תידוהיה תוגהב סנה תייעב

ןיילק רדנסכלא

3-1 א"סשת דמח הדשב


:רמאמה ןכות
היעבה תגצה :אובמ
היגאמו סנ
ללכב סנ ןיא :וטסירא תטיש
סנ לכה :םאלכה תטיש
ם"במרה תטיש
ג"בלרה תטיש
קוק ברה תטיש
החגשהו סנ
תיתדה תמאל החכוהכ סנה
תיגול היעבכ סנה
הכלהה יניעב סנה
ונתפוקת ינב יניעב סנה

תיטרפ החגשה ,סנה לע וטסירא ,םאלכ ,עבטו סנ :חתפמ תולימ


היעבה תגצה :אובמ
תניחבמ .תוממותשהו האילפ תררועמה ,ליגרה רדגמ תאצוי העפות אוה סנ ,ותרדגה יפ-לע
.םתס הימתמ ערואמל דוגינב ,תיהול-א תוברעתהל יוטיבכ בשחנ סנה ,תיגולואית ותועמשמ
:1 סור רמת תבתוכ ךכו
,םיהדמ ףא וא ,ןפוד אצוי עוריאכ ,רמולכ - "תפומ" וא "תוא"כ רבד לש ורקיעב סנה ןבוה
.אוהש-לכ יתד רסמ עיבהל אבה ,הירוטסיהב וא עבטב
שינעהל וא ליצהל איה ותרטמש סנ ןיבל ,היאר איה ותילכת רקיעש סנ ןיב ןיחבהל שיש אלא
.2 היארכ שמשמ םג אוה בגא רשאכ ,םדא ינב

יקוח תא תדגונה העפותב רבודמ ,ל"נה הרדגהה יפ לע :ילאסקודרפ גשומ אוה סנה גשומ
השיגה יפ לע ,םרב .ה"בקה לש הרישיו תינוצר תוברעתה וב םיאור הזכש ךותבו ,3עבטה
,ה"בקה השעמ םה עבטה יקוח םג - וז השיגל םאתהב אוה ןאכ רמאייש המ לכו - תיתרוסמה
ידכ עבק ומצעב אוהש םיקוחה לע "רובעל" קוקז ה"בקה םנמא םאה :הלאשה תלאשנ ןכלו
לע רובעל הצרי ה"בקהש ןכתי ךיא איה תפסונ הלאש ?ותלוכילו ותוחכונל "בל ומישי"ש
ןודל ךרטצנ ןכו .ול םיאתמ וניאש רבד - הטלחה יונישו ונוצר ףצרב העיגפ וז ירה ,הלא םיקוח
ושחרתה םנמאש תקצומ היאר לכ ונל ןיאשו םיסנ םישחרתמ אל הרואכל םויהש הדבועב
.רבעב םיסנ

היגאמו סנ
המכח ילעב ,םימיוסמ םישנא ,תילילאה הנומאה יפ לע .היגאמו סנ ןיב ןיחבהל לכ םדוק שי
עבטה יקוח ןיב הנחבא הנשי .המכחב רומאכ רבודמש אלא :תואלפנ ללוחל םילגוסמ ,תרתסנ
םילגוסמ םוחתב םיחמומ קרש םידחוימ םיקוח ןיבל ,םליעפהל עדויו ריכמ דחא לכש ,םיליגר
.םהב שמתשהל

יפ לע ,'ה לש הרישיה תוברעתהה ירפכ םיסנה תא הגיצמ תיארקמה הנומאה ,תאז תמועל
,איבנ תועצמאב ללוחתה הרואכלש סנ לע רפוסמשכ םג ןוכנ הז רבד .תידעלבה ותטלחהו ונוצר
,והשלכ סנ ללוחמ איבנה ןיא ,םצעב .עשילאו והילא ידי לע ושענש םיברה םיסנה לשמל ומכ
.4 ךכל םיכסי אוהש יאנתב ,ול רתענ 'הו ,והשלכ יאלפ השעמ ללוחל 'המ שקבמ אוה אלא

ללכ סנ ןיא :וטסירא תטיש
םצעמ אלא ה"בקה ןוצר יפ לע אל ,תבייחמ הרוצב ,ה"בקהמ לצאנ םלועה ,5וטסירא יפ לע
.6הזה בייחמה סחיה םצעב יוניש ןכתי אל רשאכ ,ןומדק םלועהש סורגל םיחרכומש ךכ ,ומויק
.םיסנל ללכ םוקמ ןיא וז הטיש יפלש רורב

םידיעמ םניא עבטה יקוח .םבייחמ לכשהש םיקוח הקיזיפה יקוחב האור וטסירא :וזמ הריתי
.ןויגיהה יקוח ידי לע להונמ םוקיהש הדבועה לע ונייה ,ולכש לע אלא ה"בקה ןוצר לע אופא
אוה םא םגש אצוי הזמו ,תואיצמה תבייח תכרעמ ןויגהה יקוחב האור וטסירא ,הז םע דחי
לש ילאנוסרפה ל-אה םע רשק לכ הל ןיאש תושיב רתויה לכב רבודמ ,ל-אה םויק תא לבקמ
.םיסנ ללוחל לגוסמש ל-א הז ןיא ןבומכו ,יללכ ןפואב תידוהיה תוגהה לשו ארקמה

םג אוה ,7ןמטוג לש ותודע יפ לע .הזה אשונב וטסירא לש וכרד ךישממ אוה הזוניפש
-ש העדב
הז רדסש םושמ ,ירשפא יתלב רבד והירה ,עבטה רדס לש ורדג ץרופה השעמכ ,אלפה
.תטלחומ תויחרכהב םיהולא לש ותומצע ךותמ אצוי
ל-אב רבודמ אל רשאכ ,עבטה ןיבל םיהול-א ןיב ןיחבהל ןתינ אלש סרוג הזוניפש םנמאו
הרפהל םוקמ םיריאשמ אלש םישקונ םיקוח יפל תלעופה תושיב אלא ,ןוצר לעב ילאנוסרפ
:8 בירניו רזעלאו המלש-ןב ףסוי ןודינב םיבתוכ ןכו .עבטה יקוח לש יהשלכ
םלועל יטנדנצסנרט אוה ןיא ,תיטסיאתה היפוסוליפהו היגולואיתה לש לאה וניא לאה
םוש הזוניפש יהולאל ןיא ... םיהול-אה ךותב םייק ונשיש המ לכו ,ונממ לדבנ וניאו
ףופכ ותויהבו ועבט חרכה ךותמ לעופ םיהולא ... ןוצר רדענ אוהו תילאנוסרפ הנוכת
איה ןוצר שפוח לש העדות לכ ויפלש ,הזוניפש לש ינוציקה םזינימרטדה והז ... ומצעל
,ירקמ ונל הארנ והשמ רשאכ ...תויחרכהה תוביסה לש העידי רדעהמ תעבונה ,הילשא
.ונתעידי רדעהל ןמיס אלא הז ןיא

סנ לכה :םאלכה תטיש
ונוצרמ עבונ םלועב שחרתמש המ לכ אלא ,ללכב עבט יקוח םימייק אלש תסרוג וז הטיש
םלועה היפ לעש ,ילאזגלא חסונ ,םזירטנולווה תטיש" התוא הנכמ יארוהנ .ה"בקה לש רישיה
אוה לכהש ינפמ ,םיסנ ןיא םצעב ,וז הטיש יפל .9 "ל-אה לש ינאטנופסה ונוצר לעופ אוה
:10 ם"במרה דיעמ ךכו .סנ
לכב ןיאש םירבוסה תפקשה איה ... םימלסומה ןמ "הירעשא"ה תכ [תטיש] איה וז
...הגהנהו הנווכו ץפחב לכה אלא ,יללכ אלו יקלח אל ,ללכ הרקמב המואמ תואיצמה
אלא םילעה תא הרישה רשא איה חורה אלו ,העינה 'ה אלא הרקמב תבשונ חורה ןיא
ןכתי אלו ,הז םוקמב התע ותוא רישה רשא אוהו ,'ה תאמ הרזגבו טפשמב רשנ הלע לכ
רוזג הז לכש ןויכ ,הז םוקמב אלש ותרישנ ןכתת אלו ,םדקיש אלו ותרישנ ןמז רחאתיש
.שארמ
םלועה לש ומויק היפל השיג הנשי .תיתרוסמה תודהיה ברקב םג םידה התכה וז הפקשה
שחרתמש המ לכש הז ןבומב ידימת ןפואב וב קיזחהל ךישממ םלועה ארובש ינפמ קר ירשפא
אליממ יכ סנל עבט ןיב הנחבהל הקוקז הנניא תאז תואר תדוקנ .ונוצר לש רישי אצוי לעופ אוה
תאזה הפקשהה תא .'ה לש הרישי תוברעתה ונייה - סנ לכה הזכש רותבו ונוצרב יולת לכה
:וירבד תצקמ ןלהלו 11רלסד ברה אטיב
,'תי ונוצר תלוז הביס םוש ול ןיא ולוכ םלועה לכ ;אוה סנ לכה :םולכ עבטהו סנ ןיב ןיא
םיארוק ונאש הז קר ,וילאמ הווהתמ ונוצרב רשא לכ יכ ,ותגהנהו וישעמ ונייה ונוצרו
ררועתהל ונב לעופ שודיחה אליממו ,וב ונלגרוה אלש ןיינע הווהתיש ןוצר ונייה סנ ול
דחא ןפוא דימתיש 'תי ונוצר רשא אוה עבט םיארוק ונאש הזו .'ה די תא וב תוארלו
ןוצר תא ךא הארי הזכב םג םא ,םדאה תא תוסנל םוקמ היהיו ,וב םילגרומ היהנ רשא
חוכ ומצע םדאל םג שי עבטה ךותבשו - עבטל תוחוכ ת"ישה רסמ יכ בושחי וא ,דבל 'ה
תזיחא קר איה אלא ,ללכ תואיצמב הנניא עבטה הז יפלו .בבוסמו הביס ךרדב לועפל
.תמאב רוחבל םגו תועטל םוקמ ול היהיש ,םדאל םייניע

12ם"במרה תטיש
תא רקבמ ם"במרה 13םיכובנה הרומב .ם"במרה ידי לע תלבוקמ ל"נה םאלכה תטיש ןיא
םימעטמ תכרפומ םתטיש יכ ךכ ךותמ קיסמו "תויורז" רסירת יצחכ הב אצומ אוהו ,וז הטיש
ןכתת אל היפלש איה םאלכה תטיש דגנכ ףכה תא העירכמה הביסה .םבייחמ ןויגיההש
לש טלחומה ונוצר ירפ אוה םלועב שחרתמש המ לכ םא ?דציכ .םדאל תישפוח הריחב
ךכו ,ויתולועפ שפוחלו םדאה תריחבל והשלכ םוקמ ןיאו שארמ רוזג לכהש אצוי ,ה"בקה
:בתוכ אוה
תלוכי ול ןיא םדאהשו ,םירוזג ויתוחונתו יחה תועונת לכ והיש וז הפקשה יפל ובייחתנ
יתלב תווצמה ןיינע אהיש וז הפקשה יפל בייחתמו ... תושעל אלש וא רבד תושעל ללכ
המ םייקל אל המואמ תושעל לוכי וניא הוצמ לכ ול הנתינ רשא םדאה יכ ,ללכ ליעומ
.וילע רהזוהש הממ ענמיהל אלו וב הווטצנש
:בתוכ אוהו אשונל סחייתמ ם"במרה 14תובא יקרפל ותמדקהב םג
.ונחנא ןימאנ ןכ אלו .דימת תע רחא תע ,רבד לכב ןוצרהש םירמוא ...15"םירבדמה"
ינפמו ... דימת םעבט לע םלוכ םירבדה וכשמיש ,תישארב ימי תששב היה ןוצרה
רשא םגו ,ויה רשא עבטל ץוח םיאצויה םיתפומה לכ יכ רמול םימכחה וכרצוה הז
,תישארב ימי תששב ןוצרה םהל םדק םלוכ - בותכה םהל דעי רשאמ תויהל םידיתע
תעב רבדה שדחתי רשאכו .שדחתיש המ םהב שדחתיש זא םירבדה עבטב םשוהו
.ןכ רבדה ןיאו - שדחתנ התעש וב םיאורה ובשחי ךרוצה
םלועה תאירב ןמזמ ירוקמ ןונכתב םרוקמ ,םיסנכ םיספתנה םירבד ם"במרה יפלש אצוי
םניא םצעב םה רשאכ ,שארמ םיננכותמ םתויהמ תעבונ םיסנה לש םתווהתה תורשפאו
םש ,(ה,ה) תובא יקרפב הנשמה לע .רתויב בחרה ןבומב עבטה יקוחמ הייטס םיאטבמ
:רמאנ
,ןותאה יפ ,ראבה יפ ,ץראה יפ :םה ולאו תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע
.תוחולהו בתכמהו בתכה רימשהו הטמהו ,ןמהו ,תשקה
:תוינשמה שוריפב ראבמ ם"במרה
,תע לכב ןוצרה שודיחב ונימאי אל םהש (םיקרפ הנומש) ינימש קרפב ךל ונרכז רבכ
רבדה היהי ןה :השעיש המ לע םהב השעיש ,עבטב םש םירבדה תישע תליחתב לבא
- תפומה אוהו ,םיקוחר םיתיעל שודיח היהי וא .יעבטה רבדה אוהו ,ידואמ השעיש
ראש ...ותדעו חרק עקשתש ץראה עבטב םש ישישה םויבש ורמא ןכ לע .הוושב לכה
ורמאו הלחת םתושעה תעב םב ושענ רשא םירבדה יעבטב ומשוה םיתפומהו תואלפנה
...השמל ףוס םי קלחיש עבטב םשוה םימה קלחהב ינש םויש :לשמ ךרד לע
:16 םיכובנ הרומב בתוכ אוה ןכו
18הבר תישארבב שרופמ והאצמת דואמ 17םיהומת םירבד םיסנב ורמא ל"ז םימכח
עבטבש הממ םג םה םיסנה יכ םירבוס םהש אוה ןיינע ותואו ,19תלהק שרדמבו
יפכ העבטו וזה תואיצמה תא 'ה ארב רשאכ יכ ורמא םהש ,אוהו ,תמיוסמ הניחבמ
םיסנה ןמ שדחתנש המ לכ םהב שדחתיש םיעבטה םתואב תש וללה םיעבטה
.םשודיח ןמזב
אלא ,עבטה יקוח ידי לע להונמ ןורקיעב םלועהש סרוג ם"במרהש עמשמ ,ל"נה תואבומה לכמ
'ה ידי לע ארבנ אלא ןומדק וניא םלועהש הדבועה םצע .ה"בקה ידי לע ןיאמ שי ארבנ אוהש
החנהמ םיאצוי רשאכ ,עבטה יקוח םויק ןיבל םיסנה םויק ןיב המודמה הריתסה תא רותפל רשפאמ
.20תישארב ימי תששמ ומצע עבטב שארמ תוחנומ רבכ ויה עבטה יקוח לש תורפהה לכש

:22 ןמטוג יפל .21םיסנב רשפאה לככ טיעממ אוהש ם"במרה לצא דדוב הרקמ הז ןיא
ילבמ ,םייתדה םיעוריאה לש יעבטה רבסהב קפתסהל לוכי [ם"במרה] אוהש םוקמ לכב
תלועפב האדוההש ךכ לע דקושו הז רבסה ומצעל לגסמ והירה ,יתדה םנכות תא חפקל
,םלועה רשק תא רערעלו רוזחלו רערעל יעצמא שמשת אל ,עבטה ןמ הלענה ,םיהול-א
.םלועה לש ורדס תא
:םיסנה רפסמ רועזימל םיליבומה ם"במרה תרותב םירחא תונורקע המכ ןלהל

רפוסמש םעפ לכ ןכ םאו ,םיכאלמ תוארל תורשפא רמוחמ יושע םדאל ןיא ,23ם"במרה יפל
אופא אצוי .הלילה םולחב וא ןוזחב אלא תמאב עריא אל רבדה ,םיכאלמ ואר םישנאש ארקמב
.תואיצמב ושחרתה אל (ןותאה יפ תחיתפ ,םודס יבשות רווניס לשמל) םיבר םיסנש

אוה ,לשמל .יסנה טנמלאה ןהמ םלעייש ךכ ,תואובנ רפסמל ירוגלא שוריפ קינעמ ם"במרה
ןטק רענו וידחי אירמו ריפכו לגעו ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו" האובנה תא ןיבמ וניא
תפוקתב תושונאה ברקב רורשיש םולשל לשמכ אלא ,ועמשמכ וטושפ (ו אי היעשי) "םב גהנ
המב :עבטהמ הייטס םוש םיגולוטקסאה תוערואמב האור וניא אוה ,ללככ .24חישמה תומי
תומיל הזה םלועה ןיב ןיא" לאומש תטיש תא ץמאמ אוה ,חישמה תומי תפוקתל רושקש
.26ינחור אלא וניא אבה םלועה ותעדלו ,25"דבלב תויכלמ דובעיש אלא חישמה

.27דבלב העשל אוה אלא ,דימתי סנש ןכתי אל ,ם"במרה יפל

םיכרצל אלא (לשמל איבנה תויטנתוא לש) הייארל וניא סנה דיקפת יכ רבוס ם"במרה
.28דבלב םייפיצפס

.29שדוקה יבתכל ץוחמש םיסנב הדומ ם"במרה ןיא ,הארנכ

ןכו .םיסנה רפסמ תא רשפאה לככ ןיטקהל ויתונויסינ לע ם"במרה תא ורקיבש םיגוה םנשי
ןיאו תויה ."עבטה ריבגמו םיסנה ערגמ אוהש ם"במרה ןמ המתנ ןכ לע" :30ן"במרה בתוכ
לשמל ומכ) םיבושח םיסנ המכ לש םתושחרתה תא שיחכי ם"במרהש תעדה לע תולעהל
שרפל ץמאתה ךכ לכ אוה עודמ הלאה םיגוהה יניעב רורב אל ,(םירצמ תאיצי תא ווילש םיסנ
:31ןמטוג דיעמ ןכו .םטושפל דוגינב םיבר םיסנ
תואלפנה ישעמ לש קלח איצוהל ם"במרה לש ותעיגי ... רכאפלא הדוהי 'ר [יפל]
לטבל לוכי וניאש ןמז לכ ,הלטבל העיגיכ ול תיארנ םטושפ ידימ ארקמב םירפוסמה
.םלוכ תואלפנה ישעמ לכ תא
ןיבל תיתדה ותנומא ןיב ערקנ ם"במרה ןהב תויסופיטה תויגוסה תחאב ןאכ רבודמ םנמאו
רשפאה לככ לדתשמ אוה ןכל .וטסירא תרות ידי לע ויניעב גצוימה עדמל ותכרעהו ותונמאנ
הז םע דחיו ,םיסנ ןיא יכ סרוגה וטסירא תטישל םלועב םישחרתמה תוערואמה תא םיאתהל
.תיתדה תרוסמה יפל םשטשטל ןיאש םיסנה םויק תא לבקמ

32ג"בלרה תטיש
ל"זח ירבדו (ה ה) תובאב הנשמה ךמס לע - ליעל תאבומה העדה תא לבקמ ג"בלרה ןיא
יתש ללגב ,תישארב השעמב שארמ וסנכוה םיסנהש - ןויער ותוא תא םיעיבמה םירחא
:תוביס

איבנ דימתש ארקמה תודע יפ לע ררבתמ אלהו ,ללכב איבנב ךרוצ ןיא ,רבדה ךכ םא .1
תועצמאב ,ותוא ללוחמ וליפא אוהש וא ,ותוא רשבמ אוהש וא :סנ לש ותושחרתהב ברועמ
.הרישיה ותוברעתה ידי לע וא ותלפת

תובתכומ ויה סנה לש תוביסנה םג יכ ןועטלמ סונמ ןיא ,שארמ ןנכותמ היה סנה םא .2
.33תישפוחה הריחבה ןורקיע תא רתוסה רבד ,שארמ

,הצחמל יעבט ,ףסונ ןונגנמ םייק ,םיליגרה עבטה יקוחל רבעמש איה ל"זח תנווכ אלא
טלושה ,לעופה לכשה אוה םיסנה תושחרתה לע יארחאה חוכה .םיסנה ןיינע תא רדסמה
רשאכ .בטיה םירדגומ םיללכ יפ לע םיסנה תא ללוחמה אוה :חריה לגלגל תחתמש םלועב
-דח ןפואב ,וליבשב ותוא ללוחמ לעופה לכשה ,סנל קוקז דחוימב ההובג המר גישהש שיא
גוליד ידכ ךות ,יעבט ךילהת םצעב אוה סנהש הזמ אצוי ."העש תארוה" לש רדגב ,ימעפ
.34עבטב םייקה ךילהת לש "חופינ" ידי לע וא ללכ ךרדב םיצוחנ םיבלש לע

- םמוקתמ ליעל תאבומה וטסירא תטיש דגנ ויתובקעב םיכלוההו יולה הדוהי יבר תטיש
:35ןמטוג לש ותודע יפל .יולה הדוהי יבר - רתיה ןיב
ךלהמב ברעתמו תואלפנ השועה ,לארשי יהול-א ןיב ... הרומח הלדבה לידבמ יולה הדוהי
- הרומג תויחרכה ךותמ ותלועפ תא לעופה ,היפוסוליפה יהול-א ןיבל ,תוריח ךותמ םלועה
.הנוילעה םלועה תליע ןיבל םלועה ארוב ןיב
לש תוירוגטק יתש ,םירושימ ינש םימייק יכ סרוג ,36ויתובקעב ן"במרהו ,יולה הדוהי יבר
"תויעבט" תועפות ינש דצמו ,דחא דצמ עבטה יקוח תא םיריפמה םייולג םיסנ :תוערואמ
:37יארוהנ לאכימ בתוכ ןכו .םירתסנ םיסנ אלא םניאש
ימ ידי לע קר םירכינ םהו וב םילולכ םייעבטהו ,עבטה ירדסמ םיגרוח םייולגה םיסנה
רתומ .תיטקלאיד תונשרפל החותפ ,ל"היר לש ותעדל ,תואיצמה ,רומאל .םהב ריכמש
הדימ התואב םלוא ,תושחרתהה יטרפמ דחא לכל תויהול-א תונווכ סחיל ןימאמל ול
.ןהב קפקפל םג רתומ
:38דחא םוקמב בתוכ ן"במרה ןכו
םהב ןיא ,םיסנ םלוכ ונישעמו ונירבד לכש ןימאיש דע וניבר השמ תרותב קלח םדאל ןיא
.םה םירומג םיתפומו םיסנ םלוכ הרותה ידועי ירהש ,םלוע לש וגהנמו עבט
: 39רחא םוקמבו
לבא ,םירומג םיעשרל וא םירומג םיקידצל קר הערל וא הבוטל השעי אל םיסנה יכ עדו
.םתולילעכו םכרדכ הער וא הבוט םהב השעי םלוע לש וגהנמ ךרדכ םינוניבה
רצי אוה הז םע דחי לבא ,םיסנ ללוחמ םנמא ה"בקהש אופא םירבוס ן"במרהו יולה הדוהי 'ר
לכהש הז ןבומב ,סנ לכה ,דחא דצמ :םתוא רפהל תקדצומ הביס ןיא דוע לכ םיפקת עבט יקוח
תא ליעפהל הקדצה ןיא רשאכ ,םייעבט םישעמ םנשי תאז לכבו ,ישפוחה ונוצרמ ה"בקהמ אב
. 40 םיסנה ןונגנמ

קוק ברה תטיש
רבודמש תורמל .עבטהו סנה אשונב םג תימסוקהו תדחאמה תיללכה ותטישל ןמאנ קוק ברה
םייקה לדבהה תא שטשטל םירחא םיגוה רפסמ ומכ הסנמ אוה ןיאו - םידרפנ םירושימ ינשב
:41ןורי יבצ בתוכ ךכו .עבטה תא םילשהל אב סנהש העדב אוה - םהיניב
תויקוחה תא םיריאמ םיסנה אלא םיסנה ידי לע תלטבתמ הניא עבטה לש תויתביסה
לש ןתבשחמ ידי לע שדקתיש ךירצ ומצעב עבטה" .עבטה תא תנווכמה תיהול-אה
סנה ןיבו עבטה ןיב סחיה ... סנה דוה וכותמ הלגתמשכ ,הלעתמ עבטה ... "לארשי
.תימינפה תולכתסהה ןיבו םלועב תינוציחה תולכתסהה ןיבש סחיל ליבקמ
:42קוק ברה בתוכ םנמא ךכו
דחא םלוכ 'ה ישעמ ירהש ,תודחא לש ךרעכ ריכהל יואר עבטה םע סנה לש שחיה תא
יתלב סנה ךרע ןיא ןכ לע .ותוא אלממ סנה תיללכה ותגהנהב עבטה רסחמש המו ,םה
םידמל ונאש המ הזב ללכנ דועו ... ול רבוחמו דמוצמ אוה םא יכ עבטה לא ךייש
םירבדה לכ םא יכ ,תואיצמב הרקמ לש םירבד ונל ןיא ללכבש ,םיסנה תואיצממ
.הנוילעה המכחה לש החגשהב םיכרענ םה םינמדזמה
תודהי"ו "תיסנ תודהי" ןיב הנחבהל רוקמ ול תשמשמ םג קוק ברה לש ותנשמב סנה תירוגטק
.43ןאכ םיקסוע ונחנא הבש היעבל שממ הרושק וז היגוס ןיא לבא ,"תיעבט

החגשהו סנ
ה"בקהש אוה החגשהה ןורקעו תויה .החגשהה תרות ןיבל סנה תרות ןיב הקזח היצלרוק הנשי
בחרוי ךכ ,םיסנה תורשפא בחרותש לככש רורב ,םלועב שחרתמש המב הרישי הרוצב ברעתמ
עבטה ךרדב ה"בקה לש ותוברעתהב ונייה ,םירתסנ םיסנב רבודמ בורלש אלא ,החגשהה חטש
:ןלהלדכ ןה החגשהה אשונב תונושה תוטישה ,ם"במרה לש ותודע יפ לע .דבלב
תחתמ םייח ילעבו םדא ינב ברקב הרוקש המ לע ללכ החגשה ןיא ,וטסירא תרות יפ לע .1
.סנ ןכתי אל היפל ותטיש תא תמאות וז הטיש .44חריה לגלגל
ירפ אוה םלועב שחרתמש המ לכ רשאכ ,תמלשומ החגשה הנשי "םאלכ"ה תרות יפ לע .2
רכש תתלו אטוחה תא שינעהל האבה החגשהב רבודמ אלש אלא .ה"בקה לש רישיה ונוצר
.סנ לכה ,וז הטיש יפל .ללכב םדאה תריחבל םוקמ ןיא רשאכ ,'ה תווצמ השועל
לכבש ךכ ,דבלב ישונאה ןימה לע החגשה הנשי - ם"במרד אבילא - תודהיה תרות יפ לע .3
ינב ישעמב תיטרפ החגשה הנשי וליאו תיללכ אלא הניא החגשהה םייח ילעבל עגונש המ
.רכשכ חמשמ ערואמו שנועכ ןוסא תוארל שי :ונייה ,םדא

ךיא תודהיה תרותל ההז איהש ,אוה ותפקשה רואיבל הנופ ם"במרה קרפ ותואל ךשמהב
םירושקה םישיאה לע אלא תלעופ הניא וז החגשהש ףיסומ אוהש אלא ,התוא ןיבה אוהש
:ה"בקה םע רישי רשק
לכש אוה רשאו ,ליכשממ אלא הניא החגשההש ןויכ ,ול תיבויחו לכשל תחפסנ החגשהה
ךרע יפכ עפשה ותואמ והשמ וב דמצנש ימ לכ ירהו ,הירחא תומלש ןיאש תומלש םלש
.45החגשהה ןמ ול עיגי לכשה ןמ ול עיגהש המ
יקוחל םג הריזה תא ריאשמ אלא ,םלועב הרוקש המ לכב ברעתמ ה"בקה ןיא ם"במרה יפל
.דואמ תלבגומ הרוצב לבא - םירתסנ וא םייולג - םיסנ ונכתי ,תורחא םילימב .עבטה

םאתהב ,תמלשומ איה תיהול-אה החגשההש רבוס - ראשה ןיב - ן"במרה ,תאז תמועל
.ליעל ונראיבש ןבומב ,סנ לכהש ותטישל

תיתדה תמאל החכוהכ סנה
.אלפ לכ הזב ןיאו ,47תדה תותימא תא ססבל םיאב םיסנש 46תותדה לכב הצופנ העפות
תושקתמ םיסנ לע ססבתהלמ תוענמנ ןבומכש תוינוליחה תויגולואידיאהש איה הדבוע ירה
איה ךכש ל-אה רושיאכ ספתנ אוה סנ ,תאז תמועל .דבלב םיינויגה םינועיט ידי לע ענכשל
רבגתהל השקש םיישונא תוקפסו תובר תויוטבלתה ךסוחו שפנ לכל הווש הזכ רושיאו ,תמאה
רושיאה ןיבל התוללכב תדה תלבק ןיב ןיחבהל שי הזה אשונבש אלא .תוליגרה םיכרדב םהילע
.'ה ידי לע - ותנעטל - חלשנש םיוסמ איבנ לש תויטנתואל

םיסנב םיאורש םיגוהה םה םיבר .יניס רה דמעמב השחרתה התוללכב תידוהיה תד תלבק
םישיגדמ םג םה .48הרותה תויטנתואל רתויב קזחה ןועיטה תא הרות ןתמ לש עוריאל ומדקש
תאיציל הליבוהש הפוקתה לכ ךשמב ושחרתהש םיסנה ומכ - הלא םיסנש הדבועה תא
לארשי םע ידי לע וארנ אלא תמצמוצמ הצובקל וליפא וא דחא םדאל ולבגוה אל - םירצמ
.49הרותה לש התותימאב ךכמ האצותכו םתותימאב קפקפל ןיא םתעדל ןכל .ותוללכב

ה"בקה ידי לע חלשנש איבנ לכ לש ורושיא יבגל ןוכנ םג ללכב הרות ןתמ יבגל ןוכנש המ
אוהש הז ידי לע ?איבנה לש תויטנתואב םיריכמ ךיא .טרפב תרחא וא וז תוחילשל לארשיל
עומשל אופא שישו ותוא חלש ה"בקה םנמאש לילעב חיכומ אוה ,תואלפנו םיסנ עצבמ
50.ולוקב

ישוקה .ללכ הטושפ הניא ,תודהיה יגוה בור לש ןכו ארקמה תטיש הרואכל איהש ,וז הטיש
דחא שיא יניעל שחרתמ םא .סנ הגירח העפות לכב חרכהב תוארל ןיאש אוה הבש ירקיעה
ןפואב ותוא ריבסהלו תוסנל היהת ולש הנושארה הבוגתה ,עבטה ךרדמ אצוי הרואכלש ערואמ
העפותכ ותוא הארי אוה זא ,סנה לש תורשפאה תא לביק רבכ הפוצהש הרקמב קר .יעבט
:51רגניול בתוכ ךכו .תיסנ
תונוכנה תויהל רבכ הכירצ "סנ"כ אלא הליגר יתלבכ קר אל תמיוסמ העפות תוארל ידכ
הניחבמ םינכומ רבכש םישנא ידי לע אלא תואריהל םילוכי םניא םיסנ ...ךכל תישפנה
. 52םמויקב ןימאהל תישפנ
:תעלוק הרוצב ראיורב יכדרמ ברה בתוכ ןכו
.53 םיסנה תא תוארל בלה תא הרישכמ הנומאה אלא ,הנומא ידיל םיאיבמ םיסנה אל
החכוה סנב האור אוה ןיאש איה הדבוע לבא ,ל"נה היעבל שרופמ ןפואב סחייתמ ם"במרה ןיא
.איבנה תונימא ןחבמב ןהו ,הרות ןתמל רושקש המב ןה ,יתדה רסמה לש תויטנתואל תכתוח
:ןלהלדכ איה ותטיש אלא

התמאתה ךכו ,54איבנ לש הגרדל העשל עיגה לארשי לכש אוה הרות ןתמ ןייפאמש המ
.תערכמ תובישח ילעב ויה אל ותוא וולש תואלפנהו םיסנה רשאכ ,םלוכ רובע הרותה תלבק

אל לבא ,תיעבט-לע הלועפ ידי לע השעיי איבנה ןחבמש ןורקיעה תא םנמא לבקמ ם"במרה
החכוהה איה תאז ,שחרתה םנמאש ידיתע עוריא ראית איבנה םא אלא :תואלפנו םיסנ ידי לע
.55תמא איבנ אוהש

ןובשחב החקלנ הרותב ירה .תירקש הנעט םיוולמה םיסנ תושחרתה ןכתי :וזמ הריתי
רמאנש יפכ ,ותאובנ תחכוהל תואלפנו םיסנ ללוחל חילצי רקש איבנ יכ תורשפאה
:(ו-ב גי םירבד)
רשא תפומהו תואה אבו .תפומ וא תוא ךילא ןתנו םולח םלח וא איבנ ךברקב םוקי יכ
לא עמשת אל .םדבענו םתעדי אל רשא םירחא םיהלא ירחא הכלנ רמאל ךילא רבד
םכשיה תעדל םכתא םכיהל-א 'ה הסנמ יכ אוהה םולחה םלוח לא וא אוהה איבנה ירבד
אוהה םולחה םלח וא אוהה איבנהו ...םכשפנ לכבו םכבבל לכב םכיהל-א 'ה תא םיבהא
םידבע תיבמ ךדפהו םירצמ ץראמ םכתא איצומה םכיהל-א 'ה לע הרס רבד יכ תמוי
.ךברקמ ערה תרעבו הב תכלל ךיהל-א 'ה ךוצ רשא ךרדה ןמ ךחידהל
תואה .יניס רה דמעמב התלגתהש הרותל איבנה רסמ תמאתה אופא אוה עירכמה ןוירטירקה
תקולחמ הנשי הזה אשונבש אלא .איבנה תויטנתואל דבלב תוינושאר תוחכוה םיווהמ תפומהו
לש ןוכנ יוזיח אוה תפומה וא תואה יכ רבוס ם"במרה .תודהיה יגוה רתי ןיבל ם"במרה ןיב
םירחאה םיגוהה רשאכ - עבטה יללכ תא רפמ וניאש תואב אופא רבודמ - םיידיתע תוערואמ
.56יעבט-לע שממ תפומב רבודמ יכ םירבוס בור יפ לע

רופיסמ .םימכח ןיב חוכיוב דחא דצ תקדצל ןמיס ללכ שמשמ תואה ןיא הכלהה תעיבק אשונב
אל יכ" 'ה ידיב אלו םימכחה ידיב איה הכלהה תעיבקש לילעב עמתשמ ,57יאנכע לש ורונת
םיללכה םושיי אלא ,הכלהה ךכ יכ החכוה הווהמ תפומה וא תואה ןיא .58"איה םימשב
.59םהיניב תקולחמ שי רשאכ םימכחה ןיב עירכהל ידכ ועבקנש

- תורצנו תודהי ןיב רקיעב - תוטלושה תותדה ןיב חוכיוו להנתה רשאכ ,תינרדומה הפוקתב
תדה תא רשאל םיאב םיסנה יכ ונעטש תורצנב םידדצמה ידי לע ןועיט ותוא ןעטנ בוש
םיסנה וללוחתה םנמא םא הלאשל סחייתהל ילב ,הרזחב ןעט ןוסלדנמ השמ .תיתימאה
םינועיט יפ לע קרו ,תדבש ןויגהה אוה ןוילעה ןוירטירקה יכ ,תורצנה תכמתסמ םהילעש
תופידע שיש ךכל קפס היה אל ויניעב ,ןבומכ :תונושה תותדה ןיב עירכהל ןתינ םיילכש
:60בתוכ אוה ךכו .הז םוחתב תודהיל
ינא הדומו ,ילש תימינפה יתרכהל םאתהב אלא תמאה תא לבקל לוכי יניא ימצע ינא לבא
תעדה תודוסיל הצקה לא הצקה ןמ םידגנתמכ םיאבומה םיטפשמה םיארנ ינא יניעב יכ
-ןויעו הנובתה ינורוהש המ םע המאתהב םאיבהל לוכי יניא ילש יתרכה יפל .תישונאה
השוע אב וליא ...םתוחדל סונא ינירהו ,היתונוכתו תוהלאה לש התוהמ לע הבשחמה
,םינשב תואמ זאמ ורבקנש םיתמה לכ תא יניעל היחהו בשו ןתמא תא חיכוהל תואלפנ
.לבקל לוכי יניא ותרות תא לבא ,םיתמ היחה תואלפנה-השוע :רמוא יתייה
:61ןמטוג םכסמ ךכו
ינוציחה הרושיאב אל תותדה תחא לש התימאל ירקיעה ןוירטירקה [ןוסלדנמ השמד אבילא]
.התרות לש תימינפה תמאב אלא ,תואלפנ ישעמ ידי לע
'ר ךרד תרבועו ,ליעל ואבוהש הרותה יקוספ םע הליחתמש ,הקיתע תרוסמל ןמאנ אוה הזבו
תולגתהה ןכותב ןיא ותעדלש הזב תכל קיחרמ אוהש אלא .ראשה ןיב ,ם"במרהו 62ןואג הידעס
:63בתוכ אוה ךכו .ישונאה לכשה קרו ךא אוה תועדה רוקמ רשאכ ,דבלב םיקוח אלא
םהל שי .םירצונה לצא לבוקמה ןבומב תולגתה תד תעדוי הניא תודהיהש ינרובס
ןוצר לש תוארוה ,םייח יטפשמ ,םידוקפ ,תווצמ ,םיקוח .תיהול-א הרות ןתמ לארשיל
הלאכ םיקוחו םיטפשמ .יתצנה רשואלו ינמזה רשואל עיגהל ידכ וגהני דציכ ,םיהול-א
אל ,תוידומל תועד אל לבא ,עבטהמ הלעמל אלפ חרואב השמ ידי לע לארשיל ולגנ
ומכ ,לארשיל ה"בקה הלגמ הלא תא .םיללוכ הנובת יטפשמ אל ,העושי תותמא
רובד ידי לע אלו ,םימצעהו עבטה תועצמאב ,העש לכבו תע לכב ,םדא ינב ראש לכל
.64בתכו
החכוה הווהמ סנה ןיא ,ותעדל :תצקמב הנוש הרוצב הזה אשונל סחייתמ גיווצנזור ץנרפ
ותעדל ירה .תולגתהה לש הירוגטקל סיסבכ ספתנ אוה אלא ,יתדה רסמה תותימאל תינוציח
איה וז הדבועו ,יניס רה דמעמב השמל הרסמנ אלא ,תילכשה הרכהה ירפ הניא הרותה
הדבועל קינעהל אוה יללכ ןפואב סנה דיקפת ןכל .ולוכ םלועה לש םיליגרה עבטה יקוח תצירפ
: 65רימע עדיוהי בתוכ ןכו ,התועמשמ אולמ תא תאזה
היהש ל-אה הלגנ ובש טקא תויהל [תולגתהל] הל תרשפאמו הבש סנה תירוגטק ...ךכב
האירבב םימסק תוברעתה םושמ וב ןיא ,שדח רבד לכ תולגתהה-סנב ןיא ןכבו" .רתסנ
םדקמ-שארמ הפצנש המ לש ןזואל-תועמשיהו ןיעל תולגיה ,תוא ולוכ אלא ,הארבנש
תמייקמה איה סנה לא הערכהה קר ...66"תולגתה - ולוכ ,םליאה האירבה-ליל ןויבחב
התיה ...םיהול-א לש תולגיהה .הנומאה לש המלוע תא הדימעמו ומצע סנה תא
הרכהה לעש תיסיסבה תואיצמה :רומאל ,הרכהה הלעפו התייח הכותבש "הרפסומטא"ה
תא הרבחה ינפל וצרופב ,סנה .והשלכ ךרד םויסל הליבוה אל וז הלבק םלוא .לבקל
לש ירפכ תאזכש רותבו ,שממ תולגתהכ איהה תולגיהה תא גיצמ ,הנומאה לא ךרדה
תא הל ץורפל לוכי סנה קר ,היפוסוליפה לש התניחבמ .הנומאה לא תימויק הערכה
התועמשמ תא הל קינעהל לוכי סנה קר ,היגולואיתה תניחבמ .המצעל ץוחמ לא ךרדה
"דיתע"הו תולגתהה לש "הווה"ה חמצי םהמש ,"תמא"ו "רבע" הדיב תתלו ,תיתימאה
רבע" הל הקינעמ ,תולגתהה תיווח לש התיתשת תא הווהמה ,סנה תיווח ... הלואגה לש
אצמנהו תישממה הירוטסיהה תא דסיימה ,ילטנדנצסנרט רבע והז םלוא ,יתדבוע "בייחמ
.הל רבעמ
,יוצר אלו ינמז בצמכ תיתד החכוה רותב סנל סחייתמ אוהש אלא ,אשונל קקזנ קוק ברה םג
בתוכ ךכו ,סנ םושל קקדזהל ילב עבטב 'ה די תא הארי םדאהש אוה ילאידיאה בצמה רשאכ
:67ןורי יבצ
הרצק תעדהש" םושמ קרו ךא אב עבטב םיהול-א תחגשה תא תולגל ידכ םיסנב ךרוצה
יונישב ךרוצ שיש דע הנומאה תקמטצמ תעדה תונטק תמחמ ."םלועב רבוג ךשוחהו
'ה תא העד ץראה אלמתשכ אובל דיתעל לבא" .הנומאה תא קזחל ידכ עבטה ירדס
יכ ,ירידתה גהנמה ייונישו םיסנל בוש ךרוצ ןיא ,רשב לכ לע וחור ךופשי ךרבתי םשהו
לא אוה ךורב ותברקו ל-א דובכ רפסמ תידימתה החגשהב ירידתה גהנמה ,אברדא
.68"וירוצי

רתסנ סנו יולג סנ
סנ אוה יולג סנ .רתסנ סנו יולג סנ ןיב ןיחבהל שי ,סנה לש ותועמשמו ודיקפת לע ןוידה ילושב
יקוח תרפה הב ןיאש תיהול-א תוברעתה אוה רתסנ סנ רשאכ ,עבטה יקוח תא לילעב רפמש
ןבומב סנ" יולגה סנה תא הנכמ 70רגניול ."ךלוה וגהנמכ םלוע" הרואכל אלא ,69עבטה
החכוה ןיאש רתסנ סנ לש ותרדגה םצעמ אצוי ,םרב ."שלחה ןבומב סנ" רתסנ סנו "קזחה
.71סנב רבודמ ןכאש הרורב

חיגשמ םנמא ה"בקהש הנומאה ןיב המודמה הריתסה תא רותפל אב רתסנ סנ לש גשומה
הניא וז תוברעתהש הדבועה ןיבל ויכלהמב הליעפ הרוצב ברעתמו םלועב שחרתמש המ לע
ירוטסיה עדימ הילע שיש רבעב יהשלכ הפוקתב אלו ונתפוקתב אל - תישחומ הרוצב תשגרומ
לע רתי שגרות ותוחכונש ץפח ה"בקה ןיאש אוה רתסנה סנ גשומ לש ינויערה סיסבה .קצומ
ל"זח לצא םיאצומ ןכל .72םדאה לש תישפוחה ותריחב תא רערעל לולעש רבד ,הדימה
'הב הנומאהש אוה ילאידיאה בצמה ירהש ,73םייולג תותואמו םיסנמ יללכ ןפואב העיתר
ריכהל לטומ ןימאמה לע .74סנ םושל קקדזהל אלש לכות איהש ךכ הקזח קיפסמ היהת
.75חרכומ וניאו לק וניא רבדה רשאכ ,ותוא בבוסה םלועב שחרתמש המ לכב 'ה די תא

הדבועה תורמל ,"תיעבט" הביס אוצמל רשפא םייולגכ םיבשחנש םיסנל וליפא :וזמ הריתי
,יולג סנ לש תטלוב המגודכ בשחנש ,ףוס םי תעירק לש סנה ,לשמל .ןפוד יאצוי טלחהב םהש
םיה תא 'ה ךלויו" :תיעבט הרוצב ראתל רשפאש העפות המצע הרותה לש התודע יפל אוה
:76ףיסומ רגניול .(אכ די ,תומש) "םימה ועקביו הברחל םיה תא םשיו הלילה לכ הזע םידק חורב
ידי לע העש התואב ארבנש יעצמאה אלא התייה אל תאזה חורה יכ ,סנ הז היה םנמא
.יאלפה ערואמה תא וב ללוחל ידכ ה"בקה
- ללכב עבטה יקוחבו טרפב האירבב 'ה די תרכהל חתפ םג הווהמ םירתסנ םיסנב הרכהה
תעדה לע תולעהל השקש וליג ונתפוקת ינב םינעדמ .ךלוה וגהנמכ םלוע יכ הדבועה ףא לע
וליבוהש הלא ומכ םינוש םיצמאמ תורמל ,דבלב הרקמה ירפ אוה ונתוא בבוסה םלועהש
:ןודינב ורמאנש תועד המכ ןלהל .77לשמל היצולובאה תרות שוביגל

הדורפ לש תירקמ הריציל תורבתסהה יכ ריהבמ יונ-וד טנוקל , 78"ולרוגו םדאה" ורפסב
.79הרקמה ירפ םנמא איהש ןועטל רשפא יאש הנטק הכ איה תחא

שרופמב אוהו "ןבומ םלועהש הדבועה איה ןבומ אלש המ" :ןייטשנייא לש הרמאה העודי
ןבומב ,תילטוטסירא-ואינ הדמע תונכל ןתינ וז הדמע תא .80האירבה ךותב 'ה די תא האור
יקוח תא אוצמל לוכי יאקיזיפה םצעבו ,ןויגהה יפ לע בייחתמ םלועה םויק ,וטסירא יפל :הז
לע םוקיה יקוח תא תולגל שי ,ינרדומה עדמה יפל ,תאז תמועל .דבלב ונויע ידי לע םוקיה
ךותב תימינפ תיגול תויטנרהוק תמייק יכ ררבתמ םא אלפתהל םוקמ שי ןכלו ,עבטב ןויע ידי
.ה"בקה לש עבצא הב תוארל ןתינו ,עבטה יקוח לש תכרעמה

תיגול היעבכ סנה
ןכלו ,ןויגיהה יפ לע תואיצמה יביוחמ הקיזיפה יקוח ,ליעל תאבומה וטסירא לש ותטיש יפ לע
תוארל לבוקמ םויה ,ליעל רמאנש המל םאתהב ,תאז תמועל .םתוא רפיש יולג סנ ןכתי אל
.תרחא תויהל הלוכי התייהש אלא ,תיגול הניחבמ תבייחתמ הניאש תכרעמ עבטה יקוחב
היצקודניא ךרד םילגתמ אלא ,ףורצ ןויגהמ םיעבונ םניא - 81רגניול םכסמ ךכ - עבטה יקוח
.והשלכ יגול ןורקע רפהל ידכ סנב ןיאש ךכ ,תויעבטה תועפותהמ

יתלב - יגול-יטנא סנ - הז רבדש ןעוט ג"בלרה ?ןויגהה יקוח תא רפיש סנ ןכתי םאה ,ינש דצמ
:82בתוכ אוה ןכו ,ירשפא

םיטלחומ עבט יקוח ןיא םאו ,םיטלחומ עבט יקוח םימייק אל בוש ,םיסנ םימייק םנמא םא
:ותוא םיצרופו ונממ םיגרוח םיסנהש ,"םירבדה לש יעבט ךלהמ" םג ןיא
עבורמ תיישע רמאת וליאכ ומצע רתוס ותאיצמ היהש המ רבד תיישעב ראותי אל
יתשמ רתוי וא תוחפ ויתויווז ויהיש םירשי םיוקמ שלושמ תיישע וא ועלצל הווש רטקה
.ושפנ רתוס ותואיצמש הממ הזל המודש המו 83רק שא תיישע וא תובצנ תויווז
אוהו ,ןויגהה יקוח תא םירפמה םיסנ לש תודדוב תואמגוד תאז לכב שיש ןייצמ רגניול ,םרב
שדוקה ןורא ןהו םיבורכה ןה ,84ארמגה יפ לע :"שממ םיינויגה םידרוסבא" םתוא הנכמ
תכרעמל םיסחייתמ םניא הלאכ םיסנ ,הרואכל .שדקמה תיבב והשלכ םוקמ וספת אל
ףורצה ןויגהה רשאכ ,תירשפא תכרעמ לכ לש הרפה םיווהמ אלא ,תרחא וא וז תילאקיזיפ
תיגול הריתס הזה גוסהמ םיסנב שי ,רבדה ךכ םאו .הלאכ תועפות םויק לבקל לוכי אל
?ןויגהה יקוח תא םירתוסה םיסנ תושחרתה לבקל ןתינ ךיא :תימינפ

שי" םלועה תא ארב ה"בקהש הדבועה תא לבקנ םא .הנוכנ טלחהב ל"נה הנעטה ןיא לבא
,השעמל .ןויגההו הבישחה יקוח ללוכ ונייה ,טלחומ ןפואב הזה "ןיא"ה תא תוארל שי ,"ןיאמ
"ואצמוה" םהינש . 2+2=4-ש רמואה קוחה ןיבל היצטיברגה קוח לשמל ןיב ינורקע לדבה ןיא
ה"בקה ,תורחא םילמב .תיגול הניחבמ סנה תייעב ןיטולחל תמלענש ךכ ,ארובה ידי לע ועבקנו
ןיא ןכ םאו ,ןיטולחל םיליגר םה ל"נה תורמגב םירפוסמה םישעמה ובש םלוע אורבל לוכי
.ףוס םי תעירק לשמל ןיבל הלא םישעמ ןיב ינורקע לדבה

:תפסונ היעב הלעמ רגניול
יקוח םימייק אל בוש ,םיסנ םימייק םנמא םא ירהש ,ומצע תא ץצופמ וליפא סנה גשומ
,"םירבדה לש יעבט ךלהמ" םג ןיא םיטלחומ עבט יקוח ןיא םאו ,םיטלחומ עבט
.85ותוא םיצרופו ונממ םיגרוח םיסנהש
,תיעבטה תרגסמה תא תרבוש "תורזומ" תועפות תושחרתמש הדבועה םצע ,תורחא םילמב
םא קר סנכ בשחית הגירח העפות יכ םכסמ אוהו .ולש "טקפא"ה לכ תא דבאמ "סנ"הש ךכ
.םיסנ ונכתי םנמא יכ להקה ברקב שארמ המכסה היהת

.שחרתיש ינפל סנ לע םיזירכמ ,ללכ ךרדב :הנוש הרוצב תאזה היעבל סחייתהל רשפא ,םרב
ןיא ,ןכ םא .'וכו ,חרוק תדע לש ושנוע ,ףוס םי תעירק ,תוכמה רשע :הזל תובר תואמגוד םנשי
שחרתתש שארמ עודי רשאכ ,םלועה לש תיעבטה תרגסמה תא רובשל ידכ סנ לש תושחרתהב
ללוחת איהש הנממ םיפצמש תוישיאב רבודמ ,86רמוא רגניולש ומכ ,וא .ןפוד תאצוי העפות
תרגסמה תא רובשל ידכ םהב ןיאש ךכ ,םיסנ םייופצ בוש זאו ,(דועו עשילא ,והילא) םיסנ
.תיעבטה

הכלהה יניעב סנה
ידי לע יופצ ערואמכ רכומ וניא אוהו ,תודהיה לש יפוסוליפה רושימל רקיעב ךייש סנה גשומ
ןובשחב תחקל לוכי םדאה ןיאו ,עבטה יקוח יפ לע גהנתמ םלועה ,םתסה ןמ .יתכלהה רושימה
:ארמגב ארקנ הז ןורקיע .וייח תגהנהל תעדה לוקיש יביכרממ דחאכ סנה לש תורשפאה תא
ול שחרתיש סנ לע ךומסל יאשר םדא ןיאש איה רוסיאה תועמשמו ,87"סנה לע םיכמוס ןיא"
טוקנל איה םדאה לש ותבוחש תעבוק הכלהה .88הנכס וא רוסיא ששח םוקמב ,םימשה ןמ
תולעהל ןיאו ,הנכס ינפמ ןנוגתהל ידכ וא הריבע עוציב עונמל ידכ םישורדה םיעצמאה לכב
"םכיהול-א 'ה תא וסנת אל" קוספב וארש 89שי .הרקמ ףאב סנ ללוחי ה"בקהש תעדה לע
.הז רוסיאל רוקמה תא (זט ו םירבד)

שדקומש 90ךורע ןחלושב םלש ןמיס ונשיו ,וילע תודוהל הבוח שי ,שחרתה סנהש ירחא ,ךדיאמ
שחרתהש סנה רשאכ םג םיסנה תכרב םיכרבמ םא תקולחמ שיש אלא .םיסנה תכרב אשונל
.91"םלועה גהנממ אצי אל"

ונתפוקת ינב יניעב סנה
לקתנ אוה ןיא ,הז םע דחי .ירשפא סנה היפלש תיתדה תרוסמב ןימאמ ונימי לש יתדה םדאה
תובצעמ הלא תודבוע .רבעב ושחרתהש םיסנה לע הרורב הייאר םוש ול ןיא ןכו ,יולג סנ םושב
לש ותרות יפ לע תיגולוטנוא הניחבמ ותוא ןיבהל שיש - וילא וסחי תאו םלועה לש ותנבה תא
: 92 ןמגרב וגוה התוא םכסמ ךכו - רגדייה ןיטרמ
םדאה ןיא ךא .תישרוש הנוכת יהוז .םלועה ךותב היווה אוהש המב םג ןייטצמ םדאה
לעופ ינא וב ,ילש ימלוע לש קלח אוה ןחלושה .רדחה ךותב ןחלושהש ומכ םלועה ךותב
"ךותב" אצמנ םדאהש םירמוא ונאשכ ... תירוטסיה איה םדאה לש ותיווה .קסעתמו
.ילאירוגטאק ןפואב םלועה ךותב אצמנ ופוגש הזב רמול םינווכתמ ונא ןיא םלועה
אוה :ושוריפ "םלועה ךותב אוה םדאה" ."ילאיצנטסיזקא" יפוא אשונ ןאכ "ךותב"ה
-םדאה-תויה" לש םינוש םינפוא םה הלא .המודכו םהב שמתשמ ,םירבדב קסעתמ
"תונכומ" איה םירבדה לש היווהה ןפואו ,ישומיש םלוע אוה ונמלוע ... "םלועה-ךותב
.וז
,ןימאמה םדאה תא בבוסמ םלוע גוס הזיא ןיבהל הבר תובישח הנשי ,וז תואר תדוקנ יפל
.ומצע םדאה לש תוילאיצנטסיזקא תונוכת םיווהמ ותא להנל שיש סחיה גוסו וינייפאמ רשאכ
:ןלהלדכ םיסנה אשונב רמאנש המ תא םכסל שי ןכל

הקיזיפה יקוח קר אל .(רז-ךא) רזכא םלועה ןיאש ךכל תמרוג סנה תושחרתהל תורשפאה
םתרפהל - דבלב תיטרואית ול - תורשפא תמייק דימת אלא ,הפיכב םיטלוש םיטסינימרטדה
ה"בקה תאמ שקבל לוכי םדאה :הליפתה תורשפאב יוטיב ידיל אב הז ןורקע .ךרוצה תעשב
,ללכ ךרדב .ה"בקה ידי לע טלשנה ךילהתל ותוא ךופהלו םלועה לש יעבטה ךלהמ תא רוצעל
.93יולג סנ םג ןכתי לבא ,רתסנ סנב רבודמ

סיסב ןיא ןכל .94תשגרומ הניא ללכ ךרדב ה"בקה לש וז תוברעתה ,רומאכ ,ינש דצמ
.הגישהל ידכ קבאיהל שיו התוא רערעל ןתינ דימת ,'הב הנומאל קצומ

המזויל םוקמ הנפמו םיידיב ולרוג תא תחקל םדאה תא חירכמ םייולג םיסנ לש םרדעיה
.95תישונאה

-לוכיש-םלוע" ותונכל ןתינש םלועב תיגולוטנוא הניחבמ אופא לעופו יח ןימאמה םדאה
תא עיבטמו ,ותוא בבוסה םלועל וסחי תא ןייפאמה לאיצנטסיזקאב רבודמ ."יסנ-תויהל
.וייח לכ ךשמב ויתובוגתו ויתולועפ לכ לע ומתוח


:תורעה


.(ו"משת) 17 תעד ,גארפמ ל"רהמה תוגהב ףסונ דמימכ סנה ,סור רמת .1
.875 'ע ה ךרכ סנ ךרע תיארקמ הידפולקיצנא .2
תודע יפ לעש םירקמ םנשיו ,עבטה יקוח לש הטוב הרפה חרכהב וניא סנ ,םרב .3
.(גכ-חי אי רבדמב) ולשה השעמב לשמל ,"תיעבט" הרוצב סנ שחרתה ומצע ארקמה
,ינש רפס ןושאר ךרכ ,תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק לאקזחי הבחרהב האר .4
.465-485
סניפ המלשל לבויה רפס) ם"במרה לצא סנה תייעב ורמאמב ,יארוהנ יבצ לאכימ .5
תטיש" :ךכ וז הטיש תא הנכמ (ן"שת ט לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ - (ב קלח)
."יחרכה ןפואב ל-אה ןמ לצאנ םלועה היפ-לעש ,אניס-ןבא חסונ ,תילטוטסיראה הלצאהה
.די קרפ ב קלח ,םיכובנ הרומ ראשה ןיב האר .6
.255 'ע ,תודהיה לש היפוסוליפה ,ןמטוג סוילוי קחצי .7
.הזוניפש ךרע ,תירבעה הידפולקיצנא .8
.2 'ע ,םש .9
.זי קרפ ג קלח ,םיכובנ הרומ .10
,א ךרכ ,"עבטהו סנה" קרפ ,ד"כשת קרב-ינב ,והילאמ בתכמ ,רלסד והילא ברה .11
.177-183 'מע
םעט ,דיבש רזעלא ,"הנומאה דוסיכ אלפומל תוחיתפה" קרפב טרופמ ןויד האר .12
.185-195 'ע ,1970 ןג-תמר ,השקהו
.זי קרפ ג קלח .13
.ח קרפ םיקרפ הנמש .14
.םאלכה ישנא לש ירבעה םש .15
.טכ קרפ ב קלח .16
םגרת Pines ,"דואמ םירז" םגרת ןובית ןבא ,"םיהומת" םגרת חפאק ברה .17
.ם"במרה לש ותעד שממ וז ןיאש עמתשמ הלאה םילילשה םייוטיב השולשמש ךכ ,"strange"
יכ ןייוצי .תילילש היצטונוק ילב יוטיב אוהש ,extraordinaire םגרת קנומ המלש ,ינש דצמ
:(158 'ע ,םש) ורפס ףוגב בתוכ ,ןמטוג קחצי
,[שארמ וננכות םיסנה לכש] וז תינוציק העדב קיזחמ וניא בוש םיכובנ הרומש רבדה הארנ
םיהול-א תוברעתהב הדומ אוה אלא ,עבטה ךלהמב םיהול-א לש תוברעתה לכ הקיחרמה
לש קלחכ םא יכ ,השעמ רחאל עבטה-ירדס תצירפכ ותוא האור אוה ןיא לבא ,עבטה ךלהמב
.הרקיעמ תיהול-אה םלועה-תינכות
:(392 'ע 451 הרעה) בתוכו וב רזוח אוה הרעהב םלוא
ם"במרה םא ,הרומג תואדווב עירכהל רשפא-יא ,הריתי תוריהזב ךרענש ,םירבדה חסונ ךותמ
.רפסה ףוגב יתרעישש ךרדב התוא הנשמ וא תמדוקה ותפקשהב קיזחמ
,(Charles Touati, La Pensee Philosophique et Theologique de יטאוט סלר'צ
- רשקההמ קיסמו ,יברעה רוקמה תא ןכו ,םינושה םימוגרתה תא איבמ (Gersonide
Paris 1973, p.475 . קדוצ קנומ המלש יכ - יעמשמ-וד תמאב אוה תיברעב יוטיבה רשאכ
רוקמב ןייעל השקבב ןמפיש ריאי ר"דל יתינפ (תיברע עדוי יניאו תויה) וז המולעת חנעפל ידכ
ומוגרתל םאתהב) "םירז" איה ם"במרה שמתשמ וב יוטיבה תועמשמש יל רמא אוה .יברעה
םיצור םא הומת אוה שרדמה םנמאש דיגהל ןווכתמ ם"במרה ,ותעדלש אלא ,(ןובית-ןבא לש
לש קלח םג אוה סנ לכ םצעבש ןויערה תא עיבהל אב אוהש אלא ,ועמשמכ וטושפ וניבהל
.ם"במרה רבוס תמאב ךכו ,עבטה
.(ו אכ) הבר תומש םג הארו ד ,ה השרפ .18
.ם"במרה עיבצה וילע רוקמה תא רתאל חילצה אל אוהש ריעמ חפאק ברה .19
'ע ,תועדו תונומא יקרפ ,ל"זח ,ךברוא .א.א האר .ןוליפ ידי לע חחופ רבכ הז ןויער .20
.95
ונרכז רבכו" :(זי גי ב םיכלמ לע שוריפ) ם"במרה תובקעב ג"בלרה בתוכ ןכו .21
."תורזה ןמ טעמ רתוי םהב היהי וב רשא ןפואב השעי םיתפומה השעישכ י"שהש
.157-158 'ע ,םש .22
.ו קרפ ב קלח םיכובנ הרומ .23
לש ושוריפב ןודינב תונושה תוטישה תריקס הארו .אי קרפ ג קלח םיכובנ הרומ .24
.זלק 'ע והיעשי רפס ,"ארקמ תעד"ב םכח סומע
.(.גס) תבש תכסמ .25
:ונרפסב ונראיבש המו ,א הכלה ט קרפ ןכו ב הכלה ח קרפ ,הבושת תוכלה האר .26
,אתורבח ,ם"במרל הבושת תוכלהל רואיב ,הבושתה יכבנב ,ןיילק רדנסכלאו קזיא קחצי
.ז"נשת םילשורי
תייחתש רבוס ם"במרה עודמ ריבסהל ןתינ םג ךכ .טכ קרפ ב קלח םיכובנ הרומ .27
םיינשה םהייח ףוסב ותומי בוש הייחתל ומוקיש הלאש ךכ ,ימעפ-דח ערואמ איה םיתמה
.(ד קרפ ,םיתמה תייחת רמאמ האר)
:א הכלה ח קרפ הרותה ידוסי תוכלהב אבומ ןכו .28
ךירצ היה :האובנה לע היאר איבהל אל ,םאשע ךרוצה יפל רבדמב השמ השעש תותואה לכ
;ןמה תא ונל דירוה - ןוזמל ונכרצ ;וכותב םלילצהו םיה תא ערק - םיירצמה תא עיקשהל
.תותואה לכ ראש ןכו ,ץראה ןתוא העלב - חרק תדע וב ורפכ ;ןבאה תא םהל עקב - ואמצ
תטישב וז העדל ןיכומיס יתאצמ םרטש אלא ,(191 'ע םש) דיבש רזעילא ןעוט ךכ .29
.ם"במרה
,ג"כשת םילשורי ,קוק ברה דסומ ,ןמחנ ןב וניבר יבתכ ,"המימת 'ה תרות" תשרד .30
.דנק 'ע
.172 'ע ,םש .31
Charles יטאוט סלר'צ לש ורפסב אשונל שדקוהש קרפה לכ תא הז לע האר .32
Touati, La Pensee Philosophique et Theologique de Gersonide,
Paris 1973, pp. 469-477.
.עבראו םירשע תלעות ,בכ א םיכלמ ,ך"נתה לע שוריפ .33
.200 'ע (םש) ןמטוג ןכו ,451-455 'ע ,גיצפייל תרודהמ ,'ה תומחלמ .34
.124 'ע םש .35
הדוהי 'רל התקיזו ן"במרה לצא עבטהו סנה תרות ,יארוהנ לאכימ לש ותנעט יפ לע .36
.24 'ע ,ו"משת ,16 תעד ,יולה
.26 'ע ,םש .37
םילשורי ,קוק ברה דסומ ,ןמחנ ןב השמ וניבר יבתכ ,"המימת 'ה תרות" תשרד .38
.גנק 'ע ,ג"כשת
.גי אי םירבד ,הרותל שוריפ .39
רשאכ ,המוד הדמע גארפמ ל"רהמל ,הירבד יפל .83 'ע ,םש ,סור רמת הז לע האר .40
ל"רהמה לצא תאצומ סור ,הז םע דחי .הרומח תיגולואית היעב סנה תורשפאב האור אוה ןיא
תועד יגוה םתוא לצא ףא התמגודכ העדונ אלש תופירחב עבטה יקוח לש םתועיבקב הרכה"
,רומאכ ,לבא ."ןהינימל תוינוטלפ-ואינו תוילטוטסירא תורותמ ועפשוהש ול ומדקש םיידוהי
'ע ,גארפמ ל"רהמה לש תיגוגדפה הבשחמה ,רגרבניילק ץירפ ןרהא םג האר .הריתס ןאכ ןיא
.רגרבניילק םע סמלפתמ אוה םש ,(15 הרעה) 118 'ע ,ןורי יבצ לש ורפסב ןכו ,89 דע 85
.116 'ע ,ד"לשת םילשורי ,קוק ברה לש ותנשמ ,ןורי יבצ .41
.פש-טעש ,א ,ד"לשת םילשורי ,היאר תלוע ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה .42
.119-121 'ע ,ןורי יבצ לש ורפסב הז לע האר .43
החגשה ןיאש סרוגה סורוקיפא תטיש ןיב םש ןיחבמ ם"במרה .זי קרפ ג קלח םיכובנ הרומ .44
וז הנחבה ןיא לבא ,חריה לגלג לעמ תמיוסמ החגשה שיש רבוסה וטסירא תטיש ןיבל ללכ
.(1 הרעה 116 דומע ג ךרכ) ןודינב קנומ המלש בתוכש המ הארו ,ונניינעל תיטנוולר
.יל הארנ הנהו ה"ד אנ קרפ ג קלח םיכובנ הרומ םג האר .45
.96 'ע ,םש ,ךברוא האר .46
אטבתמה (Pensees et Opuscules, Section XIII, 826, p.709) ,לאקספ לשמל האר .47
."םיסנה ולא :תדה דוסי" :ךכ
לש ותעד םג איה ךכ .דפ ףיעס ,ןושאר רמאמ ,ירזוכה רפס ,יולה הדוהי 'ר לשמל האר .48
.16-20 תורעה ,85 'ע ,סור רמת לש רמאמב םינוש תואבומ הז לע הארו ,גארפמ ל"רהמה
.גפ ףיעס םש .49
סנ ךרע תיארקמ הידפולקיצנאב תורחא תואמגוד דועו ו-א גי א םיכלמ לשמל האר .50
.875 'ע ה ךרכ
.235-236 'ע םש .51
תרבדמ ונותאש הזמ שגרתמ וניאש ,םעלב לש רופיסה תא ותנעטל החכוהכ איבמ רגניול .52
אלא ,סנ וב האור וניא הלחתהב השמ ,רעובה הנסה לש הזחמב םג .'ה ךאלמ וילא הלגתמש דע
ךכ ידכ דע ,ןאכ תשחרתמ הרואכלש ןפוד תאצוי העפותה לע דומעל ידכ וילא ברקתהל ןווכתמ
."תיעדמ תונרקס" לש תיסופיט המגוד וז הבוגתב האור (605 'ע ,ןליאה תורפמ) ןיול קחציש
.ס"שת ,אציו תשרפ ,314 רפסמ ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,יעובש ףד .53
ןכתי אלש אוה קחצי תדקע יחקלמ דחא (דכ קרפ ג קלח ,םיכובנ הרומ) ם"במרה יפל .54
ןכומ היה םהרבא ןיא ,תרחא .ה"בקה תאמ יאובנ רסמ לבקמ אוה רשאכ םדאה שפנב קפס
.ונב תא בירקהל
עדנ הכיא ךבבלב רמאת יכו" :(אכ,חי םירבד) קוספה יפ לע ,ב קלח ,הנשמל המדקה .55
."'וגו אובי אלו רבדה היהי אלו 'ה םשב איבנה רבדי רשא 'ה ורבד אל רשא רבדה תא
.ד קרפ ,ישילש רמאמ ,תועדו תונומא ,ןואג הידעס ברה לשמל האר .56
:טנ ,אעיצמ אבב .57
.בי ל םירבד .58
תוחוכ םהב םירקמ ונכתיש םירבוס םימיוסמ םיגוה רשאכ ,וז העד גייסל שי םרב .59
קזיא קחצי :ונרמאמב הבחרהב הז לע האר .הכלהה תעיבקב םיברעתמ םיילטנדנצנרט
.2-3 ןוילג ט"נשת ,דמח הדש ,םימכחה ירבדב הנומאו תמא ,ןיילק רדנסכלאו
םיבתכ ,לטובנפלוו-גיוושנוארב לש רצעה שרוי םע םיבתכמ ףולח ,ןוזסלדנמ השמ .60
.217 'ע ,ז"שת ביבא-לת ,"םלובגל" תאצוה ,תודהיו םידוהי יניינעב םינטק
. 265- 266 'ע םש .61
,השקהו םעט ,דיבש רזעילא הארו ,ח קרפ ישילש רמאמ ,תועדו תונומא רפס .62
.177 'ע ,1970 ןג-תמר
.91 'ע ,ז"שת ביבא-לת ,"םלובגל" תאצוה ,םילשורי ,ןוסלדנמ השמ .63
אלו ישונאה לכשב םרוקמ תא םיאצומ תדה תונורקעש העדב ם"במרה ףאש ןייוצי .64
.גל קרפ ב קלח ,םיכובנ הרומ הז לע האר .תולגתהב
,(גיווצנזור ץנרפ לש ותנשמב ןויע) תיגולומטסיפא הירוגטקכ סנה ,רימע עדיוהי .65
. 61-ו 60 'ע ,(ג"נשת) 31 תעד
.148 'ע ,הלואגה בכוכ ,גיווצנזור ץנרפ .66
.117 'ע ,םש .67
.ער ,ב ,היאר תלוע .68
-134 'ע ,1970 םילשורי ,תידוהיה תונכוס ,חצנה תולאש לומ ונרוד) טרב ןרהא יפל .69
תונורחאה תויוחתפתהה יפ לע תיעבט הרוצב םייולגה םיסנה תא םג ריבסהל ןתינ ,( 135
עבקיש ילקיזיפ קוח םוש ןיאו םייטסיטטס אלא םניא הקיזיפה יקוח לכו תויה .הקיזיפה לש
הסיפת לכל רבעמ הכורא הפוקתל תחא" םעפש העינמ ןיא ,תדדוב הדורפ לש ולרוג תא
תעבונ הזמ ."המדאה לע גגה ןמ לופיל םוקמב גגה לא המדאה ןמ תולעל ןבא היושע תישונא
ןיא רשא הפוקתל תחא תורקל םילולע ללכה ןמ םיאצוי תוערואמש בושח אל" :הנקסמה
םידמוע םימהו ףוס םי תעירקכ תוערואמש אצמנ .תורקל םילוכי םה יכ אוה רקיעה ,הרעשל
םא יכ שחרתמש המב ונניא "סנ"ה ... תויקוחה תא םירתוס םניא לאמשמו ןימימ המוחכ
ותואבו העש התואב םויה ותואב תאזכ הרידנ העפותל םרג ה"בקה .שחרתהש תעב "קר"
רערעל ידכ וז הטישב ןיא לבא ."תוירוטסיהה ויתורטמל ול ץוחנ היה ערואמה וב רשא םוקמ
.עבטה יקוח תדמתה תייעב תא רותפל אלא ,רתסנ סנו יולג סנ ןיב "תיסאלקה" הנחבאה תא
ףיעסב ,האירבב םיסנה לש שארמ ןונכת אשונב ליעל רמאנש המל ןורקיעב בורק הז ןורתפ
."ם"במרה תטיש"
.229-238 'ע (חמשת) גכ-בכ ןליא-רב ,תיפוסוליפ הלאשכ סנה ,רגניול בקעי .70
הנומשל קיפסמ ותויה סנו םיאנומשחה ידי לע ןמשה ךפ תאיצמ רופיסב וארש שי ןכל .71
וניא םינוויה לע ןוחצינה רשאכ ,הכונחב "םיסנ השעש" הכרבה תרימאל הליעה תא םימי
ריאמ החמש 'ר) הכרבה תרימא תא תיתכלה הניחבמ קידצמ וניא ןכלו שממ יולג סנ
.(דכ זל תישארב לע ,המכח ךשמ ,קסניוודמ
תלדה תא רוגסל היינעה השיאהמ שקיב עשילא איבנהש אבומ (ד ד) 'ב םיכלמ רפסב .72
אובל אוה סנה דובכ" :רתא לע בתוכ י"שרו ,ללוחל ןווכתה אוהש סנה תושחרתה ינפל
.ןויער ותואב הארנכ רבודמ ."ענצהב
."תישארב ירדס ול ונתשנש הז םדא עורג המכ": (:גנ) תבש תכסמב לשמל האר .73
תואל וכרצוה אלש תורוד שי" :(הל תישארב אבר שרדמ יפ לע) בי ט תישארב לע י"שר הארו
."יאחוי רב ןועמש יבר לש ורודו הדוהי ךלמ והיקזח לש ורוד ומכ ויה םירומג םיקידצש יפל
.המוד ןורקיעה לבא ,(ןנעב תשק) יעבט תואב ןאכ רבודמ םנמא
"ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא ... היוצמ הכרב ןיא" :רמאנ (:ח) תינעת תכסמב .74
תוברהל ה"בקהל רשפאתמ תקיודמה התומכ הטיחה לעבל העודי אל דוע לכש םיריבסמש שיו
לוכי ה"בקה ןיא זא :ול שי המכ רוריבב עדוי אוה םא ןכ ןיאש המ ,שגרוי רבדהש ילב התוא
לעב םשב ,םינויע ,ץלזנייטש ברה תרודהמ האר) יולג סנכ בשחיי רבדהש ילב התוא תוברהל
.(תמא תפש
ותחטבהב ןימאה אוהש הזב אוה םהרבא לש ותוכזש (ו וט תישארב) ןייצמ י"שר .75
.(םסרפתה םרט) ןומדקה אטח לע ירמאמ הארו .ודצמ תוא ילב ה"בקה לש
.233 'ע ,םש .76
1859 תנשב רואל אציש ירחא ןוטלג סיסנרפ םסרופמה גולויבה אטבתה םנמא ךכו .77
םרג הזה רפסה" :(The Origin of the Species) "םינימה אצומ" ןיוורד סלר'צ ודוד-ןב לש ורפס
תונשיה תויוכמסה דגנ דרמ לש הריוא דודיעב ,תחא הכמב תובר תויטמגוד תוציחמ תליפנל
."שדחה עדמה ידי לע ורתסנ תוירקשה ןהיתונעטש
.Homme et sa Destinee, Paris1948, p.42'Lecomte du Nouy, L < b>.78
ןפואב תחא הדורפ תריציל שורדה ןמזהש בשיח אוה ,תומיוסמ תורעשה תחת .79
... לטובמ אל ןמזב רבודמ .םינש ידרילימ ךרעב אוה ונמלוע ומכ חפנב ירקמ
הלגמה ,תישארב-ירדסבש הינומרהה לע תמעפנ תוממותשה ותויתד... רקוחה .80
,םומע בוהבה אלא הדגנכ ןניא ותצעו םדאה תבשחמבש הניבו המכח לכש ,וזכ הבגשנ הנובת
תינמרגמ םגרת ,יל רייטצמ אוהש יפכ םלועה ,ימלוע תומד ,ןייטשנייא טרבלא) לטובמו לטבה
.(40 'ע ,ה"צרת ביבא-לת ,לביטש תאצוה ,רגניטא .ש ר"ד
ליגרה רדגמ םיאצויה םישעמה לכ" :בתכש (93 'ע ,םש ,ךברוא .א .א יפ לע) ןוליפ ותוא םדק
יאלפ ונייהד ,תמאב םילודגה םירבדל האוושהב םידלי קחשמ קר םה - םיענמנכ םיארנהו
."םוקיהו עבטה
.232 'ע םש .81
.כ קוספ ד קרפ עשוהי רפס לע ג"בלרה שוריפ .82
תיגול הניחבמ ירשפא-יתלב אוה הרק שא םויק ,ג"בלרה יניעבש בל םישל שי .83
.תולעמ 180-ל הווש היהי אל ויתויווז םוכסש שלושמ ןכתי אלש הדימ התואב
.ב"ע י הליגמ ןכו ,א"ע טצ ארתב אבבו א"ע אכ אמוי .84
.233 'ע םש .85
.234 'ע םש .86
.ב 'ע דס ,םיחספ תכסמ לשמל האר .87
.סנה לע םיכמוס ןיא ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .88
.ד"ה א"פ אמוי ימלשורי .89
.חיר ןמיס ,םייח חרוא .90
.ט ףיעס םש .91
.רגדיה ךרע ,תירבעה הידפולקיצנא .92
תטלחה תונשלו עיפשהל לכוי םדאהש ןכתי ךיא םנמא איה תמסרופמ הלאש .93
ןכו (די-אי בל תומש) לגעה אטח ירחא השמ תליפת רופיסמ לשמל עמשנש יפכ ,ה"בקה
רכששי ברה לש ורפסב ןודינב בחר ןויד הארו ,(א 'מע גכ תינעת) לגעמה ינוח לש ורופיסמ
.26-30 םידומע ,א ךרכ ,הניב ביתנ ,ןוסבקעי
םהילע ומצע דיבכמ וניא" :"ףחרי וילזוג לע" :(אי בל םירבד) קוספה לע בתוכ י"שר .94
ןויערהש ןכתי ."חכ איגש והונאצמ אל יד-ש" (זל בויא) ה"בקה ףא עגונ וניאו עגונ ףפוחמ אלא
ךכ ,םדא ינב ברקב הדימה לע רתי שגרומ תויהלמ רהזנ ה"בקהש אוה הז רמאמב ןומטה
.ולרוג לע יארחא שיגרי םדאהש
,ןיתעמש ,ם"במרה תנשמב תיקולא תוברעתהו תישיא המזוי :ירמאמ האר .95
.133-134 'סמ ,ח"נשת ןויס-ןסינדף תוכן ראשי             תוכן בשדה חמד             תוכן מחשבת ישראל