרפסו הקירפא ןופצב
.תובושתה תנכהל םיעובק םירדס תובישיב ועבקנ תולאשה וברתנש לככ .בישהל ודקש םינואגהו
םתוח תובושתה ואשנ הז ןפואב .םשארב ןואגהו הבישיה ימכח הבושתב ופתתשהש ןפואב
לארשי תוליהקב תובושתה ולבקתנ ךכיפל .השעמל הכלה תורוקמכ ולבקתנו ,ןיד תיב לש תוכמסה
םסנכלו תובושת קיתעהל םהיתוליהקב ןכ לע וגהנ םימכחו ,רתויב בושח יתוכמס ךרע תולעבכ
.םיצבקב

.ע"בשותה תרוסממ דרפנ יתלב קלחלו תיתורפס תרגסמל תובושתה ךרד השבגתנ ןמזה תצורמב
המודב ,םמצעל הכלה ירפסכ וצופנו וטשפ םימכח תרוש לש וא דחא םכח לש ת"וש לש םיצבק
.םיקספה ירפס וא ,דומלתה ירפסל

האמה ןמ לחה אתידבמופו ארוס תובישיה יתשמ םינש תואמ ךשמב םרז תובושת לש םוצע עפש
.אתידבמופ תבישי שארב דמע ןואג יאה ברשכ 11 -ה האמה דעו ןואג אנשש בר לש וימיב 7 -ה

לבא .סופדב ומסרפתנ םידדוב םיצבק קר לארשי תוצופת לכב ורזפתנש תובושתה יפלאמ
.תובושת יפלא הזינגב ואצמנ .וז תורפס לש התעפשה ףקיה םג הלגתנ ,ריהקב הזינגה התלגתנשמ
.םיסופדבו תע יבתכב םהירקחמ יאשונב תובושת רחבמ םימסרפמ ונרוד ירקוח

םירפסב םימודק תודגאו תושרד וסנכ םה .(79) טויפבו הדגאב קוסעל וברה י"א ימכחמ
לחה ע"בשותה תרוסמ לע העפשה העדונ ולא םירפסל .אמוחנתו תוקיספ ,הבר שרדמ :םיארקנה
.תפרצו זנכשא ימכח י"ע 11 -ה האמה ןמ

דרפסבש הבודרוקב ןושאר יאמצע הרות זכרמ תמקה םע הליחתמה הפוקת - םינושארה תפוקת
.וראק ףסוי 'ר לש וירפס םוסרפ םע 16 -ה האמה תישאר דע

,תולודג תוישיא תויתכלה תוריצי לש םתעפשהו םתוכמס חוכב תדחייתמ םינושארה תפוקת
םכותבש הכלההש ןפואב ,רהמ וטשפ הלא תוריצי .םרבחמ תוכמס הלבקתנ הריציה חוכמש
תא הנושארו שארב םהירבחמ ועקיש הלא תוריציב .םיבר הרות יזכרמו תוליהקב הלבקתנ
:ןוגכ ע"בשותה לש תרוסמה ללכמ תורוקמ םג םהב וללכנ לבא .ילבבה דומלתה לש תורוקמה
.םהיתובושתו םינואגה תורפס ,הדגאה ישרדמ תורפס ,הכלהה ישרדמ תורפס ,ימלשוריה דומלתה

.ןידב הערכהו הארוה רוקמל ,תוליהקב םימכחל מ"ומל ,הכלה דומילל דוסי ירפס וויה ולא תוריצי
תורוקמב ואצמש המ פ"ע םתוא ומילשהו ופיסוה ,םהילע וגישה םימכחו םהב ולפלפ םידימלת
תומלשה לש םירוביח ורבחתנ וללה תולודגה תוריציל .םתוא ושרפ וא ,םירחא םירפסב וא םירחא
םהמ וטשפ ןכו ,הלודגה הריציה לש "םילכ יאשונ" :םשב וארקנ םהש ב"ויכו תויונשרפ תוגשהו
:םה הלאכ תוריצי .(80) "םינמס" וארקנש םירוציק

םג ארקנה "הקזחה דיה" ,(11 האמ) יספלא קחצי 'רל "ף"ירה תוכלה" םג ארקנה "ןטק" דומלת
,(13 האמ) תפרצ ,יצוקמ בקעי 'רב השמ 'רל "לודג תווצמ רפס" ,(12 האמ) ם"במרל "הרות הנשמ"
'רב יכדרמ 'רל "יכדרמה רפס" ,(13 האמ ףוס) ודילוט דרפסמ רשא ונברל "ש"ארה תוכלה רפס"
האמ) דרפסמ ש"ארה ןב בקעי 'רל "םירוט העברא" רפסו (13 -ה האמה ףוס) זנכשאמ ןהכה ללה
.(14 -ה

תפשב ולדבנש ,וזמ וז תוקוחר תוליהקב ע"בשותה תרוסמ הבר הדימב הדחאתנ (81) הלא תוריציב
.ב"ויכו עדמהו הביבסה תועפשהבו תויתרבח תורגסמב ,ילכלכ בצמב ,םייחה יאנתב ,רובדה

תויתכלה תוריצי םיבושח םיזכרמבו םינוש םירוזאב וטשפתנ תולודגה תוריציה דבלמ ,םרב
ןוויגו םילדבה ורציש ןהו .ורבחתנ ןה ובש ןמזהו רוזאה תולובגב תערכמ העפשה ןהל התיהש
,הקירפא ןופצ ,דרפס ,סנבורפ ,תפרצ ,זנכשא :ןוגכ םינושה הרותה יזכרמ ןיב ע"בשותה תרוסמב
.י"או הילטא

תומוקמב ודסונש הרותה יזכרמ ןיב ןילמוג יסחיו םירשק םינושארה תפוקת לכב ומייקתנש פ"עא
לש הינמסמ התיהש ע"בשותה תרוסמ לש תודיחאה ,השעמל וז הפוקתב המייתסנ ,םינושה
לש ,הקיספו הערכה תוטיש לש ,םיגהנמ לש תרוסמ השבגתנ הרותה זכרמ לכב .םינואגה תפוקת
.הזה הרותה זכרמ תא םינייפאמה ב"ויכו דומלתה דומל יכרד

תא עובקל םתשיגמ תעבונה דומלתהו ארקמה לש תונשרפו תיתכלה תרוסמ תשבגתמ תפרצ ןופצב
ילעב" םשב םיעודיה תפרצ ןופצ ימכח לש םהירוביח ךכיפל .הארוההו דומלה ךילהת ידכ ךות ןידה
רואב לש םידדוב םינויע טקלכ םתרוצ ןכ לעו ,שרדמה תיבב ןויעה לש םימושיר םה ,"תופסותה
.(82) תועמשמ לעב רדסל ופרטציש ילבמ ,דומלתה רפס יפל רקחמו

שי לבא ,שרדמה תיבב דומלה ידכ ךות הקיספו תוערכה יוטיב ידיל ואב תפרצ ןופצל המוד זנכשאב
ידותמ ףורצ לכב וא רחא רדס פ"ע וא םיאשונ פ"ע םיטוקילה וכרענ םש .תנווכמ הכירע םג םלצא
.(83) תינקספ תועמשמ ול שיש

ךילהת ירפ הניא הבר הדימב רשא םיישיא םירוביחב רקיעב המרז ע"בשותה תרוסמ דרפסב
רדסב יוטיב ידיל אב הז רבדו .םהירבחמ לש הקיספהו ןונכתה ירפ אלא ,שרדמה תיבב דומלה
.הרצקו הריהב תינקספ האצרהבו ןונגסב ,הדיפקב ןנכותמ

ימיב הל התיהש תיזכרמ העפשה התוא ת"ושה לש תיתורפסה תרגסמל ןיא םינושארה תפוקתב
םתוישיאו םתוכמס חוכב ןה ,םינשה תצורמב וז הפוקתב תרבוגו תכלוה התעפשה לבא .םינואגה
תרגסמכ ת"ושה לש רבטצמו ךלוהה םחוכב ןהו ,רודבש (84) םימכחה ילודגמ םיבישמ לש
םיקימעמ םייתכלה םירורבל תוטיש הבו .הלשמ העבהו יוטיב יכרד הלש תשבוגמ תיתורפס
ךות ,טרופמו ררובמ קמונמ ןיד קספכ ת"ושה לש םיסופדה ועבקנ םינושארה תפוקתב .םיפיקמו
.ןודינה אשונל םיעגונה םייתכלהה תורוקמה חותינ

הנושה תואיצמב וררועתנש םירקבל תושדח תויעב לע הרישי העפשה התיה ת"ושה תורפסל
,םיוג םע םיסחי ,חתפתמ רחסמב תולאשל תובושתה תובקעב .תידוהי הליהק לכל תדחוימהו
יכרד לע העפשה ת"ושה תורפסל התיה ב"ויכו תונוטלשה םע םירשק ,םידחוימ םייתרבח םיאנת
.םייח חרואו ,תוליהקה ןוגרא ,הגהנה

תוטשופו תומסרפתמ םהיתובושתש םימכח לש םרפסמ ברו ךלוה םינושארה תפוקת לכ ךשמב
םג ויה םיבישמה ילודגש ,הדבועה .םירחא תומוקמבו ,תפרצ ,זנכשא ,דרפסב הרותה יזכרמב
רבטצנש קימעמהו ףיקמה יתכלהה רמוחהו ,םהיתורודו םהיתומוקמב םימכחה ילודג
תרגסמב ת"ושה תורפס לש ילוגסה הלקשמ תא רתויו רתוי הלעה ,רתויב בר םהיתובושתב
לשו (דרפס) א"בשרה לש ת"וש ירפס :םה רתויב םיעודי ת"וש ירפס .(85) השעמל הכלה תיתורפס
.םייחה ימוחת לכ תא םיפיקמ םהו תובושת תואמ םיללוכה (זנכשא) גרבנטורמ מ"רהמ

,דאמ ההובג ןויע תמרל יתכלהה רורבה ךרד הלע ת"ושה לש תיתורפסה תרגסמבש ןוויכמ ,םרב
ידימלת לש תורפס וז תורפס הראשנ ,םילודג םייטילנא תונורשכו המוצע תואיקב הל ושרדנו
תושרדה תורפס י"ע וא םיקספ תורפס י"ע הלגלגתנ איה בחרה רוביצה לא .דבלב םינברו םימכח
.שרדמה תיבב הארוה וא רובצב השרדב פ"עבש הרותכ וא

זכרמ ןיב םילדבהה והבגו ,םינושה הרותה יזכרמ לש םדוחיי םינושארה תפוקתב רבגו ךלהש לככ
ןושאר םיגהנמ רפס .(86) םיגהנמה תורפס איה ,תידוחייו השדח תורפס תחרופכ התלע ,והנשמל
י"שר ידימלת .(ריגול ימכח) זנכשא יגהנמ לע ריכמ ןב בקעי 'ר לש "םינואג השעמ" רפסה אוה
לבא .גרבנטורמ מ"הרמה לש ויגהנממ םיגהנמ ירפס ורבחתנ ןכ .ויגהנממ םירפס השלש ורבח
לע "תובא ןגמ" יריאמה לש ורפס :ןוגכ .םיזכרמו תולילג לש םיגהנמ ירפס רתוי וחוורו וטשפ
ק"ארהמ גהנמ רפס .לילגבו סוניירה תודג לעש תוליהקל "סוניירה יגהנמ רפס" ,סנבורפ יגהנמ
,םילשורי ,םירצמ יגהנמ לע םירפס ורבחתנ ןכו .ךיירטסוא יגהנמ לע רנזיולק םהרבא 'ר ורבחש
.דועו רי'גלא

חרואב יזכרמ םוקמ םהש םיקזח םימרז ינש ע"בשותה תרוסמ לע םיעיפשמ םינושארה תפוקתב
.םינורחאה תפוקת לש תורפסבו הבשחמהו םייחה

.הלבקה תורפס לש םרזה אוה ינשהו ,תודיסחו הארי ירפס לש םרז אוה דחאה

ררועל ,הנוילע החגשהב הנומאה תא ריבגהל םתמגמ ,רעשב םיחיכומכ םה (87) האריה ירפס
דומלל ןוצרהו הבשחמה תא ריבגהל ,תושירפו תודיסח לש תוגהנה גיהנהל ,םיבוט םישעמו תודמל
.ב"ויכו הרות

ירמאמ סונכ תניחבב םהש םהמ שי .תונושו תובר תויתורפס תורגסמב ורבחתנ םמצע םירפסה
וא ,םייפוסוליפ םירפס תנוכתמכ ורבחתנש םהמ שי ,דועו שרדמ הדגא ירפסמ םידומלתה ןמ רסומ
לע תושרד ירפסכ וא ארקמל תונשרפכ ורבחתנש םהמ שי ,םיברעו םיינווי םייפוסוליפ תונויער פ"ע
םיעודיה ןמ .הטושפ הזורפכ וא הרישכ םג ורבחתנש שי ןכו .םינוש תוערואמ לגרלו עובשה תשרפ
ונברל "תובבלה תבוח" .בהובא קחצי 'רלו האווקנלא לארשי 'רל "רואמה תרונמ" ירפס םה םהבש
.זנכשאב דיסחה הדוהי 'רל "םידיסח רפס"ו ,דרפסב ,ייחב

ןואיל יד השמ 'ר י"ע יבמופב םסרפתנש (88) רהוזה רפס זכרמב דמוע הלבקה תורפס לש םרזב
םיאנתה תפוקתב התייהשו ןירותסמה תורפס איהש וז תורפס .13 -ה האמב דרפסבש הרחאלדוגמ
תורפסש ןויכ .םיברה תושרל רהוזה םע האצי ,הלוגס ידיחי לש תורפס םינואגהו םיארומאה
ושיחכהש םהמ ,םיפירח םידגנתמ הל ומק ,ןירותסמ תורפס התויהמ העודי יתלב התיה הלבקה
ןיבל ומצע "רהוזה רפס"ו "ריהבה רפס" ,"הריציה רפס" םימודקה הלבקה ירפס ןיב והשלכ רשק
(89) תונימ םהב שי יכו םיפיוזמ ,םיאנתל וסחיתנש םירפסהש ונעט םידגנתמה .ע"בשותה תרוסמ
וסינכה ןכו ,הלבקה ירפסל םישורפ ורביח ,ן"במרה םשארבו סנבורפו דרפס ילודגו רחאמ םלוא
לע התעפשה תא רתויו רתוי הקימעהו הלבקה הטשפ ,הלבקה תונויערמ םהיתושרדו םהישוריפל
.ע"בשותה תרוסמ

.ונימי דע וראק ףסוי 'ר לש ולעפמב 16 -ה האמב הליחתמה הפוקתה איה - םינורחאה תפוקת

העפשהה התיה סופדל .סופדה תאצמה תילגת רתויב תלמסמ םינורחאה תפוקת תישאר תא
.ע"בשותה תרוסמ לע הקזח העפשה םדי לעו ,םירפס לש םתצופת תוריהמ לע רתויב הלודגה

דצמ רטועמ ילבבה דומלתה לש טסכטהשכ ,(90) 16 -ה האמה תישארב דומלתה היצנוב ספדנשמ
עבקה יכרד לע המוצע העפשה םהל תעדונ "תופסותה" ןמ רחבמב ינש דצמו י"שר לש ושורפב דחא
ושוריפ ספות ןושאר םוקמ .ע"בשותה תרוסמב ירקיעהו יזכרמה רפסכ ילבבה דומלתה דומל לש
םיספות וירחאו .תילאירו תיניינע הנבה ונייהד דומלתה טשפ לש דומיל ךרד תא דסיש ,י"שר לש
םה .13 -הו 12 -ה תואמב זנכשאו תפרצ ןופצ לש שרדמה תיב ימכח (91) "תופסותה ילעב" םוקמ
,םידודיחו תונחבה י"ע הזמ הז םינוש תורוקמ תוושהל ,דחא רודככ דומלתה לכ תא לגלגל ,וגהנ
םיידומלת תורוקמו םיארומא ירבד שרפל ,ומילשהל ןתינש םוקמב ידומלתה מ"ומה תא ךישמהל
םגהנמכ שרדמ תיבל שרדמ תיבמ ולטלטינש םידימלת .האלה ןכו םנמזב השבגתנש הכלהה פ"ע
,םידימלת לש תועומשמ ,םהירבחמ םהילא לגלגתנש מ"ומו םישודיח וצבק ,םהה םימיב
,םילופלפ ,םישודיח לש םוצע רגאמ םינדקש םידימלת ידיב ורבטצנ הז ןפואב .םהיתוברמו
לש תיביטקלוק הריצי תניחבב ויה הלאכ םיצבק ."תופסות" םשב וארקנש ב"ויכו מ"ומ םירואב
רחבמ וסיפדה היצנוב םיסיפדמה .םינש לש תובר תורשע ךשמב זנכשאו תפרצב שרדמה יתב
"תופסות"הו י"שר שורפ ושענ ,רואל ןושארה סופדב דומלתה אצישמו .םדיל ואבש םיצבק המכמ
םשב דומלתה דומל הנכתנ התעמו .םהיניב דירפהל ןיאש תחא הביטחל ילבבה דומלתה טסכט םע
יכרד לע תערכמ העפשה ךכ לשב התיה תופסותה ילעבלו (תופסותו ,י"שר שורפ ארמג) ת"פג דומל
ושבגתנש תורחא םיכרד וקחד םהו ,םינורחאה תפוקת לכב ע"בשותה תרוסמב יוטיבו הבשחמ
.סנבורפו דרפסב

םייתכלהה וירפס ידי לע ע"בשותה תרוסמב השדח הפוקתכ הלחה ,םינורחאה תפוקת ,םרב
םירפסמבו הבר תוריהמב וצופנ םה סופדה תילגת תוכזב .(92) וראק ףסוי 'ר לש םיריבכה
לכל הנוילע תוכמסכ ותוכמס הטשפ ,וייחב דוע ,דבלב רצק ןמזבו .לארשי תוצופת לכב םימישרמ
.לארשי תיב

:וירפסמ השלש י"ע דחוימב ותוכמסו ותעפשה תא רבצ וראק ףסוי 'ר

תא ךפה ךכבו .הקזחה דיב ם"במרה לש ויתורוקמ רורבל רוביח אוהש - "הנשמ ףסכה" .1
.רתויב הלודג תלעות רבו ישומש רפסל ם"במרה

לש וימיל דע ת"ושהו םיקסופה ירפס לכ פ"ע הכלה ירוריב לש סוניכ רפס אוהש - "ףסוי תיב"ה .2
ךכבו .ש"ארה ןב בקעי 'ר לש "םירוט העברא"ל םילכ אשונכ רפסה תא ךמס אוהו .וראק ףסוי 'ר
.הכלה ירוריבל רתויב ףיקמה רפסכ רוטה השענ

דיה תנוכתמכ הרצק ןושלבו הטוהר תירבעב בותכה םיקספ רפס אוהש - "ךורע ןחלש"ה .3
."םירוט העברא"ל רומג ןוימדב רדוסמ ךא ם"במרה לש הקזחה

לש תרוסמה תודלותב הנושארל םתר וראק ףסוי 'ר יכ תירויצ ןושלב רמול רשפא הלא וירפסב
לע ,לופלפהו ,הכלהה ירוריב ,מ"ומה ,ת"ושה לש לוכיבכ תנסורמ יתלבה תורפסה תא ע"בשותה
רביח אוה .רתויב הטושפהו הרורבהו הריהבה הקזחה םיקסופה תורפס תבכרמ לא ,היכרכ תואמ
רזח כ"חאו ,םירוטה תעברא לא ת"ושה תא "ףסוי תיב"בו "הקזחה דיה" לא דומלתה תא "הנשמ ףסכ"ב
.אוה ןכ ומשכ רשא "ךורע ןחלש" לע לכה תא הלעהו

תופירחו תואיקב הל ושרדנש ,םימוצע םידממל וראק ףסוי 'ר לש וימיב העיגה ת"ושה תורפס
ףסוי 'ר .והשלכ אשונב ןידה תערכהל םימיאתמה תורוקמה תא הכותמ רורבל ידכ םיליגר יתלב
םיקסופה ילודג לכ לע םמתוח ועבט וירפס .רתוי הלקו הטושפל ךרדה תא השע וירפס י"ע וראק
ורפס הכז ,ע"בשותה תרוסמב הנוילע תוכמסכ ,דחוימ דמעמל ךא .וירחא ואבש םיבישמהו
."ךורע ןחלוש"ה

ומיאתהל ידכ ,ןילופ ינבר לודג (93) שילרסיא השמ 'ר ,תוהגהו תורעה "ךורע ןחלש"ל ףיסוה ,ןילופב
ליבשב ורטסאק בקעי 'ר תוהגה ףיסוה םירצמבו .ןילופו זנכשא ילודג לש םהיקספו םהיגהנמל
לכ ךליאו ןאכמו .רתאו רתא לכב השעמל הכלה רפסכ "ךורע ןחלוש"ה לבקתנ ךכו .םירצמ ידוהי
.ויפיעסו וינמיס ,ויקלח ,וירוט תעברא פ"ע ויחפסנו "ךורע ןחלוש"ה לא וסחייתה הכלהה ירפס
ןפואב .ב"ויכו וילע וקלח ,ותוא ומילשה ,וילע וגישה ,ויתוכלהב ונתנו ואשנ םיבישמהו םיקסופה
,"ךורע ןחלוש"ה לש וילכ יאשונכ ולבקתנ וירחא םיקסופה ילודג לש םייתכלהה םהירפסש
'רל "םייניע תריאמ רפס" :ןוגכ .ךורע ןחלושה לש טסקטה םע דחי וספדנ םהבש םימסרופמהו
'רל "םהרבא ןגמה" ,ןהכה יתבש 'רל ך"שה רפס ,יולה לאומש דוד 'רל "בהז ירוט" ,קלאפ עשוהי
,םילשורימ אוליס יד היקזח 'רל "שדח ירפ" .אמילמ השמ 'רל "קקוחמ תקלח" .רניבמונ םהרבא
.ץישבייא ןתנוי 'רל "יתלפו יתרכ"ו שאקביר יבצ השמ 'רל "הלוג ראב"

ןכלו .וילכ יאשונ םע דחא יתכלה רפס השענש ,"ךורע ןחלוש"ה לש יתוכמסה וחוכ ךלהו רבג וז ךרדב
העפשהל וכז אל ,"ךורע ןחלש"ל המודב םינברה ילודג י"ע ורבחתנש םילודגו םיפיקמ הכלה ירפס
המלש 'ר ל"שרהמל "המלש לש םי" :ןוגכ .הצופתלו הספדהל דימ וכז אלו ,םידחוימ תוכמסלו
לכל ףסאמהו (16 -ה האמה ףוס) ןילבולמ הפי יכדרמ 'רל "םישובלה" ירפס ,(16 -ה האמב) אירול
.(94) (19 -ה האמ ןילופ) ,קודארהוונמ ןייטשפע לכימ לאיחי 'רל "ןחלושה ךורע" תונחמה

םיבישמכ ונייטצהש םיקסופו .(95) ת"ושה תורפסב המוצע העפשה הרבטצנ םינורחאה תפוקתב
ת"וש ירפס .תוקוחרו תובורק תוליהק ינפ לע םהייחב דוע תיתכלה תוכמסל וכז ת"וש ירפס ורבחו
שרדנש ימ לכש ןפואב .ןידלו הארוהל תוכמס תלבקל דוסי ירפסכ ושענו תובישיב וטשפ םיעודי
ףוריצ ןיעכ אוהש ,ת"ושה לש יתכלהה מ"ומה לש דחוימה ךובמב אצמתהל קקזנ הכלה קוספל
ושרדנ .דחא ךותיה רוכב ת"ושה תורפסמו םיקסופה ןמ ס"שה ןמ םייתכלה תורוקמ לש קוקיזו
ימוחתמ םיניינע ףרצל ןוימד לש דחוימ רשוכו ,הטשפה תלוכי ,יטילנא חוכ ,ס"שב תואיקב ךכל
,םילודגה תונורשכה ילעב ללכ ךרדב םיקסופ-םינברה ויה ךכיפל .הזמ הז םידרפנו םינוש הכלה
.םהיתוליהקב בושח יתוכמס דמעמל וכז םהו

,הלבק ירפס ,םיגהנמ ירפס לש הבחר תרוסמב הרוזש םינורחאה תפוקתב ע"בשותה תרוסמ
.(96) תושרדו רסומ ירפס רקיעבו ,תודגא יצבוק ,ארקמה תונשרפ

,םרב .14 -ה האמב רבכ טשפתהל ולחה ,םינוש םינמזו תוערואמלו עובשה תשרפל תושרד ירפס
לכל ,ע"בשותה תרוסמב ותכלשהו רוביצה תוגהנה לע ,םייח תוחרוא לע הקזח העפשהו שוביג ידיל
,םייזנכשא םינבר וז הפוקתב .םינורחאה תפוקתב קר תושרדה תורפס העיגה ,ב"ויכו הלא
תונקל תנמ לע ,תונשרד יכרדבו תושרדב תואיקב תונקל חרכה םמצעל םיאור ,םידרפס םימכחו
דסומ דצב םייקתמ הפוריא חרזמב דחוימב םיבושח הרות יזכרמב .םהיתוליהקב תוכמסו העפשה
וריאשה םהמ םיבר .המוצע העפשה םהלו ,"םידיגמ"ו "םינשרד" לש ליבקמ דסומ תונברה
.תושרד ירפס םהירחא

,םינומהה ןיב ע"בשותה תרוסמ תצפהב עירכמ םוקמ הללכב תושרדה תורפסלו תושרד ירפסל
,םיברו םידיחי לש תירסומה םתומד בוצעב ,תושירפו תודיסח לש תוגהנה לע העפשהב
טלוב יוטיב ידיל אב תושרדה תורפסב .תידדה הרזעלו תווצמ םויקל ידוהיה רובצה תובהלתהבו
,הנומאה ירקע רקחל םהיתושרדב וטנ םיידרפסה םימכחה .(97) הרות יזכרמו תוליהק לש םדוחיי
ןונגס לע הטוהר ןושל לע ודיפקה םה 'דכו םיירסומ תונויערל ,םיבותכ ירואיבל ,ןושלה תוריקחל
,הכלה לש לופלפו מ"ומל רמוח םהיתושרד תא ושע םייזנכשאה םינברה .השרדה תינכת לעו
תוכלהו םיניד רקיעבו ,שרדמה יתב לש םילופלפו םידודיח ,תוידומלת תויגוס וציפה םתועצמאב
וברהו ,החמשו תובהלתה םהיתושרד י"ע וררוע תודיסחה ילודג .תע לכלו םדא לכל םישרדנה
םינשרד ועילבה הילטיאב .הלבקה לש םיגשומהו תורוקמה ןמ הברהו םילשמו םירופס םהב ץבשל
.עדמ ישודיחו םייפוסוליפ תונויער

לע ולבקתנשו ע"בשותה תרוסמב דחוימ דמעמל וכזש םירפס ואצמנ אל תושרדה תורפס לכב ,םרב
םילודגה םיקסופה ירפסל ,תוברה שרדמ לש הדגאה ירפסל ,ילבבה דומלתל המודב לארשי ללכ
תונקלו ,לודג רובצ ברקב טשפתהל רסומה ירפסמ המכ וכז ,םתמועל .ב"ויכו הרותל י"שר שורפל
.רחא וא הז רובצ ברקבו ,םימיוסמ םירוזא תולובגמ וגרח אל םה םג לבא .(98) םעב הקזח הזיחא

:תורעה


ירבעה טפשמה :ןולא .מ .ןושאר קרפ (א"ת 1959 שדחמ ספדנ) הנשמה יכרד :לקנרפ .ז האר (1)
.28-14 'מע 1977 ,לכל דומלתה ,ץלזניטש .ע .64-60 'מע ג"לשת

.הקזחה דיל ם"במרה לש ותמדקה האר (2)

,םיטפושמ ולבק םיאיבנו ,םינקזמ ולבק םיטפוש :ףסונ א"פ ןתנ 'רד תובאבו א"מ א"פ תובא (3)
.םהמ ולבק ג"הנכ ישנאו םיאיבנמ ולבק יכאלמו הירכז יגח

.(םינש רבעמ היה איבנה עשילא ,יבר לש ומשמ אתיירבב םש) א"ע ןירדהנסו ב"פס ה"ר (4)

.(א"ע בי ןירדהנס) ךלמה והיקזחכ ד"יב שאר לש תויוכמס םהל וסחיתנש םיכלמ שי לבא (5)

דוסי קידצו" :רמאנש ומש קידצו דחא דומע לע (תדמוע ץראה) .עומש ןב רזעלא 'ר ירבדכ (6)
.'וכו "םייקתמ םלועה דחא קידצ ליבשב וליפא" :ב"ע חל אמוי ןכו ,ב"ע ב"י הגיגח "םלוע

הנשמה תרות :ריאב רנרל 42-38 'מע ג"לשת ,דומלתה תורפסל אובמ יקרפ ,דמלמ .צ.ע האר (7)
.(1970 שדחמ ספדנ)

.ד"לשת 5 ,לארשי יניד המודקה הכלהה :לטנמ 'ד'ח האר (8)

.א"ה א"פ הליגמ ימלשורי םג הארו ב"ע זט הרומת (9)

'א ךרכ הכלהה תודלות (ץיבונר'צט) ריעצ בר .73-68 'מע וישרודו רוד רוד סייוו .ה.א האר (10)
.193-192 'מע ירבעה טפשמה .70-68 'מע ב"לשת פ"עבשו בתכבש הרותל אובמ ןמרוק .א .36-20
.מ"ללה :תידומלת הידפולקיצנא

.452-450 'מע ירבעה טפשמה ,38-26 'מע ט"ישת הנשמל אובמ קבלא 'ה האר (11)

תרוסמה לכ ע"רל ,ויפל 90-88 'מע תורודה לש הירלקפסאב םימשה ןמ הרות לשה .י.א האר (12)
.א.א םג הארו .יניסב השמל ונתנ היטרפו היקודקד הלוכ הרותה לכש ,יניסל הסחיל שי תיאנתה
.153 דלומ הנשמה רקחמל הנש האמ ךברוא

אובמ דמלמ .צ.ע .35-21 'מע אובמ יקרפ - דמלמ .צ.ע 15-3 'מע הנשמל אובמ קבלא האר (13)
.191-182 'מע ירבעה טפשמה ,5-2 'מע ה"כשת דומלתה תורפסל

.105-102 'מע 1968 סונקרוה ןב רזעילא 'ר לש ותנשמ תליג .ד.י האר תבש ירוסיא ןיינעל (14)

ץיבודיבר תאצוה ,ןמזה יכובנ הרומ ורפסב למכורק ןמחנ 'ר עבטש עבטמ אוה הפוקתל הז םש (15)
.דצק ונ 'מע

'מע ד"ודד ,456-455 'מע ירבעה טפשמה ,י"שת ג"הנכה ישנאו םישורפה :ןייטשלקניפ האר (16)
.81-60 'מע הכלהה תודלות ,53-50

םישורפ גרובזניג הארו .ד"ע ד ד"ה ב"פ תוכרב ,ד"ע ע ז"ה א"פ הליגמ ימלשורי ,ב"ע זי הליגמ (17)
.330-327 'מע א ךרכ ימלשוריב םישודיחו

.א"מ א"פ תובא א"ע גל תוכרב (18)

התאמוט תדינב השיא לאו רמוא אוה ירה ?הירבדל הרות התשעש גיס והזיא :ב"פר נ"רדדאב (19)
התדינבש םימי לכ ,התדינב הודהו ל"ת היניע לוחכתו הינפ ץחרת לוכי 'וכו הנקבחי לוכי ברקת אל
70 -ה םג .'וכו הנממ החונ םימכח חור התדינ ימיב המצע תלוונמה לכ ורמא ןאכמ .יודינב היהת
ןיטשפא .נ.י הארו .ג"הנכ ישנא אופא ושע אצמנ הז גייס .תלדבנו תקחורמ הדונמ - הדינ םימגרתמ
.507-506 'מע םיאנתה תורפסל תואובמ

204 'מע 'ג ךרכ 'א קלח הילע םיאנתה תפוקתו הדוסיב הנשמה ,םינושאר תורוד יולה .א.י (20)
.ךליאו

.456-455 'מע ירבעה טפשמה 46-42 'מע אובמ יקרפ - דמלמ .צ.ע האר (21)

.6 'מע דומלתה תורפסל יללכ אובמ סירפ-הד .ב האר (22)

םיאנתה תורפסל תואובמ ןיטשפא .נ.י .46-42 'מע אובמ יקרפ - דמלמ .צ.ע ,םש סירפ-הד .ב (23)
.515-501 'מע

.ח"ישת זכ ץיברת םירפוסה תייעבו הכלהה דוסיכ השרדה ךברוא .א.א הארו (24)

.א הארו .ז"כה ג"פ םילקש ,ט"ה ב"פ הגיגח אתפסות א"ה ז"פ אתפסות ,ב"ע חפ ןירדהנס (25)
.196-169 'מע םירמאמ ףסוא הנשמה לע ,71 לש ד"היב ביט תלאשל סייוו

הירוטסיההו הנשמה ,ב"ישת ץראה חול ,ב"ישת זי הנש ןויצ םיירוטסיהה תודוסיה רעב .י (26)
.תודהיה יעדמל ישילשה סרגנוקה רפס

.ךליאו 185 'מעמ רקיעב ג"כשת י"אב תונוויו תינווי ןמרביל .ש האר (27)

.5 לארשי יניד ,המודקה הכלהה לטנמ .ד.ח לש ורמאמב האר רעב .י לש ותטש לע תרוקב (28)

.109 'מע ןירדהנסה תודלותב םירקחמ לטנמ .ד.ח (29)

.ז.ש ןילטייצ .38-36 אובמ יקרפ - דמלמ .צ.ע .96-87 'מע וימוגרתו ארקמה :רגייג .א (30)
.213-198 תודהיב תותכו םימרז ןמרוק .א 89-56 'ג קרפ ברוח םישורפהו םיקודצה

.ד"כשת תינעת תליגמ אירול .צ.ב האר (31)

.225-214 תודהיב תותכו םימרז האר (32)

דחיה ךרס דע קשמד תירבמ :.מ תוילגרמ .ג"ישת בל ךרכ יניס םייסיא דחיה ישנא :ץנירג .י (33)
,ב"כשת בס םיינחמ תויתדה תועונתה ןיב הדוהי רבדמ תכ לש המוקמ בקעי טכיל .'ל ךרכ יניס
.122-104 ז"ישת הדוהי רבדמ תוליגמב םינויע םייסיאהו הרובחה דחיה םייח ןיבר

'מע תודהיב תותכו םימרז ,ש"ת 'ב הנבי םיאנתה ירבדב םיתוכה :ץיבוקשרה .י האר (34)
.197-192

תחוור וז הכלה ךאיה :רמוא ירונ ןב ןנחוי 'רו .א"ע ג א"ה א"פ תומבי ימלשורי ,ב"ע גי תומבי (35)
תויודע יפלו .ש"בל רזממ דלוה ה"ב ירבדכ השענ ,ה"בל רזממ דלוה ש"ב ירבדכ השענ לארשיב
.ש"בכ וגהנ םינפל ל"נה תורוקמה

דוד ןהק הארו .ב"ע 'ח תוכמ ב"ע א"כ םיחבז א"ע ג"כ ב"ע זט הגיגח ,א"ע גנ א"ע .ב אמוי (36)
.58-55 'מע ט"כשת חכ תרבוח םורדה "םיקודצ לש ןבילמ איצוהל"

עשוהי (3) .םילשורי שיא ןנחוי ןב יסויו הדירצ שיא רזעוי ןב יסוי (2) .וכוס שיא סונגיטנא (1) (37)
ללה (6) .ןוילטבאו היעמש (5) .חטש ןב ןועמשו יאבט ןב הדוהי (4) .ילבראה יאתנו היחרפ ןב
.יאמשו

קלאפ .ז .87-63 הנשמל אובמ קבלא 'ח .20-15 םיאנתה תורפסל תואובמ ןיטשפא .נ.י האר (38)
.א"לשת ינשה תיבה ימיב לארשי ינידל אובמ

הנשמה לע סייוו .א .58-21 ןיטשפא .נ.י .ךליאו 204 'מע ג"כ א"ח םינושאר תורוד יולה .א.י (39)
.58-26 'מע

דוד-ןב .א ,סקילפ .י ,דנארב .י .יארפס .ש ,ןמרביל .ש ,ןולא .ג ,רלכיב .א לש םהירפס האר (40)
.דועו

בי יכמסמ לש טפשמה ןורי .ר .ח"ישת ז"י ןויצ הכלהה לש םיירוטסיהה תודוסיה רעב .י (41)
.ב"כשת

,56-38 'מע םוגרתה רואב ארקמה סולמוק .י ,315-290 וימוגרתו ארקמה רגייג .א האר (42)
.165-155

ירבד אריס ןב רפסב הכלהה .ל.י ץיבוניבר .אנהכ תרודהמ םיינוציח םירפסל תואובמ האר (43)
רפסב הכלהה תולשלתשה לע הדוהי לטנזור .148-145 'מע 'א ךרכ תודהיה יעדמל ימלועה סרגנוקה
.שוברדפל לבוי רפס קשמד תירב

.(תילגנאב) היצטרסיד תוזונגה תוליגמב הכלהה .ל ןמפיש (44)

.114-83 'מע ז"ישת א ךרכ לארשי תודלותב םירקחמב ןוליפ לש הכלהה רקחל ןולא .ג (45)

.57-13 'מע םוגרתה רואב ארקמה שולמוק .י (46)

.141-116 'מע אובמ יקרפ דמלמ .צ.ע (47)

.צ.ע .858-856 'מע ירבעה טפשמה .ךליאו 497 'מע םיאנתה תורפסל תואובמ ןיטשפא .נ.י (48)
.ךליאו 168 'מע אובמ יקרפ דמלמ

.הדגא ךרע (ע"א) תירבע הידפולקיצנא האר (49)

ינא לבוקמ רלבלה םוחנ רמא (א"מ א"פ תובא) 'וכו יניסמ הרות לבק השמ :רמאנ וז ןושלב (50)
.יניסמ השמל הכלה םיאיבנה ןמ ולבקש תוגוזה ןמ לבקש אבאמ לבקש השאימ יברמ

:ןוגכ .םתס הכלה ןושלב תורחא תותכסמבו (זמ ז"פ) תויודע תכסמב תובר תוכלה וז ןושלב (51)
תובורא" :ב"מ ו"טפ םילכבו ,"תואמט םהש םימותחנ לש תובורא לע ודיעה םה" :ז"מ ז"פ תויודע
."תואמט - םימותחנ לש

תודסומ רימא .א הארו .עמש - 1789 'מע 'ד ךרכ הנשמה ןושל רצוא ,ז"מ ה"פ תויודע האר (52)
.העומשה 107 'מע 1977 דומלתה תורפסב םיראתו

.40 הרעה ליעל האר (53)

,םיאנתה תודגא רכב .ז .םיארומאו םיאנת תודלות ןאמייה .א ,תורודה רדס ןירפלייה .י האר (54)
.םימכח ישעמ - הדגאה רפס יקצינבר קילאיב

'מע הנשמה יכרד לקנרפ .ז .'ה ךרכ ןורצב הכלהב ללה תיבו יאמש תיב .א אקנימק האר (55)
.57-47

ירבד ולאו ולא הרמאו לוק תב האצי :םשו ב"ע .ג ו"ה א"פ תומבי ימלשורי ,א"ע זט תומבי (56)
."לוק תב האצי הנביב י"ר םשב יביב בר לוק תב האצי ןכיהו ה"בכ הכלה לבא םה םייח םיקולא

.201-114 'מע 'א ךרכ ז"כשת דומלתהו הנשמה תפוקתב י"אב םידוהיה תודלות ןולא .ג האר (57)
.876-874 ירבעה טפשמה

,אתפסותו אתיירבב םירקחמ קבלא .ח .ח"שת-ח"פרת י"נ תותירבה רצוא לאכימ רעגיה האר (58)
.ךליאו 186 'מע םיאנתה תורפסל אובמ ןיטשפא .נ.י

.115-64 'מע אובמ יקרפ - דמלמ .צ.ע .3-1 סונקרוה ןב רזעילא 'ר לש ותנשמ תליג .ד.י האר (59)

אובמ סירפ-הד .ב .31-18 1970 ףסוי ןב ע"ר יארפס .ש .130-118 'מע הנשמה יכרד לקנרפ (60)
.31-25 'מע ע"בשותל יללכ

.אובמ יקרפ דמלמ .צ.ע .165-158 'ב ךרכ ד"ודד ,208-201 'מע הנשמה יכרד (61)

אובמ יקרפ - דמלמ .צ.ע .224-213 'מע הנשמה לש המוסרפ - י"אב תינוויו תונווי ןמרביל .ש (62)
.141-139

.ךליאו 330 'מע אובמ יקרפ - דמלמ .צ.ע (63)

.18-8 'מע םידומלתל אובמ קבלא .ח .זמ-במ 'מע ו"טשת התורפסו םינואגה תפוקת ףסא .ש (64)

לבב תובישי לש ןתוחתפתה תישארו ןדוסיי .י םייהסרולפ .18-8 םידומלתל אובמ קבלא .ח (65)
.ד"לשת טל ןויצ אתידבמופו ארוס

לש הדומלת ןמרביל .ש .507-503 אובמ יקרפ דמלמ .צ.ע ,ו-ג 'מע ימלשוריה אובמ לקנרפ .ז (66)
.אטוז ירפס ןמרביל .ש ,ןירסיק

.םידומלתל אובמ קבלא .ח ,םיארומאו םיאנת תודלותב ןאמייה .א האר (67)

בר .ש.י ירוצ .םיארומא ירמאמ לש םלש ףסוא ץיבונק .י ,י"א יארומא תודגא רכב םג האר (68)
.אברו ייבא .ל.י ןומימ .אנינח רב יסוי 'ר ,בר ,ישא

.רתויב םיטעומ םירקחמה לבא ,תוכלהו תורמימ לש םיפסוא אלא ןיא ןיידע (69)

.בל-די 'מע התורפסו םיארובסה תפוקת יתרפא .א.י האר (70)

סייוו .א .ז"צרת קוק הייארל הרכזא ץבוקב םדומלתו יארובס ןנבר ןיול .ב ,ע-גס 'מע םש (71)
ג"לשת תירוטסיהה ותווהתהב ילבבה דומלתה טאלבננט .א.מ ג"ישת םיארובסה לש הריציה
.47-31

.64 הרעה האר (72)

.הקזחה דיל ם"במרה תמדקה האר (73)

תודלותב םיקרפ ןושש ןב .ה.ח ,םינואג ךרע ע"א ,ע-טנ 'מע התורפסו םינואגה תפוקת ףסא .ש (74)
.108-91 'מע םייניבה ימי

.אובמ א"ח ימלשוריב םישודיחו םישוריפ יול גרובצניג האר (75)

דמלמ .צ.מ .952-949 'מע ירבעה טפשמה ,אובמב .ק.ש יקסרימ תרודהמ תותליאשה רפס (76)
.482-479 אובמ יקרפ

.954-952 'מע ירבעה טפשמה .תולודג תוכלהו ,תוקוספ תוכלה - ד"י ךרכ ע"א (77)

.1229-1226 'מע ירבעה טפשמה (78)

יטויפב הדגאו הכלה ץיבוניבר .מ.צ .ןהיתודלותו תודגא ןמנייה .י .הדגא ךרעה 'א ךרכ ע"א (79)
.וכ-גי 'מע יאני

.יכדרמה ינמיסו ש"ארה ינמיס ןוגכ (80)

,םיקסופה תודלות ריעצ בר םימיאתמ םיכרע הארו .ךליאו 963 'מע 'ג ךרכ ירבעה טפשמה (81)
.לארשי ילודגל הידפולקיצנא תילגרמ .מ .םילודגה רצוא בקעי ילתפנ

.רצואה חתפ א"כ םילודגה רצוא ,ךליאו 523 'מע תופסותה ילעב ךברוא .א.א (82)

.ךליאו 285 'מע תופסותה ילעב (83)

.1356-1350 ירבעה טפשמה (84)

.ךליאו 1229 םש (85)

.םיגהנמ ךרע רצואה חתפ ,םילודגה רצוא (86)

.גרבסקילג .מ.של ,"לארשיב תושרדה" רפסב הארו (87)

.38-28 'מע אובמ א"כ רהוזה תנשמ יבשת .י רבוחל .פ (88)

.ךליאו 44 'מע םש (89)

.שדחמ םוליצ תרודהמב רואל האצי ןושארה סופדה תרודהמ (90)

הרעה ליעל האר (91)

.36-25 א"כ םיקסופה תודלות ריעצ בר ,1118-1007 'מע ירבעה טפשמה (92)

.ז"ישת א"מרה ןיז .א .1138-1118 'מע ירבעה טפשמה (93)

ירבעה טפשמה .305-299 112-100 ,91-74 'מע א"כ םיקסופה תודלות ריעצ בר (94)
. 1169-1193, 1212-1208

88 הרעה ליעל האר (95)

.ךליאו 124 'מע ירבעה טפשמה (96)

ץיבוניבר .ר.ח .214-209 'מע םייניבה ימיב םידוהיה תודלותב םיקרפ ןשוש ןב .ה.ח האר (97)
.75 'מע קרוי-וינ הרותה רצוא ץיוורוה .ל.ש .ז"כשת םינשרד לש תואנקויד

.תופסות ךרע .טיר-גיר 'מע לארשיב תושרדה האר ,םירשי תליסמ ןוגכ (98)