אפרתהל בויחה
(ה"ע יסלברט תור 'בגה לש הרקמה)

זיפשניילק ןרהא

ד"נשת ח-ז ןויליג "דמח הדשב" ךותמהיעבה תגצה .א
.הלגרב קמנ לשב יסלברט תור 'בג השישקה הלוחה הזפשוא הירבטב "הירופ" םילוחה תיבב
םיתורישה .ךכל הדגנתה הלוחה .הייח תא ליצהל ידכ הלגר תא תורכל שיש ,ועבק םיאפורה
תורמל ,התירכה תא עצבל םיאפורל הרומש וצ איצויש ,השקבב טפשמה תיבל ונפ םיילאיצוסה
התעדב הלולצ יסלברט 'בגהש ,קומינב התחדנ השקבה .חותינל התמכסה הנתנ אל הלוחהש
דוגינב לופיט עוציב הילע תופכל ןיא ןכלו ,תואצותה לש האלמ הרכהו הנבה ךותמ השענ הבוריסו
.הנוצרל

העצוב .לופיטה תא לבקל התוא ענכשו הילוח תטימל אב א"טילש והילא מ"רגה "ןויצל ןושאר"ה
.ןכמ רחאל עובשכ התמ הלוחה .הלגרב התירכ

וירבדמו ,םישישקב לופיטב החמומ אפור ,ופיל ר"ד וידרב ןייארתה התומ רחאל םימי המכ
.תינרמש הרוצב קמנב לפטל היה רשפאו לגרה תתירכב חרכה היה אלש ,עמתשה

וא ,תווממ לצניהל ידכ םיאפורה ידי לע ול עצומש לופיטה תא לבקל בייח הלוחה םאה :הלאשה
?ושפנ תא ןכסמ אוה וז ךרדבש תורמל ,עצומה יאופרה לופיטה תא לבקל ברסל ותוכזש

תימצע הלבח .ב
,ונוצרכ ופוגב תושעל יאשר םדאהש עבונ הנממו ,איה הצופנ "ופוגל ןודא אוה םדאה" :המסיסה
אוהש ,רורב ןכ םא אלא) דבאתהל וליפאו יאופר לופיט לבקל ברסל ,ומצע תא עוצפל :הז ללכבו
.(ושפנב רערועמ

ונתינ םייחהו ,ה"בקה לש וניינק םה םדאה לש ףוגהו המשנהש ,ונתוא תדמלמ ונתרות םלוא
,ולש וניאש רבדב לבחל ול רתוה אלו ,הזה םלועב ותוחילש תא עצבל תנמ לע ,ןודקיפכ םדאל
.ומצע תא רעצל אל ףאו
:ןכו .רעצ םושב ורעצל אלו ושייבל אלו ותוכהל ללכ ופוג לע תושר םדאל ןיא יכ"
ברה ךורע ןחלוש) "ותוכהל תושר ול ןתונ אוה וליפא ,ורבח תא תוכהל םדאל רוסא
.('ד ףיעס ,םהינידו שפנו ףוג יקזנ תוכלה ,טפשמ ןשוח קלח ,'אינת'ה לעב ז"שרה
תושר םדאל ןיאש קר אלו .ותוכהל רוסאו ,ותושרל ףקות םוש ןיאו ופוג לע םילעב וניא ורבחש ינפמ
עגפייש הנכס שי וב בצמל סנכיהל ול רוסא ,רמולכ ,ומצע תא ןכסל ול רוסא ףא אלא ,ומצעב לבחל
.הביבסה ידי לע
:רמואו םהילע רבועה לכו ,תושפנ תנכס םהב שיש ינפמ םימכח ורסא םירבד הברה"
."תודרמ תוכמ בייח - 'ךכב דיפקמ יניא' וא ?'ילע םירחאל המו ,ימצע ןכסמ ינירה'
.('ד ףיעס ,תיחשת לבו שפנו ףוג תרימש תוכלה ,םש)
רוסא ,ךכ אל ?םירחא לש םקסע הז המ .ינוצרכ וב השעא ינא ,יפוג הז :רמול לוכי אוה ןיא ,רמולכ
.ךכ לע םישינעמ ןיד תיבו ומצע תא ןכסל םדאל

אפרתהל בויחה .ג
הלחמ ןוגכ ,םימש ידיב האב הכמה םא :ררבל שי לבא ,ומצע תא תוכהל יאשר םדאה ןיאש ,ונרמא
.יתוא אפרי ונוצרבו ,יתוא הכה אוה .השעי ויניעב בוטה אוה 'ה" :רמול םדא יאשר םאה - תנכוסמ
וילע הבוחש וא ,'ה דיב ומצע רוסמלו ךכ גוהנל יאשר םאה ."אפרתהל ידכ רבד השעא אל ידיצמ ינא
?לבוקמכ ,תופורתו םיאפור תועצמאב ותאופרב לדתשהל
אורקל םלועה ךרדב גהנתהל הלוחה בייחו ,סנה לע ךומסל ןיא (םויכ) אנדיאהד הארנ
ידיסח המכמ לודג אוה יכ ,רמולו םלועה ךרד תונשל תושר ול ןיאו .ונאפריש אפורל
.םיאפורה ידי לע ואפרתנש תורודה
('ב" איסא"ב אבומ ב ,ו"לש העד הרוי ,ףסוי יכרד)

רמול סנה לע ךומסי אלא ,עבטה ךרדב האופרה לע שוחי אלו ,הז רבדב לשרתמה לכו
,וז איה םיטוש תעדו ןיהימתמה ןמ אלא הז ןיא ,םניחב והאפריו ורבד חלשי ה"בקהש
.ןידה תא ןתיל דיתעו ומצעב עשופ תויהל אוה בורקו
(םש "איסא"ב אבומ ,םש הדוהי טבש)
הוצמ לאכ אפורה ירבדל סחייתהל אוה ךירצש אלא ,ותאופרב לדתשהל ךירצ הלוחהש קר אל
:הרותה תווצממ
"ךורע ןחלוש"ה יקוחמ ,רתוי אל םא ,תוחפ אל אפורה יוויצל עומשל הלוחה בייח
."םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" :הרותהמ הווצמכ ,רתיהו רוסיאב
('ג תוא ,א"פ ,א"ח םייחה רשג)
לע תססובמ ,ה"בקה ידימ ול האב ותלחמש תורמל ,ותאופרב לדתשהל הלוחה לש ותבוח
םדאה לע תלטומה תיללכה הבוחהמ קלחכ ףוגה תואירבב לופיטה תא האורה ,הפקשהה
.האירבה תאו ומצע תא םילשהל
עגונש המב) עבטה יכרדב (תיעבטה תולדתשהה תא בשוח יננה ,ימצעל ינאשכו
רצויה עיבטה רשא םדאה תרוצ תמלשהל תובוחה תחאכו ,הבוחו הוצמל ,תואירבל
[וליפאו] םלועה תומואמ םיאפור לצא וכלהש ,םיארומאמ וניצמו .ומלוע עבטמב הב
.אפרתהל [ידכ] "םינימ"ל
(ולק תרגיא' ,א קלח" שיא ןוזח"ה לש תורגיא ץבוק)
תא ןקתל" ,ותרוצ תא םילשהל" םדאה תבוחו .הליחתכלמ םלש יתלבו רסח םלועה תא ארב ה"בקה
תא םדאה ןקתמ ותועצמאב ילכה איה האופרה .ופוג תואירבב םגו תינחורה ותומדב םג תונורסחה
תא אלמל םדאל ורזעיש םירבד ארב ה"בקה .ןהינימל תולחמה ידי לע םילגתמה ,ופוגבש תונורסחה
:ינפוגה ןוקיתה דיקפת
המכח ירעש וארבנ םגו ,האופר ךרוצל וארבנש םיקצומו םייח ילעבו םיחמצה ןמ הברהו
(םש) .תעדלו ןנובתהלו בושחל לכל ןתינש
האופר יכרד ולכשב תולגלו ןנובתהל םדאל המכח הנתינו ,תופורת ןיכהל ןתינ םהמש ,םירמוח וארבנ
תואירבש ,ה"בקה לש ונוצר ךכו- םדאה תואירב תא רפשמו ללכתשמו ךלוה יאופרה עדמה .םישדח
.האופרה עדמ ךרד אובת םדאה

וניאו וז ותבוח םייקמ וניא הלוחה םא :איה הלאשה .אפורל קקדזהל בייח הלוחהש ,אופא ונרמא
?וייח תא ליצהל ינויח לופיט וילע תופכל םיאשר םאה - םיאפורל תייצמ
ןיפוכ םלועל יאדו - הקודב הפורת השועו ,הרורב הרכהו תיאדו העידי אפורל שישכ
ןוגכ ,ותואפרל אפורל (הבוחו הוצמ שי) הרותה ןמד ...הנכס םוקמב ברסמה הלוחל
רבד לכ ןישועו .שפנ תלצה םושמ ,וחרוכ לעב וליפאו ,ול ןישוע יאדו ...רבא ךותחל
רבדה ןיאו ,"ךער םד לע דומעת אלו" םושמ ךכ לע רהזומ םדא לכו ,ושפנ תלצהל
.הלוח לש ותעדב יולת
.('א "איסא"ב אבומ ,ןידמע בקעי 'רל םייח חרוא לע "העיצקו רומ")
.ינויח לופיט וילע תופכל םיבייח לופיטב הצור וניא םאש אלא ,אפרתהל בייח הלוחהש קר אל ,ןכבו
הצור וניאש ינפמ תומל ול תתלו ומד לע דומעל רוסאו ,ותואפרל הרותה ןמ םיבייחש םושמ תאז
.אפריהל

םיבייח ףאו ,םיאשר ויה םיאפורה ,ה"ע יסלברט 'בגה לש הרקמה ,ונאבהש הרקמב םג ,הז יפלו
ידכ התירכב ינויח ךרוצ היה ,הרורבה תיאופרה םתרכה יפלש ןוויכ ,הנוצר דגנ ףא ,הלגר תא תורכל
.הפוגב טשפתהש קמנהמ הייח תא ליצהל

יאופר לופיט תייפכל םיגייס .ד
םא קפס םא םג ,וייח תלצהל דעונש יאופר לופיט לבקל בייח הלוחה םאה :הלאשה תלאשנ םלוא
?וימי לכ לבס וילע איבי לופיטה םא םגו ,ליעוי לופיטה

,דואמ תנכוסמ הלוח הדלי יבגל לאשנ ,ךברעיוא ןמלז המלש ברה ,ונרודב הרותה ילודגמ דחא
ראשית הזה חותינה ידי לע לבא ,הייח תא ליציש ןכתייש ,חותינ הל תושעל ועיצה םיאפורהש
:בישהו ?הייח תא ליצהל תוסנל ידכ הזכ חותינ הל תושעל םיבייח םאה .הייח ימי לכל תקתושמ

.תיאדו הלצהה ןיא הזל ףסונו ,הייח ימי לכל תקתושמ םולשו סח ראשית איה חותינה ידי לעש ןוויכ .1
אל םדא דיבו וימחר םיבר יכ 'ה ימחר לע ןעשיהלו "השעת לאו בש"ב ראשיהל בטומ הז ןוגכב
תוומה םהל בוט רשא שי םגו ,םירמו םיער םה םיקתושמה לש םייחה ףוס ףוסו ליאוה ...הליפהל
ןודינב טרפבו ,"השעו םוק"ב חותינ לש השעמ תושעל םיבייח ןיאש ,רבתסמ הז ןוגכב ןכל ,םייחמ
.קפס אלא וניא הלצהה םצע םגש ,ןדיד
ךברעיוא ז"שרגהמ "דואמ ןכוסמ הלוח ןיינעב הבושת" :'ס 'מע 'ג ךרכ "האופרו הכלה" רפס)
(א"טילש

לכל תווממ רמ השק לבס הילע איבמ ומצעב הזה לופיטה לבא ,הייח תא ליצהל םנמא לוכי חותינה
הז לופיט ידי לע תווממ הלצהה םצע רשאכ טרפבו" .הזכ יאופר לופיט תושעל הבוח ןיא ןכל .הייח
.לופיטה תא תושעל אלש בטומ זא ,"קפס אלא וניא

תופכל ןיא םהבש ,םיפסונ םירקמ לע ותבושתב דמוע ,ל"צז ןייטשנייפ השמ יבר ,"השמ תורגיא" לעב
:הלוחה ןוצר אלל יאופר לופיט

.וב ןימאמש אפור אוצמל ךירצ - וב םילפטמה ולא םיאפורב ןומא ןתונ וניאש ללגב ברסמ םא .2
ףקות ללגב ןיתמהל רשפא יאו ,רחא ח"יבל וחלושל רשפא יא םגו ,וב ןימאמש אפור ןיא םא קרו
.הז םילוח תיבב םיאפורה לכ תמכסהב וחרוכ לעב ושעי זא קר - ותלחמ

תתל םיגהונ םיאפורהש תורמל) ןפוא לכב וחרוכ לעב ןתיל ןיא - הנכס וזיא המצע הפורתב שי םא .3
.(הלחמה תנכסמ הברהב התוחפ האופרה לש הנכסהש ינפמ ,ןכוסמ הלוחל וז הפורת
('ה תוא גע ןמיס ,ב טפשמ ןשוח קלח "השמ תורגיא" ת"וש)

.ןכתסהל בייח וניא םגו (2) דחא לכמ אפרתהל בייח וניא :אפרתהל בייח וניא הלוחה םירקמ ינשב
(3)

זא םג ,לופיט לבקל אוה ברסמ תאז לכבו ,הרורב אפרתהל הלוחה לש ותבוחש ,םירקמב םג םלוא
:םיימש םשל בר לוקיש ךירצו ותופכל ךירצש טושפ הז ןיא

והתימת םגו והקיזתש רשפא התעבה יכ .תושעל ןיא - לופיטהמ הלוחה (דחופ=) תעבתמ םא .4
,הברה בשייתהל םיאפורה םיכירצו .וחרוכ לעב תושעל אלש בוט רתויו ,םיידיב ותימהכ הז היהיו
.ךכ לכ תלעות אהת אלש בורק יכ - לודג אוהשכ ותופכל םא ,האופרב הצור וניאש הלוח ןמדזנשכ
(םש)

.ליעוהל םוקמב קיזנ ותוא הפכנ רשאכ ,לופיטהמ דואמ דחופ הלוחה םאש ,שושחל שי

:דועו

תמחמ אל לבא ,ןוצרב הז השעו לודג הלוחהש ,ונבומ "וחרוכ לעב" םג הלוח אפרל ךירצש המ .5
,שממ "וחרוכ לעב" לבא .("סנואמ המכסה" ןיעמ) וילע ןירזוגו ול םירמואש תמחמ אלא שממ הצורש
תעד רב לודגל ןכ תושעל ןיא - (לוכאל הצר אלש הלוחה תמגודב) וליכאהלו חוכב וקיזחהל ךירצש
ועמשי אלשכ הלוחל הנכס אוהש םושמ ,הליכאה ול הבוט אלש רבוסש ןכש לכו ,לוכאל הצור וניאשכ
.ול

תורגיא" ת"וש) .םולכ תושעל ךייש ןיא ,ואל םאו - אפורה יוויצכ השעיש וילע עיפשהל םיכירצ לבא
('ג תוא דע ןמיס ,ב טפשמ ןשוח קלח "השמ

וילע עיפשהל ךירצ .התושעל ןיאו ,ותוא תנכסמ הלוחה לע חוכב הייפכה םצע ,םימיוסמ םיאנתב
ותופכל ןיא ,הרורב הרכהב ברסמו תעד רבו לודג אוהו ,ענכתשמ וניא םאו ,אפורה תווצמכ השעיש
.חוכב

לכונ ,םולשה הילע יסלברט 'בגה לצא םגש הארנ :וב ונחתפש הרקמה תא קודבנו רוזחנ ,התעמ
ענכשל קר אלא הלוחה ןוצרל דוגינב הזכ לופיט תופכל ןיאש ,הנקסמל ואיביש תודוסי המכ תוהזל
:ותוא

התירכב ךרוצ היה אלש ונעטש םיאפור ויה םג .תקפוסמ התיה התירכה חותינ תובקעב הלצהה .1
.תינרמש הרוצב קמנב לפטל היה רשפאו

לש הבצמ ,םנמאו) .בר ןוכיס וב שי רגובמ ליגב הזכ חותינש ןוויכמ ,ןוכיס הב היה המצע הפורתה .2
.(ןכמ רחאל עובשכ הרטפנ איהו ,הלגר תתירכ רחאל רדרדתה הלוחה

סנכיהל" הנוצרו הקומעה התנומא לשב םא) הלולצ העדבו ףירח ןפואב חותינל הדגנתה הלוחה .3
,שושחל שי ,הזכ הרקמב .(ועדונ אלש תורחא תוביס לשב םאו ,םסרופש יפכ "הילגר יתש םע דע ןגל
.הייח תא תנכסמ הנוצרל דוגינב לופיטה תייפכ םצעש

תישענ התיה ,תרוויעו הנקז התויהל ףסונ ירהש ,הימי תיראשב בר לבס הילע איבמ היה חותינה .4
.הימי לכ םילגלג אסיכל תקתורמו תרגיח

לופיטה תא עצבל הלוחה תא ענכשל םוקמ היהש ,הנקסמל הרואכל איבמ הלאה םיקומינה לכ ףוריצ
.לופיטה תא הילע תופכל םוקמ היה אל לבא ,הייח תא ליצהל ידכ םיאפורה ידי לע הל עצוהש

:הבחרהל תורוקמ
.האופרל הכלהה סחי ןיינעב ,9-28 ,'א רעש' ב איסא
.םיקיזמה םירבדמ הרימשו אפרתהל בויחה ןיינעב ,ב-א םיקרפ ,'ב קלח ,םהרבא בל
.ה"ע ,ד"ע ,(ה תוא) גע םינמיס ,ב טפשמ ןשוח קלח "השמ תורגיא" ת"וש:הבשחמל תולאש

הכאלמב תבש לוליחב ךורכה יאופר לופיט תבשב לבקל ברסמה ,תווצמ רמוש ןכוסמ הלוח .1
תלבק וילע הפכנ םאה - ."הללחל הצור יניאו תבשה לע יתרמש ייח ימי לכ" :הנעטב אתיירואד
?לופיטה

אפרת ילואש הפורת ול תתל םיצור םיאפורהו ,רתוי תויחל הצור וניאו םישק םירוסיי לבוסה הלוח .2
?הפורתה לוטיל ותוא תופכל םאה .הלבקל ברסמ אוהו ותוא

שי םאה .םיכוראה וייחב סאמש ורמאב ,אפריהל הצור וניאו תנכוסמ הלחמב הלחש ,גלפומ ןקז .3
ינפ לע םייחב ץפחה ריעצ לש ויופיר ףידעהל םאה ?יאופר לופיט וילע תופכל וא ,ונוצרב בשחתהל
?ןקזה לש ויופיר

לופיט ול םיעיצמ .לפוטי אל םא הנממ תומיש םייוכיס 90% םנשיו תנכוסמ הלחמב הלוח םדא .4
?הז לופיט לבקל בייח הלוחה םאה - דימ תומיש םייוכיס 50% -ו ,אפרייש 50% לש יוכיס ול ןתונש
הבושת

תובושת

.('ו ק"ס ,ח"כש הרורב הנשמ) שפנ חוקיפ ינפמ היוחד תבש ירהש ,תבשה ללחל ותופכל שי .1

.(דועו ג ,דע םש מ"רגא) ושואייל בל םישל ןיא ,ותלחממ ותוא אפרל יוכיס שי םא .ןכ .2

תופידע ןיא .וייחב סאמש ךכל בל םישל ןיאו ,ונוצר דגנ םג ותוא אפרל הבוח ,ותואפרל רשפא םא .3
.(ז ,הע םש מ"רגא ןייע) ןקז לע ריעצל

.(ה ,דע םש מ"רגא ןייע) לודג ןוכיס וב שיש לופיט לבקל בייח וניא הלוחה .4