?םימדוק ימ ייח ,ךרבח ייח וא ךייח

ץיבומוד םרימע

3 'סמ ןויליג ,ז"נשת , דמח הדשב

,רמאמה ןכדועו הנוש ,ח"נשת - "ךער םד לע דומעת אל" קוחה תלבק תובקעב
.קוחה תעצהל תוסחייתה התיה ובש
?תיאדו תושפנ תנכסמ ורבח ייח תא ליצהל ידכ ,ומצע תא ןכסל םדאל רתומ םאה
םירקמל תוסחייתה ךות ,ונימיל דעו דומלתה תפוקתמ לחה ,תורודה ךשמב הנודינ ,וז תינורקע הלאש
:םירקמ השולש ןלהל .םייפיצפס
ד"פ ,ג קלח ,(1)"תעד הווחי" ת"וש .א
בורק וא רבח יאשר םאה ,וייחל הנכס תפקשנש דע ,יניצר ןפואב תוילכ הלוח
רשפאש ןוויכמ וא ,ורבח ייח ליצהל ידכ ויתוילכמ תחא הילכ ול םורתל החפשמ
תנמ לע וליפא הנכס קפסב ומצע סינכהל ול ןיא ,םרותל הנכס תצק הזב שיש
?הנכס יאדוומ ורבח תא ליצהל

ח"כ ,ט קלח ,(2)"רזעילא ץיצ" ת"וש .ב
,הזל הפורת ול ונתנו ,וייחל הנכס קפס ול תפקשנש םירמוא םיאפורהש הלוח
קפתסמ ,ול הנכס קפס קרש הלוחהו ,תאזה הפורתה ישוקב גישה הזה הלוחהו
.תיאדו םייח תנכסב ןותנש ,ינש הלוחל גישהש הפורתה תתל ול שי םא

זכרת ,ג קלח ,(3)ז"בדר ת"וש .ג
יל חנה לארשיל טילשה רמא םא :בותכ תיארש המ לע ,יתעד ךעידוא ינממ תלאש
?ךרבח לארשי תימא וא ,ונממ תמ ךניאש דחא רבא ץצקל
ילעב .התיכב םתוא דמלל דציכ עיצנו ,ולא תולאשל תובושתה דומילב הבחרהב קוסענ הז רמאמב
קיסהל וסינו ,םיידומלת תורוקמ העבראב רקיעב וזכרתה ,ןהל תומודו ולא תולאשב וקסעש ת"ושה
.ורבח ייח תא ליצהל ידכ ,ומצע תא ןכסל םדאל רתומ םאה :תינורקעה הלאשל הבושת םהמ
.ולא תורוקמל רואבו ,(1 'סמ) םיידומלתה תורוקמה ףד ןלהל


1 'סמ תורוקמ ףד
םיידומלתה תורוקמה

א ,בס אעיצמ אבב .1
םיינש :אינתדכל היל יעבמ ?היל דיבע יאמ "ךמע ךיחא יחו" יאה ,ןנחוי יברו
םאו ,םיתמ םהינש ןיתוש םא ,םימ לש ןותיק ןהמ דחא דיבו ,ךרדב םיכלהמ ויהש
לאו ,ותומיו ,םהינש ותשיש בטומ :ארוטפ ןב שרד .בושייל עיגמ םהמ דחא התוש
:"ךמע ךיחא יחו" :דמילו אביקע יבר אבש דע .ורבח לש ותתימב םהמ דחא הארי
.ךרבח ייחל םימדוק ךייח
רואיב
דמול אוה המ ,ןנחוי יברו :?היל דיבע יאמ "ךמע ךיחא יחו" יאה ,ןנחוי יברו
?(ול,הכ ארקיו) "ךמע ךיחא יחו" קוספה ןמ
.אתיירבב ונינשש ןידל קוספה תא ךירצ ןנחוי יבר :אינתדכל היל יעבמ
.ונממ םיתושו םימ קיזחמש ילכ :ןותיק
.(י"שר) "םהינשל קיפסמ ןיאש ,אמצב" :םיתמ ,םהינש ןיתוש םא
.(י"שר) "םימ אצמיו" :בושייל עיגמ ,םהמ דחא התוש םאו


(קרפה ףוס) ד הכלה ,ח קרפ תומורת ,ימלשורי .2
ןועמש 'ר רמא .ונידסב תמה ךרכיי :ןתנוי 'ר רמא .הפיספיסב דצתיא ימיא בר
לוזא .אלייחב היל ביזשמו ליזיא אנא .ליטקתמ אנא ,ליטק הנאד דע :שיקל ןב
.היל הינובהיו ןוסייפו

השמ ינפ שוריפ
ףאה" ןושלמו ,(םינלזג ידיב) הברה הנכס םוקמב דוצינ :הפיספיסב דצתיא
.אוה הפסנ ףוס ,םשל דוצינה לכש ,םהימודו אוה "הפסת ןפ"ו "הפסת
ןיכהל אלא (ימיא יברל) ול ןיאו ,ונמיה שאייתנש רמולכ :ונידסב תמה ךרכיי
.תמה יכירכת ומצעל
.גרהנ ינא וא גורהא ינא וא :רמאו ל"בשר עמשו :ליטקתמ אנא ליטק הנאד דע
.חוכב ותוא ליצאו ךלא ינא :אלייחב היל ביזשמו ליזיא אנא
.ודיל ותוא ונתנו והוחינהו ,םינלזג ןתואל סייפו ךלהו :היל הינובהיו ,ןוסייפו לוזא


א ,אס הדינ .3
ורמא .ןופרט יברד הימקל ותא .אשפנ לוטקד אלק והיילע קפנד אלילג ינב ונה
.וכייתי וזח ,וכנירמטא אל יא ?דיבענ יכיה :והל רמא .רמ ןנירמטל :היל
היל שחימ ,יעבמ אל ילובקלד ג"עא אשיב אנשיל :ןנבר רומא אה ,וכנירמטא
.וכיישפנ ורמט ןותא וליז .יעבמ

רואיב
לילגה ןמ םישנא לש הצובק לע :אשפנ לוטקד אלק והיילע קפנד אלילג ינב ונה
.םדא וגרה םהש העומש האצי
תוכלמהש ,וז םישנא תצובק :רמ ןנירמטל :היל ורמא .ןופרט יברד הימקל ותא
ונממ השקיבו ,ןופרט יברל העיגהו החרב ,ןידל םדימעהל ידכ םהירחא הפדר
.תוכלמה ינפמ התוא ריתסיש
המ :ןופרט יבר םהל רמא :וכייתי וזח וכנירמטא אל יא ,דיבענ יכיה :והל רמא
.תוכלמה םכתא הלגת ,םכתא ריתסא אל םא ?םכתא השעא
היל שחימ ,יעבמ אל ילובקלד ג"עא אשיב אנשיל :ןנבר רומא אה ,וכנירמטא
,לבקל רוסאש יפ לע ףא ,ערה ןושל :םימכח ורמא ירה ,םכתא ריתסא םאו :יעבמ
ליצהל רוסאו םתגרה"ש הנוכנ םכילע האציש העומשה אמש רמולכ ,ךירצ שושחל
.(י"שר) "םכתא
.םכמצע תא וריתסהו םתא וכל :וכיישפנ ורמט ןותא וליז

"'וכו אשיב אנשיל ןנבר רומא אה ,וכנירמטא" ה"ד ,תופסות
.םכליצהל רוסאו םתגרה אמשו :סרטנוקב שריפ
ןימטא םאו ,םתגרה אמש :שרפמ (טכק 'יס חלש 'פ ףוס) יאחא ברד תותליאשבו
ןושלל שוחל שיש ,שחימל היל יעבמ שחיימ ונייהו .ךלמל ישאר םתבייח ,םכתא
.םירחאל אלו דספה ול אובי אלש רהזייש הז יבגל ונימאהל ערה


א ,גע ןירדהנס .4
:רמול דומלת ?ושפנב וליצהל ןתינש וגרהל ורבח רחא ףדורל ןיינמ :ןנבר ונת
".ךער םד לע דמעת אל"
אוהש ורבח תא האורל ןיינמ :אינתדכל ,היל יעבמ יאה ?אתאד אוה יכהל אהו
דומלת ?וליצהל בייח אוהש ,וילע ןיאב ןיטסל וא ,ותררוג היח וא ,רהנב עבוט
.ימנ יכה ןיא !?"ךער םד לע דמעת אל" :רמול

רואיב
.ףדורה תא גורהל רתומש :ושפנב וליצהל ןתינש
ארקיו) "דמעת אל" קוספה יכו :אינתדכל היל יעבמ יאה ?אתאד אוה יכהל אהו
וניצמש יפכ ,רחא רבד םידמול הז קוספמ ירהו ?הז רבד ונדמלל אב (זט ,טי
".'וכו האורל ןיינמ" :אתיירבב
ןידה תא וליאו ,אתיירבה לש ןידה תא ונדמלל אב הז קוספ תמאב :ימנ יכה ןיא
.רחא רוקממ םידמול ףדורה תא גורהל רתומש

וארש שי .תודגונמ םיכרדב ,לארשי ימכח ידי לע ושרפתנ ולא םיידומלת תורוקמש אוה ןיינעמה רבדה
,תורוקמ םתואב ואר םירחא םתמועל .ורבח ייח תא ליצהל ידכ ומצע תא ןכסל בייח םדא יכ היאר םהב
.ורבח ייח תא ליצהל ידכ ,(ךכב ביוחמ ונניא תוחפה לכל וא) ומצע תא ןכסל םדאל רוסא יכ היאר

.ולא םיכרד יתשב ושרפתה ,תורוקמה תעבראמ דחא לכ דציכ תואמגוד ובו ,(2 'סמ) תורוקמ ףד ןלהל2 'סמ תורוקמ ףד
םיידומלתה תורוקמל םישרפמה ירבד

(.בס מ"ב) רבדמב םיכלהמ ויהש םיינש - 1 רוקמ


(17 האמ ,זנכשא) ךרכב השמ ןב םייח ריאי 'ר ומק ןמיס ,"ריאי תווח" ת"וש .א
ימנ ,ב"ס ףד שאר מ"ב ןדיד ס"שו ,וריבח שפנ ליצהל ושפנ קפסל סונכל ביוחמ
שי ,קפסב ןכ ןיאש המ ,יאדו ותומי םהינש ותשי םאש םתה אקוודד .עמשמ יכה
ביוחמ ןכ םאו .יאדו וריבח תומיו ודבל אוה התשי אלו םהינש ותשי רמול
.הלצה קפסב וליפא ,תושפנ קפסל ומצע סונכל


-זנכשא) ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ 'ר זמק אתליאש ,"הלאש קמעה" ,ב"יצנה .ב
(20 האמ ןילופ
ביוחמ "ךיחא יחו" םייקל רשפא יאש ליבשב יכו ,הומת ארוטפ ןב תעד הרואכלו
ןיינעה אלא .וריבחל ןתיש המ היהת תלעות וזיאו .ו"ח ומצע תא תימהל אוה
ועיגי אלש ,םהינש םג םימוי וא םוי ויחי םינפ לכ לע ,םהינש ותשי םאד
ירה וריבחל ןתי אל םא ןכ ןיאש המ .םימ םהל ןמדזי הכ דע ילואו ,בושיל
שוריפהו ,"ןימדוק ךייח" "ךמע ךיחא יחו" שרדו ע"ר אבו ,אמצב יאדוב תומי
.ןימדוק וייח ,קפס וליפא

ימיא בר תא ליצהל ידכ ןכתסהש שיקל שיר - 2 רוקמ
(ח"פ תומורת ,ימלשורי)


ד"יה ,א"פ שפנה תרימשו חצור תוכלה ם"במר ,הנשמ ףסכ .א
.ל"כע בייח הנכס קפסב ומצע סינכהל וליפא ,קיסמ ימלשוריב ...ןומיימ תוהגה בתכ
ברו ל"ר לע השעמה תא איבמה ,תומורתב ימלשוריל הנווכהש ורבס םישרפמה ןמ םיבר)
(.ימיא

,י"א-ןילופ) ןילבולמ לאומש ןב והילא 'ר גמ ןמיס ,"ןילבולמ והילא די" ת"וש .ב
(17-18 תואמ-
...ימיא בר תא ליצהל ושפנ רסמ שיקל שירד וניצמד ...תומורתד ח"פ ימלשוריב
רמאד ןתנוי 'רד ,רמול רשפא לבא .שיקל שירא ןתנוי 'ר יגילפ תמאב םתה
דיבע שיקל שיר ךא ,ןכתסהל םיבייוחמ ונניאד רמול הצור "ונידסב תמה ךרכי"
.ןידה דצמ אלו תודיסח תדיממ


תא ריתסהל ןופרט 'ר לש ובורס - 3 רוקמ
(.אס ,הדינ) חצרב םידושחה


גמ ןמיס "ןילבולמ והילא די" ת"וש .א
תופסותה בתכש הממ םירחא ליבשב הנכס קפסב ומצע סינכהל ךירצ ןיאד היאר
קפנד אלילג ינב ינה ןימטהל הצר אלש ןופרט 'ר יבג ,א"ס ףד הדנד ט"פב
היה אל אמתסמש ףא ,םרובע ומצע ןכסל הצר אלש .'וכ אשפנ לטקד אלק והיילע
עדוי וניאש לצנתהל לוכי היה אמתסמד .תוכלמל עדווי םא הנכס קפס קר ולצא
םנימטהל הצור היה אל תאז לכ לע ,םנימטה וליא הלצה יאדווב ויה םהו ,וגרהש
.קפסמ

ושורפמ תעבונ רוקמה רואבב ותנקסמ יכ שיגדמ "ןילבולמ והילא די" ת"וש .ב]
[.י"שר שוריפ יפ לע הז רוקממ הנקסמה יהמ ררבנ ךשמהב ,היגוסל תופסותה לש


אוהש וריבח תא האורל ןיינמ" - 4 רוקמ
(.ג"ע ,ןירדהנס) "רהנב עבוט


ד"יה ,א"פ שפנה תרימשו חצור תוכלה ,ם"במר .א
תא האורה ןכו ."ךער םד לע דומעת אל" לע רבוע ליצה אלו ליצהל לוכיה לכ
אלו ליצהל לוכיו וילע האב הער היח וא וילע םיאב םיטסל וא םיב עבוט וריבח
םד לע דומעת אל" לע רבוע םתוא השועה ,ולא םירבדב אצויה לכו ...ליצה
"ךער
הנשמ ףסכ
סינכהל וליפא ,קיסמ ימלשוריב 'וכו דומעת אל לע רבע ,ןומיימ תוהגה בתכ
.ל"כע בייח הנכס קפסב ומצע


תפצ-םירצמ-דרפס) ארמז ןבא המלש רב דוד 'ר - חיר ,ה קלח ,ז"בדרה ת"וש .ב
(16-15 תואמ
אלב הידהל ליצהל לוכיש ימב ירייא "'וכו ליצהל לוכיה לכ" ל"ז ברה בתכש המ
האר ןוגכ ,הנכס קפס תצק וב שי וליפא ,דבלב וז אלו ...ללכ ליצמה ןכתסיש
הנכס קפס ולא לכב שיש ,הער היח וא וילע םיאב םיטסל וא םיב עבוט ותוא
.ליצהל בייח ה"פא


םינשרפה ידי לע ,תודגונמ םיכרדב ונבוה םיידומלתה תורוקמה תעברא ,רומאכ
:םהירבד רואב ןלהל .םינושה


(.בס ,מ"ב) "רבדמב ןיכלהמ ויהש םיינש" - 1 רוקמ


םאש הרקמ לע קר רביד (הכלהה הקספנ ויפ לעש) ע"ר :"ריאי תווח" ת"וש .א
םאש הרקמבש רבוס ע"רש קיידל ןתינ ןאכמו ,ותומי יאדו םהינש - םהינש ותשי
תא ןכסל םדא בייח זא וא ,(קפס=) ולצני םהינשש - יוכיס םייק ,םהינש ותשי
תא סינכהל ךכ ידי לעו ,םהיניב םימה תא קלחל ןותיקה לעב בייח רמולכ .ומצע
.ורבח תא ליצהל ידכ ,הנכס קפס לש בצמל ומצע
ידכ .ארוטפ ןב לש וירבד עקר לע קר ןיבהל ןתינ ע"ר תטיש תא :ב"יצנה .ב
ע"רל וניב תקולחמהש רמול םיבייח ,ירסומ ןויגה טעמ היהי ארוטפ ןב תטישבש
רמא ךכ לע .(קפס=) ולצני םהינשש יוכיס םייק ,םהינש ותשי םאש הרקמב תקסוע
ךייח" אוה ןידה ,קפס לש הרקמב םגש רבס ע"רו ,"םהינש ותשי" ארוטפ ןב
.ומצע תא ןכסל םדאל רוסא רמולכ ,"ךרבח ייחל םימדוק


ימיא בר תא ליצהל ידכ ןכתסהש שיקל שיר - 2 רוקמ
(ח"פ תומורת ,ימלשורי)


.ומצע תא ןכסל םדא בייחש היאר שיקל שיר לש והשעממ :"הנשמ ףסכ" .א

בייח וניא םדאש היאר שיקל שיר לש והשעממ :"ןילבולמ והילא די" ת"וש .ב
:ומצע תא ןכסל
.ןתנוי יבר ןיבל שיקל שיר ןיב ,תקולחמ וז .1
.ןידה יפ לע אלו ,תודיסח תדיממ קר תאז השע שיקל שירש ןכתי .2


ריתסהל ןופרט 'ר לש ובוריס - 3 רוקמ
(.אס ,הדינ) חצרב םידושחה תא


ול אובי אלש רהזיש" :תופסותה שורפ יפ לע :"ןילבולמ והילא די" ת"וש .א
םדאש הכלההמ עבנ ,הגירהב םידושחה תא איבחהל ןופרט יבר לש ובוריס ,"דספה
.ורבח ייח תא ליצהל ידכ ומצע תא ןכסל בייח וניא
תאז תמועל .תופסותה יפל קר תיחרכה וז הנקסמש שיגדמ ןילבולמ והילא 'ר .ב
הז רוקממ רבד קיסהל ןתינ אל ,"םכתא ליצהל רוסאו םתגרה אמש" :י"שר שוריפמ
יפלו רחאמ .ורבח ייח תא ליצהל ידכ ןכתסהל םדאל רתומ םא הלאשל הבושתכ
הביסמ עבנ ,הגירהב םידושחה תא איבחהל ןופרט יבר לש בוריסהש ןכתי י"שר
םה םיכירצ ,וגרה םה םא .הנידמה קוח לע רובעל ול היה רוסאש :איהו ,תרחא
.שנעיהלו טפשיהל


אוהש ורבח תא האורל ןיינמ" - 4 רוקמ
(.ג"ע ,ןירדהנס) "רהנב עבוט


תא ןכסל בייח םדאש עמשמ אתיירבהמ :תוינומיימ תוהגה פ"ע ,"הנשמ ףסכ" .א
ייחב עוגפל הער היחמ וא םיטסילה ןמ עונמלו ברעתהל שרדינ םדא םאו .ומצע
.ושפנ ןוכיסב הכורכ וז ןיעמ תוברעתהש ריבס ,ורבח

תא ליצהל ידכ ומצע תא ןכסל בייח וניא םדאש אוה ללכה :ז"בדרה ת"וש .ב
סינכמ ליצמהש ,הרקמב תקסוע איהו רחאמ ,הכופה היאר ןיא אתיירבה ןמו .ורבח
.וייח תא דבאי אל ליצמהש םייוכיסה בורש רמולכ ,"הנכס קפס תצק"ל ומצע תא


תונושה תוטישה םוכיס
ד רוקמג רוקמב רוקמא רוקמ
ת"וש
ז"בדרה
ףסכ
הנשמ
והילא די י"שר פ"ע והילא די ףסכ
הנשמ
ב"יצנה תווח
ריאי
תנקסמ
םישרפמה
קר בייח
הנכס תצקב
בייח
בייח וניא
קיסהל ןיא
הז רוקממ
בייח וניא
בייח
רוסא
בייחףסוי הידבוע ברהו ז"בדרה תטיש
תוטישה םוכיס.םיקסופה ןיב הכלהל תקולחמל הליבוה ,םיידומלתה תורוקמל תונשרפב תקולחמה
ןתינ ,ולא תורוקמל םינושה םישורפלו םיידומלתה תורוקמה תעבראל תוסחייתה ידכ ךות תונושה
ונלש אשונב תויתכלהה ויתונקסמ תא הנוב הידבוע ברה .ףסוי הידבוע ברה לש ותבושתב אוצמל
.ז"בדרה ירבד ךמס לע רקיעב
.חיר-ב תפסונ םעפו זכרת ןמיסב תחא תונוש תובושת יתשב ונגצהש הלאשל סחייתמ ז"בדרה
.תורתוס תובושתה יתש הרואכלו
ןוטלשה ןמ שרדנש םדא תודוא ,רמאמה תליחתב ונאבהש הלאשל זכרת ןמיסב הבושתב ז"בדרה
:בתוכ ,ורבח תא ותימי תרחא וא ,וירבאמ דחא רבא וצצקיש םיכסיש
זכרת ,ג קלח ,ז"בדר ת"וש .א
ידכ ,ולגר וא ודי תא ךותחל וא וניע תא אמסל םדא חיניש ונתעד לע הלעי ךיא
ירשאו ,תודיסח תדמ אלא הז ןידל םעט האור יניא ךכלה .ורבח תא ותימי אלש
דיסח הז ירה ,תושפנ תנכס קפס שי םאו .הזב דומעל לוכיש ימ וקלח
.הירבחד יאדוומ ףידע הידיד הקיפסד ,הטוש
,חיר ןמיסב לבא ,ורבח ייח תא ליצהל ידכ ,ומצע תא ןכסי םדאש ךכל דגנתמ ז"בדרהש עמשמ ןאכמ
:בתוכ אוה ם"במרה תקיספ תא ריבסמ אוה דציכ לאשנ אוהשכ
חיר ,ה קלח ,ז"בדרה ת"וש .ב
םיטסל וא םיב עבוט ותוא האר ..."'וכו ליצהל לוכיה לכ" ל"ז ברה בתכש המ
.ליצהל בייח ה"פא הנכס קפס ולא לכב שיש ,הער היח וא וילע םיאב
אלא .ןכתסהל רסא אוהש םדוקה רוקמל דוגינב .וריבח תא ליצהל ידכ ןכתסהל בייח םדאש עמשמ ןאכמ
לש תוגרד שולש ןיב ןיחבמ ז"בדרהו רחאמ .םירתוס םניא תורוקמה יכ האור הבושתה לכ תא ארוקה
.ליצמל םייח הנכס
הידהל ליצהל לוכיש ימב ירייא "'וכו ליצהל לוכיה לכ" ל"ז ברה בתכש המ
ןוגכ ,הנכס קפס תצק וב שי וליפא ,דבלב וז אלו ...ללכ ליצמה ןכתסיש אלב
קפס ולא לכב שיש ,הער היח וא וילע םיאב םיטסל וא םיב עבוט ותוא האר
.ליצהל בייח יכה וליפא הנכס
וריבח תא ליצהל ומצע רוסמל בייח וניא יאדוה לא הטונ קפסה םא םוקמ לכמו
יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמד ושפנ רוסמל בייח וניא ערכומ קפסב 'יפאו
הלצהה לא הטונ אלא ערכומ וניא קפסה םא לבא יפט קמוס הידיד אמד אמליד
.ךער םד לע דומעת אל לע רבע ליצה אלו ןכתסי אל אוהו
:ןה הנכסה תוגרד שולש ,ז"בדרה יפל
תוחפ - קזנ לכ םרגי אל ליצמלש םייוכיסה בור רמולכ) "הנכס קפס תצק" :א הגרד
.ליצהל בייח :ז"בדרה קסופ הזכ הרקמב - (50%-מ_______
:קסופ אוה הזכ הרקמב - (50% לש קפס) "לוקשה קפס" וא "ערכומה קפס" :ב הגרד
.ליצהל בייח וניא_______
- (50% לעמ - תומי ליצמהש םייוכיסה בור רמולכ) "הנכס יאדו לא הטונה קפס" :ג הגרד
.ליצהל בייח וניא :ז"בדרה קסופ הזכ הרקמב_______
:ז"בדרה לש תובושתה יתש ןיב הריתסה תא ץרתמ הידבוע ברה ולאה ז"בדרה ירבד דוסי לע
דפ ןמיס ,ג קלח ,תעד הווחי ת"וש
קספש המש ,בתכ (ח"יר ןמיס) 'ה קלח ם"במרה תונושלב ז"בדרה ת"ושבש ,עדת
אלו הנכסמ לארשימ םדא ליצהל לוכיה לכש (חצור תוכלהמ 'א קרפב) ם"במרה
קפס תצק שישכ םג והז ,ךער םד לע דומעת אל הרותב רמאנש המ לע רבוע וליצה
וא ,וילע םיאב םיטסיל וא ,רהנב עבוט ורבח תא האורש ןוגכ ליצמל הנכס
יפ לע ףאו ,ליצהל אבש ימל הנכס קפס תצק שי ולא לכבש ,וילע האב הער היח
,ללכ הנכס קפסב ומצע סינכהל ןיא ורבח ןוממ ליבשב אקוודו ,ליצהל בייח ןכ
ומצע ז"בדרה ירהו .כ"ע ימלשוריב אוה ןכו .ליצהל בייח ורבח שפנ ליצהל לבא
ידכ הנכס קפסב ומצע סינכהל דסחתמהש בתכ ל"נה (ז"כרת ןמיס) 'ג קלח הבושתב
.ורבח לש יאדומ ףידע ולש קפסש ,הטוש דיסח הז ירה הנכס יאדומ ורבח ליצהל
.ל"נה ונושלכ הנכס קפס תצק ןיבל לוקש קפס ןיב קלחמ אוהש יאדו אלא
לא הטונ הנכסה לש קפסה םאש ,(ח"יר ןמיס) 'ה קלחב ותבושתב ומצעב ראיב ןכו
,הנכס לש לוקש קפסב וליפא וא ,הנכס הנשי בורה יפ לעש רמולכ הנכס יאדוה
ליצה אל םא ,הלצהה לא הטונ הנכסה לש קפסה םא קרו ,ושפנ רוסמל בייח וניא
.ןאכ דע .ךער םד לע דומעת אל לע רבוע הז ירה

:ךכ ז"בדרה לש תובושתה יתש ןיב הריתסה תא ריבסמ הידבוע ברה
הרקמב רבודמ - (זכרת ןמיס) תומי אל ורבחש ידכ וירבאמ דחא תא ץוצקל שרדנ םדאהש הרקמב
.ומצע תא ןכסל בייח וניאש קספ ז"בדרה ןכלו ,יאדוה לא הטונה קפס וא לוקש קפס לש
םיטסל"ב וריבח תא ליצהל בייח םדאש ם"במרה קספ דציכ ריבסמש (חיר ןמיסב) ז"בדרה וליאו
.הנכס קפס תצק לש הרקמב רבודמ - "'דכו ותררוג הער היחו וא וילע ואבש

,ז"בדרה לש תובושתה יתש תא איבמ ,הילכ תמורת אשונב הלאשל ותבושתב ףסוי הידבוע ברה
םירבד דוסי לעו .ןהיבגל ז"בדרה תקיספ תא לבקמ ,ןוכיסה תוגרד שולש ןיב הנחבהה תא ץמאמ
:קסופ אוה ולא
ד"פ ,ג ,"תעד הווחי" ת"וש
לארשימ םדא לש וייח תלצהל ,ויתוילכמ תחא הילכ םורתל הווצמ םגו רתומ
.תוילכ תלחמ תנכסב יורשה
:ףסוי הידבוע ברה ירבדכו ,"הנכס קפס תצק"ל קר סנכנ םרותהש ךכמ עבונ הז רתיה
הילכה תאצוהב ןוכיסה תגרדש םימש יאריו םיחמומ םיאפור יפמ ונל רסמנ
ל"נה םימרותהמ םיזוחא העשתו םיעשתכו ,דואמ תטעומ איה ,םרותה םדאל
.הניקתה םתואירבל םירזוח
וליאו "הווצמ" וא "רתומ" אוה הידבוע ברה לש חוסינה "הילכ תמורת" לש הרקמבש בל םישל שי
השירדה הילכ לש הרקמבו רחאמ ןבומ הז חוסינ ."בייח" אוה חוסינה הער היחו םיטסל לש הרקמב
ותבושתב ז"בדרה םג ,הז םעטמ.רחאה הרקמב םייק אלש המ וירבאמ דחא לע רתוול םדאה ןמ
,הז ןידל םעט האור יניא" :בתוכ (תיממ אלש וירבאמ דחא וצצקיש שרדנש םדא תודוא - ז"כרת ןמיס)
לש הרקמב רבודמ ןאכ םגו רחאמ ,רומאל ."הזב דומעל לוכיש ימ וקלח ירשאו תודיסח תדימ אלא
.הבוח אלו רתומ רבדהש איה הקיספה רבא לע רותיו

תא ןכסל םדא בייח :איה (ז"בדרה ירבד ךמס לע) ףסוי הידבוע ברה לש תיתכלהה הנקסמה םוקמ לכמ
.תטעומ ומצעל תפקשנה הנכסהש הרקמב קר ורבח תא ליצהל ידכ ומצע

לע שגוהש קוח (22.6.98 - ח"נשת ןויסב ח"כ) תסנכב לבקתהש קוחל ,וז הנקסמ תוושהל יוארה ןמ
:ארקנ קוחה ,תרופ ןנח תסנכה רבח ידי


1998 - ח"נשתה ,ךער םד לע דומעת אל קוח
הרומח הנכסב ,ימואתפ עוריא בקע ,ויניע דגנל אצמנה םדאל הרזע טישוהל םדא לע הבוח (א) .1
ןכתסהל ילבמ ,הרזעה תא טישוהל ודי-לאל רשאכ ,ותואירבל וא ופוג תומלשל ,וייחל תידיימו____
.ותלוז תא ןכסל וא_____
טישוהש ימכ והוארי ,תשרדנה הרזעה תא טישוהל לוכיה רחא םדא קיעזמה וא תויושרל עידומה (ב) __
.תואבכה תורישו םודא דוד ןגמ ,לארשי תרטשמ - "תויושר" ,הז ףיעסב ;הז קוח ןיינעל הרזע_____
_____
.סנק וניד ,הז קוחל 1 ףיעס תוארוה לע רבועה .4
:רמאנ תרופ ןנח כ"ח י"ע ורבחתנש קוחל רבסה ירבדב
אל" קוספב הרותב ורוקמש יתרבחהו ירסומה ךרעה תא תילארשיה הקיקחב ןגעל האב וז קוח תעצה
.רחא םדא לש וייח תלצהל עייסל םדא לע הבוח תלטומ ויפל ."'ה ינא ךער םד לע דומעת

, הרזעה תטשוהב רשאכ תאזו ...תלוזל הרזע תטשוהמ תוענמיה ,הריבעכ עובקל עצומ וז קוח תעצהב
...הטישוהל רומאש ימ לש וייחל הנכס ןיא:תורעה


הידבוע ברה .ףסוי הידבוע ברה ןויצל ןושארה ,"תעד הווחי" ת"ושה רבחמ .1
רמוא עיבי תורדס ,ויתובושת ירפסב .(1920) פ"רת א"ה תנשב דאדגבב דלונ
.שממ ונימי לש תויתכלהה תויעבה לכב םילקתנ ונא ,תעד הווחיו
רוזח
א"ה תנש דילי ,גרבנידלוו הדוהי רזעילא ברה ,"רזעילא ץיצ" ת"ושה רבחמ .2
אוה "רזעילא ץיצ" וירפסב .םילשוריב ןיד תיב באכ ןהיכ ,(1917) ז"ערת
םג בתכ אוה .האופרהו הכלהה חטשב דחוימב ,תוינרדומ תולאש הברה לע הנוע
.הנידמו הכלה תויעבב קסועה ,הנידמ תוכלה רפס
רוזח
(1479) ט"לר א"ה תנשב דרפסב דלונ ארמז ןבא המלש ןב דוד יבר - ז"בדר .3
א"ה תנשב דרפסמ הלוגה םע אצי אוה .תפצב (1573) ג"לש א"ה תנשב רטפנו
םש ,המירצמ דוד 'ר דרי (1513) ג"ער א"ה תנשב .תפצל הלעו (1492) ב"נר
רזח אוה .ןיד-תיב בא ,ברכ שמישו ,תימוקמה םידוהיה תליהק שארל היה
עיגמ ויתובושת רפסמ .תפצב בוש בשייתהו (1553) ג"יש א"ה תנשב ץראל
.10,000-מ רתויל
רוזח

רמאמה ךשמה